Site icon szara-strefa.prawa.

Szara strefa prawa

  1. “Prawem Polski jest Konstytucja, Prawo Partii JEST BEZPRAWIEM
 1. Prawo stanowione musi być zgodne z prawem najwyższym, jakim jest Konstytucja RP. Prawo stanowione, w oparciu o domniemanie zgodności z Konstytucją RP, tworzy bezprawie, które zapewnienia korzyści partii, która je tworzy.

Właściwsze jest, aby prawo rządziło, niż którykolwiek z obywateli: zgodnie z tą samą zasadą, jeśli korzystne jest powierzenie władzy zwierzchniej jakimś konkretnym osobom, należy ich mianować jedynie na stróżów i sług praw.

Praworządność – https://pl.other.wiki/wiki/Rule_of_law

CECHY KTÓREGO USTROJU OBRAZUJĄ POLSKĘ ?

 1. Demokracja – jeden z typów ustroju państwa, zakładający udział obywateli w sprawowaniu władzy. Obecnie powszechną formą ustroju demokratycznego jest demokracja parlamentarna. Gwarantem istnienia demokracji parlamentarnej jest Konstytucja, najczęściej w formie pisanej.
 2. Demokracja bezpośrednia – to inna forma demokracji, jest systemem politycznym, w którym obywatele uczestniczą bezpośrednio (a nie przez pośredników) w podejmowaniu decyzji. Zwolennicy demokracji bezpośredniej twierdzą, że demokracji nie można sprowadzić do kwestii proceduralnych. Demokracja bezpośrednia daje obywatelom głosującym możliwość;
  1. 1) zmieniania praw konstytucyjnych,
  2. 2) zgłaszania inicjatyw prawodawczych i przeprowadzania referendum,
  3. 3) wydawania wiążących poleceń wybranym urzędnikom, np. odwoływaniu ich przed zakończeniem kadencji.
 3. Autorytaryzm – ustrój polityczny, w którym władza jest skupiona w rękach przywódcy i jego najbliższego środowiska. Decyzje podejmowane przez przywódcę autorytarnego zatwierdzane są przez podporządkowany mu parlament. W systemie ważną rolę sprawuje cenzura, policja polityczna i wojsko, które są narzędziami do tłumienia przejawów działalności opozycyjnej i niezadowolenia społecznego.
 4. Totalitaryzm – system rządów oparty na obowiązującej wszystkich ideologii, w którym państwo w pełni kontroluje społeczeństwo i stara się nadzorować wszystkie aspekty życia publicznego i prywatnego na tyle, na ile jest to możliwe. Charakterystycznymi cechami państw totalitarnych są;
  1. 1) autokratyzm – zasada wodzostwa, kontrolowanie przez aparat władzy wszystkich dziedzin życia i ingerencja w przekonania, poglądy, zachowania obywateli;
  2. 2) rozbudowana propaganda – fałszująca obraz rzeczywistości, dezinformacja;
  3. 3) pełna kontrola nad – wojskiem, policją i wymiarem sprawiedliwości – wykorzystywanymi jako elementy systemu terroru i represji przeciwko społeczeństwu
  4. 4) jedna, monopolistyczna – masowa partia pod wodzą dyktatora, monopol rządu na broń; rządowy monopol dysponowania środkami masowego przekazu (media),
  5. 5) system policyjny – oparty na przemocy, strachu i tajnych służbach

“GDY GRABIEŻ STAJE SIĘ SPOSOBEM ŻYCIA DLA GRUPY OSÓB ŻYJĄCYCH W SPOŁECZEŃSTWIE, NA PRZESTRZENI CZASU STWORZĄ ONI DLA SIEBIE SYSTEM PRAWNY, KTÓRY USPRAWIEDLIWI ICH DZIAŁANIA ORAZ KODEKS MORALNY, KTÓRY BĘDZIE JĄ GLORYFIKOWAŁ” FREDERIC BASTIAT

Exit mobile version