Oświadczenie Ministra Sprawiedliwości

OŚWIADCZENIE DOTYCZY SĘDZIÓW

Oświadczenie z dnia 18 stycznia 2021 r.
 1. Z całością oświadczenia Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro można zapoznać się tutaj “Oświadczenie Ministerstwa Sprawiedliwości
 2. Cytat “Nikt nie może stać ponad prawem, a już zwłaszcza sędziowie” –
  1. owszem ponad prawem nie mogą stać obywatele, sędziowie, prokuratorzy itp. ale również ponad prawem nie stoją politycy ani opozycyjni ani też rządzący ponieważ wszyscy są wobec prawa równi. Art. 32 Konstytucji RP
 3. Cytat “Tego wymaga interes Polaków, którzy mają prawo do sprawiedliwych i sprawnych sądów, gdzie wyroki wydają uczciwi i nieskazitelni sędziowie” –
  1. można by przyznać rację. Tylko z jednym zastrzeżeniem a mianowicie słowa te pochodzą od polityka, który jest przedstawicielem władzy wykonawczej, natomiast sędziowie reprezentują władzę sądowniczą. Art. 10 Konstytucji RP
  2. Zgodnie z tym sędziowie reprezentujący Sądy i Trybunały, są niezależni od innych władz w myśl Art. 173 Konstytucji RP a w sprawowaniu Swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji i ustawom o czym mówi Art. 178 Konstytucji RP.
  3. W związku z tym, każda ingerencja przedstawicieli władzy ustawodawczej czy też wykonawczej wobec władzy sądowniczej, narusza prawo zagwarantowane w Konstytucji RP, ponieważ organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa Art. 7 Konstytucji RP.
  4. Taką ingerencją jest już wydanie takiego oświadczenia przez organ władzy wykonawczej, jakim jest Ministerstwo Sprawiedliwości na czele którego stoi Minister Sprawiedliwości a jednocześnie Prokurator Generalny w osobie Zbigniewa Ziobro.
 4. Cytat “…ponieważ ma służyć obronie sędziów, którym Sąd Najwyższy uchylił immunitety i sami mają stanąć przed sądem za poważne przestępstwa” –
  1. dla uściślenia immunitety uchyliła tzw. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, której status prawny został podważony uchwałą składu połączonych trzech Izb Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r. o sygn. akt BSA I-4110-1/20. Podejmując tą, uchwałę Sąd Najwyższy w składzie połączonych Izb wykonuje wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawach C-585/18, C-624/18 i C625/18. W związku z tym oświadczenie Ministerstwa Sprawiedliwości powołując się na wyroki tzw. Izby Dyscyplinarnej jest nie tylko ingerencją w niezależność władzy sądowniczej, ale również nierespektowaniem wydanej uchwały Sądu Najwyższego.
  2. Kolejną ważną rzeczą jest fakt, iż oświadczenie odnosi się do SSA Beaty Morawiec z Krakowa, gdzie autor publicznie przedstawia zamiary postawienia zarzutów jakie ma Prokuratura wobec sędzi Beaty M. ujawniając też materiały z wszczętego postępowania co jest niezgodne z przepisami prawa. Ważną rzeczą jest również to, że sędzia Beata Morawiec złożyła wcześniej pozew przeciwko Zbigniewowi Ziobro, który też wygrała.
  3. Oświadczenie to dotyczy również SSO Igor Tuleya z Warszawy, którego zdaniem autora prokuratura zamierza zarzucić ujawnienie tajemnicy postępowania przygotowawczego prowadząc posiedzenie sądu. Typowa hipokryzja Ministra Sprawiedliwości. Przypomnę, że sprawa w której brał udział sędzia Igor Tuleya, była nie pomyśli obecnej władzy politycznej.
  4. W tym miejscu moje pytanie brzmi, dlaczego nie wspomina autor oświadczenia o innych sędziach wobec których wszczęto postępowanie dyscyplinarne bez podstawy prawnej np. wobec SSA Robert Kirejew z Katowic?
   1. Co wzbudza w moim przypadku wątpliwości co do orzekania sędziów wobec, których wszczyna się bezpodstawne postępowania dyscyplinarne, gdyż w mojej ocenie jest to represja mająca wywrzeć nacisk na sędziego, do orzekania według życzeń władzy wykonawczej.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYROKU TSUE

Oświadczenie z dnia 02 marca 2021 r.
 1. Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku w sprawie C-824/18: Sąd krajowy powinien odstąpić od stosowania przepisów nowelizacji ustawy o KRS. Cały wyrok pod linkiem curia.europa.eu
  1. Podstawy orzeczenia:
   1. Art. 267 TFUE – Uprawnienie lub obowiązek sądów krajowych w zakresie wystąpienia z odesłaniem prejudycjalnym lub jego podtrzymania.
   2. Art. 4 ust. 3 TUE – Zasada lojalnej współpracy – Pierwszeństwo prawa UniiUprawnienie do odstąpienia od stosowania przepisów krajowych niezgodnych z prawem Unii
 2. Całość oświadczenie można przeczytać pod linkiem “Ziobro o orzeczeniu TSUE” opublikowanym przez Dziennik.pl
 3. Cytuję: “Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE jest dla nas nie do przyjęcia – oświadczył minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Dodał, że nie uznaje uzasadnienia, które nakazuje nie liczyć się z porządkiem prawa państwowego“.
  1. Jak wynika z podstawy wskazanej przez TSUE art. 267 TFUE
   1. “Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest właściwy do orzekania w trybie prejudycjalnym […]
    1. W przypadku gdy pytanie z tym związane jest podniesione przed sądem jednego z Państw Członkowskich, sąd ten może, jeśli uzna, że decyzja w tej kwestii jest niezbędna do wydania wyroku, zwrócić się do Trybunału z wnioskiem o rozpatrzenie tego pytania.
    2. W przypadku gdy takie pytanie jest podniesione w sprawie zawisłej przed sądem krajowym, którego orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu według prawa wewnętrznego, sąd ten jest zobowiązany wnieść sprawę do Trybunału.
   2. Oraz art. 4 ust. 3 TUE
    1. Zgodnie z zasadą lojalnej współpracy Unia i Państwa Członkowskie wzajemnie się szanują i udzielają sobie wzajemnego wsparcia w wykonywaniu zadań wynikających z Traktatów
    2. Państwa Członkowskie podejmują wszelkie środki ogólne lub szczególne właściwe dla zapewnienia wykonania zobowiązań wynikających z Traktatów lub aktów instytucji Unii.
  2. Jest to standard jaki jest stosowany przez obecną władzę Rzeczypospolitej Polskiej w wypowiedziach publicznych, który to polega na przekłamywaniu faktów czy też komentowanych treści w tym przypadku orzeczenia TSUE. Mam tu na myśli podkreślone słowa cytatu Zbigniewa Ziobry. Pierwszeństwo prawa Unii Europejskiej nie jest tożsame z nakazem nie liczenia się z porządkiem prawa państwowego.
  3. Kraje przystępując do Unii Europejskiej w 2004 r. podpisując Traktat zobowiązały się dostosować prawo krajowe w celu ujednolicenia. Jest to zresztą logiczne, gdyż ciężko byłoby sobie wyobrazić iż w każdym kraju członkowskim obowiązywały by inne prawa a w szczególności prawa podstawowe np. prawa człowieka, prawo do wolności, praworządności, wymiaru sprawiedliwości, zasad równego traktowania itp.
 4. Cytuję: “Konstytucja jest najwyższym prawem w Polsce. W świetle wyroku, który dzisiaj zapadł, należałoby uznać, że ten artykuł już nie obowiązuje. A tym samym nie obowiązuje polska konstytucja. I konstytucja nie jest już najwyższym aktem prawnym i prawem RP, ale jest prawem podrzędnym a można powiedzieć uchylonym poprzez regulacje europejskie w taki zakresie w jakim uznaje to za właściwe Trybunał w Luksemburgu”.
  1. Tutaj należy przypomnieć Ministrowi Sprawiedliwości i Prokuratorowi Generalnemu, treść Konstytucji RP.
   1. art. 9 “Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego”.
   2. art. 173 “Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz”.
   3. art. 175 “Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe”
  2. Już treść art. 9 zaprzecza słowom Zbigniewa Ziobro, natomiast kolejne dwa artykuły mają na celu przypomnieć, że orzeczenie TSUE dotyczy wymiaru sprawiedliwości, który jest odrębną władzą Rzeczypospolitej Polskiej za tym nie dotyczy to ani władzy ustawodawczej ani władzy wykonawczej, a Minister Sprawiedliwości to władza wykonawcza, która nie powinna komentować wydanych wyroków Trybunałów ani Sądów a tym bardziej ingerować w ich działalność. Dotyczy to tak krajowego jak i unijnego wymiaru sprawiedliwości.
 5. Cytuję: “Orzeczenie TSUE “jest dla nas nie do przyjęcia”. Jeżeli państwo mnie pytacie, czy ja w tym sensie ten wyrok uznaję, odnosząc się do uzasadnienia, które nakazuje nie liczyć się w ogóle z porządkiem prawa państwowego, konstytucyjnego, to oczywiście nie uznaję nigdy takiego wyroku ani rozstrzygnięcia takiego organu, który funkcjonuje w orbicie UE”.
  1. Wypowiadając podkreślone słowa Minister Sprawiedliwości zaraz po zakończeniu konferencji prasowej powinien na ręce Premiera Rzeczypospolitej Polskiej złożyć dymisję z pełnienia funkcji oraz stanąć przed Trybunałem Stanu.
  2. Ponieważ słowa te oznaczają nic innego jak wezwanie do anarchii. Biorąc pod uwagę, że wszyscy są równi wobec prawa, to skoro Minister Sprawiedliwości stwierdza, iż nie uznaje wyroku Trybunału, to każda osoba wobec której zapadnie wyrok również nie musi go uznawać.
 6. Cytuję: “Obowiązkiem sądu nie jest uprawianie polityki i dokonywanie politycznych sądów w obszarze rzeczywistości, jaką się zajmuje. Zadaniem europejskiego sądu jest stosować normy prawne i traktatowe w takim zakresie, w jakim zostały one przyjęte zgodną wolą państw tworzących UE“.
  1. Tutaj odwołam się do pkt. 3.2 zdanie pierwsze. Zadaniem nie tylko Trybunału europejskiego, ale również każdego innego jak i Sądów jest wydawanie orzeczeń na podstawie prawa, które to prawo jest zgodne z Traktatami przyjętymi przez państwa przystępujące do UE, czy też prawa zgodnego z Konstytucji w danym kraju.
  2. Zbigniew Ziobro jak można wnioskować z tego cytatu wychodzi z założenia, że politycy mogą tworzyć przepisy prawa według własnego uznania i każdy powinien się poddać tym przepisom i nikt nie ma prawa ich podważać. Takie podejście cechuje dyktatorów.
 7. Cytuję: “Rolą sądu europejskiego w Luksemburgu nie jest tworzenie procesu politycznego, który zmierza do federalizacji i budowy państwa federalnego UE, ale rolą jest stosowanie prawa i w tym zakresie ten sąd poza swoją rolę w sposób jawny wykroczył. Mamy tu do czynienia bardziej z polityką, niż stosowaniem prawa, a my do procesów politycznych będziemy się też odnosić w sensie politycznym”.
  1. Praktycznie ten cytat różni się treścią od cytatu poprzedniego, a jednocześnie ma takie samo znaczenie, więc nie będę się powtarzał.
 8. Kończąc swoją analizę oświadczenia Zbigniewa Ziobry, który pełni funkcję Ministra Sprawiedliwości, apeluję by w związku z wypowiedzianymi słowami
  1. “oczywiście nie uznaję nigdy takiego wyroku ani rozstrzygnięcia takiego organu”.
   1. Zachował się jako polityk, który jest niegodny sprawować powierzony urząd i poddał się do dymisji.  

SKŁADAM OŚWIADCZENIE

W odniesieniu do oświadczeń MS
 1. Konstytucja RP
  1. Art. 8 ust. 1 – Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.
   1. ust. 2 – Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.
  2. Art. 7 – Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa
  3. Art. 32 ust. 1 – Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
   1. ust. 2 – Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
  4. Art. 42 ust. 1 – Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Zasada ta nie stoi na przeszkodzie ukaraniu za czyn, który w czasie jego popełnienia stanowił przestępstwo w myśl prawa międzynarodowego.
  5. Art. 45 ust. 1 – Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.
 2. Prowadzone postępowania karne Sygn. Akt IV K 424/12, Sygn. Akt. II AKa 380/19, sygn. Akt. II AKa 433/19, Sygn. Akt RP I Ds. 2.2016
  1. Mając na uwadze postępowania karne prowadzone, wobec mojej jak i innych osób występujących w tych postępowaniach,
  2. W oparciu o wiedzę nabytą z obowiązujących ustaw, określających znamiona czynów zabronionych, których rzekomo mielibyśmy się dopuścić.
  3. Jestem przekonany, iż doszło do naruszenia przepisów prawa wynikających z Konstytucji RP.
  4. Czego dowodem jest oświadczenie Ministerstwa Sprawiedliwości, jak również podejmowanie innych działań godzących w demokratyczny ustrój Polski opierający się o trój podział władzy. Chociażby działanie represyjne wobec sędziów.
  5. Dochodziło do ingerencji w sposób bezpośredni, czy też pośredni osób związanych z władzą wykonawczą, przy użyciu różnych metod w tym represji w celu wywarcia nacisku na sędziów orzekających
 3. Będąc świadomy tego, iż obecnie rządząca w Polsce władza na czele której stoi dyktator Jarosław Kaczyński poprzez Swoje działania o których wyżej napisałem, jak również przez wiele innych działań podejmowanych przez Jego zaufanych ludzi m. in. Zbigniew Ziobro, Bogdan Święczkowski wobec pośrednio mojej osoby jak i innych osób.
  1. Przy czym działania, które podejmowała były niezgodne z obowiązującym prawem, wynikającym z Konstytucji RP oraz Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej czy też Deklaracja Praw Człowieka.
  2. Przez co naruszono nie tylko moją godność osobistą, czy też ograniczono moją wolność, ale też do naruszenia mojej własności i majątku.
  3. W tym celu jako władza ustawodawcza dopuszcza się przekroczenia uprawnień oraz wykorzystuje możliwości kreowania prawa dla własnych potrzeb i korzyści, korumpowania i stosowania represji wobec prokuratorów i sędziów.
  4. Słysząc słowa Ministra Sprawiedliwości, które nawiązują do anarchii, a które odbieram jako przyzwolenie na nierespektowanie wyroków wydanych przez Trybunał czy Sąd.
 4. Oświadczam, że jako osoba niewinna nie jestem wstanie w żaden sposób uznać wyroków, które zapadły jak również tych, które dopiero zapadną, a ich wynik jest już dzisiaj znany, nie zostanę uniewinniony. Ponieważ władza rządowa, którą cechuje dyktatura doprowadziła do utraty wiarygodności w sprawiedliwe rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.
  1. Panie Ziobro i inni, czy myślicie, że nikt nie zna Waszych planów i celów, którymi się kierujecie? Ma Pan rację, że mało kto uwierzy w to co piszę, ponieważ nie zabiegam oto, ale musi Pan wiedzieć, że Wasze plany przejrzałem już dawno, może jeszcze za nim Pan je poznał.
  2. Proszę również pamiętać, że to Pan jako Minister Sprawiedliwości daje przykład do nierespektowania wyroków Sądu, więc tym sposobem nie może Pan żądać od innych osób, by respektowali wyroki a szczególnie jeżeli nie popełnili przestępstwa.
  3. Dlatego oświadczam Panu, że wyroki, które zapadły bądź zapadną a nie będą to wyroki uniewinniające wobec osób oskarżonych w procesach z moim udziałem, nie będę uznawał. Natomiast jeżeli zostaną w nich orzeczone kary pozbawienia wolności, będę odbierał jako orzeczenie ZAKAZU WJAZDU DO POLSKI WYDANE PRZEZ WŁADZĘ WYKONAWCZĄ
  4. Dlatego walczę o swoją godność i sprawiedliwość, a także o naruszenie własności i majątku. Proszę uwierzyć, że niezadowoli mnie zwrot majątku, który za Panu podległy organ, wypłaci Republika Czeska.
  5. Jestem świadomy, że organ tego kraju również naruszył prawo, jednak zrobił to ponieważ został wykorzystany i jest mi po prostu wstyd za to, że taka władza rządzi Polską.
  6. Jeżeli będzie taka potrzeba to również wspomogę Czeski kraj, ponieważ zostali perfidnie wykorzystani przez Polską władzę, a szczególnie była Pani prokurator, która poniosła odpowiedzialność zostając zwolniona z pracy
  7. Oświadczam Panu, że dopóki dopóty starczy mi zdrowia, sił i środków by walczyć, nie zależnie od tego czy będę mógł przyjeżdżać do Polski czy nie, tak długo będę walczył o sprawiedliwość dla siebie i innych.
  8. Oświadczam również Panu, że jeżeli uda się Panu za pomocą stosowanych metod w tym represji wobec sędziów, bym przegrał prawomocnie w Polskich Sądach, to i tak nie zobaczy mnie Pan w więzieniu, a cokolwiek by się wydarzyło, to Pan będzie za to odpowiedzialny.
%d bloggers like this: