Apelacja Katowice

Sygn. Akt. II AKa 380 / 19

Informacje ogólne
 1. Apelacja od wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie została złożona w maju 2019 roku za sprawą tego Sądu do właściwego Sądu jakim jest Sąd Apelacyjny w Katowicach. Apelację złożyło 8 (ośmiu) skazanych, wcześniej podczas I instancji 2 (dwóch) oskarżonych zmarło, a 1 (jeden) „zginął w katastrofie lotniczej”. Apelację złożył również oskarżyciel publiczny (prokurator), wspierany przez 5 (pięciu) oskarżycieli posiłkowych (urząd skarbowy i urząd celny).
 2. Przypomnijmy wyrok zapadł w dniu 01 październik 2018 roku natomiast uzasadnienie wyroku otrzymaliśmy po sześciu miesiącach (według art. 423 & 1 k p k jest 14 dni), czas na złożenie apelacji to czternaście dni, po tym terminie apelacja zostaje odrzucona. W systemie na portalu informacyjnym Sądu Apelacyjnego w Katowicach data wpływu to 12 lipiec 2019 rok. Został też wskazany sprawozdawca składu orzekającego.
 3. Kilka faktów, które mogą mieć związek z sprawą. Koniec stycznia 2018 r. dochodzi do zmiany na stanowisku Prezesa SO w Częstochowie, następnie do neo KRS zostaje powołany SSO Leszek Mazur w Częstochowie. Następuje przełom w prowadzonym procesie o czym świadczy zmiana w sposobie orzekania sędzi Anny Chyrek, co można zauważyć po błędach procesowych, których się dopuściła. Osobiście gdy pierwsze negatywne emocje opadły uznałem, że sędzia będąc naciskana odgórnie, celowo i świadomie popełniała te błędy oraz tak długo pisała uzasadnienie. Robiła to z nadzieją, że to Nam skazanym pomoże w uzyskaniu sprawiedliwego wyroku. Za to w tym miejscu dziękuję sędzi Annie Chyrek. To jednak, nie było przeszkodą by w nagrodę awansować z wydziału karnego na penitencjarny. W mojej ocenie tym sędzia uchybiła godności urzędu sędziego. Wspomnę, iż Prezesem SA w Katowicach po nominacji Zbigniewa Ziobry został sędzia W. Mazur, który jako brat sędziego Leszka Mazura namawiał sędziów do poparcia Jego kandydatury w wyborach do KRS.
 4. To wszystko wzbudza moje podejrzenie o możliwości wyboru składu orzekającego sędziów, którzy są zależni od władzy m. in. Zbigniewa Ziobry. Dlaczego tak uważam? Pierwsza rzecz to gwarancja utrzymania wyroku, ponieważ jest to sprawa, która co do mojej osoby trwa już 10 (dziesięć) lat, a wszczęto postępowanie 14 (czternaście) lat temu, gdzie sędzia wydająca wyrok popełniła wiele błędów proceduralnych. W doktrynie prawa karnego przyjmuje się, że na strukturę przestępstwa składa się kilka elementów, które muszą wystąpić łącznie, brak jednego elementu oznacza, że czyn nie może zostać uznany za przestępstwo. W tej sprawie brak takowych elementów.
 5. Zdaję sobie sprawę, że wydanie wyroku uniewinniającego, bądź też uchylającego wyrok pierwszej instancji do ponownego rozpoznania, czego skutkiem będzie uniewinnienie, stanie się podstawą do wystąpienia wielu oskarżonych z wnioskami o odszkodowanie. Przypomnę, że jest to jedna z kilku innych spraw, które się toczą, lub się zakończyły, m. in. dotyczy ona postępowania, które toczy się za ten sam czyn karalny co do mojej osoby przed SO w Lublinie
 6. Z informacji uzyskanej przez mojego obrońcę w dniu 05 listopad 2019 roku wynika, że na pewno termin nie zostanie wyznaczony w tym roku, a prawdopodobnie może być dopiero w lutym 2020 roku o czym mamy zostać powiadomieni na cztery tygodnie przed terminem.
 7. W dniu 08 stycznia 2020 roku pojawiła się informacja, że wyznaczono termin rozprawy na 07 maj 2020 r. czyli rok po złożeniu apelacji do Sądu. Sędzią Referentem w tej sprawie został SSA Robert Kirejew, a skład uzupełniają SSA Beata Basiura i SSA Wojciech Paluch. Kilka informacji na temat sędziów wyznaczonych do rozpoznania apelacji zacznę od ostatniego.
 8. Sędzia W. Paluch –zastępca Rzecznika Dyscyplinarnegoprzy SO w Bielsku – Białej w którym wcześniej orzekał. Według uchwały nr 251/2013 KRS ws. przedstawienia wniosku o powołanie na stanowisko Sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, KRS w 2013 roku wniosek ten odrzuciła. Natomiast 14 czerwca 2018 r. decyzją Ministra Sprawiedliwości został delegowany do SA w Katowicach na okres roku. Jednak uchwałą nr. 625/2018 KRS z dnia 11 grudnia 2018 r. został zarekomendowany do pełnienia urzędu sędziego SA w Katowicach. Ciekawą rzeczą jest fakt wynikający z tej uchwały, cytuję „Ponadto w ocenie zespołu w niniejszym postępowaniu nominacyjnym poziom poparcia Kolegium Sądu Apelacyjnego w Katowicach i Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej, a także uzyskana przez Pana Wojciecha, Jerzego Palucha oceny kwalifikacji nie są miarodajne, ponieważ nie odzwierciedlają rzeczywistego poziomu jego kwalifikacji„. Postanowieniem Prezydenta RP, został powołany w dniu 4 październik 2019 r. na stanowisko SSA w Katowicach. Sędzia W. Paluch został rekomendowany przez upolityczniony organ KRS, a to oznacza, że zgodnie z podjętą uchwałą połączonych trzech Izb Sądu Najwyższego w dniu 23 stycznia 2020 r. udział tego sędziego w składzie orzekającym będzie w rozumieniu art. 439 & 1 pkt. 2 oznaczał nienależytą obsadę. Oto lista sędziów, którzy nie powinni orzekać.
 9. SSA Beata Basiura – Jak wynika z uchwały KRS nr. 625/2018, Pani sędzia była wizytatorem sędziego W. Palucha przed Jego nominacją do SA w Katowicach. Jako wizytator podniosła, że pozytywną ocenę nie mogą deprecjonować (od autora: obniżać) uchybienia w organizacji pracy jak i naruszenia przepisów prawa procesowego, bądź materialnego. (w mojej ocenie sędziom nie przystoi naruszać przepisów prawa, można by jeszcze być wyrozumiałym dla sędziów rejonowych, ale nie sędziów Sądu Apelacyjnego, gdzie wyroki stają się prawomocne a sędziowie kontrolują wyroki niższej instancji). Jednocześnie zaznaczając, że większość spraw rozpoznawana została w oparciu o wnioski w trybie Art. 335 i 387 k.p.k. Patrząc z mojego punktu widzenia i wniesionej apelacji, wskazane uchybienia mają wielkie znaczenie, gdyż jednym z zarzutów podniesionych w apelacji jest fakt naruszenia prawa materialnego wynikającego z art. 17 k p k, jak również naruszenia art. 17 k. k. s. Zważyć również należy, że sam wyrok opiera się na skazaniu w oparciu o zarzuty z kodeksu karny skarbowy.
 10. SSA Robert Kirejew (spr.) – jeżeli miałbym wskazać, który z sędziów składu orzekającego wzbudza moje zaufanie co do niezależności i niezawisłości, co dawało by nadzieję na sprawiedliwy wyrok, to z posiadanych informacji, jest to właśnie sędzia Kirejew. Mając możliwość doświadczyć udziału w apelacji, mogę powiedzieć, że w mojej ocenie najważniejszą rolę w składzie pełni właśnie sędzia referent/sprawozdawca, ponieważ to On zapoznaje się z aktami sprawy i przekazuje informację na jej temat pozostałym członkom składu. Więc w tym przypadku jest to korzystne w zw. z zaufaniem do sędziego, który zapozna się z materiałem sprawy i rzetelnie zreferuje pozostałym członkom składu.
Termin pierwszy rozprawy
 1. Został wyznaczony przez skład orzekający na dzień 07 maja 2020 roku, jednak z uwagi na ogłoszony stan epidemii covid – 19, termin został ściągnięty z wokandy Sądu.
 2. Za nim doszło do wyznaczenia drugiego terminu, dotarła do mnie wiadomość, która wzbudziła mój niepokój o wynik końcowy tzn. wyrok jaki może zapaść w związku z zaistniałą sytuacją. Otóż zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów Sądów powszechnych Przemysław Radzik poinformował 22 lipca 2020 r. o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego przeciwko 14 sędziom związanym z nieformalną grupą Forum Współpracy Sędziów. Wśród których jest SSA Robert Kirejew. Uważam, że to nie przypadek a wręcz celowe działanie, w celu zastraszenia sędziego, by ten utrzymał wyrok wydany w I instancji.
 3. W związku z zaistniałą sytuacją, skład orzekający w żaden sposób nie może budzić tak u mnie, jak i pozostałych skazanych, którzy złożyli apelację od wyroku jakiegokolwiek zaufania. Ponieważ w składzie zasiądzie sędzia W. Paluch, który został nienależycie powołany oraz sędzia R. Kirejew, wobec którego wszczęto postępowanie dyscyplinarne nie mając ku temu podstaw. Brak podstaw prawnych do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, może oznaczać tylko jedno. Mianowicie, że represje wszczęto z zamiarem wywarcia nacisku, dla osiągnięcia celu w tej sprawie jaki postawiła sobie władza, którą reprezentuje Zbigniew Ziobro.
 4. Myślę, że ta sytuacja jest jasnym przykładem na brak praworządności w Polsce i ingerencję władzy politycznej w niezależność i niezawisłość Polskiego wymiaru sprawiedliwości. Pokazuje, że nikt nie może liczyć na sprawiedliwy proces czy też sprawiedliwy wyrok, ponieważ jeżeli Sąd będzie orzekał zgodnie z prawem i w granicach prawa, to i tak nie gwarantuje wydania wyroku, który będzie zgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, który mówi: „Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.„
 5. Moim skromnym zdaniem nie trzeba być prawnikiem, by wiedzieć, że w zaistniałej sytuacji, sędziowie wyznaczeni do orzekania w takim składzie mają świadomość, iż w oczach strony nie budzą zaufania co do bezstronności, a więc zaistnienia przesłanki z art. 41 & 1 k p k. Dlatego w związku z tym chcąc zachować niezależność i niezawisłość jak i godność urzędu sędziowskiego powinni na podstawie art. 42 & 1 k p k wyłączyć się z orzekania w tej sprawie. Uważam, że tak zachowałby się każdy sędzia, dla którego niezależność, bezstronność i niezawisłość sądu są najważniejsze.
 6. Ponieważ uważam, iż oczekiwanie na złożenie wniosku o wyłączenie składu orzekającego przez stronę w takiej sytuacji, spowoduje powstanie rysy na godności urzędu sędziego. Jak również taka sytuacja może zadziałać na niekorzyść strony, gdyż zaistnienie samych podstaw do wyłączenia nie oznacza, że sędzia ulegnie represją i złożenie wniosku może godzić w godność sędziego, z kolei niezłożenie wniosku przez stronę, przy nie korzystnym orzeczeniu, będzie naruszeniem prawa do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy. Dlatego sędziowie nie powinni obarczać takim rozwiązaniem strony postępowania.
 7. W związku z tym apeluję do sędziów, którzy są świadomi tego, że nie budzą zaufania u podsądnych, by nie oczekiwali na złożenie przez nich wniosków o wyłączenie składu orzekającego, a raczej by sami się wyłączali w takich sytuacjach z orzekania. Apel ten kieruje nie tylko do sędziów w tej sprawie, ale do wszystkich sędziów, ponieważ z własnego doświadczenia wiem, że tak nie zawsze się dzieje.
 8. Nie może być usprawiedliwieniem dla składu orzekającego, który pomimo podstaw do wyłączenia, będzie rozpoznawał apelację, wykorzystując prawne alibi. Jak można rozumieć art. 439 & 1 pkt. 2, który wskazuje na jedną z przyczyn umożliwiającą złożenie skargi kasacyjnej od wyroku z powodu nienależycie obsadzonego składu orzekającego.
Termin drugi rozprawy
 1. W dniu 30 października 2020 roku na Portalu Informatycznym Sądów Powszechnych (dalej PISP) udostępniono zawiadomienie o ustaleniu nowego terminu rozprawy. Zgodnie z tym zawiadomieniem termin wyznaczono na dzień 29 stycznia 2021 r. godz. 9:00.
 2. Przed nowym terminem doszło do zmiany w składzie orzekającym, w miejsce SSA Anny Badury powołano SSA Wojciecha Kopczyńskiego, to jednak nie zmieniło sytuacji o której pisałem w temacie „Termin pierwszy rozprawy”.
 3. Drugi termin rozprawy pomimo trwającego stanu epidemiologicznego odbył się zgodnie z wyznaczonym terminem. Na rozprawę wstawiła się w zastępstwie Pani Prokurator z Prokuratury Okręgowej w Kielcach, pięciu obrońców i tylko jeden oskarżony tzn. ja. Już na wstępie Sąd stwierdził, iż sprawa zostanie przeprowadzona na dwóch rozprawach. Wobec tego na tym terminie Sąd wysłuchał czterech obrońców. Następnie wyznaczył kolejny termin na dzień 01 kwietnia 2021 r. podczas którego wysłucha głosów oskarżonych oraz obrońcy i prokuratora, po czym ogłosi prawdopodobnie wyrok. Przed końcem rozprawy złożyłem oświadczenie jako wniosek uzupełniający apelację, co pozwoli na zapoznanie się z nim przez skład orzekający mając na to dwa miesiące.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

%d bloggers like this: