„DIAS” ponad prawem

DIAS” NIE RESPEKTUJE WYROKU WSA

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej (DIAS)

Trudno jest stwierdzić, czy stawianie się przez ten organ administracyjny ponad prawem nie respektując wyroku Sądu, jest zjawiskiem incydentalnym, czy też powszechnie stosowaną praktyką. Tak czy inaczej w sprawie o której już pisałem w artykule Kolejna historia doszło właśnie do takiej sytuacji.

Wydanie Decyzji w dniu 29 sierpnia 2019 roku

Na podstawie art. 233 & 1 Pkt. 1 Ordynacji podatkowej, DIAS w Katowicach oddz./Częstochowa jako II instancja wydał Decyzję nr. 2401-IOD4_4103.18.2019.37/20 w której utrzymał w mocy wydaną Decyzję organu I instancji, czyli Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Katowicach z dnia 03 kwietnia 2017 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny 11 luty 2020 rok

Na podstawie art. 145 & 1 pkt. 1 lit. a i c Prawa o postępowaniu przed Sądami Administracyjnymi, uchylił wydaną w dniu 29 sierpnia 2019 roku przez DIAS Decyzję nr. 2401-IOD4_4103.18.2019.37/20. Jednocześnie zasądzając na rzecz skarżącej kwotę […] tytułem zwrotu kosztów postępowania

DIAS wydaje kolejną Decyzję w dniu 30 września 2020 roku

Na podstawie art. 233 & 2 Ordynacji podatkowej, została wydana Decyzja nr. 2401-IOD01.4103.81.2020.4/20, w której DIAS uchyla w całości Decyzję I instancji przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ tj. Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Katowicach.

PODSTAWY PRAWNE

Przywołane podstawy z decyzji i wyroku

Art. 233 & 1 Pkt. 1 Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2019 r, poz. 900 z późn.zm.) w brzmieniu „Organ odwoławczy wydaje decyzję, w której: utrzymuje w mocy decyzję organu pierwszej instancji albo” dotyczy 1 Decyzji

Art. 145 & 1 Pkt. 1 lit. a i c Prawa o postępowaniu przed Sądami Administracyjnymi (Dz.U. 2019.2325) w brzmieniu „Sąd uwzględniając skargę na decyzję lub postanowienie: uchyla decyzję lub postanowienie w całości albo w części, jeżeli stwierdzi: naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy,  inne naruszenie przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy;” dotyczy Wyroku Sądu

Art. 233 & 2 Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2020 r, poz. 1325 z późn.zm.) w brzmieniu „Rodzaje rozstrzygnięć organu odwoławczego w postępowaniu podatkowym; Organ odwoławczy może uchylić w całości decyzję organu pierwszej instancji i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy wymaga uprzedniego przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości lub w znacznej części. Przekazując sprawę, organ odwoławczy wskazuje okoliczności faktyczne, które należy zbadać przy ponownym rozpatrzeniu sprawy.” dotyczy 2 Decyzji

OCENA WŁASNA

Analiza wskazanych podstaw

Zacznę od podstawy wskazanej w 1 Decyzji przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach oddz./Częstochowa. Zgodnie z tym co mówi przywołany art. 233 & 1 Pkt. 1 faktycznie jest on podstawą do wydania przez organ II instancji decyzji, która utrzymuje w mocy wydaną decyzję w I instancji. W związku z tym nie kwestionowano tej podstawy w złożonej skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Następnie WSA w Gliwicach rozpoznając skargę ws. wydanej decyzji wskazał podstawę z art. 145 & 1 Pkt. 1 lit. a i c, zgodnie z którym uchylił zaskarżoną decyzję, wskazując naruszenie prawa materialnego, oraz naruszenie przepisów mających wpływ na wynik sprawy tj. na decyzję. Jak możemy zobaczyć z treści tego artykułu w żaden sposób nie wynika, że decyzja została uchylona do ponownego rozpatrzenia. Owszem znajduje się w art. 145 & 1 Pkt. 1 taka możliwość, by uchylić decyzję do wznowienia postępowania administracyjnego , jednak mówi o tym litera b „naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego” przywołanego artykułu. Sąd wydając wyrok musiał jednak uznać, że decyzja została wydana z takim naruszeniem prawa materialnego, czy też innych przepisów, że nie można uchylić decyzji do wznowienia postępowania administracyjnego. Dlatego podając podstawę pominął literę b z wskazanego artykułu. W związku z tym, że strony biorące udział w tym postępowaniu tj. Spółka, która złożyła skargę oraz wydający zaskarżoną decyzję DIAS nie złożyły odwołania od wyroku Sądu, wyrok ten stał się prawomocny. Dlaczego wobec tego w dniu 30 września 2020 roku DIAS wydaje kolejną decyzję wskazując jako podstawę art. 233 & 2 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym jako organ II instancji ma faktycznie prawo do uchylenia wydanej decyzji w I instancji i przekazać do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. Tylko będąc laikiem prawa uważam, że dotyczy to sytuacji, kiedy to organ II instancji podejmuje Swoją decyzję co do decyzji I instancji. W związku z tym ten artykuł pozwalał, na wydanie decyzji uchylającej do ponownego rozpatrzenia. Jednak ta podstawa została wyrokiem Sądu wyeliminowana poprzez uchylenie decyzji a nie uchylenie do ponownego rozpatrzenia. Jaki z tego płynie wniosek? Wydanie drugiej decyzji przez DIAS, wbrew wydanemu wyrokowi przez Sąd, jest niczym innym jak próbą uchylenia się od wykonania wyroku wydanego przez Sąd.

Taką sytuację należy rozumieć w sposób jednoznaczny, że Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach oddz./Częstochowa stawia się ponad obowiązującym prawem i wyrokiem Sądu.

Cel takiego działania

Ponieważ nie sądzę, że taka sytuacja może wynikać z nieświadomie podjętych decyzji tego organu, które można by uznać za pewne pomyłki nie mające większego znaczenia dla Spółki, której to decyzje dotyczą. Dlatego, zastanawiam się co jest celem takiego działania, tutaj dla czytelników nie znających całości sprawy mogę polecić artykuł pt. „Kontrola skarbowa” , z treści którego można wywnioskować jaki jest cel, dla osiągnięcia, którego organ DIAS stawia się ponad prawem. W moim przekonaniu jest nie tylko jeden cel, chociaż myślę, że jeden jest szczególny, zacznę może od najmniej dla ważnego dla organów państwowych, a mianowicie:

Z całą pewnością można odrzucić, że celem nie jest zobowiązanie podatkowe, mając na uwadze naliczoną kwotę 806 zł.

Przedłużenie okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego – w tym celu organ I instancji postawił zarzuty z Kodeks Karny – Skarbowy byłej Prezes zarządu spółki. Wydany przez WSA w Gliwicach Wyrok a w szczególności jego merytoryczne uzasadnienie jest podstawą do ich uchylenia, co może być mało istotne dla organów skarbowych, jednak ważne dla osoby, której postawiono zarzuty.

Kolejnym celem, którym kieruje się wydający decyzję, może być fakt, związany z tym, że byłej Prezes zarządu spółki w okresie objętym tak w decyzjach jak i wyroku postawiono dwa razy takie same zarzuty z Kodeks Karny – Skarbowy, co już samo to jest naruszeniem prawa, a wydany Wyrok o którym mowa podważa słuszność tych zarzutów a tym samym wskazuje na brak podstaw prawnych do ich postawienia.

Trzeci cel może mieć związek z tym, że wydane Decyzje przez DIAS, dotyczą prowadzonej kontroli w spółce a która to kontrola została wszczęta na wniosek Prokuratury Okręgowej w Katowicach w zw. z prowadzonym postępowaniem pod sygn. akt. VI Ds. 81/13 a obecnie postępowanie jest prowadzone przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach pod sygn. akt. RP I Ds. 2.2016, gdzie w lutym 2019 roku pierwszy raz usłyszała te same zarzuty była Prezes zarządu.

Najbardziej jednak prawdopodobny jest cel o którym teraz napiszę. Jak wyżej wykazałem wydany Wyrok przez Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylając Decyzję DIAS ma wpływ nie tylko w uchylenie tej decyzji. Sąd wskazując za podstawę uchylenia wskazał na naruszenie prawa materialnego i innych przepisów jednocześnie uznając brak możliwości uchylenia i ponownego rozpatrzenia przez organ wydający decyzję. Również merytoryczne uzasadnienie Wyroku nie budzi wątpliwości, że przekłada się on również na obalenie postawionych zarzutów, w prowadzonym od siedmiu lat postępowaniu przez Prokuraturę, co doprowadziło by do zniweczenia całego postępowania. Co w tej sytuacji naraziło by nie tylko organ prowadzący to postępowanie, ale również organ nadrzędny tj. Prokuraturę Krajową oraz Prokuraturę Generalną na poniesienie odpowiedzialności. Pamiętać również należy, że to nie jedyny problem, który jest związany z tą sprawą a o którym można przeczytać w artykule pt. „PR w Katowicach”. Moim zdaniem jest to najbardziej prawdopodobny i możliwy cel, którym kieruje się w Swoich działaniach DIAS. Na marginesie dodam, że nie jest to jedyny przypadek w którym wydał dwie decyzje do jednego zagadnienia. W drugim przypadku Skarga złożona do WSA w Gliwicach nie została jeszcze rozpatrzona.

W sytuacji drugiej skargi

Poniższy film pokazuje jak może być rozpatrywana przez Sąd kolejna skarga

Film został udostępniony za zgodą Chwdp.tv

Rating: 1 out of 4.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.