Analiza stosowania VAT

Analiza własna

Analizując powyższe przykłady doszedłem do jednego z wniosków a mianowicie uważam, że na podatku VAT, gdy handel towarem odbywa się pomiędzy krajami Unii Europejskiej gdzie stosuje się stawkę podatku 0% zyskuje Skarb Państwa kraju, którego firmy importując towar sprzedają ostatniemu klientowi w tym przypadku jest to Skarb Państwa Czeskiej Republiki, gdyż VAT zapłacony przez ostatniego klienta importerowi trafia do Skarbu Państwa. Natomiast Skarb Państwa kraju, w którym jest towar produkowany a następnie przez firmę eksportowany do drugiego kraju w UE, w tym przypadku dotyczy to Skarbu Państwa Niemieckiego ponosi straty. Wynika to z sytuacji, że musi zwrócić VAT do eksportera. Dalej gdy między tymi krajami znajduje się firma bądź firmy z kraju pośredniczącego w tym przypadku Polska, gdzie firma kupuje (importuje) towar i sprzedaje (eksportuje) do innego kraju to w takiej sytuacji Skarb Państwa Polskiego, nazwę to jest neutralny, gdyż i zakup i sprzedaż jest na stawce 0%. Jeżeli w kraju pośredniczącym występują w łańcuchu dwie lub więcej firm, tak jak na przykładzie trzecim, gdzie pośredniczącym krajem jest Polska ma zastosowanie stawka krajowa np. 23%. Jak pokazuje Nam ten przykład, to Skarb Państwa pomimo nałożenia stawki krajowej VAT nie zarabia, jednak naraża się na stratę. Zakładając, że firma B dokonująca WNT, po sprzedaży do firmy C nie dokonana zapłaty różnicy VAT wynikającej z kupna i sprzedaży a firma C zapłaciła za zakupiony towar kwotę wartości tego towaru plus wartość podatku VAT, który to towar sprzedała na zasadzie WDT ze stawką 0%, to Skarb Państwa Polskiego będzie musiał zwrócić wartość 23% podatku spółce C a co za tym idzie poniesie stratę. Ten przykład pokazuje, że jest rzeczą nielogiczną stosowanie podatku VAT przez kraj pośredniczący, gdyż Skarb Państwa na tym nie zarabia a wręcz przeciwnie naraża się na poniesienie strat. W Odpowiedzi 3 opisałem jakie jest możliwe rozwiązanie, by uniknąć takiej sytuacji. Zwrócę jeszcze uwagę w tym wątku na rzecz dotyczącą stosowania różnej stawki podatku VAT co powoduje, że Skarb Państwa staje się zobowiązany do zwrotu podatku a to, jest natomiast sytuacja nie zgodna z Art. 6 Ordynacji Podatkowej, który to wyjaśnia pojęcie podatku cytuję: „Podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej.” Stosowanie stawki krajowej podatku VAT w sytuacji, gdy towar zakupiony w jednym kraju Unii Europejskiej przez firmę z drugiego kraju Unii Europejskiej i sprzedany do kraju trzeciego w Unii Europejskiej, będąc bezpośrednio dostarczany od sprzedającej firmy do firmy w trzecim kraju na zasadzie tranzytu jest niezgodne z Dyrektywą Unii Europejskiej.

Czy można wyłudzić podatek VAT ?

Krótko mówiąc uważam, że stawianie podejrzanym zarzutów o uszczuplenie należności publicznoprawnej z powodu nieodprowadzenia podatku VAT, jak również wyłudzenie podatku VAT jest co najmniej często bezpodstawne. Dlaczego? Na podanych przykładach widzimy, że tylko w jednym z nich może się ktoś pokusić by nie zapłacić do Skarbu Państwa podatku VAT. Analizując zarzuty Stawiane wobec przedsiębiorców w tym mojej osobie, jak i ustawy dotyczące tego podatku doszedłem do jednego wniosku, według którego uważam, że jest rzeczą niemożliwą wyłudzenie podatku VAT z Skarbu Państwa, gdyż może to rzeczywiście nastąpić tylko w jednej sytuacji. A mianowicie osoba podejrzana o wyłudzenie np. sto milionów złotych, całą kwotę „zakopała gdzieś np. w ogródku” i nigdy z niej nie skorzystała. W przeciwnym razie korzystając z tej kwoty jednocześnie płaci ten podatek do Skarbu Państwa. Patrząc na podane przykłady należy zobaczyć, jak się ma podatek VAT wobec Skarbu Państw biorących udział w transakcjach WNT i WDT. Z ustaw wynika, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez sprzedającego, który będąc producentem towaru nakłada na ten towar podatek VAT, który przy zastosowaniu WDT jest na stawce 0%, dalej ten towar kupuje firma z innego kraju na stawce podatku również 0% sprzedając w Swoim kraju np. Polska nalicza 23 %, jednak należnego podatku nie odprowadza do Skarbu Państwa. Zastosowanie współodpowiedzialności w tym przypadku gdy firma C wykazuje, że za zakupiony towar zapłaciła do firmy B kwotę Netto plus VAT jest nieuzasadnione. Dlaczego? Gdyż w tej sytuacji firma C już odprowadziła należny podatek a stosowanie współodpowiedzialności oznacza podwójne opodatkowanie. Tak ustanawiający prawo doprowadził do prawnego okradania przedsiębiorców.