DYSCYPLINARNE LUBLIN

 1. Postanowienie o nie wszczynaniu z urzędu postępowania dyscyplinarnego wobec Sędziego Sądu Okręgowego w Lublinie Andrzeja Wacha, zostało wydane w dniu 3 września 2019 roku przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Lublinie sędzię Dorotę Janicką.
 2. Wydane Postanowienie dotyczy złożonego Wniosku w imieniu własnym jako oskarżonego w sprawie o Sygn. Akt IV K 424/12* w dniu 28 luty 2019 do Sędziego Piotra Schaba Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, a do którego został załączony dowód jakim był zapis przebiegu rozprawy z dnia 05 grudnia 2018 roku, świadczący o uchybieniu godności urzędu sędziego poprzez niewłaściwe zachowanie się Sędziego Referenta Andrzeja Wacha.
 3. Który to wniosek został w dniu 19 marca 2019 roku pod sygn. RDSP 715-82/19 przesłany w załączeniu według właściwości przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Sędziego Michała Lasotę. 
 4. Należy wspomnieć, że w dniu 29 kwietnia 2019 roku na podstawie Art. 114 & 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych zostało wydane Postanowienie przez Sędzię Dorotę J. Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Lublinie o podjęciu czynności wyjaśniających w sprawie SD 4/19. 
 5. Jednocześnie należy zauważyć, że wskazana podstawa została naruszona przez Sędzię wydającą to Postanowienie, gdyż Art. 114 & 1 mówi:
  1. “Rzecznik dyscyplinarny podejmuje czynności wyjaśniające na żądanie Ministra Sprawiedliwości, prezesa sądu apelacyjnego lub prezesa sądu okręgowego, kolegium sądu apelacyjnego lub kolegium sądu okręgowego, Krajowej Rady Sądownictwa, a także z własnej inicjatywy, po wstępnym ustaleniu okoliczności koniecznych dla stwierdzenia znamion przewinienia dyscyplinarnego. Czynności wyjaśniające powinny być przeprowadzone w terminie trzydziestu dni od dnia podjęcia pierwszej czynności przez rzecznika dyscyplinarnego”, który to termin nie został zachowany.
 6. W złożonym wniosku o rozważenie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, były wskazane pisemnie przesłanki wynikające z zachowania się S.S.O. Andrzeja Wacha. wraz z nagranym materiałem z rozprawy głównej, która odbyła się po rozpoznanym wniosku o Jego wyłączenie bez merytorycznego uzasadnienia. Sędzia komentuje, cytat: 
  1. “Niestety z żalem stwierdzam, że nie zostałem wyłączony od rozpoznania niniejszej sprawy a takie miałem marzenie …” 
 7. Jako Sędzia, nie powinien publicznie wygłaszać Swojej opinii, bo oznacza to, że prowadzi sprawę wbrew temu co odczuwa a to rodzi wątpliwości co do jego bezstronności. Kolejnym twierdzeniem rodzącym wątpliwości co do zachowania Sędziego jest stwierdzenie, iż 
  1. “… Sąd Państwu umożliwił przekazanie sprawy. Niestety nie postaraliście się przed Sądem Apelacyjnym, nie wygraliście tam sprawy. Ja nic na to nie poradzę…” 
 8. Dotyczy to, wystąpienia przez Sąd Okręgowy w Lublinie do Sądu Apelacyjnego w Lublinie o przekazanie niniejszej sprawy innemu Sądowi, jednak nie miało miejsca żadne posiedzenie Sądu przed którym Ja jak i moi obrońcy moglibyśmy przedstawić Swoje stanowisko, więc nie mieliśmy żadnego wpływu, za tym obarczanie Nas w tej sytuacji jest niedopuszczalne.
%d bloggers like this: