Azyl – ochrona międzynarodowa

DLA MIESZKAŃCA UNII EUROPEJSKIEJ

 1. Na początku spróbuję odpowiedzieć na najważniejsze pytania
  1. Co to jest azyl polityczny?
  2. Czy obywatel jednego z krajów Unii Europejskiej np. Polska, może się ubiegać o azyl polityczny w innym kraju Unii Europejskiej?
  3. Jeżeli tak to jakie muszą zostać spełnione warunki?
 2. Postaram się odpowiedzieć na te pytania m. in. przy pomocy konkretnych przykładów, zacznę jednak od wyjaśnienia co to jest azyl polityczny.
  1. Azyl polityczny – Azyl polityczny udzielany jest osobom prześladowanym z powodów rasowych, koloru skóry, pochodzenia narodowego lub etnicznego, religii, przynależności do określonej grupy społecznej, poglądów politycznych. Ubiegać się o azyl mogą osoby, które emigrowały z własnego kraju do innego kraju, bądź też uchodźcy.
  2. Emigracja – wyjazd zagranicę na pobyt czasowy lub w celu zamieszkania na stałe. Opuszczenie kraju może mieć charakter dobrowolny lub przymusowy. Przyczyny emigracji mogą być: polityczne, gospodarcze, religijne lub naukowe.
  3. Uchodźctwo –  proces opuszczania stałego miejsca zamieszkania, przez osoby zagrożone prześladowaniami, będącymi wynikiem konfliktów zbrojnych – zewnętrznych i wewnętrznych, polityki państwa itp.
 3. Postaram się odpowiedzieć na kolejne pytanie w oparciu o konkretne przykłady, ale na początku zacznę może od wyjaśnienia, że standardowa procedura udzielenia azylu politycznego na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej, dotyczy obywateli mieszkających w tzw. krajach trzecich, czyli krajach, które nie leżą na terenie Unii Europejskiej np. Białoruś, kraje afrykańskie, azjatyckie czy też z amerykańskiego kontynentu. Obywatele, którzy czują się prześladowani w swoim kraju, który nie należy do Unii Europejskiej mogą otrzymać taki azyl w jednym z krajów unijnych, po wcześniejszym złożeniu odpowiedniego wniosku o udzielenie azylu.
 4. Taki wniosek mogą złożyć, bądź to w swoim kraju, udając się do ambasady jednego z krajów Unii Europejskiej, bądź też co jest częściej praktykowane, udając się na granicę jednego z krajów Unii nie zależnie od tego, czy jest to kraj w którym chcieliby zamieszkać i tam informują funkcjonariuszy granicznych o tym, że chcą złożyć wniosek o azyl. W związku z tym, osoba taka jest przewożona do tzw. obozu dla osób ubiegających się o azyl, gdzie ma zapewniony pobyt do czasu aż nie zostanie rozpoznany przez właściwy organ państwa jego wniosek. Jeżeli wniosek zostanie rozpoznany pozytywnie, osoba dostaje azyl na podstawie którego nabywa wszelkie prawa obywatelskie w tym prawo przemieszczania się na terenie Unii Europejskiej.
 5. Teraz przejdę do głównej kwestii a więc możliwości uzyskania azylu przez np. polskiego obywatela w innym kraju Unii Europejskiej. Na początku należy zwrócić uwagę, że o tym stanowi prawo europejskie. Zasady prawa azylu dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej reguluje protokół nr 24 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Z uwagi na poziom ochrony podstawowych praw i wolności przez Państwa Członkowskie Unii Europejskiej, Państwa Członkowskie należy uważać za bezpieczne państwa pochodzenia w ich wzajemnych stosunkach we wszystkich aspektach prawnych czy praktycznych związanych z kwestiami azylu. W związku z tym, wszelkie wnioski o przyznanie azylu składane przez obywateli Państw Członkowskich mogą być rozpatrywane lub uznane jako możliwe do rozpatrzenia przez inne Państwo Członkowskie jedynie w następujących przypadkach:

a)
jeżeli Państwo Członkowskie, którego obywatelem jest osoba składająca wniosek o azyl, powołując się na postanowienia artykułu 15 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, podejmuje, po wejściu w życie Traktatu z Amsterdamu, środki odstępujące na jego terytorium od zobowiązań tego państwa wynikających z tej konwencji;

b)
jeżeli procedura wymieniona w artykule 7 ustęp 1 Traktatu o Unii Europejskiej została wszczęta w odniesieniu do Państwa Członkowskiego, którego obywatelem jest wnioskodawca, oraz do momentu podjęcia decyzji w tej sprawie przez Radę lub, w stosownym przypadku, Radę Europejską;

c)
jeżeli Rada przyjęła decyzję zgodnie z artykułem 7 ustęp 1 Traktatu o Unii Europejskiej w odniesieniu do Państwa Członkowskiego, którego obywatelem jest wnioskodawca lub jeżeli Rada Europejska przyjęła decyzję zgodnie z artykułem 7 ustęp 2 tego Traktatu w odniesieniu do Państwa Członkowskiego, którego obywatelem jest wnioskodawca;

d)
jeżeli Państwo Członkowskie jednostronnie podejmuje taką decyzję w odniesieniu do wniosku obywatela innego Państwa Członkowskiego; w takim przypadku należy natychmiast powiadomić o tym Radę; wniosek taki należy rozpatrywać w oparciu o domniemanie, że jest on całkowicie nieuzasadniony, nie naruszając tym samym w żaden sposób, kompetencji decyzyjnych tego Państwa Członkowskiego

https://www.prawo.pl/akty/dz-u-ue-c-2016-202-304,68646130.html
 1. Zgodnie z zasadą prawa pw. Traktatu, obywatel Unii Europejskiej może złożyć wniosek o azyl w innym kraju unijnym, jednak wniosek ten zostanie rozpatrywany w bardzo szczególnych sytuacjach, które spełniają warunki ochrony podstawowych praw i wolności i inne powinności wynikające z Traktatu o UE. Stąd kraje członkowskie działają na podstawie wzajemnego zaufania.
 2. Za tym muszą być spełnione nie tylko ogólne przesłanki wynikające z prawa do azylu, tak jak ma to zastosowanie dla ubiegających się o azyl obywateli z krajów innych niż należące do UE. Muszą jeszcze wystąpić wyjątkowe przypadki, jednym z takich przypadków jest np. tocząca się wobec kraju, którego jesteśmy obywatelami np. Polska, procedura z art. 7 TUE. Przeciwko Polsce taka procedura została wszczęta przez Komisję Europejską 20 grudnia 2017 r. ze względu na poważne obawy o niezależność polskiego sądownictwa.
 3. W tym przypadku, jeżeli polski obywatel czuje się prześladowany, dyskryminowany, czuje się zagrożony z powodów np. prowadzonych postępowań karnych, gdzie zostaje skazany jako osoba niewinna popełnienia zarzucanych mu przestępstw, co jest związane z orzeczeniem wydanym przez Sąd, który utracił swoją niezależność, a więc jest to podstawa, którą następnie powinien być wstanie udowodnić organowi, który będzie rozpoznawał złożony wniosek o azyl.
 4. W jednym z portali znalazłem informację o tym, że w 2020 roku, dziesięciu polskich obywateli złożyło w Holandii wniosek o azyl, m. in. biznesmen Z. Stonoga, jest to oczywiście sprawa bezprecedensowa, więc trudno jest przewidzieć jak zostaną wnioski rozpoznane. Z tego co można przeczytać w artykule, Minister Spraw Zagranicznych Holandii z wiadomych okoliczności nie mógł udzielić informacji na temat okoliczności, argumentów jakie wnioski zawierają. Ponieważ artykuł z portalu polonia.nl został opublikowany w lutym 2021, więc można dzisiaj założyć, że wniosek biznesmena Z. Stonogi został odrzucony, ponieważ międzyczasie ukazała się informacja, że osoba ta została deportowana do Polski gdzie trafiła do aresztu.
 5. Od czasu obalenia komunizmu w Polsce, pierwszą osobą która otrzymała azyl w innym kraju, jest założyciel Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych w Białymstoku. Tylko w przypadku tej osoby, krajem który udzielił azylu jest Norwegia a więc kraj spoza UE, który jednak funkcjonuje w Układzie z Schengen, tzn. że posiada otwarte granice dla obywateli UE. Osoba na otrzymanie azylu czekała dwa lata uzyskując go w 2020 roku. Mężczyzna został w Polsce skazany za oszustwa, których jego zdaniem nie popełnił. A więc podobna sytuacja o której wspomniałem w przykładzie uzyskania azylu w kraju UE.
Advertisements

JAK WYGLĄDA PROCEDURA PRAWNA

 1. Zobaczmy może teraz jak wygląda procedura uzyskania azylu na podstawie prawa obowiązującego w jednym z krajów Unii Europejskiej, a dokładnie prawie Republiki Czeskiej będzie to procedura ogólna, dlatego też każdy obywatel z innego kraju Unii Europejskiej chcąc skorzystać z ochrony międzynarodowej (azylu) tego kraju, musi pamiętać o tym co wyżej pisałem tj. o zasadzie prawa do azylu uregulowanej w protokole nr. 24 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Musimy też pamiętać, że procedury które poniżej przytoczę zgodnie z prawem UE powinny być co najmniej podobne w każdym innym kraju należącym do UE.
 2. Wszczęcie postępowania administracyjnego, wiąże się z oświadczeniem cudzoziemca, który chce skorzystać z ochrony międzynarodowej. Poza szczególnymi przypadkami (np. obywatel innego kraju UE), cudzoziemiec obowiązany jest wstawić się w ośrodku recepcyjnym mając na to dwadzieścia cztery godziny od złożenia oświadczenia (tutaj w niektórych krajach osoba po złożeniu oświadczenia jest przewożona przez służby graniczne do takiego ośrodka). W tym ośrodku składa wniosek o udzielenie azylu oraz zostanie przez odpowiedni organ Policji zidentyfikowana, zostanie poproszona o oddanie dokumentów podróży, zostaną pobrane odciski palców, zrobione zdjęcie oraz zostanie wykonane badanie lekarskie. Złożenie wniosku ma na celu wskazanie powodów, które skłoniły osobę do wystąpienia o ochronę międzynarodową.
 3. Po wykonaniu tych czynności osoba ubiegająca się o azyl zostanie przekazana do ośrodka zakwaterowania, gdzie będzie oczekiwać na decyzję pierwszej instancji. W czasie tego oczekiwania tj. do dziewięćdziesięciu dni zostanie z wnioskodawcą przeprowadzona rozmowa, która ma na celu bardziej precyzyjnie określić powody złożenia wniosku.
 4. W uzasadnionych przypadkach lub na podstawie wyraźnego wniosku Departament Polityki Azylowej i Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej (AMPD MI CR) dokona ustaleń dotyczących przeprowadzenia przesłuchania i, jeśli to możliwe, zapewni, że tłumacz jest tej samej płci co wnioskodawca. Przesłuchanie dotyczące wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej jest jednym z najważniejszych procesów procedury azylowej, ponieważ daje wnioskodawcy ubiegającemu się o ochronę międzynarodową wystarczającą możliwość opisania problemów i sytuacji w jej kraju pochodzenia. Wnioskodawca ma również możliwość przedłożenia lub zarekomendowania Ministerstwu innych materiałów dowodowych, które chce wykorzystać na poparcie swoich roszczeń w toku postępowania.
 5. W toku postępowania o udzielenie ochrony międzynarodowej wnioskodawca ma również prawo zwrócić się do innej osoby o poradę prawną lub nawet może być przez tą osobę reprezentowany w postępowaniu. Osoba ta musi być upoważniona na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Jeżeli cudzoziemiec jest reprezentowany przez pełnomocnika, podpis na pełnomocnictwie nie musi być urzędowo poświadczony.
 6. Osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową musi jednak zawsze osobiście doręczać każdą decyzję wydaną w związku ze sprawą dotyczącą ochrony międzynarodowej, bez względu na fakt, że ma upoważnionego przedstawiciela.
 7. W szczególnych przypadkach organ wydający decyzję, może wydłużyć ustawowy okres wydania decyzji. Decyzja staje się prawnie skuteczna z dniem jej doręczenia wnioskodawcy, w sytuacji gdy decyzja jest negatywna odpowiedni organ Policji wyda nakaz wyjazdu.
  1. Ustawa o azylu w Republice Czeskiej 325/1999 Sb., Zákon o azylu a o změně zákona
 8. POSTĘPOWANIA W SPRAWIE OCHRONY MIĘDZYNARODOWEJ I INNE POSTĘPOWANIA PROWADZONE NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ USTAWY
 9. Ministerstwo udzieli cudzoziemcowi azylu zgodnie z art. 12 ustawy o azylu, jeżeli w trakcie postępowania o udzielenie ochrony międzynarodowej zostanie ustalone, że cudzoziemiec doświadczył prześladowania za korzystanie z praw i wolności politycznych lub ma uzasadnioną obawę takiego prześladowania w państwie, którego jest obywatelem lub, w przypadku bezpaństwowca, w państwie swojego ostatniego stałego pobytu, ze względu na rasę, płeć, religię, narodowość, przynależność do grupy społecznej lub popieranie określonych poglądów politycznych.
 10. Podstawy udzielenia azylu
  1. art. 12 Azylu udziela się cudzoziemcowi, jeżeli w procedurze udzielania ochrony międzynarodowej stwierdzono, że:
  1. a) jest prześladowany za korzystanie z praw i wolności politycznych, lub
  2. b) ma uzasadnioną obawę przed prześladowaniem ze względu na rasę, płeć, religię, narodowość, przynależność do określonej grupy społecznej lub z powodu posiadania określonych poglądów politycznych w państwie, którego obywatelstwo posiada lub, jeżeli nie jest obywatelem, w państwie swojego ostatniego miejsca zamieszkania.
 11. Podstawy wyłączające udzielenie ochrony międzynarodowej (azylu) oraz
 12. oczywista bezzasadność udzielenia ochrony międzynarodowej.
  1. art. 15 (1) Azyl nie może zostać udzielony, jeżeli uzasadnione jest podejrzenie, że cudzoziemiec, który złożył wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej
  2. a) popełnił przestępstwo przeciwko pokojowi, zbrodnię wojenną lub zbrodnię przeciwko ludzkości w rozumieniu dokumentów międzynarodowych zawierających postanowienia dotyczące takich przestępstw,
  3. b) popełnił poważne przestępstwo o charakterze niepospolitym lub szczególnie okrutny czyn przed podjęciem przez ministerstwo decyzji o ochronie międzynarodowej, nawet jeśli zostało ono rzekomo popełnione w celach politycznych poza terytorium, lub
  4. c) dopuścił się czynów sprzecznych z zasadami i celami Organizacji Narodów Zjednoczonych.
  5. art. 15 (2) Cudzoziemiec, który zachęca lub uczestniczy w popełnieniu czynów, o których mowa w ust. 1, podlega następującym warunkom:
  6. art. 15 (3) Dalszy azyl nie może zostać udzielony, jeżeli:
  7. a) cudzoziemiec korzysta z ochrony lub wsparcia ze strony organów lub organizacji zawodowych Organizacji Narodów Zjednoczonych innych niż Biuro Wysokiego Komisarza; jeżeli, z jakiegokolwiek powodu, ochrona lub wsparcie nie są dalej przyznawane osobom, których status nie został jeszcze ustalony zgodnie z postanowieniami odpowiednich decyzji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, stosuje się do nich postanowienia niniejszej ustawy,
  8. b) cudzoziemiec jest uznawany przez właściwe władze kraju, w którym ma on siedzibę, za swoje miejsce zamieszkania za osobę, której przyznano prawa i obowiązki równoważne prawom i obowiązkom tego państwa; nie ma to zastosowania w przypadku państwa, w którym jest ono zagrożone prześladowaniem zgodnie z § 12.
  9. art. 16 (1) Wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej odrzuca się jako oczywiście bezzasadny, jeżeli osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową nie przedstawi faktów wskazujących na to, że może być prześladowana z przyczyn określonych w sekcji 12 lub że jest zagrożona poważną krzywdą na mocy sekcji 14a, a jednocześnie
  10. a) podaje jedynie przyczyny ekonomiczne,
  11. b) bez poważnej przyczyny wprowadzić lub odmówić podania nieprawdziwych informacji o swojej tożsamości lub obywatelstwie,
  12. c) zwraca się o ochronę międzynarodową jedynie po to, by uniknąć sytuacji nadzwyczajnej o charakterze ogólnym,
  13. d) posiada więcej niż 1 obywatelstwo i nie korzystał z ochrony jednego z państw, których obywatelstwo posiada, chyba że udowodni, że nie mógłby korzystać z takiej ochrony z powodów określonych w sekcjach 12 lub 14a,
  14. e) wskazuje fakty w sposób oczywisty niewiarygodne,
  15. f) w celu utrudnienia ustalenia prawdziwego stanu rzeczy, zniszczył, uszkodził lub ukrył swój dokument podróży lub inny ważny dokument lub w tym celu przedłożył sfałszowany lub zmieniony dokument podróży lub inny ważny dokument,
  16. g) odmówił wypełnienia obowiązku przyjęcia odcisków palców daktyloskopijnych zgodnie z § 45 ust. 6, lub
  17. h) złożył wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej wyłącznie w celu uniknięcia lub opóźnienia zbliżającego się wydalenia, ekstradycji lub przekazania na podstawie europejskiego nakazu aresztowania w celu ścigania karnego lub uwięzienia za granicą, chociaż mógł wcześniej ubiegać się o ochronę międzynarodową.
  18. art. 16 (2) Wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej odrzuca się również jako oczywiście bezzasadny, jeżeli osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową pochodzi z państwa, które Republika Czeska uznaje za bezpieczny kraj pochodzenia, chyba że osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową udowodni, że państwo to nie może być uznane za takie państwo w jej przypadku.
  19. art. 16 (3) Jeżeli podstawy odrzucenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej są oczywiście bezzasadne, nie ocenia się, czy osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową spełnia przesłanki udzielenia azylu zgodnie z sekcjami 13 i 14 lub dodatkowej ochrony, o której mowa w § 14b. W przypadku gdy podstawy odrzucenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej są oczywiście bezzasadne zgodnie z ust. 2, nie ocenia się również, czy osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową nie przedstawia faktów wskazujących, że może być prześladowana z powodów, o których mowa w ust. 12, lub czy jest zagrożona poważną krzywdą na mocy sekcji 14a.
  20. art. 16 (4) Małoletni bez opieki nie może zostać odrzucony jako oczywiście bezzasadny.
 13. Umorzenie postępowania o udzielenie ochrony międzynarodowej zostanie w przypadku niedopuszczalnych wniosków zgodnie z art. 10a ustawy o azylu. Za niedopuszczalne uznaje się: wnioski złożone przez obywatela Unii Europejskiej;
  1. art. 10a (1) Wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej jest niedopuszczalny,
  2. a) jeżeli został złożony przez obywatela Unii Europejskiej27),który nie spełnia warunków określonych wprawie Unii.
  3. b) jeżeli inne państwo związane bezpośrednio mającym zastosowanie rozporządzeniem Unii Europejskiej jest właściwe do rozpatrzenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej,
  4. c) w przypadku gdy osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową otrzymała ochronę międzynarodową od innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  5. d) w przypadku gdy osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową może znaleźć skuteczną ochronę w pierwszym kraju azylu,
  6. e) jeżeli cudzoziemiec wielokrotnie składał wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, który Ministerstwo uznało za niedopuszczalny zgodnie z § 11a ust. 1,
  7. f) jeżeli osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową pochodzi z państwa, które Republika Czeska uważa za europejski bezpieczny kraj trzeci, jeżeli osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową nie wykaże, że państwo to nie może być uznane za takie państwo w jej przypadku, lub
  8. g) jeżeli osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową, która nie jest małoletnim bez opieki, pochodzi z państwa uznanego przez Republikę Czeską za bezpieczny kraj trzeci, chyba że osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową udowodni, że państwo to nie może być uznane za takie państwo w jej przypadku.
  9. art. 10a (2) W przypadku gdy wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej jest niedopuszczalny, nie ocenia się, czy osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową spełnia przesłanki udzielenia azylu lub ochrony uzupełniającej.
 14. Terminy wydania decyzji
  1. art. 27 (1) Decyzja Ministerstwa w dziedzinie ochrony międzynarodowej, inna niż przewidziana w niniejszej ustawie, jest wydawana przez Ministerstwo bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dane zostały przekazane do wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej lub od dnia, w którym decyzja sądu o uchyleniu decyzji Ministerstwa o ochronie międzynarodowej i powrocie do ponownego rozpatrzenia stała się prawomocna.
  2. art. 27 (2) Termin wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, może zostać przedłużony o maksymalnie 9 miesięcy, jeżeli:
  3. a) są to sprawy skomplikowane pod względem faktycznym lub prawnym,
  4. b) w tym samym czasie złożono dużą liczbę wniosków o ochronę międzynarodową, lub
  5. c) osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową nie wypełnia obowiązków wynikających z niniejszej ustawy i w związku z tym nie może zostać podjęta w terminie, o którym mowa w ust. 1.
  6. art. 27 (3) Jeżeli jest to konieczne do ustalenia stanu rzeczy, co do którego nie ma uzasadnionych wątpliwości, okres, o którym mowa w ust. 2, może wyjątkowo zostać przedłużony o maksymalnie 3 miesiące.
  7. art. 27 (4) Ministerstwo informuje stronę na piśmie o przedłużeniu terminu, o którym mowa w ust. 2 i 3, i uzasadnia takie działanie.
  8. art. 27 (5) Decyzja o odrzuceniu wniosku o jego oczywistą bezzasadność może zostać podjęta nie później niż 90 dni od daty dostarczenia danych dotyczących złożonego wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej.
  9. art. 27 (6) Jeżeli Ministerstwo postępuje zgodnie z sekcją 26 ust. 1 rozporządzenia podstawowego, Ministerstwo, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 26. W tym artykule nie jest to pierwszy raz, kiedy komisja ma c) decyzja w sprawie ochrony międzynarodowej musi zostać wydana nie później niż 21 miesięcy po dacie złożenia danych dotyczących złożonego wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej lub od dnia, w którym decyzja sądu o uchyleniu decyzji ministerstwa o ochronie międzynarodowej i powrocie do ponownego rozpatrzenia stała się ostateczna.
  10. art. 27 (7) Jeżeli sąd postanowi lub już zdecydował o dopuszczalności wydania osoby ubiegającej się o ochronę międzynarodową lub przekazania osoby ubiegającej się o ochronę międzynarodową na podstawie europejskiego nakazu aresztowania w celu przeprowadzenia postępowania karnego lub wykonania kary pozbawienia wolności do państwa obcego na mocy ustawy o międzynarodowej współpracy sądowej, ministerstwo zajmuje się sprawą w pierwszej kolejności. Decyzja Ministerstwa w sprawie ochrony międzynarodowej jest wydawana przez Ministerstwo bez zbędnej zwłoki, nie później niż 60 dni po dacie wszczęcia procedury. Sąd, prokurator, Ministerstwo Sprawiedliwości i Ministerstwo Spraw Zagranicznych są zobowiązane do zapewnienia Ministerstwu niezbędnej współpracy.
 15. KONTROLA ORZECZEŃ W ZAKRESIE OCHRONY MIĘDZYNARODOWEJ PRZEZ SĄD
 16. Istnieje również możliwość wniesienia skargi do Sądu Okręgowego.
 17. Pozew musi zostać wniesiony w terminie piętnastu dni (lub siedmiu dni w ściśle określonych sytuacjach) i ma skutek opieszały. Ustawa nie przewiduje skutku opieszały tylko w przypadku umorzenia postępowania azylowego zgodnie z art. 25 ustawy o azylu oraz w przypadku skarg wniesionych na decyzje wydany na podstawie art. 16 ust. 1 lit. d) i ust. 1 lit. e) ustawy o azylu.
 18. Jeżeli został złożony pozew ze skutkiem opieszałym osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową ma status osoby ubiegającej się o azyl m. in. ma zapewnioną opiekę zdrowotną z publicznego systemu zdrowia. W sytuacji, gdyby pozew został negatywnie rozpoznany, to osoba która stara się o azyl ma jeszcze jedną możliwość.
 19. Złożenie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Brnie. Nowelizacja nr 350/2005 Zb. do ustawy o azylu przewiduje efekt opieszałości bezpośrednio na podstawie prawa (z wyjątkiem skarg kasacyjnych składanych z lotniska lub zgodnie z § 46a).
 20. Przedstawione powyżej informacje zostały zaczerpnięte z strony internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej, która znajduje się pod linkiem, gdzie można się zapoznać z pełną informacją na temat uzyskania ochrony międzynarodowej w tym kraju.
  1. art. 32 (1) Skargę na decyzję ministerstwa w dziedzinie ochrony międzynarodowej można wnieść w terminie 15 dni od dnia doręczenia decyzji.
  2. art. 32 (2) Wniesienie skargi na podstawie ust. 1 ma skutek zawieszający, z wyjątkiem skargi na decyzję na podstawie ust. 16 rozporządzenia podstawowego. W tym artykule nie jest to pierwszy raz, kiedy komisja ma skargi na decyzję na podstawie § 16 ust. 2, skargi na decyzję o przyznaniu azylu lub dodatkowej ochrony, skargi na decyzję rozszerzającą dodatkową ochronę oraz decyzję o odwołaniu procedury zgodnie z § 25, z wyjątkiem decyzji o uchyleniu postępowania na podstawie art. 25 ust. 2 rozporządzenia podstawowego. (i) z przyczyn określonych w § 10a ust. W tym artykule nie jest to pierwszy raz, kiedy komisja ma O nadanie skutku zawieszającego na podstawie kodeksu administracyjnego można wystąpić wyłącznie wraz ze wniesieniem skargi.
  3. art. 32 (3) Sąd okręgowy, w którego okręgu wnioskodawca ubiegający się o ochronę międzynarodową (powód) został zgłoszony do zamieszkania w dniu złożenia wniosku, jest właściwy do rozpatrzenia wniosku.
  4. art. 32 (4) W przypadku gdy osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową (prokurator) została ukarana karą wydalenia lub jeżeli postępowanie ekstradycyjne jest w toku lub przekazane do innego państwa członkowskiego na podstawie europejskiego nakazu aresztowania na podstawie innej ustawy 14),sąd okręgowy rozpoznaje sprawę i rozstrzyga sprawę w trybie priorytetowym i z najszybszym terminem, nie później niż 60 dni od daty wszczęcia postępowania lub od dnia, w którym po wszczęciu postępowania dowiedziała się o nałożeniu kary wydalenia lub postępowania ekstradycyjnego lub o przekazaniu na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. W takich przypadkach, jeżeli skarga kasacyjna zostanie wniesiona na postanowienie sądu okręgowego, Naczelny Sąd Administracyjny rozpozna sprawę priorytetowo i z najwyższą szybkością, nie później niż w terminie 60 dni od dnia, w którym skarga kasacyjna jest wadliwa i dopełnia wszelkich formalności, lub od dnia, w którym po usunięciu wad lub uzupełnieniu wszystkich elementów skargi kasacyjnej dowiedział się o nałożeniu kary wydalenia lub procedurze ekstradycyjnej lub o przekazaniu na podstawie europejskiego nakazu aresztowania.
  5. art. 32 (5) Wniesienie skargi kasacyjnej ma skutek zawieszający, jeżeli wniesiono skargę na decyzję Ministerstwa o ochronie międzynarodowej.
  6. art. 32 (6) Jeżeli osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową jest aresztowana na podstawie niniejszej ustawy lub nie została dopuszczona do wjazdu na terytorium, jeżeli została zatrzymana na podstawie ustawy o pobycie cudzoziemców na terytorium Republiki Czeskiej lub jeżeli jest to powództwo przeciwko decyzji o wstrzymaniu postępowania zgodnie z § 25 lit. a). (i) z przyczyn określonych w § 10a ust. W tym artykule nie jest to pierwszy raz, kiedy komisja ma b), sąd okręgowy rozpozna skargę na decyzję ministerstwa o ochronie międzynarodowej i rozstrzygnie sprawę w trybie priorytetowym i z najwyższą szybkością, nie później niż w terminie 60 dni od dnia, w którym wniesione powództwo jest wadliwe i ma wszystkie niezbędne elementy. W przypadku wniesienia skargi kasacyjnej Naczelny Sąd Administracyjny rozpozna sprawę priorytetowo i z najwyższą szybkością, nie później niż 60 dni od dnia, w którym skarga kasacyjna jest wadliwa i ma wszystkie niezbędne elementy.
  7. art. 32 (7) Skarga kasacyjna jest niedopuszczalna
  8. a) w przypadku kolejnego powtórnego wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej,
  9. b) w przypadku decyzji o zaprzestaniu postępowania na podstawie ust. 25 rozporządzenia podstawowego, Komisja, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 25 rozporządzenia podstawowego, podejmuje niezbędne działania w celu: a), lub
  10. c) w przypadku gdy wnioskodawca nie może wjechać na terytorium w momencie upływu terminu na jego przedłożenie.
  11. art. 33 Sąd uchyli postępowanie, jeżeli:
  12. a) osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową (powód) zmarła w toku postępowania,
  13. b) miejsce pobytu osoby ubiegającej się o ochronę międzynarodową (wnioskodawcy) nie może być potwierdzone
  14. c) osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową (wnioskodawca) wjechała na terytorium innego państwa w trakcie postępowania,
  15. d) osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową („wnioskodawca”) otrzymała obywatelstwo Republiki Czeskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej w toku postępowania, lub
  16. e) osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową (wnioskodawca) nie przebywa w miejscu zgłoszonego pobytu i nie powiadomiła sądu o jego zmianie.
 21. PRAWA I OBOWIĄZKI
  1. art. 41 (1) Osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową jest zobowiązana do przekazania swojego dokumentu podróży Ministerstwu przy podawaniu danych dotyczących wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej; nie ma to zastosowania, jeżeli zamieszkuje on na terytorium na podstawie dokumentu pobytowego. Dokument podróży jest zwracany na czas trwania postępowania. Osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową, która nie podlega obowiązkowi wydania dokumentu podróży, jest zobowiązana do przedstawienia swojego dokumentu podróży przy podawaniu danych do celów wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej.
  2. art. 41 (2) Ministerstwo bez zbędnej zwłoki przekazuje policji dokument podróży cudzoziemca nadającego się do ponownego użytku w ośrodku recepcyjnym na międzynarodowym lotnisku w celu zakończenia pobytu cudzoziemca, pod warunkiem że:
  3. a) nie wniosła skargi 31) na decyzję o nieudzielaniu ochrony międzynarodowej lub jeżeli skarga nie ma skutku zawieszającego,
  4. b) nie wniósł skargi kasacyjnej ani skargi kasacyjnej z wnioskiem o nadanie skutku zawieszającego, jeżeli nie jest to przewidziane w ustawie 8a).
  5. art. 41 (3) Jeżeli podjęto decyzję o przyznaniu azylu lub dodatkowej ochrony, ministerstwo zachowuje dokument podróży. Ministerstwo wydaje dokument podróży cudzoziemcowi w przypadku cofnięcia lub zakończenia azylu lub ochrony uzupełniającej; jeżeli dokument podróży nie może zostać przekazany cudzoziemcowi, Ministerstwo będzie nadal go przechowywać.
  6. art. 41 (4) Osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową jest zobowiązana do przedłożenia Ministerstwu karty zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego wydanej na podstawie ustawy o pobycie cudzoziemców w Republice Czeskiej przy podawaniu danych dotyczących złożonego wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej.
  7. art. 43 (1) Osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową zgłoszona na pobyt poza ośrodkiem pobytu ponosi koszty związane z pobytem na terytorium z własnych środków, z wyjątkiem usług zdrowotnych (§ 88).
  8. art. 46 (1) Osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową nie może opuścić ośrodka recepcyjnego do czasu
  9. a) przeprowadzanie operacji identyfikacyjnych zgodnie z § 45 ust. 6,
  10. b) przeprowadzenie badania lekarskiego mającego na celu ustalenie, czy osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową cierpi na chorobę zagrażającą jej życiu lub zdrowiu lub chorobie innych osób,
  11. c) okres wydania osoby ubiegającej się o ochronę międzynarodową (§ 57),
  12. d) zakończenie kwarantanny lub innych środków związanych z ochroną zdrowia publicznego, jeżeli mogą być one przeprowadzone w ośrodku recepcyjnym.
  13. art. 46 (3) Ministerstwo przeprowadza działania, o których mowa w ust. 1, bez zbędnej zwłoki.
  14. art. 46 (4) Przepisów ust. 1 nie stosuje się do cudzoziemca przemieszczonego na terytorium na podstawie zezwolenia na pobyt udzielonego na podstawie szczególnego przepisu prawa4)