Kontrola Skarbowa

Decyzja II instancji Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach Oddział Częstochowa

Częstochowa 29 sierpień 2019 roku.
 1. Na podstawie Art. 233 & 1 Ordynacji Podatkowej, a także przepisów prawa materialnego ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, po rozpoznaniu odwołania wniesionego w dniu 8 maja 2017 roku od Decyzji wydanej przez Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno – Skarbowego z dnia 03 kwietnia 2017 roku,
 2. Decyzję wydano po kontroli wszczętej w dniu 16 październik 2014 roku a obejmująca okres II i III kwartał 2014 roku przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej tj. obecnie Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Katowicach w wyniku której naliczono podatek należny w kwocie 806 zł.
 3. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach utrzymał w mocy Decyzję organu I instancji, wbrew Art. 274 & 1 Pkt. 1 Ordynacji podatkowej, który mówi: W razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ podatkowy w zależności od charakteru i zakresu uchybień koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku albo kwoty nadwyżki podatku do przeniesienia lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 5000 zł; Jednocześnie uznając że odwołanie nie jest zasadne”.

Decyzja w oparciu o argumenty

W oparciu o dane z KRS, wskazano udziałowców spółki.
 1. Cytuję: Z powyższego wynika, że w okresie kontrolowanym tj. III kwartał 2014 r. Zarząd Spółki „LUXONA” Sp. z o.o. stanowiła Dagmara W. Jest to błędne ustalenie, gdyż czym innym jest udziałowiec Spółki a czym inny Zarząd Spółki. Udziałowiec jest właścicielem, który powołuje Zarząd Spółki, może powołać na członków Zarządu Spółki również Siebie jak i inne osoby. Nie można uznać udziałowca na równo z Prezesem czy członkiem Zarządu.
 2. Data rozpoczęcia kontroli 16 październik 2014 r. data dołączenia dowodów 05 grudnia 2016 r. Okres dwóch lat, jest niezgodny z
  1. Art. 35 &1,2,3 kodeksu postępowania administracyjnego, mówiącego o terminach prowadzonej kontroli, również według Ordynacji Podatkowej
  2. Art. 284 b & 1 i 2 w zw. z Art. 283 & 2 pkt. 6 (brak na upoważnieniu daty zakończenia kontroli). Okres całkowity do wydania Decyzji w I instancji nie licząc jednego roku zawieszenia w czasie trwania kontroli, to półtora roku. Decyzja została wydana 03 kwietnia 2017 r.
 3. Organ kontroli skarbowej swoją decyzję za III kwartał 2014 r. oparł na dowodach zgromadzonych w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach. Wcześniej sprawę tą prowadziła Prokuratura Okręgowa w Katowicach, którą reprezentowała ta Sama Pani prokurator Katarzyna Janoska. która zleciła przeprowadzenie tej kontroli w spółce dnia 16 października 2014 r. Takie działanie również jest naruszeniem prawa Unii Europejskiej zagwarantowanego przez
  1. art. 47 karty praw do rzetelnego procesu co potwierdza wydany wyrok TSUE EUR-Lex – 62018CJ0189 – PL.
 4. Dodam, że w prowadzonym postępowaniu przez Prokuraturę nie byliśmy stroną postępowania ani jako spółka ani jako osoby fizyczne w tamtym okresie postępowanie toczyło się w sprawie, więc nie mieliśmy wglądu do akt sprawy ani zebranego materiału dowodowego. Dopiero w lutym 2019 postawiono Nam zarzuty a jednocześnie nie mamy zgody na zapoznanie się z aktami sprawy.
 5. Na podstawie zarządzenia prokurator z dnia 22 listopad 2016 r w związku z złożonym wnioskiem przez Dyrektora UKS w Katowicach z 4 października 2016 r. zostały udostępnione materiały dowodowe. Były to dowody w postaci protokołów przesłuchań trzech osób pochodzenia włoskiego. Kolejne dowody również dołączono postanowieniem z dnia 05 grudnia 2016 r i były to rejestry zakupu i sprzedaży za III kwartał 2014 r, faktury wystawione przez spółkę na rzecz kontrahenta, umowa współpracy z kontrahentem, odpowiedź na wniosek Dyrektora UKS otrzymaną od amerykańskiej administracji skarbowej, wyciągi bankowe z idea bank, mbank, pekao za okres III kwartału, oraz protokół przesłuchania strony Dagmary W. z dnia 18 lipca 2016.
 6. W wyniku takiej informacji trudno jest zrozumieć, na czym polegała kontrola od 16 październik 2014 do 5 grudnia 2016 r skoro dopiero w ten dzień załączono rejestry zakupu i sprzedaży, faktury, umowę itp. Badanie ksiąg i innych dokumentów rozpoczęto 28 listopad 2014 na podstawie udostępnionej zarządzeniem z dnia 4 listopad 2014 roku Sygn. Akt VI Ds. 81/13 z Prokuratury Okręgowej w Katowicach dokumentacji oraz przekazanych przez spółkę dokumentów w styczniu 2015 roku. W wyniku zebranego materiału wskazano w Protokole, że zadeklarowane w deklaracjach VAT-7K kwoty podatków są zgodne z podsumowaniem rejestrów sprzedaży i zakupów za III kwartał 2014. Wynik ten został zmieniony, gdy dnia 05 grudnia 2016 r załączono inne dowody w tym protokoły przesłuchania Włochów i rejestrów zakupu i sprzedaży za III kwartał i zakończono Protokół 8 grudnia 2016 roku.
 7. Sprzeczność występuje między Protokołem z badania ksiąg i dowodami załączonymi a informacjami o dowodach wskazanych w Decyzji II instancji. Strona 10
  1. „w celu rzetelnego rozpoznania sprawy organ kontrolny na podstawie Umowy ustalił, że jedna firma, dla której na podstawie tej umowy świadczyła spółka usługę jest znikającym podatnikiem”,
  2. tylko czy to dotyczy zakresu prowadzonej kontroli? Dalej wskazany jest jeden z zakresu świadczonej usługi w oparciu o zawartą umowę, w tym wystawianie faktur w oparciu o podstawy rzeczywistej transakcji do jej wystawienia w imieniu klienta, gdzie wskazuje jako wystawiającą Dagmarę W. co jest niezgodne ze stanem faktycznym, gdyż faktury były wystawiane w imieniu spółki przez różnych pracowników zatrudnionych w spółce.
 8. Organ kontroli twierdzi, że wynikające z umowy czynności były wykonywane na rzecz polskiego podmiotu jednak nie podaje ani jakiego podmiotu, a myśląc o tym dla którego były wystawiane faktury nie wskazuje, że właścicielem była spółka amerykańska oraz nie uznając wykazanych przez pełnomocnika dowodów na rzeczywistość świadczonych usług na rzecz podmiotu amerykańskiego, które to są ujęte w umowie z dnia 25 czerwca 2014 roku. Należy zauważyć również, że organ kontrolny wskazuje część załączników do tej umowy pomijając pozostałe.
 9. Dowody takie jak CMR WZ czy faktury są wskazane w umowie o współpracy z International Leader, co pokazuje, że materiał dowodowy jest źle analizowany. Strona 17 w miejscu dotyczącym sprawdzenia wiarygodności kontrahenta spółki International Leader LLC, mamy kolejny błędnie przytoczony argument, bo to nie jest dowód, który mógłby za taki zostać uznany, chyba że w przypadku gdyby prawo skarbowe Stanów Zjednoczonych stwierdziło, że taka spółka nie ma siedziby na jej terenie, lub że ma obowiązek podatkowy w związku z siedzibą, to można by uznać za dowód. Co do właściwości miejscowej w sprawach odpowiedzialności podatnika mówi Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. Par. 9 pkt. 1.
 10. Strona 26 decyzji, dotycząca wskazania na zwrot nadpłaty podatku VAT w styczniu 2016 roku w kwocie 61.000 zł. wydający decyzję próbuje nieudolnie odrzucić ten zarzut twierdzeniem, że kwota ta została zwrócona za okres nie ten, którego dotyczy kontrola, lecz za III kwartał 2015 roku, oznacza to, że wydający Decyzje II instancji źle analizował materiał. Kwota, która była ujęta w deklaracji do przeniesienia za III kwartał 2014 roku to 34.052 zł. która została przeniesiona na kolejny kwartał itd. tak, że w II kwartale 2015 roku była to kwota 56.656 zł. do której dodając kwotę z III kwartału 2015 roku 4.947 zł. wychodzi 61.603 zł i w tej deklaracji składamy wniosek o zwrot nadpłaty VAT 61.000 zł w której znajduje się kwota 34.052 zł. z III kwartału 2014 roku a 603 zł. zostaje przeniesione na IV kwartał 2015 r. Co mówi Ordynacja Podatkowa w takiej sytuacji otóż:
Przepisy Ordynacji Podatkowej
 1. Art. 75 & 1 „Organ podatkowy powinien odliczyć zobowiązanie lub wstrzymać zwrot nadpłaty do czasu zakończenia kontroli.”
 2. Art. 75 & 5 „Jeżeli zwrotu nadpłaty w trybie, o którym mowa w § 4, dokonano nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej, w zakresie nadpłaty będącej przedmiotem wniosku nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe”
 3. Art. 75 & 4 „Jeżeli prawidłowość skorygowanego zeznania (deklaracji) nie budzi wątpliwości, organ podatkowy zwraca nadpłatę bez wydawania decyzji stwierdzającej nadpłatę. W takim przypadku korekta wywołuje skutki prawne”
 4. Art. 76 & 1 „Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych”

LUXONA VAT

KOLEJNE OKRESY ROZLICZEŃWEDŁUG DEKLARACJI DO PRZENIESIENIA GDY FV NP VATWEDŁUG KAS DO ZAPŁATY/-ZWROT II FV NETTO = 186.415,02 +23% = 42.875,00WEDŁUG KAS II FV NETTO = 186.415,02 - 23% VAT = 34.858,00GDYBY FV PODLEGAŁY VAT 23% do zapłaty / - do zwrotuDEKLARACJA WYZEROWANA PO III KWARTALE 2014
II KWARTAŁ 2014 13.024,00 - 13.024,00-------------------------------- - 13.024,00 0,00
W III KWARTALE 2014 21.028,00 36.956,00 -
23.126,00 =
13.830,00
42.875,0034.858,00 44.973,00 -
23.126,00 =
21.847,00
-------------------
II + III KWARTAŁ 2014 34.052,00 806,00 ------------------- ------------------- 8.823,00 0,00
IV/2014 + I/2015 KWARTAŁ 22.604,00---------------------------------------------------------------------------- 21.798,00
III 2014 do II 2015 KWARTAŁ 56.656,00 ------------------- ------------------------------------- ------------------- 34.858,00
III KWARTAŁ 2015
4.947,00 - 61.000,00--------------------------------------------------------- 4.947,00
II + III KWARTAŁ 2015 61.630,00 -
61.000,00 = 630,00
-------------------

-------------------------------------- ------------------- 39.805,00 -
61.000,00 =
-21.195,00
Z III NA IV 2015 KWARTAŁ 630,00 --------------------------------------------------------- ------------------- -21.195,00
IV 2015 KWARTAŁ 5.635,00-----------------------------------------------------------------------------------------------
KOL 1 - OKRESY ROZLICZENIA W KOL 2 - KOLEJNE SUMY KWOT DO PRZENIESIENIA NA KOLEJNY KWARTAŁ AŻ DO SUMY JAKA ZOSTAŁA PO ZWROCIE ZA CAŁY OKRES KOL 3 - JAK WYLICZYŁ KAS GDZIE 36.956,00 zł. TO PODATEK NALEŻNY A 36.150,00 zł. TO NALICZONY MINUS TO KWOTY DO ZWROTU NADPŁATY DO KAS I JAKA SUMA POZOSTAŁABY PO ZWROCIEKOL 4 - WSKAZAŁEM WARTOŚĆ VAT OD SUMY NETTO WARTOŚCI FAKTUR KOL 5 - WYLICZONY VAT PRZEZ KAS OD TEJ SAMEJ WARTOŚCI FAKTUR KOL 6 - WYLICZONA KWOTA WG. KOL 4 Z KOŃCOWĄ KWOTĄ PO UJĘCIU ZWROTU 61.000 PLN, KOL 7 - GDYBY UZNAĆ DECYZJĘ I ZROBIĆ KOREKTĘ DEKLARACJI ZA III KWARTAŁ 2014, wyszła by kwota, że spółka musiała by zwrócić -21.195,00 PLN, które wcześniej zostało zwrócone jako nadpłata wobec Skarbu Państwa.

Powód naliczenia a zarazem odwołania się od Decyzji przez spółkę

Spółka na podstawie Kontraktu
 1. Podpisanego przez Prezesa Zarządu z spółką mającą siedzibę w Stanach Zjednoczonych, którą reprezentował Dyrektor pochodzący z Włoch, a który to został podpisany z końcem czerwca 2014 roku. Zgodnie z tym kontraktem spółka świadczyła usługi zlecone na rzecz tego kontrahenta, za co otrzymywała prowizję wyliczoną na podstawie, zasadach i warunkach tego kontraktu, w związku z tym że prowizja była wypłacana za dany okres, więc w dniu kolejnym wystawiała fakturę nie naliczając podatku VAT, gdyż świadczona usługa dla podmiotu z kraju trzeciego nie podlegała podatkowi VAT, co również zostało przez doradcę podatkowego ujęte w kontrakcie.
 2. Podczas kontroli podatkowej Dyrektor UKS po zmianach Naczelnik Śląskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Katowicach uznał, że w deklaracji złożonej przez spółkę za III kwartał kwota do przeniesienia na kolejny okres rozliczeniowy w kwocie 34.052 zł. jest nie właściwa, gdyż wobec Organu kontrolnego powinna być kwotą podatku podlegającą wpłacie do US wraz z kwotą 806 zł.
 3. Argumentem tego ma być fakt, że wystawione dwie faktury prowizyjne za usługi powinny zawierać podatek VAT 23% a nie, że nie podlegają VAT czyli NP. Zdaniem Naczelnika wydającego Decyzję wystawiono nierzetelne faktury, w związku z tym, że spółka mająca siedzibę w Stanach Zjednoczonych nie rozlicza się tam z podatków (prawo USA mówi, że spółka mająca siedzibę w tym kraju, lecz nie prowadzi rzeczywistej działalności na terenie USA nie podlega obowiązkowi rozliczania się z podatków, lecz rozlicza się na terenie faktycznie prowadzonej działalności), w związku z tym usługa świadczona przez Spółkę Luxona musiała być świadczona na rzecz Polskiego podmiotu.
 4. Według urzędnika KAS dowodem na nierzetelność faktur ma być dowód z którego można stwierdzić, że na świecie istnieją dwa państwa, chociaż sam urzędnik w uzasadnieniu wskazuje, że właścicielem spółki z Stanów Zjednoczonych jest inny podmiot mający siedzibę w innym kraju a jeszcze w innym kraju mieszka osoba zarządzająca tą spółką amerykańską. Już ten fakt oznacza, że spółka International Leader LLC mogła rozliczać, się w jednym z tych dwóch krajów, czego nie zweryfikowano czy to w I czy II instancji.
 5. W związku z utrzymaniem przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej decyzji I instancji spółka złożyła Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Według chronologii zdarzeń

Początek to 16 październik 2014 rok
 1. 16 październik 2014 – Następuje blokada rachunków bankowych spółki, dla której jest to narzędzie pracy. Zablokowane środki finansowe są własnością kontrahenta dla którego świadczy spółka usługę. Blokadę tą dokonują banki na podstawie Postanowienia prokurator Prokuratury Okręgowej w Katowicach, jak również prokurator zleca przeprowadzenie kontroli skarbowej Dyrektorowi Urzędu Kontroli Skarbowej.
 2. 17 października 2014 – O godzinie 8.00 na zlecenie tej samej Prokurator z wizytą do biura wchodzą funkcjonariusze CBŚP z Katowic oddział Częstochowy, ich przybycie można opisać tak, pierwsze zaskoczenie, tym, że jest biuro, że pracują ludzie i że jest obecna Prezes Zarządu, drugie brak przygotowania się niewiedza, wynika z zadawanych pytań, trzecia rzecz, to decyzyjność a właściwie jej brak o czym świadczy brak podejmowania czynności bez konsultacji z nadzorującą Prokuratorką, cztery delikatnie nazywając brak profesjonalizmu wynikający z próby wykradzenia dysku twardego z laptopa w zamian za co skradziono inną część z tego laptopa. Między czasie wizytę składają urzędnicy US w sprawie wszczęcia kontroli w spółce, widząc zabezpieczaną dokumentację przez CBŚP informują o kontroli oraz, że skorzystają z dokumentów zabezpieczonych a w razie potrzeby będą się kontaktować.
 3. 24 października 2014 – Pełnomocnik spółki składa zażalenie na Postanowienie o blokadzie rachunków do Sądu w Katowicach za sprawą prokurator wydającą Postanowienie zgodnie z terminem 7 dni.
 4. 17 grudnia 2014 – Pełnomocnik rozmawia z prokuratorką na temat złożonego zażalenia i dowiaduje się, że Pani prokurator nie złożyła go do Sądu z powodu braku zwrotki z In-postu, że spółka odebrała Postanowienie, którego kopia była dołączona do zażalenia.
 5. 31 grudnia 2014 – W związku z sytuacją związaną z blokadą rachunku co doprowadziło do zerwania kontraktu, spółka musiała zwolnić pracowników.
 6. 15 styczeń 2015 – W dalszym ciągu trwa kontrola w spółce, a Prokuratura wydaje Postanowienie o odblokowaniu rachunków spółki, rachunki zostają odblokowane wraz z środkami jakie były zabezpieczone. Prócz powyższych czynności żadne inne nie miały miejsca, czy to przesłuchanie jako świadkowie czy też podejrzani.
 7. 3 czerwca 2015 – Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach postanawia wydanym Postanowieniem zawiesić postępowanie kontrolne do czasu uzyskania informacji od amerykańskiej administracji podatkowej na temat spółki będącej kontrahentem.
 8. 15 czerwca 2015 – Prokurator złożyła zażalenie na postanowienie o blokadzie rachunków spółki. Pół roku po terminie odblokowania tych rachunków.
 9. 01 lipca 2015 – Przeniesienie działalności w związku z tą sytuacją na teren Republiki Czeskiej do nowo założonej spółki na terenie tego kraju i kontynuacja tej działalności już z innym kontrahentem.
 10. 15 Sierpnia 2015 – Około tej daty Sąd Rejonowy w Katowicach rozpatrzył złożone zażalenie, uznając, że Postanowienie wydane przez prokurator w dniu 16 październik 2014 roku było zasadne. Tu nasuwa się pytanie skoro było zasadne to dlaczego odblokowano konta bez stawiania zarzutów i zabezpieczenia majątkowego? Odpowiedź może być tylko jedna, Sąd w ten sposób zamknął drogę do złożenia przez spółkę wniosku o odszkodowanie.
 11. 23 maja 2016 – W związku z otrzymaną informacją z amerykańskiej administracji podatkowej Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach wznowił kontrolę i wyznaczył termin jej zakończenia na dzień 25 lipiec 2016 roku.
 12. 18 lipiec 2016 – Przesłuchanie jako strony Prezes Zarządu spółki Polskiej przez urzędników prowadzących w dalszym ciągu kontrolę.
 13. 25 lipiec 2016 – Nie zostało zakończone postępowanie kontrolne w spółce, pomimo wyznaczonego takiego terminu mającego zakończyć tą kontrolę.
 14. 4 październik 2016 – Wniosek Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej do Pani prokurator z Prokuratury Regionalnej wcześniej Okręgowej w Katowicach z zapytaniem czy zgromadzono w prowadzonym postępowaniu o Sygn Akt. RP I Ds. 2.2016 materiał dowodowy w tym wniosek o pomoc prawna do Stanów Zjednoczonych, czy też dowód z przesłuchania Prezes Zarządu spółki oraz osoby reprezentującej spółkę amerykańską oraz dwóch innych osób pochodzenia włoskiego lub innych mających znaczenie w ustaleniu faktyczności zawarcia umowy współpracy z dnia 25 maja 2014 roku.
 15. 22 listopad 2016 – Prokurator wydała zarządzenie w sprawie wniosku wyraziła zgodę na udostępnienie materiałów wyszczególnionych w wniosku. Na podstawie zarządzenia udostępniono protokoły przesłuchań trzech osób pochodzenia włoskiego w tym jeden z nich reprezentował spółkę amerykańską.
 16. 4 grudnia 2016 – Protokół z badania ksiąg i pozostałej dokumentacji mówi Nam o wyniku pozytywnym, sporządzenie tego protokołu zajęło dwa lata i półtora miesiąca, jednak Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w dniu kolejnym wyda Postanowienie.
 17. 5 grudnia 2016 – Wydane Postanowienie o którym wspominam w dniu poprzednim włącza do postępowania kontrolnego dowody udostępnione przez Prokuratora z Prokuratury Regionalnej w Katowicach wskazane w zarządzeniu Prokuratora z dnia 22 listopada 2016 roku są to protokoły przesłuchań trzech Włochów z dnia 15 marca 2016 oraz 13 i 21 kwietnia 2016 roku jak również inne dowody rzeczowe nie występujące w Zarządzeniu.
 18. 3 kwietnia 2017 – Została wydana decyzja w I instancji gdzie naliczono zobowiązanie 806 zł. Na tą decyzję spółka przez Swojego pełnomocnika złożyła odwołanie od decyzji do Dyrektora Izby Skarbowej.
 19. 8 marca 2019 – Naczelnik Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach wydał postanowienie o przedstawieniu zarzutów byłej Prezes Zarządu spółki Dagmarze W. która w okresie obejmującym kontrolę podatkową reprezentowała spółkę, które uzasadnił w dniu 29 marca 2019 roku. Zarzuty dotyczyły Art. 56 & 2 w zb. z Art. 61 & 1 w zb. z Art. 62 & 2 Kodeks Karny Skarbowy, powołując się na decyzję kontroli podatkowej uznając za rozstrzygniętą pomimo, że nie było jeszcze decyzji prawomocnej w drugiej instancji. Na te zarzuty Dagmara W. złożyła wniosek o umorzenie postępowania.
 20. 27 marca 2019 – Naczelnik Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego wysyła pismo do spółki informujące o zawieszeniu biegu przedawnienia się zobowiązania podatkowego w związku z postawieniem zarzutów karny skarbowych, byłej Prezes spółki, która pełniła tą funkcję w okresie za który naliczono zobowiązanie.
 21. 26 czerwca 2019 – Naczelnik Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach analizując wniosek stwierdził, że na tym etapie prowadzonego postępowania przygotowawczego nie znajduje podstaw do umorzenia postępowania przygotowawczego.
 22. 28 czerwca 2019 – Pełnomocnik spółki złożył skargę na przewlekłość postępowania kontroli podatkowej do Szefa KAS, który uznał skargę oraz wyznaczył dodatkowy termin załatwienia sprawy do 30 sierpnia 2019 roku.
 23. 08 lipca 2019 – Kieruje w związku z otrzymanym wezwaniem odpowiedź do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.
 24. 05 sierpień 2019 – Jako Prezes spółki LUXONA wysyłam odpowiedź na otrzymane pismo od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, w celu ustosunkowania się co do decyzji I instancji.
 25. 29 sierpnia 2019 – wydana została decyzja przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, która uznała wydaną w I instancji Decyzję, tym samym uznając za zobowiązanie spółki na kwotę 806 zł. Decyzja ta została wydana po ponad dwóch latach a z treści należy zauważyć, że nie wynika by Organ dokonał jakichkolwiek czynności w świetle analizy dowodów jak i zebrania nowych dowodów bądź uznania faktów mówiących wprost przeciwnie co do słuszności decyzji I instancji.
 26. 1 październik 2019 – Pełnomocnik spółki złożył skargę na tą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego obecnie oczekujemy na termin.
 27. 21 października 2019 – zostaje przeprowadzona egzekucja na 1.201,22 zł. z rachunku bankowym spółki na rzecz wierzyciela Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu, a dokonana na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach.
 28. 11 luty 2020 – Odbyło się posiedzenie WSA w Gliwicach, na którym Sąd w składzie trzech Sędziów orzekał w sprawie złożonej skargi przez pełnomocnika spółki. Po zreferowaniu sprawy oraz wysłuchaniu stron odbyła się narada składu sędziowskiego po której przewodniczący składu wydał Postanowienie uchylając Decyzję wydaną przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w dniu 29 sierpnia 2019 r a która była decyzją podtrzymującą Decyzję wydaną przez Naczelnika Śląski Urząd Celny – Skarbowy w Katowicach z dnia 3 kwietnia 2017 r.

Rating: 1 out of 4.