Polskie organy ścigania

 • Do napisania, tego artykułu zainspirował mnie jeden z artykułów, który przeczytałem na portalu Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP). Tytuł brzmi “PRZEJĘTE BLISKO 33 MLN NIELEGALNYCH PAPIEROSÓW“, który można przeczytać pod udostępnionym linkiem.

przykład działania

 • Autor artykułu opisuje, w jaki sposób funkcjonariusze CBŚP wraz z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) zapobiegli narażeniu skarbu państwa na straty około 40 mln zł. Przejmując z przemytu prawie 33 mln papierosów bez polskich znaków akcyzy, wartych blisko 25 mln zł. Zapoznając się z całością artykułu nabrałem pewnych wątpliwości co do przeprowadzonej akcji, jak również odniosłem wrażenie, że opisane działanie służb jest podobne do akcji służb, dotyczącej również przemytu papierosów o której już wcześniej pisałem w jednym z swoich artykułów tutaj. Jest to o tyle istotne, że w tamtym artykule opierałem się o uzyskane informacje od osób trzecich, teraz natomiast są to informacje prosto od służb. Tak się składa, że te informacje się wzajemnie potwierdzają i tym samym potwierdzają budzące wątpliwości co do zasadności podejmowanych, przez organy ścigania działań. Szczególnie mam tu na myśli,
  • czy w tamtym jak i w tym przypadku można w ogóle mówić o popełnieniu przestępstwa skarbowego w skutek którego doszło do narażenia lub uszczuplenia podatku?
 • Dla jasności przytoczę fragmenty artykułu opublikowanego na portalu CBŚP i tak;
  • “Nielegalny towar przypłynął do Polski z Singapuru w 3 kontenerach, w których według dokumentów miały znajdować się akcesoria budowlane. Dzięki współpracy służb Skarb Państwa nie został narażony na straty około 40 mln zł.”
  • “Policjanci z Zarządu w Gdańsku Centralnego Biura Śledczego Policji uzyskali, a następnie potwierdzili informację, że na pokładzie statku płynącego z Singapuru do portu w Gdańsku, mogą znajdować się papierosy. Nielegalny towar miał być ukryty w kontenerach, w których według dokumentacji przewozowych miały znajdować się akcesoria budowlane, takie jak okna, drzwi czy ceramika. Wyjaśniając okoliczności sprawy policjanci nawiązali ścisłą współpracę z funkcjonariuszami Pomorskiego Urzędu Celno–Skarbowego w Gdyni (Krajowa Administracja Skarbowa).”
 • Odnośnie pierwszego cytatu ciekaw jestem w jaki sposób wyliczono możliwość narażenia na stratę około 40 mln. skoro wartość przejętych papierosów to blisko 25 mln. złotych. Natomiast w drugim cytacie moją uwagę zwróciły sformułowania, o potwierdzeniu informacji, że na statku mogą być papierosy oraz nielegalny towar miał być ukryty w kontenerach. W mojej ocenie z potwierdzenia takiej informacji nic nie wynika, a właściwie można ją przypisać do każdego transportu czy towaru. “mogą znajdować się papierosy“, ale nie muszą, “towar miał być ukryty w kontenerach”, ale nie musiał. Czy z zasady papierosy są towarem nielegalnym? W mojej ocenie nie. A więc jakie okoliczności wymagały wyjaśnienia i nawiązania współpracy z KAS? Teraz kolejny cytat;
  • “Policjanci CBŚP wspólnie z funkcjonariuszami KAS ustalili, że odbiorcą deklarowanego towaru, czyli „akcesoriów budowlanych” miała być jedna z warszawskich firm. Jak się później okazało, po kontenery zgłosił się przedstawiciel firmy z terenu województwa łódzkiego, której kierowcy, a wśród nich właściciel firmy, pod pozorem tranzytu do Niemiec, odebrali kontenery z portu i usiłowali je rozładować w jednym z wynajętych magazynów na terenie woj. łódzkiego“.
 • Z tego cytatu wynika, że firma z Warszawy, jako importer miała oficjalnie z Singapuru sprowadzić “akcesoria budowlane” w trzech kontenerach, ale w zamian w kontenerach znalazły się papierosy bez znaków akcyzowych. Jak wynika z dalszej części cytatu, to firma importująca “akcesoria budowlane”, jeszcze przed dotarciem do portu, sprzedała już “akcesoria budowlane” firmie z terenu województwa łódzkiego z której kierowcy wstawili się w porcie i odebrali trzy kontenery. Zgodnie z specyfikacją w kontenerach miały znajdować się “akcesoria budowlane”, a więc towar jaki został zamówiony. Czy kierowcy mogli mieć wiedzę, że w kontenerach znajdują się papierosy bez znaków akcyzy, teoretycznie tak, ale tylko w przypadku, że zostali o tym poinformowani, praktycznie posiadali jedynie wiedzę jaka wynikała z kwitów przewozowych, dodatkowo wiedza ta została potwierdzona przez funkcjonariuszy prowadzących odprawę celną a więc KAS, którzy wydali kierowcą te kontenery. Jak widać na materiale filmowym dołączonym do artykułu, kontenery były zaplombowane, co znaczy, że kierowca nie mógł go otworzyć.
 • Za tym pytanie
  • Dlaczego funkcjonariusze celni (KAS) mając informację uzyskaną od CBŚP o znajdujących się w kontenerach papierosach bez znaków akcyzy, pozwolili na wyjazd tych kontenerów?
 • Oczywiście odpowiedź na to pytanie może być dość prosta, ponieważ organy ścigania pozwalając na opuszczenie portu zamierzali dotrzeć do końcowego odbiorcy tych papierosów. Jednak w dalszej części postaram się wyjaśnić, czy taka odpowiedź jest prawidłowa. Ale jeszcze wcześniej może kolejny cytat;
  • “Działania funkcjonariuszy doprowadziły do zatrzymania dwóch kierowców oraz właściciela firmy transportowej. Po otwarciu kontenerów okazało się, że wewnątrz zamiast materiałów budowlanych znajduje się blisko 33 mln szt. papierosów bez znaków akcyzy. W Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku kierowcy usłyszeli zarzuty m.in. paserstwa akcyzowego, natomiast właściciel firmy został decyzją Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy.
 • W ten sposób wracamy do pytania zadanego na początku, czy w ogóle doszło do przestępstwa i czy ewentualnie mogły rzekome przestępstwo popełnić zatrzymane osoby? oraz czy istnieje przestępstwo za popełnienie którego zarzuty usłyszeli kierowcy. W celu odpowiedzi należy zapoznać się z ustawą Kodeks karny-skarbowy z dnia 10 września 1999 r. (Dz.U. 2022 poz. 859) oraz ustawą o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r. (Dz.U. 2022 poz. 143). Przytoczę teraz przepisy tych ustaw, które są istotne, dla znalezienia odpowiedzi na pojawiające się pytania i tak zacznę od Kodeksu karno-skarbowego;
  • art. 1 & 1 Odpowiedzialności karnej za przestępstwo skarbowe lub odpowiedzialności za wykroczenie skarbowe podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.
  • art. 1 & 4 Jeżeli do dokonania przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego wymagane jest nastąpienie określonego w kodeksie skutku, sprawca zaniechania podlega odpowiedzialności karnej za przestępstwo skarbowe lub odpowiedzialności za wykroczenie skarbowe tylko wtedy, jeżeli ciążył na nim prawny, szczególny obowiązek zapobiegnięcia skutkowi.
  • art. 53 Objaśnienia pojęć
  • art. 53 & 27 Należność publicznoprawna uszczuplona czynem zabronionym jest to wyrażona liczbowo kwota pieniężna, od której uiszczenia lub zadeklarowania uiszczenia w całości lub w części osoba zobowiązana uchyliła się i w rzeczywistości ten uszczerbek finansowy nastąpił.
  • art. 53 & 28 Narażenie na uszczuplenie należności publicznoprawnej czynem zabronionym jest to spowodowanie konkretnego niebezpieczeństwa takiego uszczuplenia – co oznacza, że zaistnienie uszczerbku finansowego jest wysoce prawdopodobne, choć nie musi nastąpić
  • art. 63 & 1 Kto wbrew przepisom ustawy wydaje wyroby akcyzowe, w stosunku do których zakończono procedurę zawieszenia poboru akcyzy, bez ich uprzedniego oznaczenia znakami akcyzy, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.
  • art. 63 & 2 Tej samej karze podlega, kto wbrew przepisom ustawy sprowadza na terytorium kraju wyroby akcyzowe bez ich uprzedniego oznaczenia znakami akcyzy.
  • art. 63a & 1 Kto wbrew przepisom ustawy sprzedaje wyroby akcyzowe bez ich uprzedniego prawidłowego oznaczenia odpowiednimi znakami akcyzy, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.
  • art. 65 & 1 Kto nabywa, przechowuje, przewozi, przesyła lub przenosi wyroby akcyzowe stanowiące przedmiot czynu zabronionego określonego w art. 63–64art. 69 produkcja, import lub obrót wyrobami akcyzowymi bez urzędowego sprawdzenia, podawanie nieprawdziwych danych o wyprodukowanych wyrobach § 1 lub 3, art. 69a naruszenie warunków zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, art. 73 niezachowanie warunków zwolnienia wyrobu akcyzowego z obowiązku oznaczania znakami akcyzy lub art. 73a zmiana przeznaczenia wyrobu akcyzowego, lub pomaga w ich zbyciu, albo te wyroby akcyzowe przyjmuje lub pomaga w ich ukryciu, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.
  • art. 65 & 2 Kto nabywa, przechowuje, przewozi, przesyła lub przenosi wyroby akcyzowe, o których na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i może przypuszczać, że stanowią one przedmiot czynu zabronionego określonego w art. 63–64art. 69 produkcja, import lub obrót wyrobami akcyzowymi bez urzędowego sprawdzenia, podawanie nieprawdziwych danych o wyprodukowanych wyrobach § 1 lub 3, art. 69a naruszenie warunków zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, art. 73 niezachowanie warunków zwolnienia wyrobu akcyzowego z obowiązku oznaczania znakami akcyzy lub art. 73a zmiana przeznaczenia wyrobu akcyzowego, lub pomaga w ich zbyciu albo te wyroby akcyzowe przyjmuje lub pomaga w ich ukryciu, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.
  • art. 65 & 2a Kto podejmuje czynności zmierzające bezpośrednio do nabycia wyrobów akcyzowych stanowiących przedmiot czynu zabronionego określonego w art. 63 wydawanie, sprowadzanie i sprzedaż wyrobów akcyzowych bez znaków akcyzy–64, art. 69 produkcja, import lub obrót wyrobami akcyzowymi bez urzędowego sprawdzenia, podawanie nieprawdziwych danych o wyprodukowanych wyrobach § 1 lub 3, art. 69a naruszenie warunków zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, art. 73 niezachowanie warunków zwolnienia wyrobu akcyzowego z obowiązku oznaczania znakami akcyzy lub art. 73a zmiana przeznaczenia wyrobu akcyzowego, podlega karze grzywny do 360 stawek dziennych.
  • art. 65 & 2b Kto podejmuje czynności zmierzające bezpośrednio do nabycia wyrobów akcyzowych, o których na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i może przypuszczać, że stanowią one przedmiot czynu zabronionego określonego w art. 63–64, art. 69 produkcja, import lub obrót wyrobami akcyzowymi bez urzędowego sprawdzenia, podawanie nieprawdziwych danych o wyprodukowanych wyrobach § 1 lub 3, art. 69a naruszenie warunków zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, art. 73 niezachowanie warunków zwolnienia wyrobu akcyzowego z obowiązku oznaczania znakami akcyzy lub art. 73a zmiana przeznaczenia wyrobu akcyzowego, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.
 • Jak wynika z art. 1 & 1 k. k. s. odpowiedzialności karnej za przestępstwo skarbowe podlega ten tylko kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Dlatego też sprawdźmy co mówi ustawa o podatku akcyzowym.
  • art. 2 ust. 1 Użyte w ustawie określenia oznaczają:
  • pkt. 5 terytorium państwa trzeciego – terytorium inne niż terytorium Unii Europejskiej;
  • pkt. 7 import – przywóz: b) wyrobów akcyzowych z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju:
  • pkt. 17 znaki akcyzy – znaki, określone przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, służące do oznaczania wyrobów akcyzowych podlegających obowiązkowi oznaczania, obejmujące: podatkowe znaki akcyzy, które są potwierdzeniem wpłaty kwoty stanowiącej wartość podatkowych znaków akcyzy, legalizacyjne znaki akcyzy, które są potwierdzeniem prawa podmiotu obowiązanego do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, do przeznaczenia tych wyrobów do sprzedaży;
  • pkt. 25 miejsce importu – miejsce inne niż skład podatkowy, w którym znajdują się importowane wyroby akcyzowe w momencie dopuszczenia do obrotu w rozumieniu przepisów prawa celnego;
  • art. 8 ust. 1 Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:
  • pkt. 3 import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów;
  • art.8 ust. 2 Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również:
  • pkt. 4 nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.
  • art. 8 ust. 6 Jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została, po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy, określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.
  • art. 10 ust. 1 Obowiązek podatkowy powstaje z dniem wykonania czynności lub zaistnienia stanu faktycznego podlegających opodatkowaniu akcyzą, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.
  • art. 10 ust. 2 Obowiązek podatkowy z tytułu importu wyrobów akcyzowych powstaje z dniem powstania długu celnego w rozumieniu przepisów prawa celnego.]
  • art.13 ust. 1 Podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą, w tym podmiot:
  • pkt. 1 nabywający lub posiadający wyroby akcyzowe znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od wyrobów tych nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości, a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony;
  • art. 21 & 1 Podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego:
  • pkt. 1 składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru,
  • pkt.2 obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwego urzędu skarbowego – za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 • Myślę, że w oparciu o przytoczone przepisy można odpowiedzieć sobie na nurtujące pytania związane z działaniami polskich organów ścigania i skarbowych.
 • Biorąc pod uwagę okoliczność związaną z tym, że faktycznie w trzech kontenerach znaleziono papierosy bez znaków akcyzowych, a nie jak deklarował importer “akcesoria budowlane”, może wskazywać, że mogło dojść do narażenia na uszczuplenie należności publicznoprawnej.
  • Dlaczego mogło dojść a nie, że doszło?
 • Odpowiedź na to pytanie znajduje się w przytoczonych przepisach ustawy o podatku akcyzowym, w których określono kto jest podatnikiem, gdzie w sytuacji przeprowadzenia kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowe organ podatkowy ustali, że nie zapłacono podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych, to w takim przypadku podatnikiem staje się nabywający lub posiadający dany wyrób akcyzowy. Dodatkowo z ustawy wynika, że posiadanie wyrobu akcyzowego od którego nie zapłacono należnego podatku staje się on przedmiotem opodatkowania, jednak jeżeli powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z wcześniejszych czynności np. importu wyrobu akcyzowego, to nie powstaje obowiązek podatkowy wobec posiadającego taki wyrób. Należy też pamiętać, że nabywając wyrób akcyzowy, podatnik jest zobowiązany do złożenia deklaracji oraz zapłaty należnego podatku do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Krótko mówiąc oznacza to, że mogło dojść do narażenia, ale nie doszło do narażenia. Tym samym stwierdzenie w artykule “Dzięki współpracy służb Skarb Państwa nie został narażony na straty około 40 mln zł.” , ponieważ nie można przewidzieć czy doszłoby do zapłacenia podatku, gdyby nie zatrzymały służby towaru, to należałoby zmienić i napisać tak;
  • “Dzięki współpracy służb Skarb Państwa został narażony na wielomilionowe straty”
 • Jak wynika z przekazanych w artykule informacji importerem “akcesoriów budowlanych” była firma z Warszawy, a więc należy uznać ją za importera wyrobu akcyzowego w postaci papierosów. W tym przypadku, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 7 stała się importerem wyrobów akcyzowych co stanowi przedmiot opodatkowania akcyzą zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 3. Tym samym zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy w chwili wprowadzenia wyrobów akcyzowych na rynek polski powstał obowiązek podatkowy, który spoczywa na firmie importującej. Z dalszych informacji wynika, że to kierowcy z innej firmy odebrali kontenery w których miały znajdować się “akcesoria budowlane”, a w rzeczywistości znajdowały się tam papierosy, bez znaków akcyzowych. Tym samym kierowcy jak i firma odbierająca stali się posiadaczami wyrobów akcyzowych bez znaków akcyzowych, co według ustawowego pojęcia określonego w art. 2 ust. 1 pkt. 17 oznacza, że za znajdujące się w kontenerach papierosy nie zapłacono podatku akcyzowego i tym samym zgodnie z art. 8 ust. 4 , jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony. Czyli z tego wynika, że brak zapłaty musi zostać ustalony przez przeprowadzoną kontrolę organu skarbowego. Potwierdza to również art. 13 ust. 1 pkt. 1 ustawy, który to przepis określa kto jest podatnikiem akcyzy. Nadto według art. 8 ust. 6 jeżeli powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem w tym przypadku importu wyrobu akcyzowego, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności, czyli posiadania wyrobu akcyzowego.
  • Reasumując, na podstawie podanych informacji oraz przepisów ustawy o podatku akcyzowym nie można mówić o przestępstwie a szczególnie popełnionym przez osoby, które zostały zatrzymane.
 • Analizując przepisy z Kodeksu karno-skarbowego oraz informacje, które przekazano na stronie internetowej CBŚP, trudno jest wskazać jakiego przestępstwa miałyby się dopuścić zatrzymane osoby. Już sam art. 1 & 1 w związku z ustawą o podatku akcyzowym wskazuje, że nie doszło do przestępstwa, a tym bardziej nie mogłoby być popełnione przez osoby zatrzymane. W artykule wskazano, że kierowcy usłyszeli zarzut “paserstwa akcyzowego”, tylko, że takie przestępstwo nie istnieje.

Wniosek końcowy

 • Patrząc na ten przykład oraz przykład o którym pisałem już wcześniej świadczy, że nie jest to wyjątkowy przykład, gdzie polskie służby ścigania pomimo braku popełnienia przestępstwa dokonują zatrzymań a następnie osoby zatrzymane zostają aresztowane. Muszę przyznać, że taka sytuacja poniekąd przypomina działania, które były stosowane w postępowaniach związanych z działalnością firm paliwowych i stosowania parasola ochronnego wobec importera m. in “afera Orlen”. Metoda ta znana jest z czasów słusznie minionych, czyli czasów systemu komunistycznego, a więc “Dajcie mi człowieka a paragraf się znajdzie”. Tutaj jeszcze dodam, że z informacji zawartych w artykule oraz informacji uzyskanych w pierwszym przypadku, można zauważyć kilka wspólnych cech tj. importerem są czy jest firma z Warszawy, w jednym i drugim przypadku mamy tą samą ilość kontenerów 3 sztuki (pyt. czy są to te same?), które trafiły do tego samego portu w Gdańsku.
 • Różnica polega na tym, że w pierwszym przypadku zatrzymano pracowników a następnie ich pracodawcę jako właściciela magazynu, w którym rozładowano papierosy bez znaków akcyzy, w tym przypadku zatrzymano natomiast kierowców i właściciela firmy transportowej.
 • Patrząc na pw. przepisy prawa oraz uzyskane informacje zadaję sobie kolejne pytanie, które pojawia się w oparciu na jednym z bardzo realnych okolicznościach jakie mogły mieć miejsce w związku z tymi dwoma przykładami, np.
  • – doszło w porcie do zamiany kontenerów, ktoś zamówił papierosy a okazało się, że w kontenerach które odebrał znajdują się artykuły higieniczne 1 przykład, lub “akcesoria budowlane” jak w tym przypadku i odwrotnie. Prawdopodobnie mało realne, ale jednak możliwa sytuacja. Czy przeprowadzono czynności, które wykluczyłyby taką sytuację? Za nim postawiono zarzuty.
  • – Teraz przyjmijmy, że w tych przypadkach doszło do faktycznego zakupu papierosów z krajów z poza Unii Europejskiej, przez polskie firmy za pośrednictwem firmy z Warszawy zajmującej się importem towarów. Jako firmy końcowe zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym, są przekonane, że podatek akcyzowy zapłacą importerowi gdy ten dostarczy im zamówione papierosy. Jednak po dostawie przez importera papierosów okazuje się, że papierosy nie posiadają wymaganych znaków akcyzowych. Oznaczenie znakami akcyzowymi było obowiązkiem producenta lub importera tych wyrobów. W takiej sytuacji, odbierający zobowiązany jest złożyć deklarację podatkową do 25 dnia kolejnego miesiąca po miesiącu gdy nabył papierosy zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 8 ust. 6 ustawy o podatku akcyzowym. Tylko, że organy ścigania uniemożliwiają wykonanie tych czynności dokonując zatrzymania oraz osadzenie w areszcie, stawiając zarzuty za przestępstwo, które powstało w skutek działań przez nich podejmowanych.
%d bloggers like this: