List gończy

WYDANIE POSTANOWIENIA

 • Sąd Okręgowy w Częstochowie II wydział karny w dniu 21 kwietnia 2022 r. wydał list gończy, w związku z niewstawieniem się do zakładu penitencjarnego celem odbycia orzeczonej kary pozbawienia wolności 4 lat i 6 miesięcy, w sprawie sygn. akt II K 64/12, przez tenże Sąd. Wyrok został następnie zmieniony prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 kwietnia 2021 r. pod sygn. akt II AKA 380 / 19. Od którego to wyroku, w pierwszej połowie listopada 2021 r. została złożona, za pośrednictwem Sądu Apelacyjnego w Katowicach kasacja, która do Sądu Najwyższego, trafiła 14 kwietnia 2022 r. i została zarejestrowana pod  sygn. akt IV KK 155/22, o czym więcej tutaj.
 • Już przechodzę do postanowienia Sądu, gdzie wskazano podstawę wydania listu gończego z dwóch kodeksów tj. kodeks postępowania karnego art. 279 & 1 k p k oraz kodeks karny wykonawczy art. 1 & 2 k k w i art. 15 & 2 k k w.
  • art. 279 & 1 Jeżeli oskarżony, w stosunku do którego wydano postanowienie o tymczasowym aresztowaniu, ukrywa się, sąd lub prokurator może wydać postanowienie o poszukiwaniu go listem gończym.
  • art. 1 & 2 W postępowaniu wykonawczym w kwestiach nie uregulowanych w niniejszym kodeksie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego.
  • art. 15 & 2 Jeżeli zachodzi długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca postępowanie wykonawcze, a w szczególności jeżeli nie można ująć skazanego albo nie można wykonać wobec niego orzeczenia z powodu choroby psychicznej lub innej przewlekłej, ciężkiej choroby, postępowanie zawiesza się w całości lub w części na czas trwania przeszkody.
 • A więc tak, osobiście rozumiem to tak, że jeżeli nie można ująć skazanego, to zawiesza się postępowanie, tylko pytanie;
  • Jakie postępowanie zostaje zawieszone w tej sytuacji?
 • W odpowiedzi nasuwają się dwie możliwości, jako pierwsza to postępowanie dotyczące zatrzymania osoby, która ma odbyć orzeczoną karę pozbawienia wolności – co jest niezrozumiałe, gdyż byłoby to sprzeczne z ideą listu gończego. Jako drugie postępowanie, to całkowitą abstrakcją, byłoby zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności.
 • Dalsza podstawa świadczy o odwołaniu się do możliwości zastosowania przepisów z kodeksu postępowania karnego, gdzie jak widzimy odwołano się do jednego z tych przepisów, według którego Sąd może wydać postanowienie o poszukiwaniu listem gończym osoby ukrywającej się, przed odbyciem orzeczonej kary pozbawienia wolności. W tym przypadku rodzą się pytania;
  • Czy za osobę ukrywającą się można uznać osobę, która przebywa pod wskazanym adresem, który to adres jest znany Sądowi?
  • Czy osobą ukrywającą się jest osoba, która odbiera korespondencję z Sądu a także informuje Sąd o zmianie adresu pobytu?
 • Mając na względzie, że osoba odbiera korespondencję, przebywa pod znanym Sądowi adresem oraz informuje o każdej zmianie pobytu,
  • Jest podstawą faktyczną do zastosowania, przez Sąd wskazanej podstawy prawnej?

Publikacja listu gończego

 • W dniu 06 maja 2022 r. na Portalu polskiej Policji – Poszukiwani, pojawiła się publikacja listu gończego dotycząca mojej osoby, co było do przewidzenia, jednak znalazłem pewne zastrzeżenia, co do tej okoliczności. Zacznę może od cytatu zamieszczonego na dole strony i jak rozumiem chodzi o spełnienie wymogów RODO, cytuję;

Na portalu widnieją tylko wizerunki i dane osób, wobec których organy poszukujące (Prokuratury lub Sądy) wydały zgodę na publikację listu gończego. Pobieranie danych i wizerunków osób poszukiwanych i zaginionych ze stron serwisu, a następnie umieszczanie na innych niż policyjne stronach internetowych jest dozwolone, jednak w takiej sytuacji odpowiedzialność za aktualność publikacji spoczywa na administratorze publikującego portalu. Wszelkie roszczenia związane z publikowaniem bądź kopiowaniem zawartości serwisu na stronach innych niż policyjne proszę kierować do administratorów właściwych stron sieci Internet.

WĘGRZYN KRZYSZTOF – Poszukiwani – Portal polskiej Policji (policja.pl)
 • Ponieważ w cytacie znajduje się link bezpośredni do przedmiotowego listu gończego nie będę publikował zdjęcia tego listu, wystarczy kliknąć w link.
 • Jak wynika z treści, którą podkreśliłem w cytacie, publikacja wizerunku i danych osobowych może mieć miejsce tylko za wydaną zgodą przez organ wydający list gończy, w moim przypadku musiałaby być zgoda Sądu. Natomiast z wydanego postanowienia Sądu wydającego list gończy, nie wynika zgoda na publikację danych i wizerunku. Co mówi przepis z Kodeksu postępowania karnego w sprawie listu gończego;
  • art. 280 & 1 W liście gończym podaje się:
  • 1) sąd lub prokuratora, który wydał postanowienie o poszukiwaniu listem gończym;
  • 2) dane o osobie, które mogą ułatwić jej poszukiwanie, a przede wszystkim personalia, rysopis, znaki szczególne, miejsce zamieszkania i pracy, z dołączeniem w miarę możliwości fotografii poszukiwanego;
  • 3) informację o treści zarzutu postawionego oskarżonemu oraz o postanowieniu o jego tymczasowym aresztowaniu albo o zapadłym wyroku;
  • 4) wezwanie każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o tym najbliższej jednostki Policji, prokuratora lub sądu;
  • 5) ostrzeżenie o odpowiedzialności karnej za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce
  • art. 280 & 2 W liście gończym można wyznaczyć nagrodę za ujęcie lub przyczynienie się do ujęcia poszukiwanego, a także udzielić zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej.
  • art. 280 & 3 List gończy rozpowszechnia się, zależnie od potrzeby, przez rozesłanie, rozplakatowanie lub opublikowanie, w szczególności za pomocą prasy, radia, telewizji i Internetu.
 • Jak można zobaczyć, to ustawodawca w art. 280 & 3 k p k, uzależniając od potrzeby umożliwia publikowanie wizerunku i danych osobowych za pomocą m. in. stron internetowych, tylko pytanie;
  • Dlaczego za tym Policja odwołuje się do wydania zgody przez Sąd na publikacje, a nie wprost na przepis ustawy?
 • Być może, powodem jest wskazanie w ustawie uzależnienie od potrzeby, więc odwołanie się do zgody Sądu ma przenieść odpowiedzialność za decyzję o publikacji na organ wydający list gończy, a nie na organ udostępniający. Ponieważ powstaje kolejne pytanie;
  • Czy w tym konkretnym przypadku, jest potrzeba ku publikowaniu wizerunku i danych osobowych?
 • Mając na uwadze okoliczności związane z posiadaniem wiedzy o miejscu przebywania osoby „poszukiwanej”, raczej trudno mówić o potrzebie publikowania wizerunku i danych osobowych.
 • Mało tego w opublikowanych danych wskazano informacje, które nie polegają na prawdzie, chociażby „Ostatnie miejsce zameldowania:” wskazano adres pod którym nawet nie pamiętam, bym był kiedykolwiek zameldowany, a na pewno nie jest to ostatni adres, pod którym w Polsce byłem zameldowany, czy też zamieszkiwałem. Sąd wydający list gończy posiadał informację o ostatnim miejscu zamieszkania w Polsce do czasu, gdy wyjechałem z kraju kilka lat temu, gdzie adres zamieszkania w innym kraju również jest znany temu Sądowi. W tym miejscu przytoczę jeszcze cytat z postanowienia o wydaniu listu gończego „skazany zamieszkuje w Republice Czeskiej, nie zdołano ustalić miejsca pobytu poszukiwanego w Polsce.” Pytanie;
  • W jakim celu ustalać miejsce pobytu w Polsce, skoro wiadomo, że poszukiwany zamieszkuje w innym kraju?
 • W moim mniemaniu, trudno logicznie zrozumieć, jak ktoś może mieszkać w jednym kraju a zarazem przebywać w innym kraju.
 • Biorąc jeszcze pod uwagę przepis z art. 280 & 1 k p k, to w publikowanym liście gończym nie podano danych o których mowa w poszczególnych punktach tego przepisu i tak, brak informacji Sądzie, który wydał postanowienie, brak rysopisu, miejsca zamieszkania i pracy, informacji o zapadłym wyroku, wezwania każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, ostrzeżenia o odpowiedzialności karnej za ukrywanie poszukiwanego.
 • Co prawda odnośnie wezwania każdego do wskazania miejsca pobytu, jest na stronie odnośnik, który umożliwia zgłoszenie miejsca pobytu osoby poszukiwanej, jednak nie jest to wezwanie. Tutaj właśnie zastanawiam się nad skorzystaniem z możliwości zgłoszenia miejsca pobytu osoby poszukiwanej listem gończym. Absurd polega na tym, że organ wydający list gończy posiada/ł w chwili wydania listu wiedzę o miejscu pobytu.
 • Oczywiście jestem świadomy faktycznej podstawy wydania tego listu gończego, w tym przypadku jest to jeden z warunków, który musi zostać spełniony w celu spełnienia warunków jakie organy muszą spełnić, żeby mogły wystąpić o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA). Dopiero po wydaniu ENA, będą mogli podjąć procedurę umożliwiającą im wystąpienie o ekstradycję do właściwych organów kraju w którym mieszkam i to Sąd tego kraju podejmie decyzję o wydaniu mojej osoby, lub odmowie wydania.
 • Jednak wydanie listu gończego w tym celu nie jest argumentem świadczącym o potrzebie publikowania wizerunku i danych osobowych. W związku z tym w dniu 11 maja 2022 r. złożyłem do Policji wniosek o usunięcie z portalu Policji „Poszukiwani” publikacji mojego listu gończego z informacją, że jeżeli nie zostanie usunięta publikacja, to poinformuję odpowiedni organ o naruszeniu danych osobowych, przez organ Policji. Wniosek został odebrany w tym samym dniu, za tym jeżeli wciągu siedmiu dni list gończy nie zostanie usunięty z portalu, złożę odpowiednie zawiadomienie.

Informacje prawne

Tyko merytoryczne komentarze

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

%d bloggers like this: