Apelacja Katowice

Sygn. Akt. II AKa 380 / 19

Informacje ogólne
 1. Apelacja od wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie została złożona w maju 2019 roku za sprawą tego Sądu do właściwego Sądu jakim jest Sąd Apelacyjny w Katowicach. Apelację złożyło 8 (ośmiu) skazanych, wcześniej podczas I instancji 2 (dwóch) oskarżonych zmarło, a 1 (jeden) „zginął w katastrofie lotniczej”. Apelację złożył również oskarżyciel publiczny (prokurator), wspierany przez 5 (pięciu) oskarżycieli posiłkowych (urząd skarbowy i urząd celny).
 2. Przypomnijmy wyrok zapadł w dniu 01 październik 2018 roku natomiast uzasadnienie wyroku otrzymaliśmy po sześciu miesiącach (według art. 423 & 1 k p k jest 14 dni), czas na złożenie apelacji to czternaście dni, po tym terminie apelacja zostaje odrzucona. W systemie na portalu informacyjnym Sądu Apelacyjnego w Katowicach data wpływu to 12 lipiec 2019 rok. Został też wskazany sprawozdawca składu orzekającego.
 3. Kilka faktów, które mogą mieć związek z sprawą. Koniec stycznia 2018 r. dochodzi do zmiany na stanowisku Prezesa SO w Częstochowie, następnie do neo KRS zostaje powołany SSO Leszek Mazur w Częstochowie. Następuje przełom w prowadzonym procesie o czym świadczy zmiana w sposobie orzekania sędzi Anny Chyrek, co można zauważyć po błędach procesowych, których się dopuściła. Osobiście gdy pierwsze negatywne emocje opadły uznałem, że sędzia będąc naciskana odgórnie, celowo i świadomie popełniała te błędy oraz tak długo pisała uzasadnienie. Robiła to z nadzieją, że to Nam skazanym pomoże w uzyskaniu sprawiedliwego wyroku. Za to w tym miejscu dziękuję sędzi Annie Chyrek. To jednak, nie było przeszkodą by w nagrodę awansować z wydziału karnego na penitencjarny. W mojej ocenie tym sędzia uchybiła godności urzędu sędziego. Wspomnę, iż Prezesem SA w Katowicach po nominacji Zbigniewa Ziobry został sędzia W. Mazur, który jako brat sędziego Leszka Mazura namawiał sędziów do poparcia Jego kandydatury w wyborach do KRS.
 4. To wszystko wzbudza moje podejrzenie o możliwości wyboru składu orzekającego sędziów, którzy są zależni od władzy m. in. Zbigniewa Ziobry. Dlaczego tak uważam? Pierwsza rzecz to gwarancja utrzymania wyroku, ponieważ jest to sprawa, która co do mojej osoby trwa już 10 (dziesięć) lat, a wszczęto postępowanie 14 (czternaście) lat temu, gdzie sędzia wydająca wyrok popełniła wiele błędów proceduralnych. W doktrynie prawa karnego przyjmuje się, że na strukturę przestępstwa składa się kilka elementów, które muszą wystąpić łącznie, brak jednego elementu oznacza, że czyn nie może zostać uznany za przestępstwo. W tej sprawie brak takowych elementów.
 5. Zdaję sobie sprawę, że wydanie wyroku uniewinniającego, bądź też uchylającego wyrok pierwszej instancji do ponownego rozpoznania, czego skutkiem będzie uniewinnienie, stanie się podstawą do wystąpienia wielu oskarżonych z wnioskami o odszkodowanie. Przypomnę, że jest to jedna z kilku innych spraw, które się toczą, lub się zakończyły, m. in. dotyczy ona postępowania, które toczy się za ten sam czyn karalny co do mojej osoby przed SO w Lublinie
 6. Z informacji uzyskanej przez mojego obrońcę w dniu 05 listopad 2019 roku wynika, że na pewno termin nie zostanie wyznaczony w tym roku, a prawdopodobnie może być dopiero w lutym 2020 roku o czym mamy zostać powiadomieni na cztery tygodnie przed terminem.
 7. W dniu 08 stycznia 2020 roku pojawiła się informacja, że wyznaczono termin rozprawy na 07 maj 2020 r. czyli rok po złożeniu apelacji do Sądu. Sędzią Referentem w tej sprawie został SSA Robert Kirejew, a skład uzupełniają SSA Beata Basiura i SSA Wojciech Paluch. Kilka informacji na temat sędziów wyznaczonych do rozpoznania apelacji zacznę od ostatniego.
 8. Sędzia W. Paluch –zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego przy SO w Bielsku – Białej w którym wcześniej orzekał. Według uchwały nr 251/2013 KRS ws. przedstawienia wniosku o powołanie na stanowisko Sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, KRS w 2013 roku wniosek ten odrzuciła. Natomiast 14 czerwca 2018 r. decyzją Ministra Sprawiedliwości został delegowany do SA w Katowicach na okres roku. Jednak uchwałą nr. 625/2018 KRS z dnia 11 grudnia 2018 r. został zarekomendowany do pełnienia urzędu sędziego SA w Katowicach. Ciekawą rzeczą jest fakt wynikający z tej uchwały, cytuję „Ponadto w ocenie zespołu w niniejszym postępowaniu nominacyjnym poziom poparcia Kolegium Sądu Apelacyjnego w Katowicach i Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej, a także uzyskana przez Pana Wojciecha, Jerzego Palucha oceny kwalifikacji nie są miarodajne, ponieważ nie odzwierciedlają rzeczywistego poziomu jego kwalifikacji„. Postanowieniem Prezydenta RP, został powołany w dniu 4 październik 2019 r. na stanowisko SSA w Katowicach. Sędzia W. Paluch został rekomendowany przez upolityczniony organ KRS, a to oznacza, że zgodnie z podjętą uchwałą połączonych trzech Izb Sądu Najwyższego w dniu 23 stycznia 2020 r. udział tego sędziego w składzie orzekającym będzie w rozumieniu art. 439 & 1 pkt. 2 oznaczał nienależytą obsadę. Oto lista sędziów, którzy nie powinni orzekać.
 9. SSA Beata Basiura – Jak wynika z uchwały KRS nr. 625/2018, Pani sędzia była wizytatorem sędziego W. Palucha przed Jego nominacją do SA w Katowicach. Jako wizytator podniosła, że pozytywną ocenę nie mogą deprecjonować (od autora: obniżać) uchybienia w organizacji pracy jak i naruszenia przepisów prawa procesowego, bądź materialnego. (w mojej ocenie sędziom nie przystoi naruszać przepisów prawa, można by jeszcze być wyrozumiałym dla sędziów rejonowych, ale nie sędziów Sądu Apelacyjnego, gdzie wyroki stają się prawomocne a sędziowie kontrolują wyroki niższej instancji). Jednocześnie zaznaczając, że większość spraw rozpoznawana została w oparciu o wnioski w trybie Art. 335 i 387 k.p.k. Patrząc z mojego punktu widzenia i wniesionej apelacji, wskazane uchybienia mają wielkie znaczenie, gdyż jednym z zarzutów podniesionych w apelacji jest fakt naruszenia prawa materialnego wynikającego z art. 17 k p k, jak również naruszenia art. 17 k. k. s. Zważyć również należy, że sam wyrok opiera się na skazaniu w oparciu o zarzuty z kodeksu karny skarbowy.
 10. SSA Robert Kirejew (spr.) – jeżeli miałbym wskazać, który z sędziów składu orzekającego wzbudza moje zaufanie co do niezależności i niezawisłości, co dawało by nadzieję na sprawiedliwy wyrok, to z posiadanych informacji, jest to właśnie sędzia Kirejew. Mając możliwość doświadczyć udziału w apelacji, mogę powiedzieć, że w mojej ocenie najważniejszą rolę w składzie pełni właśnie sędzia referent/sprawozdawca, ponieważ to On zapoznaje się z aktami sprawy i przekazuje informację na jej temat pozostałym członkom składu. Więc w tym przypadku jest to korzystne w zw. z zaufaniem do sędziego, który zapozna się z materiałem sprawy i rzetelnie zreferuje pozostałym członkom składu.
Termin pierwszy rozprawy
 1. Został wyznaczony przez skład orzekający na dzień 07 maja 2020 roku, jednak z uwagi na ogłoszony stan epidemii covid – 19, termin został ściągnięty z wokandy Sądu.
 2. Za nim doszło do wyznaczenia drugiego terminu, dotarła do mnie wiadomość, która wzbudziła mój niepokój o wynik końcowy tzn. wyrok jaki może zapaść w związku z zaistniałą sytuacją. Otóż zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów Sądów powszechnych Przemysław Radzik poinformował 22 lipca 2020 r. o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego przeciwko 14 sędziom związanym z nieformalną grupą Forum Współpracy Sędziów. Wśród których jest SSA Robert Kirejew. Uważam, że to nie przypadek a wręcz celowe działanie, w celu zastraszenia sędziego, by ten utrzymał wyrok wydany w I instancji.
 3. W związku z zaistniałą sytuacją, skład orzekający w żaden sposób nie może budzić tak u mnie, jak i pozostałych skazanych, którzy złożyli apelację od wyroku jakiegokolwiek zaufania. Ponieważ w składzie zasiądzie sędzia W. Paluch, który został nienależycie powołany oraz sędzia R. Kirejew, wobec którego wszczęto postępowanie dyscyplinarne nie mając ku temu podstaw. Brak podstaw prawnych do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, może oznaczać tylko jedno. Mianowicie, że represje wszczęto z zamiarem wywarcia nacisku, dla osiągnięcia celu w tej sprawie jaki postawiła sobie władza, którą reprezentuje Zbigniew Ziobro.
 4. Myślę, że ta sytuacja jest jasnym przykładem na brak praworządności w Polsce i ingerencję władzy politycznej w niezależność i niezawisłość Polskiego wymiaru sprawiedliwości. Pokazuje, że nikt nie może liczyć na sprawiedliwy proces czy też sprawiedliwy wyrok, ponieważ jeżeli Sąd będzie orzekał zgodnie z prawem i w granicach prawa, to i tak nie gwarantuje wydania wyroku, który będzie zgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, który mówi:
  1. „Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.„
 5. Moim skromnym zdaniem nie trzeba być prawnikiem, by wiedzieć, że w zaistniałej sytuacji, sędziowie wyznaczeni do orzekania w takim składzie mają świadomość, iż w oczach strony nie budzą zaufania co do bezstronności, a więc zaistnienia przesłanki z art. 41 & 1 k p k. Dlatego w związku z tym chcąc zachować niezależność i niezawisłość jak i godność urzędu sędziowskiego powinni na podstawie art. 42 & 1 k p k wyłączyć się z orzekania w tej sprawie. Uważam, że tak zachowałby się każdy sędzia, dla którego niezależność, bezstronność i niezawisłość sądu są najważniejsze.
 6. Ponieważ uważam, iż złożenie wniosku o wyłączenie składu orzekającego przez stronę w takiej sytuacji, spowoduje powstanie rysy na godności urzędu sędziego. Jak również taka sytuacja może zadziałać na niekorzyść strony, gdyż zaistnienie samych podstaw do wyłączenia nie oznacza, że sędzia ulegnie represją i złożenie wniosku może godzić w godność sędziego, z kolei niezłożenie wniosku przez stronę, przy nie korzystnym orzeczeniu, będzie naruszeniem prawa do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy. Dlatego sędziowie nie powinni obarczać takim rozwiązaniem strony postępowania.
 7. W związku z tym apeluję do sędziów, którzy są świadomi tego, że nie budzą zaufania u podsądnych, by nie oczekiwali na złożenie przez nich wniosków o wyłączenie składu orzekającego, a raczej by sami się wyłączali w takich sytuacjach z orzekania. Apel ten kieruje nie tylko do sędziów w tej sprawie, ale do wszystkich sędziów, ponieważ z własnego doświadczenia wiem, że tak nie zawsze się dzieje.
 8. Nie może być usprawiedliwieniem dla składu orzekającego, który pomimo podstaw do wyłączenia, będzie rozpoznawał apelację, wykorzystując prawne alibi. Jak można rozumieć art. 439 & 1 pkt. 2, który wskazuje na jedną z przyczyn umożliwiającą złożenie skargi kasacyjnej od wyroku z powodu nienależycie obsadzonego składu orzekającego.
 9. Oczywiście uważam również, że niewyłączenie się sędziów od rozpoznania apelacji musi oznaczać, że sędziowie nie wydadzą wyroku zgodnego z tym o czym mówi Konstytucja RP, jednak wydanie wyroku, które będzie w tym przypadku niekorzystne, będzie świadczyć, iż sędziowie ulegli naciskom władzy, wydając wyrok zgodnie z wolą polityków.
Advertisements
Termin drugi rozprawy
 1. W dniu 30 października 2020 roku na Portalu Informatycznym Sądów Powszechnych (dalej PISP) udostępniono zawiadomienie o ustaleniu nowego terminu rozprawy. Zgodnie z tym zawiadomieniem termin wyznaczono na dzień 29 stycznia 2021 r. godz. 9:00.
 2. Przed nowym terminem doszło do zmiany w składzie orzekającym, w miejsce SSA Anny Badury powołano SSA Wojciecha Kopczyńskiego, to jednak nie zmieniło sytuacji o której pisałem w temacie „Termin pierwszy rozprawy”.
 3. SSA Wojciech Kopczyński – sędzia ten jest przewodniczącym wydziału II karnego w Sądzie Apelacyjnym i pracuje w nim od wielu lat o czym może świadczyć m. in. dostępne w sieci wydane postanowienie datowane na 2007 r. W sieci również znalazłem wokandy świadczące o tym, że sędzia ten orzekał w ramach delegacji w Izbie Karnej Sądu Najwyższego w roku 2017, gdzie orzekał w około dwudziestu skargach kasacyjnych przy czym, tylko jedna z nich dotyczyła zarzutów z kodeks karny skarbowy
 4. Drugi termin rozprawy pomimo trwającego stanu epidemiologicznego odbył się zgodnie z wyznaczonym terminem. Na rozprawę wstawiła się w zastępstwie Prokurator z Prokuratury Okręgowej w Kielcach, pięciu obrońców i tylko jeden oskarżony tzn. ja. Już na wstępie Sąd stwierdził, iż sprawa zostanie przeprowadzona na dwóch rozprawach. Wobec tego na tym terminie Sąd wysłuchał czterech obrońców. Następnie wyznaczył kolejny termin na dzień 01 kwietnia 2021 r. podczas którego wysłucha głosów oskarżonych oraz obrońcy i prokuratora, po czym ogłosi prawdopodobnie wyrok. Przed końcem rozprawy złożyłem oświadczenie jako wniosek uzupełniający apelację, co pozwoli na zapoznanie się z nim przez skład orzekający mając na to dwa miesiące.
Termin trzeci rozprawy
 1. W dniu o1 kwietnia 2021 odbył się kolejny termin rozprawy, podczas którego Sąd otwarł przewód Sądowy w związku z wpłynięciem do Sądu opinii środowiskowych części oskarżonych.
 2. Więc po otwarciu przewodu Sąd załączył opinie, jak również złożone na drugim terminie moje oświadczenie do sprawy.
 3. Następnie Sąd zwrócił się zapytaniem do stron czy mają wnioski, a ponieważ niebyło wniosków Sąd zamknął przewód i udzielił głosu mojemu obrońcy a następnie Pani prokurator i jako ostatniemu udzielił głosu mojej osobie jako jedynemu oskarżonemu.
 4. Streszczenie i ocenę w szczególności mowy Pani prokurator można przeczytać w materiale pt. „Mowa końcowa”
 5. Na koniec Sąd wskazał termin ogłoszenia wyroku na dzień 15 kwietnia 2021.
Sąd Apelacyjny orzekł
 1. Wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach nie mogę uznać, natomiast takie orzeczenie uważam za Zakaz wjazdu na teren Polski
 2. W styczniu 2011 r. usłyszałem zarzuty postawione przez prokurator Katarzynę Stępińską z Prokuratury Okręgowej w Kielcach, ponad dziesięć lat później 15 kwietnia 2021 został ogłoszony prawomocny wyrok w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach.
 3. Ogłoszenie wyroku wydał Sąd w składzie:
  1. Przewodniczący składu – SSA Robert Kirejew (spr.) (dyscyplinarka)
  2. Członek składu – SSA Wojciech Kopczyński (w 2017 na rok del. do SN)
  3. Członek składu – SSA Wojciech Paluch (nominowany przez neo KRS)
 4. Osobiście na wynik wyroku patrzyłem w innym kontekście niż miało to miejsce przy poprzednich wyrokach, gdzie miałem nadzieję, że może tym razem się pomylę i zostanę jednak uniewinniony. W tym przypadku jednak było inaczej i moje myśli skupiały się na tym, czy skład orzekający zda egzamin swojej niezawisłości sędziowskiej czy też jednak ulegnie woli politycznej i utrzyma wyrok.
 5. W dniu 16 kwietnia 2021 orzeczenie ukazało się w systemie informacji sądowej, więc znam już jego treść i tak przypomnę zarzuty z wyroku I instancji

art. 258 § 1 k.k. art. 54 § 1 k.k.s. i art. 56 § 1 k.k.s. w zw. z art.73 a k.k.s. i w zbiegu z art. 62 § 2 k.k.s. w zw.
z art. 9 § 3 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. i art. 7 § 1 k.k.s. w zw. z art. 37 § 1 pkt 1,2 i 5 k.k.s.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 kwietnia 2021
 1. Sąd Apelacyjny w Katowicach po rozpoznaniu apelacji obrońców i prokuratora, zmienia wyrok w ten sposób, że w pkt. 20 dotyczący mojej osoby
  1. Uzupełnia podstawę prawną wymiaru kary o przepis z art. 38 & 2 pkt. 1 k. k. s. który dotyczy nadzwyczajnego obostrzenia kary.
  2. Na podstawie art. 32 & 1 k. k. s. w zw z art. 30 & 2 k. k. s. i w zw. z art. 29 & 1 pkt. 1 k. k. s. orzeka wobec oskarżonego Krzysztofa W. przepadek równowartości przedmiotów pochodzących bezpośrednio z przestępstwa skarbowego w postaci łącznej kwoty 118.000, 00 złotych uzyskanej ze sprzedaży substancji zabezpieczonych na stacji paliw.
  3. W pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy.
 2. Co można o sentencji tego wyroku powiedzieć, w sumie nic szczególnego, jedynie warte wskazania jest to, że po pierwsze Sąd uwzględnił uzupełnienie skargi apelacyjnej złożonej przez Prokuraturę, o które wniosła prokurator po zamknięciu przewodu sądowego podczas mowy końcowej. Uzupełnienie to dotyczy przepadku z art. 32 & 1 k. k. s., a składająca wniosek nie bardzo wiedząc komu ten przepadek przypisać wskazała po prostu na jedynego oskarżonego, który znajdował się na sali a Sąd tak orzekł.
  1. art. 32 & 1 k. k. s. dotyczy ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów gdzie treść & 1 odwołuje się do art. 29 k. k. s. to Sąd orzeka środek karny ściągnięcia równowartości pieniężnej, a w dalszej części zostaje z tego wyłączony pkt. 4 art. 29 k. k. s.
  2. Natomiast w sytuacji, gdy mówimy o przedmiocie pochodzącym bezpośrednio z przestępstwa o czym mówi
  3. art. 29 & 1 pkt. 1 k. k. s. chociaż w tym przypadku zasadnym byłby pkt. 4 przedmiot, którego wytwarzanie, posiadanie, obrót, przechowywanie, przewóz, przenoszenie lub przesyłanie jest zabronione.
  4. Więc mając na uwadze fakt, że była to substancja zabezpieczona na stacji paliw to powinna być przypisana jako art. 29 pkt. 4 a tym samym nie ma zastosowania art. 32 & 1 k. k. s.
  5. Kolejna istotna rzecz związana z tym orzeczeniem przepadku przedmiotu, to kwestia własności przedmiotu, gdzie w tym przypadku prokuratorka a następnie uwzględnił to Sąd, wskazała w formie losowej komu przypisać ten przepadek. Jednak jeżeli przedmiot nie jest własnością sprawcy, to mówi o tym
  6. art. 31 & 1 k. k. s. Sąd może orzec przepadek przedmiotu o którym mowa w art. 29 pkt. 1, 3, 4 również wówczas, gdy przedmioty te nie są własnością sprawcy. Jednocześnie
  7. art. 31 & 3 mówi, że nie orzeka się przepadku przedmiotów i pkt. 2 gdy uiszczono należność publicznoprawną dotyczącą przedmiotów zagrożonych przepadkiem.
  8. Szczerze muszę napisać, że konia temu, kto jest wstanie przełożyć to na język polski, by każdy mógł zrozumieć. Nie wspomnę już o tym, że wyrok I czy też II instancji nie zobowiązuje do zwrotu należności publicznoprawnej
 3. Kończąc muszę się przyznać, że niecierpliwie będę czekał na uzasadnienie tego wyroku, by tak jak przy trzech wcześniejszych zobaczyć jak ich autorzy są wstanie nisko upaść a jednocześnie psuć opinię tym, którzy nieupadli tak nisko.
 4. W sumie nie wiem, czy to ogólnie uzasadnienia wyroków tak wyglądają czy to tylko przypadki, których jest mi dane doświadczać. Wyrok jak i uzasadnienie dołączę do artykułu po zredagowaniu do wymagań RODO.
%d bloggers like this: