Komisja Śledcza

Powołana w sprawie Afery Orlen
 1. Więcej na temat Afery Orlen można przeczytać tutaj.
 2. Sejm powołał komisję w roku 2004, która zakończyła pracę w wrześniu 2005 r. Podstawą prawną do powołania tej komisji był art. 111 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawa z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej (Dz.U. 1999 nr 35 poz. 321), w tym art. 1 i 2 tejże ustawy.
  1. art. 111 ust. 1 Sejm może powołać komisję śledczą do zbadania określonej sprawy.
  2. art. 111 ust. 2 Tryb działania komisji śledczej określa ustawa.
  3. art. 1 ust. 1 Ustawa reguluje tryb działania sejmowej komisji śledczej, zwanej dalej “komisją”.
  4. art. 1 ust. 2 Komisję powołuje się do zbadania określonej sprawy.
  5. art. 1 ust. 3 Do komisji stosuje się przepisy regulaminu Sejmu, chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej.
  6. art. 2 ust. 1 Komisję powołuje Sejm w drodze uchwały bezwzględną większością głosów.
  7. art. 2 ust. 2 W skład komisji może wchodzić do 11 członków. Skład komisji powinien
   odzwierciedlać reprezentację w Sejmie klubów i kół poselskich mających
   swoich przedstawicieli w Konwencie Seniorów, odpowiednio do jej
   liczebności.
  8. art. 2 ust. 3 Uchwała o powołaniu komisji określa zakres jej działania; może ona również
   określać szczegółowe zasady działania komisji oraz termin złożenia przez nią sprawozdania
 3. W składzie Komisji Śledczej na początku zasiadało 11 (jedenastu) członków, przedstawicieli lewej i prawej oraz centro – prawicowej strony sceny politycznej. Jednak w 2005 r. zasiadało już tylko siedmiu członków partii centro – prawicowych m. in. Antoni Macierewicz i Zbigniew Wasserman, Roman Giertych, Andrzej Aumiller, ponieważ czterech członków z różnych powodów nie brało udziału, jeden z członków komisji został usunięty, był to Andrzej Różański, a trzech chociaż byli członkami tej komisji, postanowiło nie brać w niej udziału. Jeden z nich w piśmie do Marszałka Sejmu, wskazał powód swojego odejścia i uzasadnił to pisząc, tak;
  1. “Widząc bezprawne działania tej komisji nie zamierza w tym uczestniczyć ani być jej twarzą.”
 4. Komisja miała na celu ustalenie zasadności aresztowania Prezesa Orlenu w 2002 roku oraz prawidłowość działań służb specjalnych UOP. Jednak rozszerzono zakres ustaleń, które opisano w raporcie końcowym. Rozszerzenia zakresu dokonano wbrew przepisom ustawy o komisji śledczej.
 5. Dotyczyły one oceny pracy Prokuratury oraz działania mafii paliwowej. Przyczyną tego rozszerzenia był fakt wynikający z prac kilku Prokuratur pod nadzorem Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie które prowadziły śledztwa dotyczące handlu paliwami.
 6. W 2002 roku zatrzymano tzw. “Baronów” paliwowych związanych z firmą BGM Petrotrade Poland Sp. z o.o. która to firma była importem paliw z rafinerii niemieckiej i je dostarczała m. in. na stacje paliw PKN Orlen. Jeden z właścicieli spółki Pan Jan B. na początku 2004 roku przebywając w areszcie poprosił prowadzącego śledztwo prokuratora Marka Wełnę o możliwość złożenia szczegółowych wyjaśnień. Jego wyjaśnienia dotyczyły powiązań właścicieli spółki BGM z Orlenem oraz niemiecką rafinerią, ale również w swoich wyjaśnieniach przekazał informację o finansowaniu partii AWS.
 7. Przypomnę, że z upadającego AWS w 2001 r. powstała partia PiS, tutaj przytoczę cytat z 2017 roku z czasopisma, “na temat”
  1. “Widmo krąży nad Zjednoczoną Prawicą. Widmo AWS. Politycy formacji rządzącej wcale aż tak bardzo nie boją się opozycji, ale tego, że ich ugrupowanie rozsadzi od środka syndrom politycznej choroby, która pogrążyła niegdyś potężną Akcję Wyborczą Solidarność. Jej objawy to zakulisowe wojenki między ministrami, frakcjami, różnymi grupami interesów i generałami – często bez armii oraz rozchodzenie się partyjnych skrzydeł. Takie polityczne piekiełko we własnym obozie.” 
 8. Wracając do wyjaśnień Jan B., który składając je mówił również o korupcji na wysokich szczeblach urzędników Głównego Inspektoratu Ceł, tak się składa, że w tym czasie tj. latach 1998 – 2000 pracował tam Zbigniew Ziobro, po czym trafił do ministerstwa sprawiedliwości. Właśnie złożone zeznania Jana B. były dodatkowym wątkiem, badanym przez Komisję Śledczą. Podczas Swojej pracy Komisja wykorzystywała niejednokrotnie materiał dowodowy zebrany podczas prowadzonych śledztw lub postępowań sądowych. Pomimo tego w sporządzonym raporcie z dnia 19 września 2005 roku możemy przeczytać cytuję z str. 64
  1. „Analizując szereg prowadzonych przez prokuratury spraw dotyczących problematyki nieprawidłowości w sektorze paliw płynnych należy stwierdzić, że najczęściej występującym zagrożeniem jest podstępne przejmowanie przez grupę przestępczą należności Skarbu Państwa z tytułu nieuiszczonych ceł i podatków (instytucja tzw. prywatnych urzędów skarbowych) oraz oszustwa, co do gatunku i jakości w obrocie paliwami płynnymi” i dalej cytat str.65
  2. „Metody działania sprawców są niezmienne od kilku lat, zmienia się tylko nazewnictwo poszczególnych produktów używanych do tego nielegalnego procederu.” i jeszcze najważniejszy fragment, cytat str. 65:
  3. Sprowadzanie z zagranicy oleju napędowego deklarowanego w postępowaniu przed organami celnymi jako olej opałowy, a następnie, poprzez wprowadzenie do łańcucha firm i fikcyjnych transakcji pomiędzy nimi, przeklasyfikowanie go na fakturach na olej napędowy„.
 9. Komisja dalej przedstawia schemat działalności mafii paliwowej, na czele z tzw. “Baronami” paliwowymi, jednak bardzo ogólnikowo opisuje zagadnienie przy czym nie weryfikując:
  1. Czy importowany towar uznawany przez urząd celny za olej opałowy był zgodny z ustawą?
  2. Czy też był faktycznym olejem opałowym według obowiązującego w tam tym okresie Rozporządzenia Ministra Finansów ?
  3. Czy też, był to olej napędowy jedynie zabarwiony celem zaniżenia podatku akcyzowego?
 10. Brak odpowiedzi na te pytania ze strony komisji śledczej, ma bardzo duży wpływ na sytuacje panującą w kraju, jak również dla setek osób, którzy zostali skazani w oparciu o stanowisko zawarte w raporcie tej komisji śledczej. Dlaczego?
 11. Ponieważ, jeżeli BGM importował paliwo, które zgodnie z świadectwem pochodzenia było olejem napędowy, który następnie został przez importera zabarwiony, by optycznie wyglądał jako olej opałowy, co pozwoliło importerowi, przy wykorzystaniu skorumpowanego urzędu celnego odprowadzić niższy podatek akcyzowy. Jednak, wyrób ten nie zawierał znacznika akcyzowego, tym samym zgodnie z ustawą o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi z dnia 2 grudnia 1993 r. (Dz.U. 1993 nr 127 poz. 584 t. j.), nie był to wyrób akcyzowy uznawany za olej opałowy. Tym samym nie mogło dojść do zmiany przeznaczenia wyrobu akcyzowego, poprzez odbarwienie oleju opałowego i używania go jako olej napędowy. Zgodnie zaś z pw. ustawą;
  1. art. 1 Ustawa określa obowiązek oznaczania znakami skarbowymi akcyzy, zwanymi dalej znakami akcyzy, następujących wyrobów oznaczonych symbolem PKWiU według klasyfikacji wydanej na podstawie przepisów o statystyce publicznej:
  2. 1) produkty rafinacji ropy naftowej (PKWiU 23.20);
  3. 2) preparaty zawierające w masie 70% lub więcej olejów mineralnych, jeżeli nie stanowią zasadniczego ich składnika (PKWiU 24.66.31-57.10);
  4. 3) oleje do różnych celów (PKWiU 24.66.31-57.80);
  5. art. 2 Wyroby podlegające obowiązkowi oznaczenia znakami akcyzy nie mogą być wydane z zakładu produkcyjnego, sprowadzone z zagranicy lub wystąpić w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez ich uprzedniego, prawidłowego oznaczenia odpowiednimi znakami akcyzy lub z uszkodzonymi znakami akcyzy.
  1. art. 3 Obowiązek oznaczania wyrobów znakami akcyzy ciąży na producentach lub importerach tych wyrobów, z zastrzeżeniem art. 4 ust. 2 i art. 5
 12. Za tym biorąc pod uwagę chociażby tylko cytowane przepisy ustawy oraz zacytowane treści z raportu komisji śledczej, należało by uznać, że to importer wraz z skorumpowanym urzędem celnym o czym wyjaśniał w Prokuraturze Jan B. działali na szkodę Skarbu Państwa, zaniżając stawki podatku akcyzowego. Z ustaleń komisji śledczej wynika wprost, że importer sprowadzał z zagranicy olej napędowy, następnie deklarował przed organami celnymi jako olej opałowy, który następnie miał być przeklasyfikowany w fakturach na olej napędowy. Gdyby komisja śledcza opierała się na obowiązujących przepisach ustawy oraz logicznym myśleniu, prawdopodobnie doszła by do innych wniosków. W szczególności powinna uznać, że do przestępstwa doszło w czasie wprowadzenia paliwa, przez importera z udziałem urzędników celnych.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1999 r
 1. Dla wyjaśnienia przytoczę paragrafy z rozporządzenia z dnia 15 grudnia 1999 r. (Dz.U. 1999 nr 105 poz. 1197), co do których nie odnosi się Komisja Śledcza stawiając zarzuty o mafii paliwowej. W sprawie podatku akcyzowego który mówi, że:
  1. & 3 ust. 1 wyroby zamieszczone w załączniku nr. 1 w poz. 1 pkt. 5, to jest oleje opałowe w przypadku gdy sprzedaż dotyczy oleju zabarwionego na czerwono przeznaczonego na cele opałowe, podlegają oznaczeniu nieusuwalnym znacznikiem, dalej
  2. & 3 ust. 2 Przez znacznik o którym mowa w ust. 1 rozumie się substancję chemiczną Solvent Yellow 124 następnie
  3. & 3 ust. 3 Przez prawidłowo oznaczony olej opałowy rozumie się olej opałowy do którego dodano znacznik w ilości nie mniejszej niż 5,4 mg/kg oleju opałowego.
  4. & 4 ust. 1 Jeżeli towary o których mowa w & 3 nie są prawidłowo oznaczone czy zabarwione stosuje się stawki akcyzowe jak za towary z załącznika 1 poz. 1 pkt 2 czyli jak za olej napędowy.
 2. Przepisy tego rozporządzenia, tym bardziej podważają ustalenia i wnioski komisji śledczej, w szczególności stwierdzającej, że “metody działania sprawców są niezmienne od kilku lat, zmienia się tylko nazewnictwo poszczególnych produktów”. Nie chodzi tylko o samą nazwę wyrobu akcyzowego oraz kolor tego wyrobu, ale również pozostaje kwestia znacznika akcyzowego, w tej kwestii urząd celny był zobowiązany do sprawdzenia wyrobu akcyzowego pod względem zawartości znacznika, przed dopuszczeniem na rynek krajowy. Za tym komisja śledcza powinna zweryfikować materiał dowodowy pod tym względem, a w szczególności posiadając wiedzę z złożonych wyjaśnień przez Jana B. w Prokuraturze.
Z raportu Komisji Śledczej
 1. W tej części przytoczę fragmenty raportu i odniosę się do nich. Komisja Śledcza w Swoim raporcie odnosi się na str. 75 / 76 pkt. 6) co do wyłudzenia podatku VAT i oszustwa związanego z podatkiem akcyzowym i tu zacytuję
  1. “Wyłudzenia nienależnego zwrotu podatku VAT na podstawie fikcyjnych faktur było bardzo częstym kierunkiem działalności przestępczej pod koniec lat 90 — tych. W tej metodzie występowały podrobione faktury VAT poświadczające fikcyjną sprzedaż i zakup paliw.” dalej
  2. “Ujawnienie, iż transakcja tego typu nie istniała wymaga wprowadzenia kontroli krzyżowej prowadzonej zarówno u wystawcy jak i u odbiorcy faktury. Kontrole krzyżowe były prowadzone w sytuacjach, gdy urzędnik mając do czynienia z firmą która występowała o zwrot podatku, nabierał przeświadczenia że jej działalność jest co najmniej podejrzana w szczególności gdy chodziło o duże kwoty pieniędzy.”
 2. Jak możemy przeczytać w raporcie komisji również był rozpatrywany temat fikcyjnych faktur, jednak członkowie komisji, którzy mając wpływ na wprowadzane ustawy, to przynajmniej powinni znać przepisy zawarte w wprowadzanej ustawie. Jednak czytając zacytowaną treść, można, wyciągnąć całkiem odmienne wnioski. W szczególności, jeżeli chodzi o stwierdzenie dotyczące wyłudzenia nienależnego zwrotu podatku VAT, gdzie rzekomo korzystano z metody nierzetelnych faktur poświadczających fikcyjną sprzedaż i zakup paliw. Pisząc o fikcyjnej sprzedaży czy zakupie paliw nie jest możliwe, by doszło do wyłudzenia podatku VAT, ponieważ nie powstaje w takiej sytuacji obowiązek podatkowy, gdyż tylko rzeczywista sprzedaż towaru. O tym mówi Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. 1993 nr 11 poz. 50)
  1. art. 2 ust. 1 opodatkowaniu podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. art. 2 ust. 2 Opodatkowaniu podlega również eksport i import towarów lub usług.
  3. art. 6 ust. 1 Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania (dostarczenia), przekazania, zamiany, darowizny towaru lub wykonania usługi, o których mowa w art. 2, z zastrzeżeniem ust. 2-10 oraz art. 6b i art. 35 ust. 2a-6
  4. art. 6 ust. 4 Jeżeli sprzedaż towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.
  5. art. 10 ust. 1 Podatnicy są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe dla podatku od towarów i usług oraz we właściwym urzędzie celnym deklaracje podatkowe dla podatku akcyzowego za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 1a-1g.
 3. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podlega sprzedaż towaru, a obowiązek podatkowy powstaje z dniem wydania lub dostarczenia towaru, w przypadku gdy sprzedaż towaru powinna być potwierdzona fakturą, to obowiązek podatkowy powstaje z dniem wystawienia faktury najpóźniej na 7 dni po wydaniu czy dostarczeniu sprzedanego towaru. Za tym nie można mówić o powstaniu skutku podatkowym w sytuacji gdy nie doszło do rzeczywistej sprzedaży towaru. Nadto, żeby doszło do wyłudzenia podatku VAT, musi dojść do zakupu towaru z naliczonym podatkiem VAT, a następnie do jego sprzedaży z niższą stawką a szczególnie z stawką 0% podatku VAT, następnie złożenie do urzędu skarbowego wniosku o zwrot podatku, który ma trzy miesiące na wydanie decyzji o zwrocie należnej nadpłaty podatku VAT, co miało związek z przeprowadzeniem przez organ kontroli podatkowej, więc zaistnienie wyłudzenia podatku VAT mogło mieć miejsce tylko wówczas gdy organ podatkowy nie zweryfikował w sposób rzetelny wystąpienia nadpłaty podatku VAT.
 4. Kolejnym co do wyjaśnienia jest fragment z str. 83/84 pkt. 7.3.1, dotyczący wyjaśnienia pojęć “prowizja” a “łapówka“, szczególnie gdzie komisja odwołuje się do przepisów kodeksu karnego stwierdzając, że popularnie używane jest słowo “łapówka” i definiowane jako korzyść majątkowa.
 5. Nie za bardzo rozumiem kontekstu tych rozważań komisji śledczej, szczególnie, że nie zależnie od branży, jest rzeczą normalną, iż w handlu towarami uczestniczą przedstawiciele handlowi, lub pośrednicy, którzy zarabiają na prowizjach (marżach). Jednak to rozważanie zaczęło mnie zastanawiać czy jeżeli zgodnie z umową handlową zarabiając na prowizji czy marży z sprzedaży towaru, zostaje przedstawiony zarzut przyjęcia korzyści majątkowej mam rozumieć, jako otrzymanie łapówki? Następnie z str. 89 cytuję:
  1. “W trakcie prac Komisji wystąpił problem funkcjonowania w Polsce mafii paliwowej. Jednym z przykładów na funkcjonowanie związków świata polityki z mafią paliwową jest spółka Trans-Sad założona przez Arkadiusza Grochulskiego i dofinansowana przez PKN ORLEN, który przekazał pieniądze na odprowadzenie cła, lecz ostatecznie sam musiał cło zapłacić. Należnych mu pieniędzy PKN ORLEN nie egzekwował od tej Spółki.”
 6. Dla wyjaśnienia wspomniana osoba to kolejny wspólnik BGM obecnie spółka w likwidacji, a zarazem współwłaściciel spółki Trans-Sad. Prawdopodobnie autor cytatu miał na myśli podatek akcyzowy a nie cło. Należy dodać, że ten wniosek wynika z złożonych zeznań przez Jana B. w Prokuraturze, gdyż przed komisją osoba ta zasłaniała się niepamięcią. Przypomnę, że podstawowym celem prac komisji śledczej było ustalenie zasadności aresztowania Prezesa Orlenu w 2002 roku oraz prawidłowość działań służb specjalnych UOP. Komisja w swoim stanowisku uznała, że zatrzymanie Prezesa Orlenu było niezasadne, a służby UOP miały przekroczyć swoje uprawnienia za co, do odpowiedzialności karnej pociągnięto szefa UOP z. Siemiątkowskiego. Natomiast ten cytat odnosi się do bezprawnie rozszerzonego zakresu prac komisji śledczej, a zarówno budzi wątpliwości co do prawidłowego stanowiska o niezasadnym zatrzymaniu byłego Prezesa PKN Orlen. Z tego fragmentu wynika, że zarządzana przez tego Prezesa spółka państwowa finansowała prywatną spółkę, która zdaniem komisji była spółką mafijną, za tym dochodziło do niekorzystnego rozporządzenia majątkiem państwowej spółki PKN Orlen tj. przestępstwo z art. 296 kodeksu karnego, co też mogło mieć znaczenie dla stwierdzenia czy doszło do przekroczenia uprawnień przez organ UOP. Kolejny fragment ze str. 90
  1. Efektem działań Komisji Śledczej i zgromadzonych przez nią informacji było wszczęcie w różnych prokuraturach śledztw przeciwko mafii paliwowej. Jest to niewątpliwie jeden z największych i rozwojowych sukcesów Komisji“.
 7. Autor tego zdania można byłoby kolokwialnie napisać, że “odleciał” pisząc zacytowaną treść, a co najmniej mija się z prawdą, by nie napisać, iż świadomie kłamie opinie publiczną, ponieważ komisja śledcza została powołana w połowie 2004 roku, a końcowy raport wydała w wrześniu 2005 roku. Natomiast Prokuratura rozpoczęła zatrzymania osób podejrzanych w związku z aferą Orlen już w 2002 roku w tym Prezesa PKN Orlen i Jana B. oraz innych, więc jak można napisać w raporcie, że był to efekt prac i jeden z największych i rozwojowych sukcesów komisji. Zresztą sama komisja w wcześniejszych treściach swojego raportu, powołuje się na materiały z kilku prowadzonych postępowań, przez Prokuraturę. Pytanie do autorów raportu Komisji Śledczej.
  1. Jaki był powód manipulowania informacjami dotyczącymi efektu pracy Komisji Śledczej?
Początkiem Reformy Sprawiedliwości
 1. Przedstawię kilka cytatów z raportu Komisji Śledczej które moim zdaniem przyczyniły się do sytuacji panującej w dniu dzisiejszym w Polsce a mające związek z reformą wymiaru sprawiedliwości i tak cytat z str. 124 :
  1. “Dokonując podsumowania zgromadzonego materiału dowodowego w zakresie oceny prawidłowości działania Prokuratury i Urzędu Ochrony Państwa oraz ustalonych nieprawidłowości należy stwierdzić, co następuje: ówczesny sposób realizacji przez prokuratorów obowiązków służbowych nie pozwolił już w tamtym czasie, na długo przed powołaniem Komisji Śledczej, na wykrycie i wyjaśnienie zjawisk przestępczych związanych z szeroko rozumianym rynkiem paliw jak i nie pozwolił Komisji na jednoznaczne określenie winy poszczególnych prokuratorów za te zaniechania na etapie postępowania przed Komisją.
  2. Dlatego w tym zakresie Komisja występuje do Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego RP o wszczęcie stosownego postępowania mającego wyjaśnić okoliczności naruszenia zasad postępowania prokuratorów określonych w Regulaminie wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.” oraz z str. 125 cytat :
  3. “Mające miejsce w toku prac Komisji przypadki złożenia fałszywych zeznań przez prokuratorów, powszechnej przypadłości nie pamiętania zdarzeń i ich okoliczności, niewłaściwego sposobu współpracy prokuratury z Komisją Śledczą przejawiające się z jednej strony w nie przekazywaniu żądanych akt lub wykonywaniu tych czynności ze znacznym opóźnieniem, a z drugiej strony wynikające ze zbieranych dowodów fakty nie wykonywania przez jednostki prokuratury swoich ustawowych obowiązków w zakresie prowadzenia postępowań karnych, poza wnioskiem o konieczności odsunięcia od stanowisk funkcyjnych wszystkich prokuratorów, którzy wykonywali czynności służbowe w tych sprawach, również tylko te nadzorcze w postaci przekazywania dalej materiałów do innych prokuratorów, dostarczają także jednoznaczne podstawy do sformułowania przez Komisję Śledczą wniosku do Prezesa Rady Ministrów RP o niezwłoczne podjęcie pilnych działań zmierzających do zreformowania sposobu funkcjonowania Prokuratury RP i złożenia w tym zakresie stosownej inicjatywy ustawodawczej uwzględniającej powyższe wnioski.
 2. Tutaj szczególnie należy zwrócić uwagę na fakt, że w tym cytacie autor pisze o materiałach z prowadzonych, przez Prokuraturę spraw, co do których wyjaśnienia komisja śledcza nie została powołana. A więc takie wnioski nie powinny pojawić się w raporcie końcowym. Proszę, też zwrócić uwagę, że raport komisji zawierający takie wnioski został sporządzony w wrześniu 2005 roku, jednak to praca Prokuratury od 2002 – 2004 przyczyniła się do wykrycia oraz zamknięcia członków tzw. mafii paliwowej. gdyby nie działania Prokuratury, nie wiadomo, czy kiedykolwiek doszłoby do powołania komisji. Co również jest istotne i ma związek z wnioskami komisji śledczej, otóż w dniu 31 października 2005 roku Ministrem Sprawiedliwości i Prokuratorem Generalnym zostaje Zbigniew Ziobro, czyli ta sama osoba która w okresie objętym śledztwem pracował w Głównym Urzędzie (Inspektoracie) Ceł, czyli według wyjaśnień podejrzanego Jana B. w urzędzie będącym skorumpowanym przez właścicieli BGM Petrotrade Poland Sp. z o.o.
 3. Pytanie do Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro.
  1. Czy wprowadzając w latach 2005 – 2007 tzw. reformę Prokuratury i wymiaru sprawiedliwości brał Pan pod uwagę wytyczne, które zostały przedstawione w raporcie Komisji Śledczej ds. PKN Orlen?
  2. Czy mając wiedzę o pracy Komisji Śledczej, która bezprawnie rozszerzyła zakres swojej kompetencji oraz obszaru pracy wykraczający poza zakres przyznany przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, podjął Pan działania, które pozwoliły by postawić członkom komisji zarzuty o przekroczenie uprawnień?
Zdania odrębne do Raportu Komisji Śledczej
 1. Raport obejmuje również przedstawione zdania odrębne złożone przez członków tej komisji gdzie możemy przeczytać m. in. w zdaniu odrębnym złożonym przez posła Bogdana Bujaka cytuję
  1. “Komisja Śledcza zobowiązana została do zbadania i wyjaśnienia ściśle określonego obszaru spraw i kwestii. Niestety, od początku pracy komisji, głównie ze względu na medialny charakter jej pracy, część członków komisji, a w szczególności posłowie Roman Giertych, Antoni Macierewicz i Zbigniew Wassermann, wykraczali uporczywie poza ramy wyznaczone cytowaną uchwałą Sejmu, a także regulaminu pracy Sejmu i przepisów kodeksu postępowania karnego, regulującego tryb pracy Komisji, i podczas prac komisji kwestie merytoryczne przeplatali z wystąpieniami stricte politycznymi, które nie służyły wyświetleniu obiektywnej prawdy materialnej, a często miały one na celu jedynie zasugerowanie świadkom określonej tezy, wywarcie na nich presji lub wręcz zastraszenie świadków.” następny cytat:
  2. “Podczas prac Komisji Śledczej dochodziło także do podejmowania uchwał i decyzji, a także zachowań, które były w rażącej sprzeczności z obowiązującym porządkiem prawnym.” przytoczę również niektóre z wymienionych
  3. “Pozbawienie świadków możliwości korzystania z pomocy ustanowionego pełnomocnika oraz kwestionowanie przez Komisję samego faktu ustanowienia pełnomocnika; Zastraszanie świadków lub grożenie im odpowiedzialnością karną za działania bądź zachowania będące przedmiotem składanych przez nich zeznań.” to tylko część z nich, dalej cytuję:
  4. “Należy zauważyć, że niektórzy członkowie Komisji mieli tendencję do nieuprawnionego znacznego poszerzania zakresu działania Komisji wyznaczonego przez Sejm Rzeczypospolitej. Zadaniem Komisji Śledczej, zleconej jej uchwałą Sejmu, jest zaprezentowanie wniosków płynących z materiału dowodowego, a nie budowanie hipotez oraz wystawianie ocen w fazie dociekań, zwłaszcza ocen dotyczących odpowiedzialności poszczególnych osób. Te oceny niejednokrotnie dotyczyły konstytucyjnie chronionych praw tych osób. Stoi to zatem w oczywistej sprzeczności z zasadą, że takie oceny w istniejącym porządku normatywnym dopuszczalne są tylko w końcowych ustaleniach Komisji Śledczej, a w części są zastrzeżone wyłącznie dla prawomocnych orzeczeń organów wymiaru sprawiedliwości.” dalej
  5. “Przykładem działania uwarunkowanego względami politycznymi, a nie wyjaśnienia zadań postawionych przed Komisją było budowanie przez posłów A. Macierewicza, Z. Wassermana czy R. Giertycha oskarżeń i wniosków w oparciu o wątpliwe , niemożliwe do zweryfikowania w toku prac Komisji zeznania osób składających przed Komisją zeznania w charakterze świadków a przeciwko którym toczą się postępowania karne, osadzonych w areszcie lub poszukiwanych listem gończym przez polski wymiar sprawiedliwości.” kolejny cytat:
  6. “Taki sposób działania Komisji Śledczej naruszał porządek prawny Rzeczypospolitej Polskiej, konstytucyjną zasadę demokratycznego państwa prawa oraz podważał autorytet Sejmu i powagę Państwa.” i ostatni
  7. “Reasumując, należy uznać, że działania Prokuratury Krajowej prowadzone w 2001 r. i zaniechania w realizacji obowiązków służbowych ówczesnego p.o. Prokuratora Krajowego Zbigniewa Wassermanna w tym postępowaniu, mają bezpośredni związek z przedmiotem prac Komisji Śledczej i z tego powodu powinien on podlegać wyłączeniu z prac tej Komisji z mocy prawa, co jednak nie nastąpiło. ”
 2. Te fragmenty pochodzą z zdania odrębnego str. od 1 do 106 Posła B. Bujaka. Trudno jest się nie zgodzić z tymi słowami, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę przepisy ustawy o komisji śledczej oraz fakt przesłuchania podczas prac komisji podejrzanego Jana B., który składał wyjaśnienia w Prokuraturze.
 3. Zdanie odrębne zostało również złożone przez Antoniego Macierewicza zawierające 15 stron z których również przytoczę fragmenty i tak jeżeli chodzi o mafię paliwową to cytuję:
  1. “W Polsce z tymi planami wiązały się także szersze interesy zaplecza społeczno-gospodarczego. Z jednej strony chodzi o interesy grup politycznych mających niegdyś monopol na dostawy ropy z Rosji i ciągnących zyski z pośrednictwa w tym handlu. Chodzi głównie o ‘CIECH’ i związane z nim środowisko. Chodzi też o spółki paliwowe związane z firmą Trans Sad oraz BGM, które starały się wejść na rynek handlu ropą korzystając zarówno z wewnętrznych jak i międzynarodowych powiązań. Geneza mafii paliwowej wciąż jest przedmiotem dochodzeń prokuratorskich.” kolejny cytat:
  2. “Miejsce ‘Ciechu’ zajęły spółki mafijne. Według jednego z bossów mafii paliwowej J. Bobrka jego partner A. Grochulski jesienią 2001 r. przeprowadził rozmowy w ministerstwie Gospodarki Rosji a w styczniu 2002 r. doszło do spotkania z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.” dalej:
  3. “Skalę zjawiska pokazuje zakres śledztwa w sprawie mafii paliwowej, przez które przewija się już ponad 2 (dwa) tysiące przedsiębiorstw związanych z tym procederem. Mafia paliwowa chciała odegrać w zbliżającej się konfrontacji istotną rolę. ” kolejny :
  4. “Analizując przyczyny i motywy podjęcia decyzji o tak drastycznej wymowie jak bezzasadne zatrzymanie Andrzeja Modrzejewskiego należy wymienić następujące powody tej decyzji:”
 4. Odnosząc się do treści tych cytatów z zdania odrębnego A. Macierewicza, należy zauważyć, że dotyczą w szczególności kwestii związanej z bezprawnie rozszerzonym zakresem do wyjaśnienia, którego została powołana komisji śledcza, a więc odnosi się do tzw. mafii paliwowej. W szczególności autor odnosi się do działalności spółek należących do tzw. “baronów” paliwowych i ich współpracy z Prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Jednocześnie należy wspomnieć, że podczas przesłuchania Jana B. odpowiadał on tylko na pytania A. Macierewicza i Z. Wassermana. Trudno też rozumieć pytania dotyczące współpracy z Prezydentem Rosji w sytuacji gdy w czasie objętym postępowaniem Jan B. i jego wspólnicy importowali paliwo z rafinerii niemieckiej, a druga rzecz do rzekomego spotkania “baronów” z Putinem miało dojść jesienią 2001 i w styczniu 2002 r., czyli można powiedzieć, że przed końcem działalności spółek BGM i Trans-Sad, gdyż od lutego 2002 r. były prowadzone zatrzymania przez Prokuraturę w sprawie afery. Być może pytania te zostały zadane z myślą o przyszłości? Ponieważ Jan B. wrócił do swojej działalności i importował co najmniej od początku 2006 r. paliwo z Rosji, wykorzystując tą samą metodę.
 5. Kolejnym członkiem składającym zdanie odrębne był Poseł Zbigniew Witaszek z którego zacytuję jedno zdanie
 6. :
  1. “W przeciwnym przypadku odpowiedzialnością za zmonopolizowanie rynku dostaw ropy do Polski przez J&S należałoby obciążyć także wszystkie kolejne rządy jak również Sejm a nawet Komisję Śledczą ds. PKN Orlen, która zajmowała się tym problemem a mimo to udział spółki J&S w rynku nie zmniejszył się.”
 7. Potwierdzeniem tej ostatniej cytowanej opinii niech będzie fakt, że Pan Jan B. którego zeznania pogrążyły wiele osób, kilka miesięcy później wznowił import paliwa na tych samych zasadach z tym, że importował paliwo z Rosji a nie z niemieckiej rafinerii jak wcześniej.
 8. Pytania związane z zdaniem odrębnym Posła B. Bujaka, lecz skierowane do wszystkich członków Komisji Śledczej.
  1. Czy przedstawiona okoliczność dotycząca Zbigniewa Wassermana, występującego jako członek Komisji Śledczej pomimo, że w okresie dotyczącym prac tej Komisji osoba ta była p.o. Prokuratora Krajowego, było zgodne z obowiązującym prawem?
  1. Czy można być sędzią w własnej sprawie?
  2. Czy jak również wynika z zdania odrębnego, występujące sytuacje podczas pracy Komisji gdy jej członkowie naruszają obowiązujące prawo, to czy można uznawać sporządzony raport za zgodny z prawem i wytyczne z takiego raportu wprowadzać w życie?
 9. Pytanie związane z zdaniem odrębnym Antoniego Macierewicza.
  1. Które grupy mafijne miały Pana zdaniem monopol na paliwa z Rosji i ciągły z tego zyski?
  2. Dlaczego nie wspomina Pan o tym co zeznał Jan B. że spółka BGM wspierała finansowo partię AWS z której wywodzi się partia PiS?
  3. Dlaczego pisząc w temacie mafii paliwowej twierdzi Pan, że były prowadzone rozmowy współwłaściciela BGM ze stroną Rosyjską na przełomie 2001 i 2002 roku skoro w okresie obejmującym prace Komisji, spółka BGM importowała paliwo z Niemiec czy Irlandii ?
  4. Dlaczego mając taką wiedzę o nawiązaniu współpracy z stroną Rosyjską przez tzw. grupę mafijną związaną z Trans Sad i BGM, pozwolono po zamknięciu prac Komisji na dalszą działalność importu paliw w latach 2006 – 2008 osobie takiej jak Jan B.?
  5. Dlaczego mając wiedzę o prowadzonych postępowaniach wobec spółek handlujących paliwem ze spółką BGM m. in. PKN Orlen twierdził Pan, że zatrzymanie Prezesa PKN Orlen było bezzasadne?
  6. Dlaczego za tym inni Prezesi spółek handlujących z BGM zostali pociągnięci do odpowiedzialności karnej?
Analiza własna Raportu Komisji Śledczej
 1. Raport tej Komisji Śledczej w mojej ocenie jest początkiem tego co w dniu dzisiejszym dzieje się w kraju.
 2. To tutaj możemy przeczytać o konieczności zreformowania Prokuratury i Służb Specjalnych. Zgodnie z tym Zbigniew Ziobro rozpoczyna wprowadzać tą reformę podczas I kadencji, poprzez stosowanie na pierwszym etapie awansów zaufanych Prokuratorów. Pełniąc funkcję Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości.
  1. Jednym z przykładów jest Prokurator obecnie Krajowy, który został awansowany w 2007 roku z Prokuratury Rejonowej do Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie, który od roku 2008 prowadził śledztwo powiązane z dalszą działalnością Jana B. jako właściciela innych spółek, które zastąpiły BGM.
  2. W 2006 roku powołuje się Agencję CBA w celu zwalczania korupcji, jednak z upływem czasu CBA uzyskało uprawnienia Policji i pozostałych służb wynikiem czego jest kilka służb mających te same uprawnienia. Czyżby powodem tego miało być pochłonięcie pozostałych służb przez własną, zaufaną i powołaną Agencję CBA ?
 3. Wnioski systemowe tej Komisji również wskazują na zapewnienie sprawnego zwalczania patologii społecznych lub gospodarczych, przez stworzenie odpowiednich zespołów fachowców. Jak wynika z własnego doświadczenia życiowego, w tym celu zatrudniano w Urzędach Skarbowych funkcjonariuszy CBŚP i ABW w szczególności przy prowadzeniu kontroli skarbowej w firmach. Więcej w artykule “Zdobyć dowody” temat Obietnica 1
 4. Raport ten wskazuje uznane przez Komisję Śledczą mechanizmy działań tzw. “mafii paliwowej” oraz staje się dla organów ścigania w tym dla Prokuratorów wyznacznikiem w prowadzeniu późniejszych postępowań. Skutkiem czego z badanego przez Komisję wątku związanego z importerem jakim była spółka BGM, dochodzi do braku poniesienia odpowiedzialności karnej przez Baronów paliwowych ostatni wyrok uniewinniający zapadł w 2018 roku proces trwał 13 lat według materiału z TVP Info: Wyrok wobec mafii paliwowej
 5. W zamian za to ponad tysiąc osób usłyszało zarzuty i z dużym prawdopodobieństwem poniosła odpowiedzialność karną. Ta sytuacja pokazuje jak w Polsce jest przestrzegana Konstytucja to kolejny przykład łamania prawa z Art. 32 Konstytucji.
  1. Gdzie Baronowie zostają uniewinnieni a tzw. “słupy” skazani w tym samym procederze.
 6. Prokurator Marek Wełna, któremu składał zeznania Jan B. podczas II kadencji PiS zostaje zdegradowany przez Zbigniewa Ziobrę do niższej Prokuratury Rejonowej cytat z Gazety Wyborczej z 2016 roku
  1. “A Wełna? Zasłynął śledztwami przeciwko mafii paliwowej. Podczas poprzednich rządów PiS zrezygnował jednak z kierowania zespołem paliwowym, bo nie zgadzał się z mianowanym przez Ziobrę kierownictwem Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie. Jak informowały media, w liście do ówczesnego ministra sprawiedliwości zarzucał szefom błędy w postępowaniach i kierowanie śledztwa na poboczne tory.”
 7. Natomiast Sędzia orzekający wątek korupcji z udziałem Jana B. który miał skorumpować Szefa Śląskiej Policji, uniewinnił Jana B. a jednocześnie skazał Szefa Policji za co Zbigniew Ziobro przyznał Sędziemu Maciejowi Strączyńskiemu awans na Prezesa Sądu w Szczecinie. Jednak później bo w 2018 roku Sąd Najwyższy uniewinnił skazanego.
 8. Straty Skarbu Państwa z działalności BGM w tym Jana B. są podawane w miliardach złotych i wynikają z odprowadzania niższego podatku akcyzowego jak i podatku VAT. Kwota ta jest podawana za działalność spółki BGM, natomiast jest faktem, że ta sama osoba po zakończeniu prac tej Komisji Śledczej nadal prowadziła tą samą działalność w latach 2006-2008 będąc właścicielem innych firm.
 9. Prowadzący śledztwo w tej sprawie Prokurator Antoni Markocki z Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie wraz z CBŚP z Lublina pomimo posiadanej wiedzy na temat udziału w handlu paliwem firm należących do Jana B. Tak poprowadzili śledztwo, że również osoba ta nie poniosła odpowiedzialności karnej, pomimo że firmy i osoby prowadzące handel z Jego firmami taką odpowiedzialność ponoszą. Mało tego, prowadził postępowanie w taki sposób, by firmy Jana B. zostały uznane za pokrzywdzone.
 10. Raport Komisji Śledczej wskazał schemat działań tzw. mafii paliwowej w Polsce nie analizując zgodności co do obowiązujących ustaw o podatku akcyzowym z dnia 23 stycznia 2004 roku jak i obowiązujących przed 2004 rokiem. To tym raportem Komisji Śledczej sugerują się prowadzący postępowania Prokuratorzy i Sędziowie, pomimo tego, że mając w zebranym materiale dowodowym ekspertyzy jakości paliw, które jednoznacznie zaprzeczają uznawaniu Oleju Napędowego za Olej Opałowy. Więcej na ten temat w artykule o procesie Lubelskim oraz Częstochowskim.
 11. Potwierdza to moje przekonanie, że wobec tej osoby obecnie panująca władza założyła parasol ochronny. Co można wnioskować również ze słów Prokuratora Marka Wełny dla TOK FM w marcu 2012 roku cytuję:
  1. “Z zeznań Marka Wełny, którymi posłużyli się śledczy w Warszawie, wynika, że ministra Ziobrę nie interesowały wyniki śledztw paliwowych prowadzonych przez zespół, którym kierował, lecz informacje kompromitujące znanych polityków lewicy, m.in. Józefa Oleksego, Leszka Millera i Aleksandra Kwaśniewskiego. Twierdził też, że materiały, które przekazywał przełożonym, ukazywały się na łamach sprzyjających PiS gazet.” dalej:
  2. “Wełna zeznał w sądzie, iż za rządów PiS kazano mu szukać haków na przeciwników politycznych. Według Wełny, wydając te polecenia, ówcześni szef wydziału przestępczości zorganizowanej Prokuratury Krajowej Bogdan Święczkowski, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i prokurator krajowy Janusz Kaczmarek “mówili wprost, że takie są oczekiwania pana Jarosława Kaczyńskiego“.
 12. Przytoczę jeszcze fragment wypowiedzi Zbigniewa Ziobry dla Radia Maryja w lutym 2009 roku cytuję:
  1. “Pojawiają się tu sugestie, że śledztwo zostało niefortunnie podzielone i dziś są problemy z dotarciem do wielu dokumentów…” i odpowiedź
  2. “Jest dokładnie odwrotnie. W ocenie nadzorujących śledztwo prokuratorów, kierujący zespołem prokurator Marek Wełna nie radził sobie ze sprawą. Wiele wątków leżało odłogiem i groziły im przedawnienia. Z tego powodu opowiadali się za odwołaniem pana prokuratora Wełny z funkcji koordynatora zespołu. O intensywności działań prokuratora świadczy liczba stawianych zarzutów i aktów oskarżenia. Nie przeczę, że przed objęciem przeze mnie urzędu był okres dużej aktywności medialnej prokuratorów i dużej liczby przecieków, tylko czy zawsze idzie to w parze z pracą?”
 13. Tutaj chcę wspomnieć, że od tej wypowiedzi minęło dziesięć lat a od wszczęcia postępowania w drugim wątku z udziałem Jana B. przez Prokuraturę Apelacyjną w Lublinie jeszcze więcej co oznacza, że okres przedawnienia co do postawienia zarzutów w tej sprawie Baronowi paliwowemu Janowi B. upłynął to oznacza, że kolejny raz uniknie odpowiedzialności karnej a taką odpowiedzialność ponoszą inne osoby niepopełniające przestępstwa.
 14. Pytanie w związku z tym do Pana Zbigniewa Ziobro,
  1. Czy celem odsunięcia Prokuratora Marka Wełny od prowadzenia postępowania przeciw Baronom paliwowym był cel jaki Pan podał w wywiadzie dla Radia Maryja?
  2. Czy może celem tego odsunięcia było całkowicie coś innego, a mianowicie ochrona Baronów lub Barona Jana B. przed odpowiedzialnością karną?
  3. Czy również przydzielenie prowadzenia śledztwa Prokuratorowi z Lublina było motywowane uzyskaniem gwarancji bezkarności przez Jana B.?
  4. Jeżeli nie to jaki był powód delegowania tego Prokuratora do Prokuratury Krajowej, skoro zlecone postępowanie pomimo upływu jedenastu lat nadal nie zostało zakończone?
  5. Czy jako Prokurator Generalny, czy też Minister Sprawiedliwości z powodu tak długo trwającego procesu przeprowadził analizę materiału dowodowego itp. by sprawdzić jaki jest powód przewlekłości?
  6. Jeżeli skontrolował Pan to postępowanie, to Pana zdaniem czy w tym postępowaniu nie powinien jako podejrzany występować importer wprowadzający towar akcyzowy, który zdaniem prowadzącego postępowanie zmienił przeznaczenie, jednak takie twierdzenie jest niezgodne z ustawą o podatku akcyzowym jak i podatku od towarów i usług?
 15. Również wnioski wyciągnięte co do wyłudzeń podatku VAT są błędne i opisane wbrew ustawie o podatku od towarów i usług z dnia 8 stycznia 1993 roku Art. 2, oraz w tej samej ustawie z dnia 11 marca 2004 roku Art. 5 w których jest wskazane, że podatek VAT jest należny od rzeczywistej sprzedaży towaru, czy rzeczywiście wykonanej usługi. Więc nie można zaliczać jako podatek należny kwot wskazanych na fakturach w miejscu w którym powinna znajdować się kwota podatku, gdyż jest to kwota podszywająca się pod ten podatek gdy faktura zostaje uznana za fikcyjną.
 16. W raporcie Komisji Śledczej ds. Orlen widzimy również kłamstwo dotyczące prowadzących postępowań przez Prokuraturę jak i prac tej komisji, a mianowicie. Komisja Śledcza na początku raportu wskazuje, że opiera się na materiale zebranym w toku prowadzonych postępowań tak przez Prokuraturę jak i Sąd, natomiast w dalszej części wskazuje, że to na wnioski komisji rozpoczęto prowadzić postępowania.
 17. W raporcie są przytoczone słowa składanych w Prokuraturze wyjaśnień jako osoby podejrzanej w tamtym czasie Jana B. które dotyczą wspierania finansowego partii AWS przez właścicieli spółki BGM. Łącząc to z wiedzą, że partia PiS powstała na bazie rozpadającej się partii AWS w której wiceprzewodniczącym był Jarosław Kaczyński obecny Prezes PiS oraz obecny Minister Spraw Wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński, który był pierwszym szefem założonej w 2006 roku Agencji CBA. Wnioskuję, że PiS nie zrezygnował z tego finansowania.
 18. Reasumując, należy uznać, że działania Prokuratury Krajowej prowadzone w 2001 r. i zaniechania w realizacji obowiązków służbowych ówczesnego p.o. Prokuratora Krajowego Zbigniewa Wassermanna. Zdanie to pokazuje, że jeden z członków Komisji Śledczej w okresie jaki obejmował zakres prac tej Komisji był p.o. Prokuratora Krajowego ale również jego przynależność polityczna przypisana jest do partii PiS co potwierdza słuszność złożonego wniosku o wyłączenie ze składu komisji a odrzucenie wniosku wskazuje na bezprawne działania komisji, gdyż osoba ta była tzw. ” Sędzią w Swojej sprawie”.
 19. W dniu 06 marca 2022 r. przeczytałem w wiadomościach napisanych przez Gazetę pl. który to artykuł dotyczył informacji ujawnionej przez „Kommiersant” w związku z tym, że Polska wspiera Ukrainę w wojnie wywołanej przez Rosję. Otóż jak to autor nazwał, medium ma pisać o zrewidowaniu „historii Katyńskiej” i dostosowanie jej do prawdy historycznej. Jednak nie chodzi mi o kwestię czy artykuł ten jest propagandą czy nie, ale zainteresowało mnie jedno z nazwisk jakie zostało wymienione w artykule, a osoba o tym nazwisku jest deputowanym do Dumy Państwowej w Rosji – Anatolij Wasserman, który podpisał się pod apelem o usunięcie polskiej części w Katyniu oraz wielu innych deputowanych do smoleńskiej Dumy Obwodowej. Autor piszący dla Gazeta pl. nazwał artykuł propagandą Kremla oraz prowokacją wobec Polaków natomiast autorzy apelu Anatolij Wasserman i Aleksiej Czepa rzekomo bredzą. Dodam, że również inne polskie media pisały na ten temat.
 20. Zastanawiam się, czy jest to zwykły zbieg okoliczności jeżeli chodzi o to samo nazwisko dwóch osób nie będących spokrewnionymi ze sobą. A więc Z. Wasserman i A. Wasserman
 21. Według jednego z bossów mafii paliwowej J. Bobrka jego partner A. Grochulski jesienią 2001 r. przeprowadził rozmowy w ministerstwie Gospodarki Rosji a w styczniu 2002 r. doszło do spotkania z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. jest to zdanie wyciągnięte ze zdania odrębnego Antoniego Macierewicza. Spotkanie o którym, pisze autor dotyczy importu paliw z Rosyjskich rafinerii i dostaw do PKN Orlen. Jak widzimy trwały dopiero rozmowy ze stroną Rosyjską jesienią 2001 roku i na początku 2002 roku a Prokuratura dokonała zatrzymania Jana B. już we wrześniu 2002 roku. Natomiast z prowadzonego śledztwa przez Prokuraturę obejmującej okres jeszcze wcześniejszy od 1998 roku wynika, że BGM prowadziło import z rafinerii Niemieckich czy jeszcze innych ale nie z Rosji.
  1. Więc co ma na myśli autor tego zdania? Tutaj, należy zauważyć, że nazwany Baronem paliwowym Jan B. w niecały rok po zakończonej pracy Komisji Śledczej przy użyciu innych spółek rozpoczął współpracę z rafinerią Rosyjską z której importował paliwa do Polski w tym do PKN Orlen.
  2. Dlaczego za tym, mając wiedzę o nawiązaniu współpracy z Rosyjską rafinerią, Prokuratora prowadząca śledztwo zlecone przez Zbigniewa Ziobrę dotyczące handlu paliwem kupowanym od spółek Jana B. nie postawiła tej osobie zarzutów a wręcz uznała Jego spółki za pokrzywdzone?
 22. Wszystkie osoby, które pośredniczyły czy też kupowały od tych firm towar zostały oskarżone o zmianę przeznaczenia towaru akcyzowego skutkiem czego Skarb Państwa miał stracić miliony złotych.
 23. Analizując przyczyny i motywy podjęcia decyzji o tak drastycznej wymowie jak bezzasadne zatrzymanie Andrzeja Modrzejewskiego. Antoni Macierewicz autor tego zdania stwierdza, że Prokuratura nie miała podstaw do zatrzymania Prezesa PKN Orlen co w mojej ocenie jest niczym innym jak zaprzeczeniem istnienia mafii paliwowej dokonującej przestępstw w oparciu o zmianę przeznaczenia wyrobów akcyzowych zaniżając wartość akcyzy.
 24. Skoro PKN Orlen kupował ten towar od importera BGM o czym mówił również Pan Jan B. i nie jest zdaniem Macierewicza jedną z firm podejrzanych, to Ja się zapytam,
  1. Dlaczego uznano ponad 2 tyś firm za podejrzane o branie udziału w tym procederze przestępczym na którym, Skarb Państwa miał stracić miliardy złotych?
  2. Czy wobec firm zaopatrujących się w paliwa u importera spółki BGM stosowane jest prawo inne niż prawo stosowane dla PKN Orlen?
 25. Art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mówi, że wszyscy są wobec prawa równi.
  1. Dlaczego odpowiedzialność karną poniósł szef UOP, który został skazany prawomocnym wyrokiem za bezpodstawne zatrzymanie Prezesa PKN Orlen?
  2. Dlaczego Prokurator Marek Wełna, który prowadził śledztwo przeciw tzw. “mafii paliwowej” i doprowadził do zatrzymania tzw. “Baronów paliwowych” został odsunięty od tego śledztwa a później delegowany do niższej o dwa poziomy Prokuratury Rejonowej?
 26. W przeciwnym przypadku odpowiedzialnością za zmonopolizowanie rynku dostaw ropy do Polski przez J&S należałoby obciążyć także wszystkie kolejne rządy jak również Sejm a nawet Komisję Śledczą ds. PKN Orlen zdanie to pokazuje, że główny raport Komisji Śledczej nie ma na celu wyjaśnienia czy doszło do naruszenia prawa, co do którego wyjaśnienia została ta Komisja Śledcza powołana, lecz jej celem było działanie czysto polityczne, jak również chodziło o przejęcie Polskiego rynku paliw na czele z monopolistą PKN Orlen gdzie dostawcą paliw będzie strona Rosyjska.
PODSUMOWANIE
 1. Podsumowując to o czym napisałem w tym artykule chcę napisać jak Ja, jako zwykły Obywatel może tylko z tą różnicą, że pośrednio ten temat dotyczy mojej osoby jak i świadomość tego, że bardzo wiele osób licząc w setkach, jak nie w tysiącach zostało pokrzywdzonych przez organy i instytucje Rzeczypospolitej Polskiej w związku z Raportem Komisji Śledczej ds. Orlenu.
 2. Wiem, że wiele tych osób jest tego nieświadoma czy też uwierzyła w to co Nam wmawiano, że jesteśmy winni zarzucanych Nam przestępstw. Praktycznie cały czas wierząc w Swoją niewinność znalazłem dowód w mojej ocenie nie do podważenia, dopiero po dziewięciu latach, gdy już zapadł pierwszy wyrok w pierwszej instancji.
 3. Dalej od tego dnia dzień po dniu drążę ten temat by pokazać wszystkim szczególnie tym co prowadzili i prowadzą kolejne postępowania, czy też tym co wydali wyroki, jak i tym co będą dopiero je wydawać tak wobec mnie jak i wobec wielu innych osób związanych z tym tematem.
 4. Pokazać również tym, którzy dzisiaj popierają tzw. “Reformę Wymiaru Sprawiedliwości”, że ta reforma nie służy temu za co autorzy reformy podają, ale jej cele są całkiem inne. W związku z tym po przeprowadzonej analizie dochodzę do wniosku jednego.
 5. Celem prac Komisji Śledczej ds. Orlenu było odwrócenie przebiegu śledztw jak również opinii społeczeństwa Polskiego od rzeczywistej sytuacji jaka miała miejsce w związku z tym wątkiem. Moim zdaniem wyglądało to w sposób następujący, jak wynika z zeznań Jana B. będąc jednym ze wspólników spółki BGM która finansowo wspierała AWS, z której to partii powstała partia PiS a która przypuszczalnie w okresie dalszej działalności Jana B. korzystała (korzysta?) z finansowania.
 6. Kolejnym wątkiem zeznań jest korupcja Głównego Urzędu Ceł w którym pracował w tamtym okresie Zbigniew Ziobro, nie wiem nic czy otrzymywał korzyść majątkową, czy też nie, ale jednak w raporcie brak jest wzmianki na temat pracy urzędu celnego tzn. GUC i o przyjmowanych łapówkach. Również podczas pełnienia funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Zbigniew Ziobro nie zlecił prowadzenia śledztwa wobec tych co byli skorumpowani przez BGM, czy też wobec osób wręczających te łapówki, jedynym wątkiem, był wątek korupcji Szefa Śląskiej Policji.
 7. Wręcz przeciwnie wykorzystując zajmowane stanowisko miał wpływ na prowadzone przez Prokuraturę Apelacyjną w Krakowie postępowanie, chociażby przez odsunięcie Prokuratora Marka Wełny który doprowadził do złożenia zeznań przez Jana B. które to zeznania chciał by zostały potwierdzone przez ściągnięcie do kraju trzeciego ze wspólników Arkadiusz G. który był gotowy w chwili otrzymania listu żelaznego wrócić do kraju i złożyć zeznania. Jednak jak wspomina Prokurator Wełna w przytoczonym powyżej cytacie z wywiadu, że bardziej niż na zamknięciu tej sprawy do końca chodziło o znalezienie haków na przeciwników politycznych
  1. “wydając te polecenia, ówcześni szef wydziału przestępczości zorganizowanej Prokuratury Krajowej Bogdan Święczkowski, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i prokurator krajowy Janusz Kaczmarek “mówili wprost, że takie są oczekiwania pana Jarosława Kaczyńskiego”.
 8. Inne zdanie na temat pracy tego Prokuratora miał natomiast Zbigniew Ziobro, jak wynika to z udzielonego wywiadu dla Radia Maryja a mianowicie, że ten Prokurator nie radzi Sobie w tej sprawie, skutkiem czego było zdegradowanie o dwa szczeble niżej do Prokuratury Rejonowej w Krakowie. Jednak w mojej ocenie słowa Prokuratora Wełny są bardziej wiarygodne z dwóch względów.
  1. Pierwszy z nich to właśnie raport tej Komisji Śledczej z którego jasno wynika, że część członków kierowała się motywami politycznymi oraz odwróceniem uwagi społeczeństwa, od faktycznej prawdy, by nie wyszło na jaw, że to członkowie ich partii mają związek z tą aferą. Wykorzystując do tego fakt, że rządy w Polsce wykonywane były przez lewą stronę sceny politycznej.
  2. Drugi natomiast fakt, to ten, że w latach 2006 – 2008 pozwolono bezkarnie kontynuować działalność tożsamą z tą w której w 2002 roku zostały postawione zarzuty Janowi B. różnica polegała na tym, że Jan B jako właściciel już innej spółki importował z Rosji olej napędowy pod nazwą która nie figurowała w wymaganej ustawą nomenklaturze czy to Polskiej PKWiN, czy Europejskiej CN jak i również nazwy tej nie używano w PKN Orlen, a który nazwę podobną wprowadził dopiero w marcu 2009 roku Olej napędowy grzewczy Ecoterm.
 9. Nazwa używana przez Jana B i akceptowana przez organy państwa to Olej napędowy do celów grzewczych a tak naprawdę był to Olej napędowy, uznawany przez skorumpowany Główny Urząd Ceł jak i inne organy państwa jako Olej opałowy wbrew ustawie akcyzowej. Pytanie ?
  1. Jeżeli nawet obiecano Janowi B. status świadka koronnego, czy małego świadka, czy jest to jednoznaczne z wyrażeniem zgody na kontynuację działalności i jednocześnie doprowadzenie do przedawnienia się okresu odpowiedzialności karnej?
 10. Ta afera i jej komisja również pokazuje jak jedna z opcji politycznej zarzuca drugiej opcji politycznej współpracę z Rosją, po czym widząc realizację tej współpracy nic z tym nie robi a wręcz przeciwnie chroni te osoby czerpiąc zapewne korzyści z tego faktu, które pochodziły z zaniżonej stawki podatku akcyzowego, przez co były mniejsze wpływy do Skarbu Państwa.
 11. Dla ciekawostki chcę powiedzieć, że około miesiąca czasu przebywania w areszcie śledczym tj. w kwietniu lub maju 2009 roku, słuchając radia usłyszałem w podawanych wiadomościach, że wpływy do Skarbu Państwa z podatku akcyzowego za I kwartał 2009 w porównaniu do I kwartału 2008 roku znacząco zmalały jak również były mniejsze niż za IV kwartał 2008 roku.
  1. Jak to się ma do postawionych zarzutów o nieodprowadzanie podatku akcyzowego, skoro po aresztowaniu rzekomej grupy wpływy się zmniejszyły?
 12. Dzisiaj można powiedzieć, że osoby związane z partią PiS oraz Solidarna Polska, kontroluje rynek węgla i paliw dokonując importu z Rosji, ceną tego przejęcia kontroli było skazanie wielu osób z naruszeniem prawa, w tym prawa człowieka, samobójstwa tych co nie poradzili sobie z postawionymi zarzutami, czy utratą majątku, oraz tzw. “samobójstwa” przy pomocy osób trzecich i ich decyzji.
 13. Wspomnę jeszcze o jednej komisji śledczej.
Komisja Śledcza ds. Barbary B.
 1. Przytoczę cytat z pracy komisji
  1. “Zdaniem Kempy, ustawa zupełnie nie przystaje do obecnej sytuacji. “Trzeba wywołać nowelizację ustawy, aby co do pewnych kwestii prokurator mógł odpowiadać na pytania jawnie” – uważa posłanka PiS. – Dzisiaj byliśmy świadkami tego, że prokurator rozpaczliwie, tak jak umiała, zgodnie z przepisami, broniła się przed udzieleniem odpowiedzi – zauważyła Kempa(PiS). Szef komisji śledczej Ryszard Kalisz (LiD) przypomniał, że przepis został wprowadzony w okresie funkcjonowania komisji śledczej ds. PKN Orlen. W jego opinii, ewentualna nowelizacja ustawy o komisji śledczej nie spowodowałaby zmiany uchwały powołującej komisję śledczą”.
 2. Komisja została powołana ws. śmierci Barbary B. w związku z próbą zatrzymania jej przez służby ABW jako podejrzanej o udział w tzw. “mafii węglowej” w wyniku czego Barbara Blida rzekomo popełniła samobójstwo.
 3. Pomimo, że odbiega od tej komisji ds. Orlenu w pewnym sensie można poszukać pewnych cech, które je łączą.
  1. Pierwsza komisja skończyła się w czasie gdy (PiS) wygrał wybory do parlamentu wykorzystując Komisję jako narzędzie do wygrania, gdzie członkowie komisji podczas pracy dopuścili się łamania prawa celem próby zrzucenia odpowiedzialności za sytuację panującą w branży paliw na rządzących w tamtym czasie polityków lewicowych. Na domiar czego sprawowali kontrolę nad rynkiem paliw uzyskując z tego korzyści finansowe co wynika z zeznań jednego z świadków, który wspominał o finansowaniu AWS, a z której to partii powstał PiS, a okres następny pokazuje, że pomimo wiedzy o działalności tej osoby doprowadzono do jego uniewinnienia w tej sprawie jak i w kolejnej, gdzie nie postawiono mu zarzutów.
  2. Natomiast druga Komisja Śledcza ds. śmierci Barbary B. której zarzucano jako grupie przestępczej handel polegający na importowaniu węgla z Rosji, na skutek czego Skarb Państwa rzekomo ponosił straty i skala tego procederu mogła doprowadzić do upadku Polskich kopalń. Jak dzisiaj natomiast wiemy, osoby podejrzane o udział w “mafii węglowej” zostali uniewinnieni”, tylko częściowo skazani niewielkimi wyrokami. W temacie zarzutów jakie miały zostać postawione Barbarze Blidzie a które dotyczyły korupcji Sąd uniewinnił osobę która rzekomo przekazała jej pieniądze jak również osobę której miała wręczyć łapówkę.
  3. Dzisiaj widzimy, że partia rządząca importuje węgiel z Rosji, gdyż jest bardziej opłacalny. Można uznać, że nastąpiło przejęcie rynku węglowego, przez obecnych rządzących. Wracając do dnia próby zatrzymania Barbary B. na skutek czego poniosła śmierć, należy pamiętać, że pomimo wielu osób, które powinny ponieść odpowiedzialność tak się nie stało.
  4. Ostatni zakończony proces dotyczył funkcjonariusza Katowickiego oddziału ABW, w 2016 roku, gdy po wcześniej złożonej apelacji przez Prokuraturę od uniewinniającego go wyroku, tuż przed rozpatrzeniem apelacji, Prokuratura już na sali rozpraw wycofała złożoną przez siebie apelację.
 4. Co jeszcze łączy te dwie Komisje Śledcze?
 5. Myślę, że ten cytat jednej z gazet opisujących sytuację wycofania apelacji nam na to odpowie oto cytat:
  1. “Po śmierci Barbary Blidy okazało się, że kilkanaście dni przed jej zatrzymaniem odbyła się narada u premiera Jarosława Kaczyńskiego. Minister Zbigniew Ziobro i szef ABW Bogdan Święczkowski mieli się chwalić, że mają sprawę, która rozbije lewicę. Uczestniczący w tym spotkaniu Janusz Kaczmarek, ówczesny szef MSWiA, zeznał, że Kaczyński podkreślał, że prokuratura nie spełnia oczekiwań, bo nie chce rozbijać układów albo jest nieudolna. Mówił też, że pokazanie tego układu wystarczy za wszystkie inne.” dalej cytuję
  2. “Kaczmarek zeznał też, że po śmierci Blidy ze Zbigniewem Wassermannem pojechali do prezydenta Lecha Kaczyńskiego.- Powiedzieliśmy mu, że Ziobro de facto przejmuje rolę drugiego premiera i władzę w państwie, bo ma ludzi w każdym z resortów siłowych i w prokuraturze. Niestety, prezydent traktował to jako przejaw konkurencji między nami – twierdził Kaczmarek” jeszcze jeden podsumowujący cytat z wywiadu jednego z członków komisji śledczej, który nie jest członkiem ani SLD ani PiS
  3. “Nasza ocena: posłów, którzy przez trzy lata pracowali w komisji, zapoznawali się z aktami i przesłuchiwali świadków jest jednoznaczna: panowie Ziobro i Kaczyński powinni stanąć przed Trybunałem Stanu. Ale to wymaga przygotowania oddzielnego wniosku, który musi spełniać kryteria, jakie prawo stawia przed aktem oskarżenia”.
 6. Tak naprawdę można by poszukać, bardzo wiele cytatów związanych z śmiercią Barbary B. takich jak chociaż ten z Onetu
  1. “Chodzi jej o samobójstwo byłej posłanki na Sejm i minister gospodarki przestrzennej i budownictwa. – Zbigniew Ziobro oraz Bogdan Święczkowski są odpowiedzialni za akcję przeprowadzoną w domu Barbary Blidy, która zakończyła się jej śmiercią – stwierdza.” Zakończenie cytatem z Polityki w dziesiątą rocznicę śmierci Barbary B.
  2. W tej mierze i w innych sprawach. Pamiętacie wniosek z sierpnia 2015 r. o postawieniu Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu? W Sejmie zabrakło 5 głosów. A nie głosowało 9 posłów z PO (w tym premier Ewa Kopacz, Radek Sikorski i Piotr Biernat), 4 z SLD i 4 z PSL. To wtedy Ziobro trzymał się za brzuch ze śmiechu: „Nieudacznicy w każdym calu, w każdej dziedzinie, w każdej sprawie. Nawet Zbigniewa Ziobry nie potrafili postawić przed Trybunałem Stanu…”.
 7. Należy zauważyć jedną rzecz, która jest wspólna w tych dwóch sprawach, a mianowicie przewijają się te same nazwiska. Drugą rzeczą wspólną to roszady w Prokuraturze stosowane przez Zbigniewa Ziobro, polegające na awansowaniu tych prokuratorów, którzy pomagają ukryć przestępcze działanie członków mafii pod płaszczem partii politycznej.

ZAKTUALIZOWANO
21 MARCA 2022

%d bloggers like this: