Skarbówka ponad prawem

DIAS” NIE RESPEKTUJE WYROKU WSA

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej (DIAS)
 1. Trudno jest stwierdzić, czy stawianie się przez ten organ administracyjny ponad prawem nie respektując wyroku Sądu, jest zjawiskiem incydentalnym, czy też powszechnie stosowaną praktyką. Tak czy inaczej w sprawie o której już pisałem w artykule Kolejna historia doszło właśnie do takiej sytuacji.
 2. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach oddz./Częstochowa, na podstawie art. 233 & 1 Pkt. 1 O p, jako II instancja wydał dnia 29 sierpnia 2019 r. Decyzję nr. 2401-IOD4_4103.18.2019.37/20 w której utrzymał w mocy wydaną Decyzję organu I instancji, czyli Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Katowicach z dnia 03 kwietnia 2017 r.
 3. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w dniu 11 luty 2020 r. na podstawie art. 145 & 1 pkt. 1 lit. a i c p p s a, uchylił wydaną w dniu 29 sierpnia 2019 roku przez DIAS Decyzję nr. 2401-IOD4_4103.18.2019.37/20. Jednocześnie zasądzając na rzecz skarżącej kwotę […] tytułem zwrotu kosztów postępowania.
 4. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach oddz./Częstochowa, wydaje kolejną Decyzję w dniu 30 września 2020 r. na podstawie art. 233 & 2 O p, Decyzja nr. 2401-IOD01.4103.81.2020.4/20, w której uchyla w całości Decyzję I instancji i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ.
 5. Przywołane podstawy prawne:
  1. Art. 233 & 1 Pkt. 1 Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2019 r, poz. 900 z późn.zm.) w brzmieniu „Organ odwoławczy wydaje decyzję, w której: utrzymuje w mocy decyzję organu pierwszej instancji albo” dotyczy 1 Decyzji
  2. Art. 145 & 1 Pkt. 1 lit. a i c Prawa o postępowaniu przed Sądami Administracyjnymi (Dz.U. 2019.2325) w brzmieniu „Sąd uwzględniając skargę na decyzję lub postanowienie: uchyla decyzję lub postanowienie w całości albo w części, jeżeli stwierdzi: naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy,  inne naruszenie przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy;” dotyczy Wyroku Sądu
  3. Art. 233 & 2 Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2020 r, poz. 1325 z późn.zm.) w brzmieniu „Rodzaje rozstrzygnięć organu odwoławczego w postępowaniu podatkowym; Organ odwoławczy może uchylić w całości decyzję organu pierwszej instancji i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy wymaga uprzedniego przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości lub w znacznej części. Przekazując sprawę, organ odwoławczy wskazuje okoliczności faktyczne, które należy zbadać przy ponownym rozpatrzeniu sprawy.” dotyczy 2 Decyzji
 6. Zacznę od podstawy wskazanej w 1 Decyzji przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach oddz./Częstochowa. Zgodnie z tym co mówi przywołany art. 233 & 1 Pkt. 1 faktycznie jest on podstawą do wydania przez organ II instancji decyzji, która utrzymuje w mocy wydaną decyzję w I instancji. W związku z tym nie kwestionowano tej podstawy w złożonej skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.
 7. Następnie WSA w Gliwicach rozpoznając skargę ws. wydanej decyzji wskazał podstawę z art. 145 & 1 Pkt. 1 lit. a i c, zgodnie z którym uchylił zaskarżoną decyzję, wskazując naruszenie prawa materialnego, oraz naruszenie przepisów mających wpływ na wynik sprawy tj. na decyzję.
 8. Jak możemy zobaczyć z treści tego artykułu w żaden sposób nie wynika, że decyzja została uchylona do ponownego rozpatrzenia. Owszem znajduje się w art. 145 & 1 Pkt. 1 taka możliwość, by uchylić decyzję do wznowienia postępowania administracyjnego, jednak mówi o tym litera b „naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego” przywołanego artykułu. Sąd wydając wyrok musiał jednak uznać, że decyzja została wydana z takim naruszeniem prawa materialnego, czy też innych przepisów, że nie można uchylić decyzji do wznowienia postępowania administracyjnego. Dlatego podając podstawę pominął literę b z wskazanego artykułu.
 9. W związku z tym, że strony biorące udział w tym postępowaniu tj. Spółka, która złożyła skargę oraz wydający zaskarżoną decyzję DIAS nie złożyły odwołania od wyroku Sądu, wyrok ten stał się prawomocny. Dlaczego wobec tego w dniu 30 września 2020 roku DIAS wydaje kolejną decyzję wskazując jako podstawę art. 233 & 2 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym jako organ II instancji ma faktycznie prawo do uchylenia wydanej decyzji w I instancji i przekazać do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.
 10. Tylko będąc laikiem prawa uważam, że dotyczy to sytuacji, kiedy to organ II instancji podejmuje Swoją decyzję co do decyzji I instancji. W związku z tym ten artykuł pozwalał, na wydanie decyzji uchylającej do ponownego rozpatrzenia. Jednak ta podstawa została wyrokiem Sądu wyeliminowana poprzez uchylenie decyzji a nie uchylenie do ponownego rozpatrzenia. Jaki z tego płynie wniosek? Wydanie drugiej decyzji przez DIAS, jest wbrew wydanemu wyrokowi przez Sąd, jest to za tym próba uchylenia się od wykonania wyroku wydanego przez Sąd.
 11. Taką sytuację należy rozumieć w sposób jednoznaczny, że Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach oddz./Częstochowa stawia się ponad obowiązującym prawem i wyrokiem Sądu. Innymi słowy zachodzi prawdopodobieństwo przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego o czym mówi art. 231 kk. oraz działanie wspólnie i w porozumieniu z innymi art. 258 & 1 kk.

KOLEJNY ORGAN NAGMINNIE ŁAMIE PRZEPISY

Naczelnik Śląskiego Urzędu Celno – Skarbowego cz.1
 1. Naczelnik Śląskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Katowicach,
  1. wydaje Postanowienie 338000-CKK1-1.4103.36.2020.SZD.77 o prowadzenie kontroli w spółce wskazując termin jej zakończenia na 23 stycznia 2021 r. wraz z upoważnieniem do prowadzenia postępowania kontrolnego dwóch pracownic, które brały udział od początku.
Upoważnienie do prowadzenia kontroli
 1. 30 grudnia 2020 r Naczelnik ten wydaje kolejne Postanowienie w którym wskazuje nowy termin zakończenia postępowania tj. 23 marca 2021 zgodnie z tym, iż termin dwóch miesięcy został określony w art. 139 & 1 O p w zw. z art. 140 & 1 O p, który to artykuł zobowiązuje organ do powiadomienia strony wraz z podaniem przyczyny. Wskazaną przyczyną jest analiza materiału dowodowego oraz wprowadzenie dowodów zgromadzonych w innych postępowaniach prowadzonych m.in. przez ten organ.
 2. Naczelnik Śląskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Katowicach,
  1. w dniu 18 stycznia 2021 r. wydaje kolejne trzecie Postanowienie 338000-CKK.1-1.4103.36.2020.KAAG.84, w którym postanawia włączyć do akt postępowania kontrolnego prowadzonego wobec spółki Luxona, wydane Decyzje przez Naczelnik Śląskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Katowicach.
  2. Czyli przez ten sam organ i co ważne zostały wydane w kwietniu 2018 r. oraz marcu 2019 r., przypomnę, że kontrola obejmuje III kwartał 2014 r. mało tego brak jakiegokolwiek powiązania między firmą której dotyczą te decyzję a spółką Luxona.
   1. Należy pamiętać, że wydając pierwszą decyzję naliczono zobowiązanie podatkowe, które wynikało z świadczenia usługi na rzecz podmiotu, który Swoją siedzibę posiadał w kraju trzecim i w związku z tym usługa ta nie podlegała podatkowi VAT, jednak organ ten uznał, że faktury wystawione przez spółkę były fikcyjne co było podstawą naliczenia zobowiązania.
   2. Jednak WSA w Gliwicach uchylił tą decyzję wskazując naruszenie prawa materialnego. Wskazane decyzje nie dotyczą podmiotu, który był zleceniodawcą usługi, lecz podmiotu z siedzibą na terenie Polski z którym to podmiotem spółkę nic nie łączyło ani nie łączy.
  3. Trzecim dowodem, który został włączony to pismo Prokuratury Regionalnej w Katowicach z dnia 21 grudnia 2020 która to Prokuratura jest organem zlecającym kontrolę w spółce 16 października 2014 r.
  4. W uzasadnieniu Naczelnik wskazuje na ścisły związek tego materiału z postępowaniem kontrolnym. Jednocześnie wskazuje na ochronę ze względu na interes osób trzecich w związku z
   1. art. 179 & 1 O p w brzmieniu
    1. „Przepisów art. 178 udostępnianie stronie akt sprawy, nie stosuje się do znajdujących się w aktach sprawy dokumentów zawierających informacje niejawne, a także do innych dokumentów, które organ podatkowy wyłączy z akt sprawy ze względu na interes publiczny”.
  5. Przedłuża się kontrola, która trwa sześć i pół roku,
   1. jako konieczność przedłużenia wskazuje się na załączenie materiału, który w ocenie spółki nie ma związku,
   2. nadto organ nie zamierza udostępnić załączonego materiału powołując się na artykuł, który nie wskazuje na interes osób trzecich, lecz na interes publiczny.
  6. Nie zdając Sobie sprawy, że takie działanie organu jest naganne właśnie ze względu na interes publiczny, jako funkcjonariusz publiczny w związku z naruszeniem prawa działa na szkodę Skarbu Państwa.
 3. Prezes zarządu w imieniu spółki w dniu 16 luty 2021 złożył wniosek o udostępnienie materiałów zgromadzonych w postępowaniu kontrolnym, oraz wskazał adres elektroniczny do kontaktu z spółką.
  1. Ponieważ w przeciągu miesiąca czasu spółka nie otrzymała odpowiedzi, wysłano pismo z przypomnieniem, gdyż kończył się okres zakończenia postępowania kontrolnego.
  2. O ile na wniosek nie było odpowiedzi organu, tak na ponaglenie udzielono odpowiedzi w ciągu trzech dni.

Tut. Organ powziął wiadomość, że 19.02.2021 r. została wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego (wpis nr 18) informacja dotycząca wykreślenia Pana z funkcji prezesa zarządu Spółki
Luxona. Powyższe oznacza, że nie jest Pan uprawniony do prowadzenia spraw Spółki Luxona.

Nr pisma: 338000-CKK1-1.4103.36.2020.KAAG.97 Naczelnik Śląskiego Urzędu Celno Skarbowego
 1. Treść pisma była zaskakująca, ponieważ spółka nie miała wiedzy, że w dniu 19 luty 2021 Sąd rejestrowy wykreślił osobę Prezesa zarządu i co również istotne organ pisze na wstępie cytuję:
  1. „Dot. złożonego przez Pana wniosku z 19 marca 2021 r
  2. Odpowiedź została skierowana nie do spółki lecz do osoby, która była Prezesem
  3. W związku z tym były Prezes udzielił odpowiedzi zwracając uwagę, na dwie kwestie:
   1. 19 marca 2021, to było pismo ponaglające a nie dzień złożenia wniosku
   2. Wniosek został złożony w imieniu spółki, przez osobę, która w dniu złożenia wniosku tj. 16 luty 2021 była prawnie umocowana do jej reprezentowania.
   3. Jako prawidłowo złożony wniosek powinien zostać nie tylko rozpoznany, ale również powinno zostać wydane postanowienie i przesłane do spółki.
   4. Na co organ odpowiedział w ten sam sposób jak na ponaglenie w sprawie wniosku.
 2. Spółka powołała nowego Prezesa zarządu, który udzielił w dniu 25 marca 2021 pełnomocnictwa byłemu Prezesowi.
  1. Pełnomocnik w dniu 7 kwietnia 2021, ponieważ zakończył się wyznaczony czas zakończenia kontroli w spółce a nie otrzymała żadnego postanowienia o przedłużenia czy decyzji, skierował do organu zapytanie w tej sprawie oraz załączył udzielone pełnomocnictwo.
  2. Organ udzielił odpowiedzi wysyłając ją pocztą tradycyjną na adres spółki, tutaj należy wskazać, trzy sprawy,
   1. Spółka ustanowiła pełnomocnika więc zgodnie z art. 40 & 1 k p a oraz art. 145 & 2 i 2a. o p, pisma doręcza się pełnomocnikowi.
   2. Spółka wskazała przez swojego byłego Prezesa a obecnie pełnomocnika adres elektroniczny do korespondencji w zw. z zawieszoną działalnością, taka forma komunikacji jest bezpieczniejsza, pod względem odbioru korespondencji.
   3. Rzecz najbardziej istotna, która wynika z treści pisma, to fakt podważenia przez organ udzielonego pełnomocnictwa, ponieważ
    1. Zostało podpisane nieczytelnie
    2. Przesłane w formie pdf z skrzynki elektronicznej ustanowionego pełnomocnika
    3. Brak wpisu w Krajowym Rejestrze Spółek osoba pełniącej funkcję Prezesa zarządu.
    4. Następnie napisano prośbę o przedłożenie do akt sprawy pełnomocnictwa w oparciu o przepis wynikające z ordynacji podatkowej w tym art. 138j & 1 pkt. 2, art. 138e & 3 i art. 138a & 3
 3. Spółka pismo odebrała w dniu 29 kwiecień 2021, po sprawdzeniu w rejestrze Sądowym jest już wpisana osoba powołana na stanowisko Prezesa zarządu, to jednak nie ma znaczenia ponieważ osoba ma prawo reprezentować spółkę od czasu jej powołania, więc miała prawo ustanowić pełnomocnika. Jeżeli nowo powołany Prezes zarządu nie został ujawniony w Krajowym Rejestrze Sądowym obowiązuje domniemanie wynikające z art. 17 ustawy o KRS. Status Prezesa zarządu uzyskuje się z chwilą uchwały o powołaniu a nie z chwilą wpisu do KRS. Sprawdzę co mówią przepisy, na które powołał się organ.

Art.  138j. §  1. pkt. 2) wzór pełnomocnictwa szczególnego oraz wzór pełnomocnictwa do doręczeń, a także wzór zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw, umożliwiający wskazanie zakresu pełnomocnictwa oraz dane identyfikujące mocodawcę i pełnomocnika, mając na celu uproszczenie zgłaszania pełnomocnictwa.

Czytaj więcej na Prawo.pl: https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2020-1325-t-j,16799056.html

Art.  138e. & 3 Pełnomocnictwo szczególne udzielone na piśmie oraz zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu składa się do akt sprawy według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 138j § 1 pkt 2, w oryginale lub jego notarialnie poświadczony odpis.

Czytaj więcej na Prawo.pl: https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2020-1325-t-j,16799056.html

Art. 138a & 3 Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Czytaj więcej na Prawo.pl: https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2020-1325-t-j,16799056.html
 1. Moim zdaniem należy na początku odpowiedzieć sobie na pytania,
  1. kto udziela pełnomocnictwa? oraz drugie pytanie
  2. w którym momencie staje się pełnomocnictwo prawnym dokumentem?
 2. Więc, tak pełnomocnika powołuje zarząd spółki i według art. 138a & 3 pełnomocnictwo udziela się w formie dokumentu opatrując go podpisem, podpis może być wykonany w jednej z trzech wersji w przypadku o którym jest mowa to podpis osobisty.
  1. Za tym spełniony został warunek z art. 138a & 3
 3. Odpowiedź na drugie pytanie, posłużę się przykładem, jeżeli osoba powołana na członka zarządu uchwałą wspólników, na jej podstawie może prawnie reprezentować spółkę, to status pełnomocnika nabywa się po podpisaniu pełnomocnictwa przez Prezesa zarządu.
 4. Po zapoznaniu się z art. 138j & 1 pkt. 2 przyznam, że istnieje wzór pełnomocnictwa szczególnego PPS-1 (2), tylko czy określające ten wzór Rozporządzenie Ministra Finansów Publicznych można uznawać za zgodne z prawem? Wydane Rozporządzenia.
  1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Dz. U. 2015. poz. 2330. Na podstawie art. 138j § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r
  2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Rozwoju i FINANSÓW Dz. U. 2017. poz. 349. Na podstawie art. 138j § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r
  3. Obwieszczenie Ministra Finansów Dz. U. 2018. poz. 974. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r Dz. U. 2015. poz. 2330. z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r Dz. U. 2017. poz. 349. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r. Załącznik do Obwieszczenia Ministra Finansów,
   1. Rozporządzenie Ministra Finansów Dz. U. 2015. poz. 2330. Na podstawie art. 138j § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, 650, 723 i 771) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
  4. Formularz PPS-1 (2) może złożyć: podatnik, płatnik, inkasent, spadkobierca, następca prawny, osoba trzecia, wnioskujący o wydanie interpretacji indywidualnej lub ogólnej, inny podmiot udzielający pełnomocnictwa szczególnego albo pełnomocnik.
 5. Kwestią sporną jest tylko to, że dokument pełnomocnictwa został złożony nie na formularzu PPS-1 (2), tylko, czy to miałoby oznaczać, że spółka nie ustanowiła pełnomocnika?
 6. Powód działania organu skarbowego jest całkiem inny a pełnomocnictwo to tylko pretekst gry na czas. W tym przypadku mają zastosowanie również inne przepisy m. in. Kodeks postępowania administracyjnego, który w art. 3 & 1 mówi: Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się do i pkt. 2 spraw uregulowanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa z wyjątkiem przepisów działów IV, V i VIII, w tym przypadku przepisy z art. 138 o p znajdują się w dziale IV o p, więc art. 32 kpa ma tutaj zastosowanie.

Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.(art. 32 kpa). Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu, a pełnomocnik powinien dołączyć do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony. W przypadku ustanowienia pełnomocnika, jest on podmiotem, któremu doręcza się pisma.
Musi on być zawsze powiadamiany o czynnościach procesowych.

http://www.dwup.pl/kszs/files/materialy.pdf
 1. Reasumując, wracając do początku przypomnę, że termin zakończenia postępowania kontrolnego został wskazany przez Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno Skarbowego w Katowicach na dzień 23 marca 2021, zgodnie z art. 140 o. p. organ podatkowy jest obowiązany zawiadomić stronę o każdym niezałatwieniu sprawy w terminie, podając tego przyczynę również niezależną od organu i wyznaczając nowy termin. Jak już pisałem organ tego nie dokonał. Dodam, że wysyłając udzielone pełnomocnictwo zwróciłem organowi na ten temat uwagę jak również na temat prawidłowo złożonego wniosku, który nadal zostaje nierozpoznany. Za tym pismo wzywające do przedłożenia dokumentów należy rozumieć jako bezzasadne w zw. z tym, że zostało wystawione po zakończeniu postępowania oraz z naruszeniem art. 40 & 1 k p a „Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela – temu przedstawicielowi.” czy art. 145 o. p. w tym samym brzmieniu.
 2. Dla jasności, żeby organ kontrolny nie zarzucił spółce brak reakcji na wezwanie, które według oceny Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach nie powinno wywołać skutku prawnego, ponieważ nie zostało skierowane do ustanowionego pełnomocnika, ten w imieniu spółki przesłał odpowiedź na wezwanie w dniu 04 maja 2021, zwracając się m. in. z prośbą o przekazanie informacji o wyniku zakończeniu postępowania.


Naczelnik Śląskiego Urzędu Celno – Skarbowego cz.2
 1. W dniu 13 maja 2021 spółka odebrała kolejną korespondencję, która po raz kolejny została przesłana na dawny adres, aczkolwiek w złożonym wniosku dnia 16 luty 2021 został przekazany nowy adres do korespondencji zgodnie z art. 146 & 2 O. p., o czym również przypomniano w odpowiedzi na wezwanie wysłane w dniu 04 maja 2021.
 2. Druga rzecz „Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela – temu przedstawicielowi.” o czym mówi art. 145 O. p. i art. 40 & 1 k p a, w tej kwestii nie dawano wypowiedział się już organ II instancji, cytuję:
  1. „Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, po przeprowadzeniu szczegółowej analizy stanu faktycznego, w oparciu o materiał dowodowy zgromadzony w aktach oraz dokonując oceny prawnej w świetle obowiązujących przepisów prawa, stwierdza, iż w niniejszej sprawie nie jest możliwe skuteczne prowadzenie postępowania w II instancji z uwagi na fakt, iż zaskarżone postanowienie nie weszło do obrotu prawnego, albowiem zostało ono doręczone Podatnikowi, a nie ustanowionemu pełnomocnikowi Strony.”
 3. Taka sytuacja jest dowodem na lekceważenie przez organa skarbowe obywateli, podatników, pracodawców. W odpowiedzi na wezwanie, również na temat korespondencji jak i pełnomocnictwa spółka się wypowiedziała. Jeżeli chodzi o formularz zgłoszenia pełnomocnika PPS – 1 (2), to jego wzór powstał na podstawie rozporządzenia, natomiast według Konstytucji RP ujawnienie informacji dotyczących osoby może być tylko na podstawie ustawy.
  1. art. 51 ust. 1 Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby.
 4. Mając na uwadze również tą kwestię, organ skarbowy nie ma prawa lekceważenia ustanowionego przez spółkę pełnomocnika, jednak w tym przypadku ma to ewidentnie miejsce, ponieważ nie wysyła korespondencji a w wysłanej do spółki nie odnosi się co do zdania przedstawionego o niezgodności z Konstytucją formularza PPS – 1 (2).
 5. Przejdę teraz do meritum czyli treści przesłanych postanowień, pierwsze postanowienie zostało wydane teoretycznie w dniu 08 marca 2021, jednak dopiero w dniu 05 maja 2021 wysłano do spółki.
 1. Organ skarbowy wydaje rzekomo postanowienie nr. 338000-CKK1-1.4103.36.2020.KAAG.91 w dniu 08 marca 2021 o zawieszeniu postępowania, jednak nie wysyła postanowienia do spółki, chociaż w dniu 23 marca 2021 kończy się termin zakończenia postępowania. Wcześniej, bo już w dniu 16 luty 2021 spółka przesłała wniosek o zapoznanie się z aktami sprawy zwracając uwagę na zbliżający się okres zakończenia, wniosek został nierozpoznany. Spółka w dniu 19 marca 2021 kieruje pismo celem przypomnienia o wniosku i kończącym się okresie postępowania, pomimo tego organ mając rzekomo wydane postanowienie nie wysyła do spółki. Dalej w dniu 07 kwietnia 2021 spółka przesyła dokument świadczący o powołaniu pełnomocnika przez powołanego uchwałą nowego Prezesa zarządu w odpowiedzi w dniu 14 kwietnia 2021 zostaje wysłane do spółki wezwanie na które pełnomocnik spółki odpowiada w dniu 04 maja 2021, zwracając przy tym uwagę, że 23 marca 2021 zakończył się termin kontroli. teraz pytania.
  1. Dlaczego za tym nie wysłano postanowienia o zawieszeniu chociażby w dniu 14 kwietnia 2021?
  2. Na jakiej podstawie prawnej organ skarbowy wysyła do spółki wezwanie skoro postępowanie jest zawieszone, żądając dokumentów i podważając pełnomocnictwo?
  3. Dlaczego dopiero 04 maja 2021 załącza się dodatkowe pismo nr. 338000-CKK1-1.4103.36.2020.KAAG.109 do postanowienie z 08 marca 2021 i razem się wysyła 05 maja 2021?
  4. Dlaczego w dniu 04 maja 021 wydaje się postanowienie nr. 338000-CKK1-1.4103.36.2020.KAAG.107 o podjęciu zawieszonego postępowania, które rzekomo zawieszono w dniu 08 marca 2021 i wysyła się razem z postanowieniem o zawieszeniu w dniu 05 maja 2021?
  5. Dlaczego dopiero w dniu 04 maja 2021 zostaje wydane postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania a nie w dniu 08 czy 09 kwietnia 2021 mając informację o powołaniu nowego Prezesa, który prawnie reprezentuje spółkę od czasu uchwały o powołaniu na to stanowisko?
  6. Dlaczego mając tą wiedzę organ wysyła wezwanie na nieaktualny adres, którego zmiana została przekazane w prawidłowo złożonym wniosku dnia 16 luty 2021?
 1. Jeszcze jedno pytanie na które nie koniecznie miałby urzędnik odpowiedzieć, ponieważ odpowiedź jest bardzo prosta, wystarczy zobaczyć daty wystawienia pism i numer końcowy
  1. Dlaczego wydaje się postanowienie nr. 338000-CKK1-1.4103.36.2020.KAAG.108 o nowym terminie zakończenia postępowania w dniu 05 maja 2021 i wysyłając w 06 maja 2021?
 1. Reasumując, organ skarbowy kolejny raz dopuszcza się naruszeń przepisów prawa z kodeksu karnego rozdział XXXIV o czym świadczy m. in. wydanie postanowienia o rzekomo zawieszeniu i odwieszeniu postępowania w sytuacji gdzie zawieszenie postepowania niemiało miejsca, ponieważ w tym okresie organ wykonywał czynności związane z postępowaniem czego dowodem jest sporządzone w dniu 14 kwietnia 2021 i przesłane wezwanie do spółki, które zostało zamieszczone w pierwszej części działania organu Naczelnika urzędu.
  1. Nie bez znaczenia jest również fakt, że postanowienie z dnia 08 marca 2021 o rzekomym zawieszeniu jak i z dnia 05 maja 2021 o przedłużeniu terminu zostało wystawione przez urzędnika, który nie został wskazany przez Naczelnika w upoważnieniu do prowadzenia postępowania kontrolnego.
  2. Z jednej strony organ skarbowy podważa udzielone przez spółkę pełnomocnictwo, natomiast z drugiej strony postanowienia wydaje urzędnik nieupoważniony do udziału w postępowaniu kontrolnym.
  3. Kolejną istotną rzeczą jest zapewne uzasadnienie przedłużające termin zakończenia postępowania kontrolnego. Wskazane w uzasadnieniu argumenty nie odnoszą się do działalności spółki a tym bardziej do kwestii spornej naliczenia zobowiązania podatku VAT. Przypomnę, że spółka świadczyła usługę, która nie podlega podatkowi VAT, jednak organ bezpodstawnie stwierdził, że spółka wystawiła dwie fikcyjne faktury naliczając 23% VAT. Natomiast wskazane w uzasadnieniu czynności, które organ musi przeprowadzić m. in. ustalenie nabywców paliwa nie mają nic wspólnego z udowodnieniem swojej decyzji o naliczeniu 23% VAT, ponieważ Luxona nigdy nie handlowała paliwem zresztą organ już w pierwszej decyzji potwierdził, że spółka świadczyła usługę, czym innym jest podatek za usługę a czym innym podatek za towar. Organ sam sobie zresztą w uzasadnieniu zaprzecza, twierdząc o konieczności ustalenia odbiorców paliwa od dwóch spółek a następnie pisze o prowadzonych postepowaniach kontrolnych wobec firmy, która była odbiorcą paliwa od tych dwóch spółek
 2. Na koniec
  1. Świadomie funkcjonariusze publiczni niedopełniają swoich obowiązków – brak rozpoznania wniosku z 16 luty 2021 o czym przypomina spółka w każdej korespondencji.
  2. Świadomie naruszają przepisy ordynacji podatkowej oraz kodeksu postępowania administracyjnego – kierując korespondencję do spółki na nieaktualny adres do korespondencji o zmianie którego spółka poinformowała w wniosku z 16 luty 2021.
  3. Świadomie naruszają przepisy ordynacji podatkowej oraz kodeksu postępowania administracyjnego – kierując korespondencję z pominięciem ustanowienia przez spółkę pełnomocnika.
  4. Świadomie funkcjonariusze publiczni naruszyli przepisy kodeksu karnego – poprzez wystawienie dokumentów o zawieszeniu i odwieszeniu postępowania, chociaż niemiało to miejsca.
  5. Świadomie funkcjonariusze publiczni naruszyli przepisy kodeksu karnego – poprzez poświadczenie nieprawdy w wystawianych dokumentach.
 3. W dniu 20 maja 2021 została skierowana odpowiedź w związku z tymi postanowieniami.
Naczelnik Śląskiego Urzędu Celno – Skarbowego cz.3
 1. Tak się złożyło, że w dniu wysłania odpowiedzi na postanowienia o których wyżej pisałem tj. 20 maja 2021, spółka otrzymała kolejne dwa pisma, oczywiście nadal z naruszeniem przepisów prawa z art. 146 & 2 O. p. i art. 145 O. p. tzn. na adres który został zmieniony oraz z pominięciem pełnomocnika spółki.
  1. Pierwsze pismo o nr. 338000-CKK1-1.4103.36.2020.KAAG.112 z dnia 12 maja 2021, to ponowne wezwanie o doręczenie oryginału pełnomocnictwa. Z treści wezwania wynika, że organ zapoznał się z przesłaną odpowiedzią na poprzednie wezwanie, ponieważ odniósł się do argumentów, przytaczając regulacje prawne dot. pełnomocnictw.
  2. Drugie pismo o nr. 338000-CKK1-1.4103.36.2020.KAAG.113 z dnia 12 maja 2021, jest to postanowienie i uwaga dotyczy wniosku złożonego w dniu 16 luty 2021, który dotyczył udostępnienia do wglądu akt sprawy. Jak wynika z treści postanowienia wniosek został rozpoznany pozytywnie tzn. organ postanowił udostępnić materiały załączone do akt, postanowieniem nr. 338000-CKK1-1.4103.36.2020.KAAG.847 z dnia 18 stycznia 2021
 2. Patrząc na to można by odnieść wrażenie, że nastąpiła pozytywna zmiana i być może tak jest, ale na ocenę przyjdzie jeszcze czas. Ponieważ prawda jest taka, że postępowanie kontrolne zgodnie z postanowieniem nr. 338000-CKK1-1.4103.36.2020.KAAG.83 z dnia 30 grudnia 2020 oraz art. 140 O. p. zostało zakończone w dniu 23 marca 2021. W związku z tym przesyłana korespondencja od tego dnia jest bezpodstawna i nie wywołuje skutków prawnych, do tego pamiętać należy o kierowaniu jej na niewłaściwy adres oraz pomijając pełnomocnika.
 3. Teraz jeszcze przedstawię swoje uwagi odnośnie wezwania. Otóż jak można zobaczyć odpowiedź na wezwanie przesłana do organu 04 maja 2021 nie dotyczyła tylko kwestii odniesienia się do pełnomocnictwa, ale również zwracała się z prośbą o wynik zakończenia postępowania kontrolnego, co przypuszczalnie można by uznać, że miało wpływ na wydanie postanowienia z 04 i 05 maja 2021 w tym rzekomo wydane 08 marca 2021, dotyczące zawieszenia i przedłużenia terminu. Dlaczego nie wspomniano tematu pełnomocnictwa, chociażby w piśmie przewodnim, tylko dopiero osiem dni później? Dlaczego też nie stosuje się organ do zmiany adresu do korespondencji, o czym również było przypomniane w odpowiedzi na wezwanie? Kończąc ten wątek, nie do końca rozumiem o jakim oryginale pełnomocnictwa jest mowa czy w formie, której zostało przesłane do organu, czy w formie o którym pisze organ czyli formularzu PPS-1 (2), po tym jak przytoczono regulacje prawne można by wnioskować, że organ ma na myśli drugi wariant. Jednak spółka wyśle oryginał, którego kopia została przesłana elektronicznie z urzędowo potwierdzonym podpisem, zgodnie z art. 138e & 2 O. p. i art. 33 & 2 k p oraz art. 51 ust. 1 Konstytucji RP.
  1. Jeszcze tylko ostatnia ciekawostka zawarta w tym piśmie, ponieważ autorka wezwania przytaczając regulacje prawne z ordynacji podatkowej oraz kodeksu postępowania administracyjnego nie znalazła dla art. 33 & 4 k p a odpowiednika w przepisach ordynacji podatkowej, więc napisała tak:
  2. Wyjaśniam, że art. 33 & 4 k p a nie ma zastosowania
 4. Odnośnie postanowienia wydanego, prawie dwa miesiące po dacie zakończenia postępowania i prawie trzy miesiące od złożenia wniosku, którego dotyczy udostępnienia materiałów z akt sprawy, napiszę tylko tyle, że w wniosku wskazałem podstawę udostępnienia akt do wglądu z art. 178 & 1 O. p. wskazując na dwie formy, umożliwiające wgląd do akt a więc art. 178 & 3 i 4 O. p. gdzie biorąc pod uwagę stan epidemii szczególnie podkreśliłem & 4, czyli udostępnienie drogą eletroniczną i taki też wariant został zatwierdzony przez organ. Jednak jak wynika z sentencji postanowienia, nie chodzi o zgodę na zapoznanie lecz, o fakt ustalenia kosztów, które spółka miałaby ponieść w zw. z udostępnieniem 371 str. materiałów.
 5. Ponieważ szczegółowo opisałem treści jakie wynikają z korespondencji postanowiłem, że udostępnię udzieloną 24 maja 2021 odpowiedź spółki. Do odpowiedzi załączyłem również wypis z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, którego organem właściwym jest ministerstwo finansów publicznych. Z tego dokumentu wynika wprost, iż jestem osobom reprezentującą spółkę Luxona, więc nie ma podstawy by żądać pełnomocnictwa. W odpowiedzi zamieściłem również wniosek o informację dotyczącą wyniku zakończonego postępowania kontrolnego w dniu 23 marca 2021.
 1. W dniu 04 czerwca 2021, spółka odebrała korespondencję z Sądu Rejonowego w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, krótko mówiąc jest to Sąd rejestrowy spółek w którym zarejestrowana jest spółka Luxona.
 2. Jak wynika z korespondencji jest to wydane przez Sąd Postanowienie w dniu 27 maja 2021. Postanowienie dotyczy umorzenia postępowania w zw. z złożonym wnioskiem o ustanowienie kuratora dla spółki, autorem wniosku był Naczelnik Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach. Powodem umorzenia postępowania, jak wynika z Postanowienia, jest wycofanie wniosku na podstawie złożonego pisma przez wnioskodawcę. Aczkolwiek nie wskazano daty złożenia wniosku, jednak analizując daty związane z informacją o wykreśleniu w lutym 2021 byłego Prezesa, wymiany korespondencji spółki z urzędem Naczelnika w tym z informacją o powołaniu nowego Prezesa, można założyć, że wniosek ten został złożony bądź to przed terminem wykreślenia byłego Prezesa, bądź też wysłano wniosek w drugiej połowie marca 2021. Drugi termin byłby za tym kolejnym dowodem, że nie zawieszono postępowania kontrolnego.
Advertisements

OCENA WŁASNA

Jaki jest powód i cel tego postępowania?
 1. Ponieważ nie sądzę, że taka sytuacja wynika z nieświadomie podejmowanych kroków i decyzji, przez organy, które można by uznać za omyłkowo popełniane błędy, bez konsekwencji dla działalności spółki. Dlatego, zastanawiam się co jest powodem takiego działania i w jakim celu, dla czytelników którzy nie znają całości sprawy zachęcam do pozostałych artykułów z „Kategorii Luxona.”
 2. Z całą pewnością można odrzucić, że powodem podejmowania takich działań miałoby być naliczone zobowiązanie podatkowe w kwocie 806 zł. w celu wyegzekwowania tej kwoty
 3. W moim przekonaniu za głównym celem, kryje się inny organ państwa, któremu szczególnie zależy na negatywnej dla spółki decyzji a organy skarbowe służą za narzędzie do jego osiągnięcia poprzez preparowanie dowodów:
 4. Przedłużenie okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego – organ I instancji postawił w marcu 2019 zarzuty z Kodeks Karny – Skarbowy byłej Prezes zarządu spółki w okresie objętym decyzją a w lutym 2019 roku po raz pierwszy usłyszała tożsame zarzuty w zw. z prowadzonym postępowaniem pod sygn. akt. VI Ds. 81/13 obecnie postępowanie jest prowadzone przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach pod sygn. akt. RP I Ds. 2.2016. To może być pośrednim celem.
 5. Jednak za główny powód takiego postępowania organów skarbowych uznać należy to, że decyzja ma służyć jako podstawa do postawienia zarzutów w postępowaniu prowadzonym od siedmiu lat przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach. Zważywszy, iż organy te wydały już decyzję, która została zaskarżona przez spółkę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, który rozpoznał skargę na korzyść spółki, jednak to nie wszystko. Sąd wskazując za podstawę uchylenia wskazał na naruszenie prawa materialnego.
 6. Wydany przez WSA w Gliwicach Wyrok a w szczególności jego merytoryczne uzasadnienie jest podstawą do uchylenia nie tylko zarzutów postawionych byłej Prezes przez organ Naczelnika urzędu, przekłada się on również na obalenie postawionych zarzutów, w prowadzonym postępowaniu przez Prokuraturę, co doprowadziło by do zniweczenia całego wieloletniego postępowania i naraziło by nie tylko organ prowadzący to postępowanie, ale również organ nadrzędny tj. Prokuraturę Krajową oraz Prokuraturę Generalną na poniesienie odpowiedzialności.
 7. Pamiętać również należy, że to nie jedyny problem, związany z tą sprawą a o którym można przeczytać w artykule pt. „PR w Katowicach”. Moim zdaniem jest to najbardziej prawdopodobny i możliwy cel, którym kieruje się w Swoich działaniach organ skarbowy.
%d bloggers like this: