Kontrola Skarbowa

Luxona Sp. z o.o.

Spółka vs Urząd Skarbowy
 1. 31 października 2019 roku
 2. Luxona Sp. z o.o. Swoją działalność rozpoczęła w czerwcu 2014 roku. Na początku podpisała kontrakt z spółką International Leader LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. W ramach podpisanego kontraktu została zobligowana do świadczenia usługi Outsourcingu administracji i finansów.
 3. Co to jest outsourcing? Outsourcing to praktyka biznesowa polegająca na wynajmowaniu strony spoza firmy w celu świadczenia usług i tworzenia towarów, które tradycyjnie były wykonywane wewnętrznie przez własnych pracowników firmy. Outsourcing to praktyka zwykle podejmowana przez firmy jako środek redukcji kosztów. Jako taki może mieć wpływ na szeroki zakres zadań, od obsługi klienta przez produkcję po zaplecze.
 4. Zgodnie z tym kontraktem spółka świadczyła usługi zlecone na rzecz tego kontrahenta, za co otrzymywała prowizję wyliczoną na podstawie, zasadach i warunkach tego kontraktu, w związku z tym że prowizja była wypłacana za dany okres, więc w dniu kolejnym wystawiała fakturę nie naliczając podatku VAT, gdyż świadczona usługa dla podmiotu z kraju trzeciego nie podlegała podatkowi VAT, co również zostało przez doradcę podatkowego ujęte w kontrakcie.
 5. Od początku działalności spółka zatrudniała pięć osób, jednak już po trzech miesiącach tj. wrzesień 2014 r. zatrudniła kolejne dwie osoby. Związane było, to z zwiększeniem mocy przerobowej zapewniającej wywiązania się z kontraktu już realizowanego oraz z prowadzonymi rozmowami, które miały doprowadzić do podpisania kolejnego kontraktu co pozwoliłoby na zatrudnienie kolejnych pracowników. Jednak to co wydarzyło się miesiąc później i trwa nadal ciężko jest zrozumieć, dlatego każdy po zapoznaniu się z materiałem sam oceni.
 6. 16 październik 2014 – dochodzi do blokady rachunków spółki, zwracając się do banku o informacje, ten przez cały dzień przekazuje, że doszło do awarii systemu i próbują ją usunąć. Jak okazało się w dniu kolejnym informacje te były nieprawdą, ponieważ doszło do ich blokady na wniosek Pani prokurator K. Janoska . O czym poinformowały Nas urzędniczki urzędu skarbowego, które pojawiły się w spółce w celu wszczęcia postępowania kontrolnego z wniosku złożonego przez tą prokuratorkę.
 7. Zaistniała sytuacja doprowadziła nie tylko do poniesienia kosztów i strat finansowych z powodu zerwania kontraktu przez kontrahenta, ale również wstrzymania działalności do czasu odblokowania rachunków co miało miejsce trzy miesiące później. Dla spółki rachunki bankowe były narzędziem niezbędnym przy świadczeniu usług. Jednak najgorszą rzeczą dla spółki była konieczność zwolnienia pracowników.
 8. Podczas kontroli podatkowej Dyrektor UKS po zmianach Naczelnik Śląskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Katowicach uznał, że w deklaracji złożonej przez spółkę za III kwartał kwota do przeniesienia na kolejny okres rozliczeniowy w kwocie 34.052 zł. jest nie właściwa, gdyż wobec organu kontrolnego, spółka posiada zobowiązanie podatkowe w kwocie 806 zł.
 9. Dowodem ma być to, że wystawione dwie faktury prowizyjne za usługi powinny zawierać podatek VAT 23% a nie, że nie podlegają VAT czyli NP. Zdaniem Naczelnika wydającego Decyzję wystawiono nierzetelne faktury, w związku z tym, że spółka mająca siedzibę w Stanach Zjednoczonych nie rozlicza się tam z podatków, w związku z tym usługa świadczona przez Spółkę Luxona musiała być świadczona na rzecz Polskiego podmiotu. (prawo USA mówi, że spółka mająca siedzibę w tym kraju, lecz nie prowadzi rzeczywistej działalności na terenie USA nie podlega obowiązkowi rozliczania się z podatków, lecz rozlicza się na terenie faktycznie prowadzonej działalności).
 10. Według rozumowania urzędnika KAS na świecie istnieją tylko dwa państwa Polska i USA co można stwierdzić po uznaniu tej informacji za dowód na nierzetelność faktur , chociaż sam urzędnik w uzasadnieniu wskazuje, że właścicielem spółki z Stanów Zjednoczonych jest inny podmiot mający siedzibę w innym kraju a jeszcze w innym kraju mieszka osoba zarządzająca tą spółką amerykańską. Już ten fakt oznacza, że spółka International Leader LLC mogła rozliczać, się w jednym z tych dwóch krajów, czego nie zweryfikowano.
 11. Pełnomocnik spółki złożył zażalenie od Decyzji do II instancji.

Decyzja II instancji Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach Oddział Częstochowa

Częstochowa 29 sierpień 2019 roku.
 1. Na podstawie Art. 233 & 1 Ordynacji Podatkowej, a także przepisów prawa materialnego ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, po rozpoznaniu odwołania wniesionego w dniu 8 maja 2017 roku od Decyzji wydanej przez Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno – Skarbowego z dnia 03 kwietnia 2017 roku,
 2. Decyzję wydano po kontroli wszczętej w dniu 16 październik 2014 roku a obejmująca okres II i III kwartał 2014 roku przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej tj. obecnie Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Katowicach w wyniku której naliczono podatek należny w kwocie 806 zł.
 3. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach utrzymał w mocy Decyzję organu I instancji, wbrew Art. 274 & 1 Pkt. 1 Ordynacji podatkowej, który mówi: W razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ podatkowy w zależności od charakteru i zakresu uchybień koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku albo kwoty nadwyżki podatku do przeniesienia lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 5000 zł; Jednocześnie uznając że odwołanie nie jest zasadne”.

Decyzja w oparciu o argumenty

W oparciu o dane z KRS, wskazano udziałowców spółki.
 1. Cytuję: Z powyższego wynika, że w okresie kontrolowanym tj. III kwartał 2014 r. Zarząd Spółki „LUXONA” Sp. z o.o. stanowiła Dagmara W. Jest to błędne ustalenie, gdyż czym innym jest udziałowiec Spółki a czym inny Zarząd Spółki. Udziałowiec jest właścicielem, który powołuje Zarząd Spółki, może powołać na członków Zarządu Spółki również Siebie jak i inne osoby. Nie można uznać udziałowca na równo z Prezesem czy członkiem Zarządu.
 2. Data rozpoczęcia kontroli 16 październik 2014 r. data dołączenia dowodów 05 grudnia 2016 r. Okres dwóch lat, jest niezgodny z
  1. Art. 35 &1,2,3 kodeksu postępowania administracyjnego, mówiącego o terminach prowadzonej kontroli, również według Ordynacji Podatkowej
  2. Art. 284 b & 1 i 2 w zw. z Art. 283 & 2 pkt. 6 (brak na upoważnieniu daty zakończenia kontroli). Okres całkowity do wydania Decyzji w I instancji nie licząc jednego roku zawieszenia w czasie trwania kontroli, to półtora roku. Decyzja została wydana 03 kwietnia 2017 r.
 3. Organ kontroli skarbowej swoją decyzję za III kwartał 2014 r. oparł na dowodach zgromadzonych w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach. Wcześniej sprawę tą prowadziła Prokuratura Okręgowa w Katowicach, którą reprezentowała ta sama Pani prokurator Katarzyna Janoska. która zleciła przeprowadzenie tej kontroli w spółce dnia 16 października 2014 r. Takie działanie również jest naruszeniem prawa Unii Europejskiej zagwarantowanego, przez;
  1. art. 47 karty praw człowieka i podstawowych wolności, mówiący o prawie do rzetelnego procesu co potwierdza wydany wyrok TSUE EUR-Lex – 62018CJ0189 – PL.
 4. Dodam, że w prowadzonym postępowaniu przez Prokuraturę nie byliśmy stroną postępowania ani jako spółka ani jako osoby fizyczne w tamtym okresie postępowanie toczyło się w sprawie, więc nie mieliśmy wglądu do akt sprawy ani zebranego materiału dowodowego. Dopiero w lutym 2019 postawiono nam zarzuty a jednocześnie nie mamy zgody na zapoznanie się z aktami sprawy.
 5. Na podstawie zarządzenia prokurator z dnia 22 listopad 2016 r w związku z złożonym wnioskiem przez Dyrektora UKS w Katowicach z 4 października 2016 r. zostały udostępnione materiały dowodowe. Były to dowody w postaci protokołów przesłuchań trzech osób pochodzenia włoskiego. Kolejne dowody również dołączono postanowieniem z dnia 05 grudnia 2016 r i były to rejestry zakupu i sprzedaży za III kwartał 2014 r, faktury wystawione przez spółkę na rzecz kontrahenta, umowa współpracy z kontrahentem, odpowiedź na wniosek Dyrektora UKS otrzymaną od amerykańskiej administracji skarbowej, wyciągi bankowe z idea bank, mbank, pekao za okres III kwartału, oraz protokół przesłuchania strony Dagmary W. z dnia 18 lipca 2016.
 6. W wyniku takiej informacji trudno jest zrozumieć, na czym polegała kontrola od 16 październik 2014 do 5 grudnia 2016 r skoro dopiero w ten dzień załączono rejestry zakupu i sprzedaży, faktury, umowę itp. Badanie ksiąg i innych dokumentów rozpoczęto 28 listopad 2014 na podstawie udostępnionej zarządzeniem z dnia 4 listopad 2014 roku Sygn. Akt VI Ds. 81/13 z Prokuratury Okręgowej w Katowicach dokumentacji oraz przekazanych przez spółkę dokumentów w styczniu 2015 roku. W wyniku zebranego materiału wskazano w Protokole, że zadeklarowane w deklaracjach VAT-7K kwoty podatków są zgodne z podsumowaniem rejestrów sprzedaży i zakupów za III kwartał 2014. Wynik ten został zmieniony, gdy dnia 05 grudnia 2016 r załączono inne dowody w tym protokoły przesłuchania Włochów i rejestrów zakupu i sprzedaży za III kwartał i zakończono Protokół 8 grudnia 2016 roku.
 7. Sprzeczność występuje między Protokołem z badania ksiąg i dowodami załączonymi a informacjami o dowodach wskazanych w Decyzji II instancji. Strona 10
  1. “w celu rzetelnego rozpoznania sprawy organ kontrolny na podstawie Umowy ustalił, że jedna firma, dla której na podstawie tej umowy świadczyła spółka usługę jest znikającym podatnikiem”,
  2. tylko czy to dotyczy zakresu prowadzonej kontroli? Dalej wskazany jest jeden z zakresu świadczonej usługi w oparciu o zawartą umowę, w tym wystawianie faktur w oparciu o podstawy rzeczywistej transakcji do jej wystawienia w imieniu klienta, gdzie wskazuje jako wystawiającą Dagmarę W. co jest niezgodne ze stanem faktycznym, gdyż faktury były wystawiane w imieniu spółki przez różnych pracowników zatrudnionych w spółce
  3. .
 8. Organ kontroli twierdzi, że wynikające z umowy czynności były wykonywane na rzecz polskiego podmiotu jednak nie podaje ani jakiego podmiotu, a myśląc o tym dla którego były wystawiane faktury nie wskazuje, że właścicielem była spółka amerykańska oraz nie uznając wykazanych przez pełnomocnika dowodów na rzeczywistość świadczonych usług na rzecz podmiotu amerykańskiego, które to są ujęte w umowie z dnia 25 czerwca 2014 roku. Należy zauważyć również, że organ kontrolny wskazuje część załączników do tej umowy pomijając pozostałe.
 9. Dowody takie jak CMR WZ czy faktury są wskazane w umowie o współpracy z International Leader, co pokazuje, że materiał dowodowy jest źle analizowany. Strona 17 w miejscu dotyczącym sprawdzenia wiarygodności kontrahenta spółki International Leader LLC, mamy kolejny błędnie przytoczony argument, bo to nie jest dowód, który mógłby za taki zostać uznany, chyba że w przypadku gdyby prawo skarbowe Stanów Zjednoczonych stwierdziło, że taka spółka nie ma siedziby na jej terenie, lub że ma obowiązek podatkowy w związku z prowadzeniem działalności na terenie Stanów Zjednoczonych, to można by uznać za dowód. Co do właściwości miejscowej w sprawach odpowiedzialności podatnika mówi Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. Par. 9 pkt. 1.
 10. Strona 26 decyzji, dotycząca wskazania na zwrot nadpłaty podatku VAT w styczniu 2016 roku w kwocie 61.000 zł. wydający decyzję próbuje nieudolnie odrzucić ten zarzut twierdzeniem, że kwota ta została zwrócona za okres nie ten, którego dotyczy kontrola, lecz za III kwartał 2015 roku, oznacza to, że wydający Decyzje II instancji źle analizował materiał. Kwota, która była ujęta w deklaracji do przeniesienia za III kwartał 2014 roku to 34.052 zł. która została przeniesiona na kolejny kwartał itd. tak, że w II kwartale 2015 roku była to kwota 56.656 zł. do której dodając kwotę z III kwartału 2015 roku 4.947 zł. wychodzi 61.603 zł i w tej deklaracji składamy wniosek o zwrot nadpłaty VAT 61.000 zł w której znajduje się kwota 34.052 zł. z III kwartału 2014 roku a 603 zł. zostaje przeniesione na IV kwartał 2015 r. Co mówi Ordynacja Podatkowa w takiej sytuacji otóż:
  1. Art. 75 & 1 “Organ podatkowy powinien odliczyć zobowiązanie lub wstrzymać zwrot nadpłaty do czasu zakończenia kontroli.”
  2. Art. 75 & 5 “Jeżeli zwrotu nadpłaty w trybie, o którym mowa w § 4, dokonano nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej, w zakresie nadpłaty będącej przedmiotem wniosku nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe”
  3. Art. 75 & 4 “Jeżeli prawidłowość skorygowanego zeznania (deklaracji) nie budzi wątpliwości, organ podatkowy zwraca nadpłatę bez wydawania decyzji stwierdzającej nadpłatę. W takim przypadku korekta wywołuje skutki prawne”
  4. Art. 76 & 1 “Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych”
 1. Poniższy materiał był emitowany na początku 2020 r. i pokazuje przypadek bardzo zbliżony do sytuacji jak historia Luxony, która trwa już sześć lat. A chociaż WSA w Gliwicach uchylił Decyzję organu podatkowego, to jednak ten postanowił wszcząć na nowo postępowanie podatkowe.
 2. Przedsiębiorca potraktowany jak bandyta” – Telewizja Polsat program “Państwo w Państwie”

%d bloggers like this: