Obowiązek szczepień

USTAWA WPROWADZAJĄCA OBOWIĄZKOWE SZCZEPIENIA

Aborcja tematem zastępczym dla rządu

Polski Rząd wprowadził ustawę przegłosowaną przez Parlament w cieniu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 05 grudnia 2008 r, (Dz. U.2020.1845 t. j.) data ogłoszenia 20 październik 2020 roku.

Rząd wiedząc, że tak aborcja jak i obowiązek szczepień są dla obywateli tematem wrażliwym, postanowił rozwiązać ten problem w ten sposób, że: Mając wybór gorszego zła, postanowił wykorzystać temat aborcji do wprowadzenia narzuconego przez m.in. Fundację Rockefelera obowiązkowego szczepienia przeciw wirusom i nie tylko, ponieważ ta ustawa pozwala na realizację planu przedstawionego dziesięć lat temu przez fundację. Punkty zawarte w tym planie zamieszczam poniżej.

Art.  36.  Zastosowanie środków przymusu bezpośredniego

1.  Wobec osoby, która nie poddaje się obowiązkowi szczepienia, badaniom sanitarno-epidemiologicznym, zabiegom sanitarnym, kwarantannie lub izolacji obowiązkowej hospitalizacji, a u której podejrzewa się lub rozpoznano chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną, stanowiącą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia innych osób, może być zastosowany środek przymusu bezpośredniego polegający na przytrzymywaniu, unieruchomieniu lub przymusowym podaniu leków.

2.  O zastosowaniu środka przymusu bezpośredniego decyduje lekarz lub felczer, który określa rodzaj zastosowanego środka przymusu bezpośredniego oraz osobiście nadzoruje jego wykonanie przez osoby wykonujące zawody medyczne. Każdy przypadek zastosowania środka przymusu bezpośredniego odnotowuje się w dokumentacji medycznej.

3.  Lekarz lub felczer może zwrócić się do Policji, Straży Granicznej lub Żandarmerii Wojskowej o pomoc w zastosowaniu środka przymusu bezpośredniego. Udzielenie pomocy następuje pod warunkiem wyposażenia funkcjonariuszy lub żołnierzy w środki chroniące przed chorobami zakaźnymi przez tego lekarza lub felczera.

4.  Przed zastosowaniem środka przymusu bezpośredniego uprzedza się o tym osobę, wobec której środek przymusu bezpośredniego ma być zastosowany, i fakt ten odnotowuje się w dokumentacji medycznej. Przy wyborze środka przymusu bezpośredniego należy wybierać środek możliwie dla tej osoby najmniej uciążliwy, a przy stosowaniu środka przymusu bezpośredniego należy zachować szczególną ostrożność i dbałość o dobro tej osoby.

5.  Przymus bezpośredni polegający na unieruchomieniu może być stosowany nie dłużej niż 4 godziny. W razie potrzeby stosowanie tego przymusu może być przedłużone na następne okresy 6-godzinne, przy czym nie dłużej niż 24 godziny łącznie.

6.  Przytrzymywanie jest doraźnym, krótkotrwałym unieruchomieniem osoby z użyciem siły fizycznej.

7.  Unieruchomienie jest dłużej trwającym obezwładnieniem osoby z użyciem pasów, uchwytów, prześcieradeł lub kaftana bezpieczeństwa.

8.  Przymusowe podanie leku jest doraźnym lub przewidzianym w planie postępowania leczniczego wprowadzeniem leków do organizmu osoby – bez jej zgody.

Co oznacza ten artykuł punkt po punkcie

Ad. 1. Z treści zawartej w tym punkcie można wyciągnąć jeden słuszny wniosek jaki się nasuwa a mianowicie. Daje on możliwość zastosowania środków przymusu bezpośredniego wobec każdego człowieka (obywatela), co wynika, cytuję „Wobec osoby, która nie poddaje się obowiązkowi szczepienia, […] a u której podejrzewa się lub rozpoznano chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną…”. Same słowa „podejrzewa się” na to wskazują.

Ad. 2. Punkt ten w pewien sposób uzupełnia pkt. 1, wskazując kto decyduje o użyciu środków przymusu. „O zastosowaniu środka przymusu bezpośredniego decyduje lekarz lub felczer„, tu znaczenie ma przekazanie uprawnienia do podjęcia decyzji „felczerowi”. Kim jest felczer? „Zawód uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym. Kwalifikacje felczera są niższe niż kwalifikacje lekarza”. Cytat z Wikipedia.org Przyznanie takiego uprawnienia felczerowi, który nie posiada wiedzy medycznej takiej jak lekarz, wskazuje na to, że rząd przewiduje możliwość iż lekarze mogą odmówić szczepienia osób, których ewentualnie można podejrzewać o zarażenie się wirusem a nie zarażonych.

Ad. 3. Bardzo ważny i znaczący jest właśnie pkt. 3, na podstawie którego, przekazuje się możliwość zastosowania środka przymusu bezpośredniego przez Policję, Straż Graniczną i Żandarmerię Wojskową. Co to oznacza w rzeczywistości, otóż nic innego jak to, że służby o których mowa są upoważnione do użycia takich środków wyłącznie w oparciu o podstawy, które wynikają z ustaw dotyczących tych jednostek, przy czym Żandarmeria Wojskowa ma możliwość ich stosowania wyłącznie wobec żołnierzy. Więc ten punkt rozszerza zakres stosowania oraz daje większą możliwość. Przykład, Policjant podczas manifestacji, stosuje wobec danej osoby, w/w środek informując osobę, że działa na polecenie felczera lub lekarza, który potwierdzi, że podejrzewa tą osobę o to, że jest zarażona wirusem a potwierdzi to dokonaniem szczepienia. Jedynym punktem, który musi zostać spełniony to dany funkcjonariusz musi być odpowiednio wyposażony w środki chroniące przed chorobami zakaźnymi.

Ad. 4. Tak naprawdę jak słyszymy na demonstracjach, informacja o możliwości użycia środków przymusu jest przekazywana do wszystkich uczestników przez megafony. Jednocześnie podaje się za podstawę zagrożenie epidemiologiczne.

Ad. 5. Punkt ten określa czas na jaki okres można stosować dane środki przymusu i tak najdłużej przez 4 godziny, możemy zostać unieruchomieni a nawet ustawa daje możliwość przedłużania maksymalnie do 24 godzin. Czy czas od 4 do 24 godzin, jest konieczny, by lekarz podejrzewając czy też stwierdzając u Nas zarażenie wirusem, do przeprowadzenia szczepienia? Tu nie chodzi o ograniczenie wolności tylko o unieruchomienie Naszego ciała, w mojej ocenie są to tortury. A też potwierdza to o czym napisałem w odniesieniu do pkt. 3.

Ad. 6. i Ad. 7. Określają czym jest przytrzymanie a unieruchomienie oraz wskazuje jakimi metodami możemy zostać unieruchomieni do 24 h. Poprzez użycie pasów, uchwytów, prześcieradeł lub kaftana bezpieczeństwa. Czyli przy pomocy metod stosowanych obecnie w większości przypadków co do osób mających zaburzenia psychiczne. Ponieważ zastosowanie takich metod wobec osoby nie mającej takich zaburzeń wskazuje na stosowanie tortur.

Ad. 8. Ten punkt jest podsumowaniem w jakim celu wprowadzono tą ustawę kończąc słowami „wprowadzeniem leków do organizmu osoby – bez jej zgody„.

Ustawa na podstawie zgodności z Konstytucją

Art. 8 Pkt. 1 Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej, Pkt. 2 Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej. W związku z tym, każda ustawa stanowiąc prawo musi być zgodna z Konstytucją.

Art. 7 mówi: Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Co oznacza, że władza wprowadzając prawo, musi postępować w granicach, które wytycza prawo Konstytucyjne.

Art. 31 Pkt. 3 Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. Czyż nie jest naruszeniem istoty wolności i praw o którym mowa w związku z Art. 39 a czy to nie jest działaniem określonym w Art. 40.

Art. 39 Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody. Ten artykuł jak można przeczytać, nie zawiera odniesienia się do ustawy co jest jednoznaczne, że stosuje się go bezpośrednio o czym mowa w Art. 8 Pkt. 2 w jego części pierwszej.

Art. 40 Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych. Tak jak w poprzednim artykule tak i ten ma bezpośrednie zastosowanie.

Art. 228 Pkt. 1 W sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, może zostać wprowadzony odpowiedni stan nadzwyczajny: stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej. Pkt. 3 Zasady działania organów władzy publicznej oraz zakres, w jakim mogą zostać ograniczone wolności i prawa człowieka i obywatela w czasie poszczególnych stanów nadzwyczajnych, określa ustawa. Patrząc na treść pkt. 1 widzimy, że daje on podstawę do wprowadzenia jednego z trzech stanów nadzwyczajnych, natomiast pkt. 3 określa zasady oraz zakres w jakim władza publiczna może ograniczyć wolność i prawa człowieka po wprowadzeniu danego stanu nadzwyczajnego i określa je w ustawie.

Art. 233 Pkt. 1 Ustawa określająca zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu wojennego i wyjątkowego nie może ograniczać wolności i praw określonych w art. 30 (godność człowieka), art. 34 i art. 36 (obywatelstwo), art. 38 (ochrona życia), art. 39, art. 40 i art. 41 ust. 4 (humanitarne traktowanie), art. 42 (ponoszenie odpowiedzialności karnej), art. 45 (dostęp do sądu), art. 47 (dobra osobiste), art. 53 (sumienie i religia), art. 63 (petycje) oraz art. 48 i art. 72 (rodzina i dziecko). W tym artykule zostały wymienione wytyczne do ustawy określającej zakres ograniczeń wolności i praw człowieka, po wprowadzeniu stanu wyjątkowego lub wojennego. Ograniczenia nie mogą dotyczyć, art. 30 mówiącego o godności człowieka, ale również art. 39 i art. 40 o których pisałem powyżej.

Dlatego w mojej ocenie

Plan rządu wygląda w następujący sposób, że wydanie orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny będzie zasłoną dla wprowadzenia ustawy. Przypuszczalnie wzięto pod uwagę, możliwość wystąpienia protestów zdając Sobie sprawę, że może on przybrać na sile i wielkości uczestników. Świadczyć może również o tym, że już w ustawie próbuje się nadać Żandarmerii Wojskowej możliwość z korzystania środków przymusu bezpośredniego wobec osób cywilnych o czym może świadczyć zapowiedź, że w dniu 28 października 2020 r ŻW będzie udzielała wsparcia w walce z epidemią, co jest zwykłą przykrywką do faktycznych zadań. Polski rząd wprowadza ograniczenia, zakazy i nakazy, które zgodnie z Konstytucją mogą zostać wprowadzone w jednym z trzech stanów nadzwyczajnych, tylko nie wiedzieć dlaczego takiego stanu nie wprowadzają. Taki obrót pozwoli na zwiększenie przywilejów służbom mundurowym w sposób zgodny z prawem ustawowym, które jednak nie jest zgodne z Konstytucją, ale część społeczeństwa będzie przekonane, że rząd nie jest winny takiej sytuacji, tylko że jest to wina protestujących, uznawanych za opozycję, czy też lewaków, chociaż protestujący nie opowiadają się za jakąkolwiek przynależnością partyjną.

USTAWA MA SŁUŻYĆ TEMU PLANOWI

Plan Fundacji Rockefelera

1. Znajdź chorobę, na którą co roku chorują miliony ludzi na całym świecie. (p. w. Grypa)

2. Przypisz objawy tej choroby – nowej pandemii, żeby ludzie chorując na to co zawsze myśleli, że to coś nowego. (p. w. SARS – CoV – 2)

3. Wmów ludziom, że roznoszą epidemię nawet jak nie chorują. Wmów że chorują bezobjawowo. (p. w. można każdą chorobę tak wmówić każdemu)

4. Rozpętaj histerię wśród społeczeństwa wykorzystując do tego media. Przekazuj na okrągło komunikaty o ilości potwierdzonych zakażeń i ilości zgonów. (p. w. wykorzystanie w tym celu sezonu zachorowania na grypę jesień/zima)

5. Zmuś ludzi żeby na co dzień widzieli coś, co kojarzy im się z pandemią, np. maseczki. (p. w. obowiązek noszenia maseczek, nie ważne z czego zrobionych)

6. Zastrasz ludzi wysokimi grzywnami i restrykcjami w przypadku nie stosowania się do poleceń władz. (p. w. wprowadzone z naruszeniem prawa)

7. Wmów ludziom, że stosując się do ograniczeń zachowują się odpowiedzialnie i dbają o innych. (p. w. włącz myślenie)

8. Wykorzystaj celebrytów do uwiarygodnienia epidemii. Od czasu do czasu jakiś celebryta powinien publicznie ogłosić, że jest zarażony. (p.w. wyłącz telewizję)

9. Zniszcz relacje międzyludzkie. Niech ludzie traktują siebie jak potencjalne źródło zagrożenia. (p. w. Polski obecny rząd już to stosuje od wielu lat)

10. Uzależnij dostęp do podstawowych dóbr, zakupy, podróże, dostęp do lekarza od poddania się restrykcjom. (p. w. godziny seniora, zakaz handlu w niedzielę, zakaz wychodzenia z domu)

11. Opracuj „testy” które wykrywają „chorobę” niezależnie od jakichkolwiek objawów lub ich braku. (p. w. testy działają na zasadzie objawów grypy)

12. Nieustannie podkreślaj że z niczym takim jeszcze nie mieliśmy do czynienia, więc każdy musi cały czas czuć się zagrożony i nikt nie jest bezpieczny. (p. w. chyba, że potrzeba uzyskania frekwencji czy głosów w wyborach, można uspokoić społeczeństwo, że wirus jest w odwrocie, przecież zawsze może wrócić).

Rating: 1 out of 4.