Podstawa prawna

Artykuł 73 a K.K.S.

Art. 73 a K.K.S.Zmiana przeznaczenia wyrobu akcyzowego
 1. Do Ustawy z dnia 10 września 1999 roku Kodeks Karny Skarbowy, w związku z Ustawą o zmianie Ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku (Dz.U. Nr 178, poz. 1479) wprowadzono na jej podstawie
 2. Art. 73 a w brzmieniu:
  1. & 1 „Kto w użyciu wyrobu akcyzowego zmienia jego przeznaczenie, w szczególności używa oleju opałowego jako oleju napędowego, przez co naraża podatek akcyzowy na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.”
  2. & 2 „Jeżeli kwota narażonego na uszczuplenie podatku akcyzowego jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.”
  3. & 3 „Jeżeli kwota narażonego na uszczuplenie podatku akcyzowego nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.”

Jaka jest podstawa do jego zastosowania

Ustawa o podatku akcyzowym (Dz.U. 2004 nr 29 poz. 257)
 1. Musimy teraz odpowiedzieć Sobie na pytanie. Jaka jest podstawa prawna do zastosowania tego artykułu, skąd wynika i co mówi? Mając na względzie to o czym mówi ten artykuł to należy przyjąć, że jedną z podstaw prawnych będzie Ustawa o podatku akcyzowym z dnia 23 stycznia 2004 roku (Dz.U. 2004 nr 29 poz. 257) z której to ustawy przytoczę najważniejsze artykuły mające związek ze zmianą przeznaczenia wyrobu akcyzowego:
  1. Art. 3 ust. 1 „Do celów poboru akcyzy i obowiązku oznaczania wyrobów znakami akcyzy na terytorium kraju stosuje się klasyfikację wyrobów akcyzowych w układzie odpowiadającym Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU);
  2. Art. 3 ust. 2 „Do celów poboru akcyzy i obowiązku oznaczania znakami akcyzy w imporcie oraz w dostawie i nabyciu wewnątrzwspólnotowym stosuje się klasyfikację wyrobów akcyzowych w układzie odpowiadającym Scalonej Nomenklaturze (CN);
  3. Art. 62. 1. Do paliw silnikowych i olejów opałowych w rozumieniu ustawy zalicza się:
   1. wyroby wymienione w poz. 1—12 załącznika nr 2 do ustawy;
 2. Obowiązek oznaczania znakami akcyzy
  1. Art. 83. 1. Obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy podlegają wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 3 do ustawy;
  2. Art. 86. 1. Obowiązek oznaczania wyrobów akcyzowych podatkowymi znakami akcyzy ciąży na producentach, importerach, podmiotach dokonujących nabycia wewnątrzwspólnotowego, przedstawicielach podatkowych;
  3. Art. 87. 1. Wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy muszą być prawidłowo oznaczone odpowiednimi znakami akcyzy przed zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy;
  4. Art. 87. 2. Wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy, bez ich uprzedniego prawidłowego oznaczenia odpowiednimi znakami akcyzy, nie mogą być:
   1. importowane;
   2. przywiezione na terytorium kraju w wyniku nabycia wewnątrzwspólnotowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.
   3. Z uwzględnieniem ust. 1 i 2, wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy nie mogą być przedmiotem obrotu na terytorium kraju bez ich uprzedniego prawidłowego oznaczenia odpowiednimi znakami akcyzy;
  5. Art. 92. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
   1. postacie wprowadzanych znaków akcyzy i ich wzory, elementy znaku akcyzy oraz szczegółowe sposoby ich umieszczania na typowych dla danego rodzaju wyrobów akcyzowych opakowaniach jednostkowych;
Rozporządzenie Ministra Finansów (Dz.U.2005 nr 96 poz. 815)
 1. Następnie do tej podstawy musimy dodać zgodnie z Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2005 roku (Dz.U. 2005 nr 96 poz. 815) w którym mowa:
  1. Art. 66. 1.
   1. § 1. 1. Oleje opałowe, z których 30 % lub więcej objętościowo destyluje przy 350 °C oraz których gęstość w temperaturze 15 °C jest niższa od 890 kg/m3, bez względu na symbol PKWiU, sklasyfikowane w pozycji CN 2710 oraz oleje napędowe, oznaczone symbolem PKWiU 23.20.15, objęte kodami CN 2710 19 41, 2710 19 45 lub 2710 19 49 – wykorzystywane do celów opałowych lub do celów żeglugi (włączając rejsy rybackie), zwane dalej „wyrobami”, podlegają znakowaniu i barwieniu, w sposób określony w ust. 4;
   2. § 1. 2. Do znakowania wyrobów stosuje się nieusuwalny znacznik, który jest substancją o nazwie chemicznej N-etylo-N-[2-(1- izobutoxy – etoxy) etylo]azobenzeno – 4 – amina (Solvent Yellow 124);
   3. § 1. 3. Do barwienia wyrobów stosuje się, w przypadku ich wykorzystywania:
    1. do celów opałowych — substancję typu Solvent Red 164 lub typu Solvent Red 19;
   4. § 1. 4. Przez prawidłowo oznaczony i zabarwiony wyrób rozumie się, w przypadku:
    1. wyrobów określonych w ust. 3 pkt 1, wyrób, do którego dodano znacznik w ilości nie mniejszej niż 6,0 mg/l znakowanego wyrobu i barwnik typu Solvent Red 164 w ilości nie mniejszej niż 6,6 mg/l barwionego wyrobu lub barwnik typu Solvent Red 19 w ilości nie mniejszej niż 6,3 mg/l barwionego wyrobu;
Advertisements

Dowód rzeczowy

Wyniki Ekspertyzy wykonane na zlecenie Prokuratury
 1. Teraz tak, mając tą wiedzę Prokurator, chcąc postawić zarzuty potrzebuje dowodu rzeczowego, który będzie potwierdzał, że na w/w podstawie prawnej doszło do naruszenia Art. 73 a K.K.S. i mając potwierdzający na to dowód stawia zarzuty.
 2. Takim dowodem będzie na pewno zlecona przez Prokuraturę do przeprowadzenia przez specjalistyczny instytut ekspertyza dotycząca zabezpieczonego towaru w tym przypadku paliwa, które przypomina Olej Napędowy oraz olej nazywany przez Prokuratora Olej Opałowy w związku z posiadaną barwą koloru czerwonego, który posiadał nazwę handlową Olej napędowy do celów grzewczych nazwa ta jednak nie występowała w nomenklaturze PKWiU oraz CN do roku 2009.
 3. Wykonując usługę wykonania ekspertyzy Instytut, po przeprowadzeniu badań i analizy zabezpieczonych próbek wydał ekspertyzę w której możemy przeczytać:
  1. Zastrzeżenie: Pkt. 4 Instytut nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki, mogące powstać w wyniku niewłaściwej nazwy badanego wyrobu podanej przez Zleceniodawce (tj. Prokuraturę.)
  2. Wynik badań – Czerwonej cieczy ropopochodnej w której czytamy, Zawartość znacznika Solvent Yellow 124 poniżej 0,1** mg/l Zawartość barwika typu Solvent Red 19 11,2+/- 0,2 mg/l, **) brak charakterystycznego pasma świadczącego o obecności znacznika Solvent Yellow 124.
 4. Kolejny cytat będzie pochodził z drugiej ekspertyzy wykonanej przez inny instytut w innym okresie czasowym lecz z paliwa od tego samego dostawcy:
  1. „Zabezpieczone surowce, odpady i produkt przetwórni świadczą o tym, że przez cały czas działalności zaopatrywano się w paliwo, które faktycznie było barwionym na czerwono olejem napędowym. Spełniającym wszystkie parametry jakościowe dla oleju napędowego. Tę sugestię wydaje się potwierdzać brak znacznika fiskalnego w próbkach pobranych ze zbiornika zawierającego nie odbarwiony olej opałowy.”
%d bloggers like this: