OŚWIADCZAM

OŚWIADCZAM Jako Obywatel Polski skazany wyrokiem Sądu Okręgowego w Częstochowie oraz wyrokiem Sądu Okręgowego w Opolu, jak również w prowadzonym procesie przed Sądem Okręgowym w Lublinie oraz prowadzonym śledztwie przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach. W myśl Art. 54 pkt.1 Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Oświadczam, że nie uznaje zapadłych wyroków, jak również przyszłych wyroków, które zostaną wydane na podstawie trwających postępowań. Ponieważ zostały wydane, czy też są prowadzone przez zależne Sądy jak i Prokuratorów o czym świadczy naruszenie praw wynikających z KONSTYTUCJI Rzeczypospolitej Polskiej w tym Art.32 oraz Art.42. Ja, niżej podpisany jako Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej świadomy swoich praw i obowiązków wynikających z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, która w myśl Art.8 jest najwyższym prawem obowiązującym w demokratycznym państwie Polskim. Jak również stanowi podstawę prawa dla państwa, opartą na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Będąc Obywatelem równym w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego – Polski. Złączony więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie, pomny gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawy wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane. Mając na uwadze fakt wynikający z braku poszanowania prawa przez najwyższe władze państwa Polskiego wraz z Kancelarią Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w tym Art.7 w zw. z Art.32 w zw. z Art.83 oraz Art.184 przez niewykonanie nakazu udostępnienia publicznie listy osób popierających kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa na podstawie prawomocnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego wydanego w myśl Art. 61. Jak również mając na uwadze inne naruszenie prawa Konstytucyjnego, przez najważniejsze Organy ustawodawcze w tym, Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Sejm i Senat oraz Radę ministrów a wynikające z Art.187 oraz Art.194 a konsekwencją tego jest naruszenie niezależności i niezawisłości Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Sądów powszechnych które to gwarantuje Konstytucja skutkiem czego jest stan nie uznawania zapadłych wyroków. Jednocześnie: WZYWAM Na podstawie Art.4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wzywam wszystkich, którzy sprawują władzę na podstawie mandatu przyznanego przez Naród. Którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję powinni przestrzegać oraz stosować, oraz by czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego praw do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej. Jednak, że nie przestrzegają tych wartości, by zrzekli się tych mandatów na rzecz Obywateli dla dobra Narodu Polskiego, by Naród mógł w sposób demokratyczny dokonać wyboru Swoich przedstawicieli z grona Obywateli a nie z grona reprezentantów partii politycznych. Obywatel oraz przedstawiciel Narodu Polskiego: Krzysztof Węgrzyn