SO w Częstochowie

Sygn. akt II K 64/12

Prokuratura Okręgowa w Kielcach

Śledztwo wszczęte w 2007 r przez Prokurator Katarzynę S. z Prokuratury Okręgowej w Kielcach, mojej osobie postawiono zarzuty w styczniu 2011 roku, główny zarzut to zmiana przeznaczenia towaru jak w sprawie z Lublina, w tym, że obejmuje inny czas-okres. Również brak podstaw do głównego zarzutu, gdyż dotyczy to tego samego towaru co w sprawie w Lublinie. Wyrok dotyczy zarzutów z Art. 54 & 1 k.k.s. i Art. 56 & 1 k.k.s. w zw. z Art. 73 a & 1 k.k.s. Jednym z dowodów ma być opinia biegłego z rachunkowości wykonana w 2010 przez biegłego z Częstochowy i tu znak zapytania dlaczego nie z Kielc czy Krakowa? Drugim dowodem jest Ekspertyza Instytutu Technologii Nafty z Krakowa. W 2011 roku akt oskarżenia decyzją Sądu Apelacyjnego z Krakowa trafia do Sądu Okręgowego w Częstochowie, gdzie rusza w 2012 roku proces, mając możliwość porównania z procesem w Lublinie wydaje się, że zmierza w dobrym kierunku i prowadząca Sędzia Anna Chyrek powołana do Sądu Okręgowego przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w 2009 roku, wydaje się być niezawisłym i niezależnym sędzią. Jednak po sześciu latach trwającego procesu przybywa błędów proceduralnych itp. co może świadczyć o stronniczości czy uzależnieniu, krótko mówiąc następuje zmiana w prowadzeniu rozpraw. Ostatnie pół roku przed wydaniem wyroku tj. 04 października 2018 roku, Sędzia Referent zaczyna popełniać tak rażące błędy, między innymi, gdy podważam opinię Biegłego z rachunkowości i składamy wniosek o Jego przesłuchanie jako świadka celem uzupełnienia tejże opinii. Sędzia zwraca się do Prokurator, by wypowiedziała się co do wniosku, która oczywiście jest przeciwna i uzasadnia Swoje zdanie w sposób poniżający moją godność osobistą poprzez stwierdzenie, że nie mam wykształcenia bym mógł podważać opinie biegłego. Już chciałem odpowiedzieć, to jakie należy mieć wykształcenie by próbować wmówić komuś że 2+2=5, ale się opanowałem. Natomiast mój obrońca poparł mój wniosek i zobowiązaliśmy się, że na kolejny termin dostarczymy opinię przygotowaną przez biegłego sądowego. Sąd przychylił się do wezwania biegłego od rachunkowości na świadka, Ja natomiast zleciłem przygotowanie opinii do opinii Instytutowi biegłych sądowych z Katowic z którego biegli są wpisani na listę biegłych w kilku Sądach na Śląsku. Na kolejnym więc terminie złożyłem przygotowaną opinię przez biegłych sądowych, według której w mojej ocenie Sąd nie powinien mieć, żadnej wątpliwości odrzucając opinię przygotowaną na zlecenie Prokuratora. Jednak w dalszym ciągu Sąd uznał, że na następny termin wezwał na świadka biegłego w związku z Naszym wnioskiem, więc przekaże, by do tego terminu biegły zapoznał się z tą opinią i by zajął Swoje stanowisko. Podczas przesłuchania biegły wypowiadając się co do opinii uznał ją za nieważną itp. jednak nie uzasadnił merytorycznie w żaden sposób, natomiast wypowiadając się co do moich zarzutów dotyczących Swojej opinii, to sam zaprzeczył Sobie twierdząc, że co do nazewnictwa pomyliłem słowa, ale w pozostałej części jest prawidłowa, a biorąc pod uwagę fakt, że moje wyliczenia są sprzeczne z tymi co znajdowały się w Jego opinii, znaczyło to dla mnie, że Sąd odrzuci tą opinię jako dowód w sprawie, jednak po przesłuchaniu Sąd uznał ją za prawidłową i wprowadził jako dowód do procesu.

Zamieszczam tabelę pokazującą różnicę w wyliczeniach przez biegłego sądowego a wyliczeniami jakie prowadziło dla spółki Biuro Rachunkowe, a które jako członek zarządu spółki uznawałem za prawidłowe poprzez podpisywanie deklaracji składanych do Urzędu Skarbowego.

Biegły VAT Cz-wa a Biuro Rachunkowe prowadzące księgowość spółki

BIEGŁY / BIURO RACHUNKOWEWARTOŚĆ NETTO ZAKUPSTAWKA VATKWOTA PODATKU VAT ZAKUPWARTOŚĆ NETTO SPRZEDAŻKWOTA PODATKU SPRZEDAŻPODATEK WG. BIEGŁEGO / BIURO RACHUNKOWEZYSK / STRATA (E-B)
ON do CG16.498.670,00

22%3.629.707,00
27.112.441,005.793.352,00 2.126.667,0010.613.771,00
ON 2.412.168,0022% 530.677,00 2.287.167,00 503.176,00 -27.501,00 -127.001,00
RAZEM BIEGŁY18.910.838,004.160.384,0029.399.608,00 6.296.528,00 2.126.667,0010.488.770,00
ON do CG23.557.285,6622%5.182.602,7023.805.256,32 5.237.156,32 54.553,59 247.970,66
ON 2.433.696,3022% 535.413,12 2.201.483,68 484.326,41 - 51.086,78 -232.212,62
RAZEM BIURO RACHUNKOWE25.990.982,005.718.016,0026.006.740,00 5.721.483,00 3.467,00 15.758,00
RÓŻNICA BIURO RACHUNKOWE -BIEGŁY 7.080.144,00----------------------1.557.632,00-3.392.868,00 - 575.045,00 - 2.123.200,00-10.473.012,00
K - 2 Biegły zaniżył zakup, ON do CG przez co wyszła różnica K - 4 w podatku VAT od zakupu. K - 5 Biegły zawyżył sprzedaż ON do CG pomimo braku zakupu, przez co wyszła różnica K - 6 podatku VAT od sprzedaży. W związku z tym wyszła różnica w zobowiązaniu podatkowym spółki K - 7. Według biegłego zysk z wartości netto zakup a sprzedaż to kwota z K - 8 jednak według wyciągów bankowych kwota zapłaty za towar jest wyższa o kwotę z K - 8 niż wskazana wartość zakupu.
Odniesienie się do wyroku skazującego

W wyroku w pkt. XVI str. 7 do str. 32 czytamy „…. przez co poprzez zmianę przeznaczenia oleju napędowego dla celów grzewczych w ilości 14.882.654 litrów i ułatwieniu jego wprowadzenia do obrotu jako pełnowartościowego oleju napędowego będącego faktycznie odbarwionym olejem opałowym nie ujawnił Urzędowi Celnemu z Zielonej Góry podstawy opodatkowania poprzez zaniechanie sporządzenia i składania miesięcznych deklaracji AKC – 2, czym naraził Skarb Państwa na uszczuplenie podatku akcyzowego w kwocie 30.676.274 złotych.” Ten cytat odnosi się do zarzutu z Art. 73 a & 1 k.k.s. Mając na uwadze przeprowadzoną ekspertyzę, która została uznana przez Sąd za dowód rzeczowy, a z której wynika, że wyrób akcyzowy nie jest olejem opałowym ponieważ nie posiada znacznika akcyzowego w myśl obowiązującym w tamtym czasie ustawom i rozporządzeniem Ministra Finansów. Za tym nie możemy uznać, że olej napędowy do celów grzewczych jest tym samym co olej opałowy, lecz jest to olej napędowy. To znaczy, że nie mogło mieć miejsca popełnienie czynu zabronionego polegającego na zmianie przeznaczenia wyrobu akcyzowego w tak przedstawionej tezie.

Dalej jak Sąd może potwierdzić prawidłowo naliczoną kwotę narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenie podatku akcyzowego na kwotę która jest wyższa od kwoty zakupionego czy też sprzedanego towaru, musiałoby to oznaczać, że wartość towaru była zerowa a nawet jeszcze spółka musiałaby dopłacić. Dodam jeszcze że kupując towar w cenie zakupu był wliczony podatek akcyzowy i który wraz z płatnością został zapłacony przez spółkę, jeszcze przed odebraniem towaru. To nie koniec bo w związku z tak uznaną tezą według Sądu doszło do zaniżenia zobowiązania w podatku od towarów i usług co związane jest z narażeniem Skarbu Państwa na uszczuplenie w kwocie 6.279.048,00 złotych.

W powyższej tabeli jest kwota wskazana przez biegłego 2.126.667,00 zł, która różni się od uznanej przez Sąd a naliczonej przez Urząd Skarbowy jak i różni się od wyliczonego podatku przez Biuro Rachunkowe 3.467,00 zł, prowadzące księgowość spółki. Czym kierował się Sąd uznając tą a nie jedną z dwóch pozostałych kwot, gdzie tak naprawdę, to wiarę może dać, jedynie dowód pochodzący z dokumentów zabezpieczonych w Biurze Rachunkowym, gdyż materiał do naliczenia podatku był pełny natomiast biegły nie posiadał kompletnej dokumentacji o czym sam zeznał jako świadek, również Urząd Kontroli Skarbowej wydał decyzję naliczając w/w kwotę z naruszeniem prawa oraz na niekompletnym materiale, gdzie tak naprawdę uznał tylko kwotę wynikającą z sprzedaży przez spółkę towaru nie uwzględniając zakupu. W tym przypadku należy rozumieć, że UKS stwierdził sprzedaż towaru, którego spółka nie posiadała, co oznacza, że uznał fikcyjną sprzedaż. Zgodnie natomiast z ustawą o podatku VAT, podatek ten dotyczy jedynie rzeczywistych transakcji, a to oznacza, że nie można mówić o uszczupleniu podatku VAT skoro w myśl wyliczenia przez UKS transakcje były fikcyjne.

Prawdą jest fakt, że zaskarżona decyzja została utrzymana i uznana za prawidłową przez Naczelny Sąd Administracyjny, który jednak nie rozpatrywał prawidłowości naliczenia a bardziej co wynikało ze skargi naruszenia sposobu prowadzenia kontroli i wydania decyzji, oraz to, że w aktach sprawy nie widnieje dowód jako Wyrok NSA. Nie zmienia to faktu, że w zapadłym wyroku Sąd przedstawia kuriozalne i nie logiczne tezy. Z których wynika, że każdy kto płaci podatki jadąc na stację paliw ma paliwo za zero złotych a nawet stacja dopłaci temu kierowcy za to, że „kupił” zatankował na tej stacji paliwo. Czy też można to uznać w inny sposób a mianowicie spółka ma za dużo pieniędzy dlatego, chce przestać zarabiać a dodatkowo wspomagać Skarb Państwa poprzez sprzedanie towaru za 27 mln. złotych, który kupując dostała za 16 mln. złotych, by następnie te 27 mln zł. zapłacić do Skarbu Państwa dodając jeszcze kolejne 10 mln. złotych.

Kolejne błędy Sądu

Poważnym błędem, było odrzucenie wniosku o przesłuchanie Naszym zdaniem jednego z ważnych jak i nie najważniejszych z świadków dla obrony, a mianowicie miał nim być urzędnik z UKS w Zielonej Górze*, który na zakończenie kontroli w spółce gdzie byłem członkiem zarządu, a co było powodem oskarżenia mnie w tej sprawie powiedział tak: „Prędzej, czy później i tak coś znajdziemy”. Urzędnik ten mógł mieć wpływ na przekazanie dokumentów spółki znajdujących się w aktach sprawy, gdyż jest wskazany jako osoba wydająca dokumenty do Prokuratury Okręgowej w Kielcach. Miałem również informację, że osoba ta pracowała/je także w służbach ABW lub CBŚP. Kolejnym dowodem była natomiast Ekspertyza Instytutu Technologii Nafty z Krakowa, którą pomimo próby podważenia przez obronę, Sędzia uznała tą ekspertyzę za wiarygodną i uznała za dowód. Właśnie w tej ekspertyzie znajduje się główny dowód braku podstaw do skazania oskarżonych o którym Sędzia nie wspomina nawet w wyroku. Świadczyć to może tylko o tym, że prowadząca ten proces wprowadzając jako dowód rzeczowy ekspertyzę czy też opinię biegłego nie zapoznawała się z zawartą treścią.

Takie błędy to nawet ja jako osoba nie będąca prawnikiem jestem wstanie wychwycić, w związku z tym na terminie gdzie ma zapaść wyrok składamy z obrońcą wniosek o wyłączenie składu, ten jednak zostaje odrzucony przez innego Sędziego, który nie zapoznał się z złożonym wnioskiem, co można stwierdzić zapoznając się z uzasadnieniem Postanowienia i porównania z złożonym wnioskiem. To wszystko spowodowało wydanie wyroku z naruszeniem praw oskarżonych w tym postępowaniu. Wysokość kar, ja 4,5 roku oraz grzywna w wysokości 500 stawek dziennych ustalając stawkę dzienną na 200 zł. pomimo tych samych zarzutów co pozostali, trzy osoby dostały wyrok 2,5 roku i pozostali po 1,5 roku. Z tego wynika, że oskarżony broniąc Swojej niewinności jest narażony na dyskryminację skutkiem czego jest większy wyrok. Pozostali oskarżeni nie uczestniczyli w procesie, a ich obrońcy również byli mało aktywni. Czas, od którego zaczynają się zmiany w prowadzeniu procesu zbiega się z powołaniem Sędziego Sądu Okręgowego Leszka Mazura do neo KRS i powołania go na Przewodniczącego tej instytucji oraz zmiana Prezesa Sądu Okręgowego, którego powołał Zbigniew Ziobro.

ZNALEZIONE W SIECI

Cytuję z forum gazeta.pl

„Do tego grona dołączyła sędzia Anna Chyrek, która naruszając wszelkie normy procesowe i kodeksowe podczas postępowania sądowego, skazała mnie na wyrok z zawieszeniem. „Świadkami” oskarżenia byli między innymi wspomniany konfident Szymon Król i radca prawny ZUS Sławomir Mazur. Jakiś zabawny skład sędziów Sądu Okręgowego w Częstochowie na pewno z udziałem sędziego Rafała Olszewskiego nie uwzględnił mojej apelacji. Wszystkie działania częstochowskich funkcjonariuszy publicznych przeciwko mnie nosiły znamiona przestępcze. W sprawie 4 Ds 481/99 odmówiono mi wszczęcia postępowania.” Ten cytat w którym występuje Sędzia Anna Chyrek, jest potwierdzeniem mojej oceny. Niżej zamieszczam również link do wyszukiwarki orzeczeń SAOS w którym znajduje się sześć orzeczeń od 2012 roku do 2017 roku, za tym brak publicznego orzeczenia w mojej sprawie z 2018 roku. Tę informację potwierdza również kolejny link do strony so.gov.pl. Więc rodzi się pytanie, dlaczego nie zostało ujawnione orzeczenie.

Złożona apelacja

W maju 2019 złożyliśmy apelacje do Sądu Apelacyjnego w Katowicach gdzie Prezesem Sądu Apelacyjnego jest brat Leszka Mazura, czekamy na wyznaczenie terminu, a wynik przewiduje taki, że wyrok zostanie utrzymany lub na skutek złożonej apelacji przez Prokuraturę z Kielc zwiększony do 5 lat. Sąd Apelacyjny w Katowicach nadał Sygn. Akt. II AKa 380/19

Koszt procesu SO Częstochowa

ZESTAWIENIEOkres - 2012/2014
Posiedzenia - 5
Rozpraw - 20
Okres - 2015/2016
Posiedzenia - 5
Rozpraw - 25
Okres - 2017
Posiedzeń - 2
Rozpraw - 8
Okres - 2018
Posiedzeń - 3
Rozpraw - 11
SUMA
Posiedzeń - 15
Rozpraw - 64
+ 5.000,00
Dojazd do Sądu 3.042,00 3.802,00 1.217,00 1.672,00 9.733,00
Wyżywienie 2.000,00 2.500,00 800,00 1.100,00 6.400,00
Utrata wynagrodzenia 5.700,00 7.125,00 2.280,00 3.135,00 18.240,00
Dojazd adwokata 16.000,00 20.000,00 6.400,00 8.800,00 56.200,00
Koszty inne 1.000,00 1.500,00 400,00 550,00 3.450,00
SUMA 27.742,00 34.927,00 11.097,00 15.257,00 94.023,00
Koszt dojazdu ilość kilometrów 91 x 2 x cena kilometrówki 0,8356 zł / km, Wyżywienie 100 zł. Koszt dojazdu adwokata 800 zł. utrata wynagrodzenia 285 zł / dzień i koszty inne 50 zł. W posiedzeniach brał udział aplikant - 200 zł

Comments are closed.