eSkrzynka

USŁUGA POCZTY POLSKIEJ

Mająca służyć do odbioru korespondencji
 1. Mieszkając zagranicą, często jest problem z odbiorem korespondencji, szczególnie gdy adresatem jest organ państwowy, który wymaga wskazania adresu do korespondencji na terenie Polski np. Sąd, Prokuratura itp. chociaż przepisy w takich przypadkach pozwalają na przesyłanie za pomocą adresów email, bądź przy pomocy skrzynki elektronicznej ePUAP.
 2. Przeważnie są to przesyłki polecone co oznacza konieczność osobistego odbioru, jeżeli takiej przesyłki nie odbierzemy w terminie 14 dni, w/w organy uznają ją za dostarczoną. Dodam, że nieraz zdarza się, iż przesyłka polecona z Sądu zawiera adnotację do osobistego odbioru. Faktycznie jest tak, że każda przesyłka w formie poleconej może zostać odebrana tylko osobiście po okazaniu dokumentu osobistego i potwierdzona własnoręcznym podpisem. Ponieważ często otrzymuję takie przesyłki, zainteresowała mnie usługa Poczty Polskiej eSkrzynka i postanowiłem skorzystać z tej usługi. W celu założenia eSkrzynki, należy wejść na stronę Poczty Polskiej, następnie przy pomocy profilu zaufanego potwierdzić swoją tożsamość, na końcu wypełnić swoje dane.
 3. Usługa świadczona jest na podstawie regulaminu z którym należy zapoznać się podczas założenia eSkrzynki.
 1. Regulamin świadczenia usługi pocztowej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na etapie doręczania.
  1. & 1 ust. 6 Postanowień Regulaminu nie stosuje się do przesyłek wysyłanych do ani wysyłanych przez: pkt. 1 Sądy i Trybunały, pkt. 2 Prokuratury i inne organy ścigania, pkt. 3 komorników.
  2. & 1 ust. 7 W przypadku przesyłek wysyłanych do oraz wysyłanych przez organy ścigania, o których mowa w ust. 6 pkt 2 warunkiem niestosowania postanowień Regulaminu jest oznaczenie przesyłki przez nadawcę napisem „Nie podlega digitalizacji”
  3. & 2 ust. 11 przesyłka – przesyłka polecona w rozumieniu w art. 3 pkt 22 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. Przez przesyłkę poleconą rozumie się również przesyłkę poleconą z potwierdzeniem odbioru/pokwitowaniem odbioru albo elektronicznym potwierdzeniem odbioru.
  4. & 6 ust. 1 Usługa nie jest świadczona w przypadkach, gdy korespondencja nie może być doręczona przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ze względu na:
   1. pkt. 1 konieczność doręczenia niepodlegającego przekształceniu dokumentu utrwalonego w postaci innej niż elektroniczna lub rzeczy
   2. pkt. 2 ważny interes publiczny, w tym istotne interesy państwa, a w szczególności jego bezpieczeństwo, obronność lub porządek publiczny
   3. pkt. 3 jest opatrzona tekstem plastycznym, odbitką pieczęci plastycznej, hologramem lub innym zabezpieczeniem, które nie może być odzwierciedlone w wyniku przekształcenia,
  1. & 6 ust. 2 Istnienie przesłanek, wymienionych w ust. 1, ocenia nadawca przesyłki, który zobowiązany jest do naniesienia oznaczenia na przesyłce w sposób umożliwiający identyfikację przesyłki niepodlegającej przekształceniu w dokument elektroniczny, o treści „Nie podlega digitalizacji”.
 2. Sprawdzimy co mówi wskazany w & 2 ust. 11 przepis z ustawy Prawo pocztowe
  1. art. 3 Użyte w ustawie określenia oznaczają:
   1. pkt. 22 przesyłka polecona – przesyłkę listową będącą przesyłką rejestrowaną, przemieszczaną i doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem;
 3. Przytoczyłem punkty regulaminu (cały regulamin w linku), jednak już po zapoznaniu się z tymi przytoczonymi paragrafami można zobaczyć, że usługa może być świadczona dla niewielkiej grupy adresatów, korzystanie z niej przez osoby, które otrzymują korespondencję przeważnie z Sądu itp. nie ma najmniejszego sensu.
 4. Zastanawiającym jest jednak kwestia z czego wynika ograniczenie świadczenia usługi, nadanej przesyłki poleconej przez Sąd i inne organy o których mowa w & 1 ust. 6 a następnie zaprzeczający temu & 1 ust. 7, który należy rozumieć, w ten sposób, że brak oznaczenia „Nie podlega digitalizacji” oznacza, że taka przesyłka może być przesłana elektronicznie. Podobnie & 6 wskazuje, iż to nadawca przesyłki decyduje czy przesyłka może zostać doręczona elektronicznie poprzez zamieszczenie lub nie informacji „Nie podlega digitalizacji”
  1. Za tym zadam pytanie, gdzie w tym wszystkim jest adresat?
 5. Należy również zauważyć, że przytoczony w regulaminie art. 3 pkt. 22 ustawy Prawo pocztowe mówi, iż przesyłką jest list polecony natomiast regulamin ujednolica do przesyłki poleconej, co nie koniecznie oznacza przesyłkę listową.
 6. W & 1 ust. 3 Regulaminu znajduje się podstawa świadczenia usługi art. 15 zzu10a i nast. ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Tak jednak się składa, że w wskazanej ustawie nie znajduje się art. 15 zzu, ale można znaleźć ten artykuł w ustawie z dnia 31 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, tylko czy jego brzmienie,
  1. art. 15 zzu „W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie wykonuje się tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego”
 7. może być podstawą Regulaminu dotyczącego świadczenia usług eSkrzynki przez Pocztę Polską? Mało prawdopodobne, chociaż w Polsce wszystko jest możliwe.
 8. Uwaga znalazłem ustawa z dnia 2 marca 2020 roku (Dz.U.2020.0.1842 t.j.) w lexlege.pl ponieważ na sejmowej nie widzę.
  1. art. 15 zzu10A ust. 1. Do dnia 30 września 2021 r „w ramach realizacji zadań przeciwdziałania COVID-19 powierza się operatorowi wyznaczonemu, o którym mowa w art. 3 polecenie wykonywania pracy zdalnej pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320), świadczenie usługi pocztowej, o której mowa w art. 2 wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 1 pkt 3 tej ustawy, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na etapie doręczania.
  2. Przez usługę pocztową, o której mowa w ust. 1, rozumie się przyjęcie przesyłki poleconej, a następnie jej przemieszczenie i doręczenie w postaci dokumentu elektronicznego do adresata bez konieczności składania własnoręcznego podpisu.
  3. Usługa pocztowa, o której mowa w ust. 1, jest przeznaczona dla podmiotów posiadających profil zaufany w rozumieniu art. 3 polecenie wykonywania pracy zdalnej pkt 14 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320).
  4. Przez przesyłkę poleconą rozumie się również przesyłkę poleconą z potwierdzeniem odbioru, pokwitowaniem odbioru albo elektronicznym potwierdzeniem odbioru.
 9. O ile ten przepis prawny może być podstawą świadczenia usługi eSkrzynka, to jednak nie ma w nim nic o wyłączeniu niektórych nadawców tj. Sądy czy Prokuratura.
W jakim celu wprowadzono usługę eSkrzynki
 1. Oczywiście ten cel znany jest raczej autorowi czy autorom, którzy wprowadzili taką usługę świadczoną przez Pocztę Polską. Natomiast społeczeństwo może tylko domniemywać w jakim celu stworzono taką usługę.
 2. Patrząc z swojej perspektywy przy utworzeniu sobie dostępu do usługi, kierowałem się w szczególności tym, że będzie to w pewnym stopniu ułatwieniem w komunikacji, pozwoli zaoszczędzić czas oraz koszty, mając na uwadze fakt, iż nie muszę za każdym razem, gdy przychodzi do mnie list polecony jechać wiele kilometrów tylko w celu jego odebrania. Nie raz były sytuacje takie, że tylko w tym celu musiałem przejechać ponad sto kilometrów, odebrać list polecony a na drugi dzień czy trzeci dzień dostawałem informację, że jest kolejny list polecony.
 3. Skrzynkę założyłem mniej więcej trzy miesiące wstecz, od tego czasu zmniejszyła się liczba korespondencji, aż zaczynałem się martwić, czy eSkrzynka działa.
 4. W końcu w dniu 17 czerwca 2021 znalazłem w skrzynce pozostawione awizo, jednak w eSkrzynce nie widzę listu, więc w dniu 21 czerwca 2021 postanowiłem zadzwonić na numer infolinii, który znajduje się na skrzynce.
 5. Oczywiście sama kwestia dodzwonienia się to osobny temat, jednak jak już się udało dodzwonić, to uzyskałem informację, że nie wszystkie przesyłki są dostarczane na eSkrzynkę, o czym mówi regulamin. Przyznam szczerze nie czytałem regulaminu zakładając skrzynkę, ponieważ nie zdawałem sobie sprawy, że podstawowa oferta usługi, czyli odbiór listów poleconych może zostać w regulaminie ograniczona do minimum.
 6. Tym bardziej, że od paru lat mieszkam w innym kraju, gdzie z taką usługą mam styczność od początku, zresztą jest to podstawowa usługa komunikacji obywatela z organami państwowymi a w przypadku firm jest nawet obowiązkowa.
 7. Ponieważ w moim przypadku listy polecone, które w większości otrzymuję są nadawane przez Sądy lub Prokuraturę, ale jak do tej pory nie zauważyłem, by znalazła się na nich informacja „Nie podlega digitalizacji”, dlaczego za tym ten awizowany list miałby taką informację zawierać?
 8. W każdym razie zadałem Pani pytanie po co w takim razie ta usługa, skoro listów zwykłych nie digitalizujecie, listy z Sądów i Prokuratur również nie?
 9. Odpowiedź, działamy na podstawie regulaminu, proszę się zapoznać, może Pan złożyć zażalenie, jeżeli uzna Pan, że świadczona usługa jest niezgodna z regulaminem.
 10. Dobrze dziękuję za pomoc. Pytanie.
  1. Skąd adresat korzystający z usługi może wiedzieć, czy list polecony zawiera adnotację „Nie podlega digitalizacji”, czy prostu nie zapomniano przesłać mi na eSkrzynkę?
 1. Naprawdę ciężko zrozumieć intencję wprowadzenia takiej usługi a szczególnie robiąc to na podstawie przepisów, które nie wyłączają możliwości dostarczenia listów poleconych drogą elektroniczną, a do których odwołuje regulamin tj. art.15 zzu10A , czy też odwołując się do ustawy o Prawie pocztowym art. 3 pkt. 22, który określa czym jest list polecony. Następnie regulaminem zmienia się przepis będący podstawą świadczenia usługi. Tak należy rozumieć fakt, że listów poleconych z Sądu czy Prokuratury z jednej strony nie można dostarczać z drugiej strony jeżeli nie spełnia warunków można elektronicznie dostarczać. Na dodatek należy dodać, że usługa ta jest pełniona tylko czasowo do 30 września 2021.
 2. Kończąc przyznam, że jest to kolejny dowód potwierdzający, że Polska to kraj z kartonu, ponieważ, chyba żadna instytucja czy organ państwowy nie działa tak jak można byłoby oczekiwać, m. in.:
  1. Prokuratury – dowodem złożone zawiadomienie
  2. Sądy – dowodem trwające wiele lat procesy
  3. Urzędy Skarbowe – dowodem trwające wiele lat postępowania kontrolne
  4. Urząd Pocztowy – np. usługa eSkrzynki, czy wybory kopertowe.
  5. Media – dowodem wielokrotne próby zainteresowania tematami ważnymi dla Polski
  6. I inne.

USŁUGA ePUAP

Komunikacja elektroniczna
 1. ePUAP – jest to platforma na portalu gov.pl, służy do przesyłania korespondencji elektronicznej, między urzędami państwowymi a społeczeństwem. Tak jak w przypadku eSkrzynki wymogiem jest posiadanie profilu zaufanego w celu elektronicznego podpisu dokumentów.
 2. W tym przypadku mogę z własnego doświadczenia napisać, że pomijając kosmetyczne niedociągnięcia, to platforma ta jest dobrym narzędziem do wymiany korespondencji, bynajmniej funkcjonalnym bez ograniczeń tj. wyżej mają miejsce.
 3. Jednak niestety i tu znajduje się pewien problem, który jednak nie dotyczy samego platformy, ale bardziej dotyczy on korzystających z tej usługi. Oczywiście z góry uprzedzę, że być może nie jest to standardem a bardziej indywidualną rzeczą czy też pewnym celowym działaniem od strony organów państwa wobec mojej osoby, dlatego nie uogólniam tego, tylko wspominam, że takie rzeczy maja miejsce.
 4. Jak każdy list polecony musi być potwierdzony tak i tutaj na ePUAP, każdy wysłany dokument zostaje potwierdzony Urzędowym Poświadczeniem Przedłożenia, na którym znajdują się dane nadawcy, adresata, dane dotyczące podpisu, numer dokumentu, datę doręczenia itp. następnie na takim potwierdzeniu znajdują się również informacje zawierające przepisy prawa m. in.
  1. Zgodnie z art 39¹ par. 1 k.p.a. pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 5. Co ten przepis oznacza? Otóż nic innego jak informacje od nadawcy dla adresata, że korespondencja związana z przesłanym dokumentem powinny być przesyłane za pomocą komunikacji elektronicznej, czyli ePUAP. Za tym adresat chcąc odpowiedzieć na nasze pismo powinien zrobić to właśnie tą samą drogą a nie np. wysyłać pisma w formie tradycyjnej tj. Pocztą czy In Postem. Jest jeszcze inny przepis.
  1. Zgodnie z art 39¹ par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 6. Według tego przepisu obywatel czy przedsiębiorca ma możliwość zrezygnowania z otrzymywania w ten sposób korespondencji, w takim przypadku organ państwowy musi przesłać korespondencję sposobem tradycyjnym.
 7. Jednak pomimo takich przepisów, które są automatycznie wskazane w Urzędowym Poświadczeniu Przedłożenia z doświadczenia mogę napisać, że organy państwowe lekceważą to i przesyłają pocztą tradycyjną odpowiedzi, ale tak jak wspomniałem może być to incydentalne działanie a nie koniecznie standardowe.
 8. Jednak należy brać to pod uwagę, szczególnie gdy nasze pisma są nie na rękę takim organom.
 9. Ogólnie jeżeli miałbym wybrać, która platforma jest bardziej funkcjonalna to na pewno wskazałbym na ePUAP, ponieważ jest ona bardziej podobna do tej z której korzystam od kilku lat w Czeskiej Republice, brakuje kilku kosmetycznych zmian, ale w porównaniu do eSkrzynki to niebo a ziemia. Jeżeli miałbym podpowiedzieć co byłoby wskazanym zrobić w tym temacie, to skoro rządzący chcą zadbać o Pocztę Polską, to najbardziej prostym rozwiązaniem byłoby przekazać platformę ePUAP, pod obsługę Polskiej Poczty, ponieważ tylko tak można zapewnić kompleksową komunikację społeczeństwa z organami państwa, gdzie korespondencja jest przekazywana bezpośrednio między organem a obywatelem i odwrotnie. eSkrzynka niestety działa całkowicie na złych zasadach, by miało to jakikolwiek sens dla ułatwienia komunikacji.
 10. Oczywiście nie znam możliwości platformy eSkrzynki, być może jest taka możliwość, że Poczta Polska zapewni każdemu organowi państwowemu skrzynkę elektroniczną i tak samo każda firma zostanie zobowiązana do założenia takiej skrzynki a Poczcie Polskiej a obywatel będzie mógł dobrowolnie sobie założyć taką skrzynkę.
 11. W mojej ocenie bezsensownym jest wprowadzenie dwóch państwowych platform do komunikacji organów państwa z społeczeństwem.
Przykład jak to wygląda w praktyce
 1. W dniu 07 czerwca 2021 złożyłem do Sądu Apelacyjnego w Lublinie skargę na przewlekłość postępowania, w tym celu wykorzystałem możliwość złożenia skargi przy pomocy skrzynki elektronicznej ePUAP, a za tym zgodnie z przepisem, przytoczonym powyżej art. 391 & 1 k p a, Sąd powinien nadać pismo tą samą drogą komunikacji.
 2. Jednak uzyskałem informację dotyczącą zostawionego awizo i okazuje się, że list polecony został nadany pocztą tradycyjną przez Sąd Apelacyjny w Lublinie.
 3. Teraz zobaczmy obecnie w Polsce dostępne są dwa kanały do korespondencji elektronicznej, czyli ePUAP i eSkrzynka.
  1. Sąd, nie zastosował się do przepisu prawa, więc wyłączył kanał ePUAP, wysyłając korespondencję pocztą tradycyjną (Poczta Polska).
  2. Poczta Polska, która świadczy usługę eSkrzynka, chociaż nadana korespondencja przez Sąd nie zawiera oznaczenia „Nie podlega digitalizacji”, nie dostarcza tej korespondencji na aktywną eSkrzynkę, tylko zostawia awizo.
 4. To oznacza, że dwa możliwe kanały do korespondencji elektronicznej zostają wyłączone dla adresata, co nie pozostaje bez znaczenia, ponieważ biorąc pod uwagę, że nadawcą jest Sąd a adresat niema możliwości odbioru poczty tradycyjnej, to Sąd uzna pismo za dostarczone, a to pociągnie za sobą pewne konsekwencje, których nie jestem wstanie przewidzieć nie znając pisma, może np. spowodować odrzucenie skargi z powodu braków formalnych.
 5. W tym przypadku, mogę zapobiec konsekwencją, ponieważ posiadłem wiedzę o awizie oraz o nadawcy, ale co z kolejną taką sytuacją, gdzie nie będę miał żadnej wiedzy o pozostawionym awizo?
 6. Wówczas jako adresat, który nie ponosi żadnej winy, poniosę największe konsekwencje.
 7. Pomijam już fakt, że Sąd posiada jeszcze jeden kanał czyli Portal Informacyjny Sądów Powszechnych, w którym udostępniane są pisma Sądowe a bynajmniej powinny być, ostatnio zauważyłem, że jest to pomijane, a jedynie zamieszcza się informację o wysłaniu pisma.
 8. Raz jeszcze napiszę Polska to kraj z dykty w którym nic normalnie nie funkcjonuje.
%d bloggers like this: