SKARGA DO WSA

DOTYCZY DECYZJI II INSTANCJI

Pełnomocnik spółki składa Skargę do WSA w Gliwicach
 1. Skarga została złożona przez pełnomocnika reprezentującego w tej sprawie spółkę w dniu 1 październik 2019 roku, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Zarzuty jakie zostały zawarte w tej skardze to m. in. obrazę przepisów prawa a to : Art. 122, Art. 180 & 1, Art. 187 & 1 oraz Art. 191, Art. 193 & 1, Art. 193 & 6, Art. 274, Art. 274 C Ordynacji Podatkowej jak również obrazę przepisów postępowania w tym: Art. 7, Art. 75, Art. 77, Art. 80 z Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz obrazę przepisów postępowania z Art. 35 & 1,2,3 KPA w związku z Art. 284 b & 1 i 2 i Art. 283 & 2 Ordynacji podatkowej. Nie będę tutaj pisał uzasadnienia do wszystkich paragrafów, gdyż szczegóły zostały wcześniej opisane, jednak chcę przedstawić kolejne kuriozum jakie w tej sprawie się tworzy.
 2. Jeżeli państwo nie przeczytało poprzednich artykułów, to przypomnę, że w marcu 2019 roku KAS postawiło w związku z tą kontrolą zarzuty z Art. 56 i Art. 62 K. K. S., byłej Prezes Zarządu, która w tamtym okresie objętym kontrolą zajmowała to stanowisko. Miesiąc wcześniej tj. w lutym 2019 roku, takie same zarzuty postawiła Prokuratura Regionalna z Katowic reprezentowana przez prokurator K. Janoska a która to w październiku 2014 roku zleciła przeprowadzenie tej kontroli, pracując w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach.
 3. Te zarzuty dotyczą tego samego czasu i okresu oraz tych samych czynności o czym mówią te dwa artykuły w związku z tym zostały postawione dwukrotnie te same zarzuty. Dalej mając na uwadze, że WSA wydał zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od kwoty przedmiotu zaskarżenia tj. kwoty wynikającej z decyzji KAS w mojej ocenie to może oznaczać, że WSA uznał decyzję KAS za prawidłową, co narusza zasadę domniemania niewinności. Również w ten sposób naraża spółkę na kolejne koszty w sytuacji gdy ta uważa się za pokrzywdzoną przez wydaną Decyzję podatkową z naruszeniem wszystkich możliwych praw wynikających z Ordynacji Podatkowej, Ustawy o podatku od towarów i usług, Kodeksu Postępowania Administracyjnego itd.
Advertisements

Walka z urzędnikami Urzędów Skarbowych

Informacja od Naczelnika Urzędu Skarbowego Tarnowskie Góry
 1. Dnia 10 grudnia 2019 roku otrzymałem kolejne pismo od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach, które nie zawiera tytułu jednak z treści wynika, że jest to informacja o dokonywanych czynnościach sprawdzających w związku z wydaną decyzją Naczelnika Urzędu Celno – Skarbowego w Katowicach oraz decyzją utrzymującą w/w w mocy Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. W oparciu o Ordynację Podatkową w tym:
  1. Art. 155 & 1 w brzmieniu: „Organ podatkowy może wezwać stronę lub inne osoby do złożenia wyjaśnień, zeznań, przedłożenia dokumentów lub dokonania określonej czynności osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, w tym także w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli jest to niezbędne dla wyjaśnienia stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia sprawy”
  2. Art. 272 „Czynności sprawdzające dokonywane przez organy podatkowe pierwszej instancji „.
 2. Decyzja ta według autora określa kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy w deklaracji VAT – 7K za III kwartał/2014 roku na kwotę 0,00 zł. W związku z powyższym organ podatkowy prosi o skorygowanie kwoty nadwyżki z poprzedniej deklaracji VAT – 7K za IV kwartał / 2014 rok. To pismo, to jest już szczytem bezczelności urzędników KAS co do tego postępowania podatkowego względem spółki. Pokazuje, również jak urzędnik postrzega przedsiębiorców z góry traktując ich nie jako tego, który go utrzymuje tylko jako chłopa pracującego za kromkę chleba, czy też ostatnio modne stwierdzenie za miskę ryżu by szlachta urzędnicza miała jak najwięcej. Jak można zażądać korekty deklaracji gdy jest cała lista argumentów, która wskazuje na brak logiki ku temu.
Lista Argumentów
 1. Po pierwsze po upływie pięciu lat, gdy spółka nie ma już obowiązku przetrzymywać dokumentacji księgowej,
 2. Po drugie spółka złożyła skargę na decyzję do WSA,
 3. Po trzecie dokonano niezgodnie z prawem Art. 239 F zajęcia z konta bankowego spółki rzekomego zobowiązania podatkowego, gdyż została złożona skarga do WSA,
 4. Po czwarte, podatek naliczony w decyzji jest wyliczony błędnie gdyż podatek VAT jest wartością dodaną do podstawy, a nie odjętą jak wyliczono.
 5. Po piąte korekta deklaracji o której mówi pismo nie powinna być skorygowana na kwotę o, oo zł. lecz jak już to na kwotę jaka była naliczona tzn. 806 zł.
 6. Po szóste z kolejnej deklaracji za IV kwartał kwota do przeniesienia z poprzedniej deklaracji powinna być pomniejszona o kwotę 806 zł.
 7. Po siódme celem organu jest próba wyjścia z naruszenia prawa przez Organ kontrolny w wyniku którego doszło do zwrotu należnego podatku VAT w kwocie 61.000 zł co należy uznać za decyzję uznającą złożoną deklarację i wniosek o zwrot, a teraz podejmują próby by spółka musiała dokonać zwrotu. Jest to działanie na szkodę przedsiębiorcy.
 8. Po ósme zgodnie z
  1. Art. 59 & 1 pkt. 4 Ordynacji Podatkowej. Zobowiązanie podatkowe wygasa w całości lub w części wskutek: zaliczenia nadpłaty lub zaliczenia zwrotu podatku w związku z
  2. Art. 75 & 5 Jeżeli zwrotu nadpłaty w trybie, o którym mowa w § 4, dokonano nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej, w zakresie nadpłaty będącej przedmiotem wniosku nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe.
  3. Art. 76 & 1 „Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań. podatkowych”
Wizyta w Urzędzie Skarbowym ws. Korekty
 1. W dniu 16 grudnia 2019 roku w związku z korektą udałem się do Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach wcześniej jednak skontaktowałem się telefonicznie z Panią urzędnik w celu umówienia spotkania. Wrażenie jakie odniosłem w czasie rozmowy nie było najlepsze, Pani urzędniczka nie była zadowolona, że się wybieram sugerując, że Ona potrzebuje tak na prawdę tylko korektę. Jednak moje zdanie było wręcz całkiem odmienne tzn. że nie miałem zamiaru składania korekty. Wchodząc do biura w którym ta Pani pracuje, krótko mówiąc nie zdawałem Sobie sprawy, że można w takich warunkach pracować.
 2. Jednak to nie jest ważne dla mnie teraz więc przejdę do meritum, otóż pierwsze pytanie Pani miało być potwierdzeniem, że przyjechałem złożyć deklarację, na co moja odpowiedź była krótka, że nie i że ogólnie żadnej korekty nie będę składał argumentując to pkt. 2 powyższej listy powodów a mianowicie złożoną skargą do WSA i ten argument tak naprawdę wystarczył by zobaczyć, że Pani urzędnik zmieniła Swoje podejście a nawet zauważyłem pewne zaniepokojenie. Po czym zapytała się czy mam kopię tej skargi złożonej i czy może sobie zrobić ksero, na co odpowiedziałem, że mam i może Sobie ją zostawić. W pewnej chwili przyszło mi do głowy a nawet przekazałem to Pani urzędnik, zadając pytanie czy nie podejrzewa kogoś, kto chce Ją wsadzić na minę, bo widziałem, że nie została poinformowana o złożonej skardze do WSA, chociaż składana była przez ręce wydającego zaskarżoną decyzję.
 3. Międzyczasie Pani urzędnik z drugiego biura przyniosła druk w którym napisała, że nie może być zrobiona korekta ze względu na skargę i na tym temat korekty był zamknięty do czasu rozpatrzenia Skargi przez WSA. Ja jednak wykorzystując sytuację, że mogę powiedzieć co ogólnie myślę na temat decyzji i zachowania KAS przez te pięć lat postanowiłem się podzielić tym co myślę.
 4. W dniu 11 luty 2020 r. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie złożonej Skargi przez spółkę na Decyzję II instancji wydaną przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. Sąd orzekający w składzie trzech sędziów postanowił Wyrokiem uchylić Decyzję.
 5. Jakie było moje zaskoczenie, gdy w dniu 06 marca 2020 r. odebrałem w imieniu spółki pismo otrzymane od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach, z treści którego wynika, że jestem po raz kolejny wezwany do złożenia korekty w imieniu spółki w związku z w/w Decyzją w terminie 7 dni licząc od dnia kolejnego po odebraniu pisma.
 6. Ciężko jest mi wytłumaczyć Sobie ten fakt inaczej niż to, że jest to wielki absurd wynikający z działalności urzędników państwowych. Nie wnikając już w przepisy Ordynacji Podatkowej wskazane w piśmie, mające być podstawą prawną do złożenia korekty, ponieważ tak naprawdę w mojej ocenie dotyczą bardziej przeprowadzenia egzekucji podatkowej niż zrobienia korekty.
 7. Również ciężko zrozumieć sens i logikę składania korekty skoro zmianie uległa sytuacja, która na dzień dzisiejszy po uchyleniu decyzji przywraca stan jaki był gdy spółka składała deklarację za III kwartał 2014 roku, mógłbym zrozumieć gdyby spółka dokonała korekty, gdy została do tego wezwana za pierwszym razem, ale wówczas nie złożono korekty.
 8. Tak się złożyło, że w dniu wizyty w sprawie korekty zamykano bezpośrednią obsługę petentów w Urzędach Skarbowych, jednak przyjęto moją odpowiedź. Odpowiedź na pismo.
 9. Pismo zostało złożone rok temu i jak do tej pory zostaje bez odniesienia się przez organ skarbowy.
 10. Poniżej w tabeli wskazałem jaki efekt próbowano osiągnąć w sytuacji, gdyby spółka złożyła korektę, otóż doszłoby do nieświadomego przyznania się spółki, że posiada zobowiązanie podatkowe, które wynikało by z faktu zwrotu nadpłaconego podatku VAT.

LUXONA VAT

KOLEJNE OKRESY ROZLICZEŃWEDŁUG DEKLARACJI DO PRZENIESIENIA GDY FV NP VATWEDŁUG KAS DO ZAPŁATY/-ZWROT II FV NETTO = 186.415,02 +23% = 42.875,00WEDŁUG KAS II FV NETTO = 186.415,02 - 23% VAT = 34.858,00 GDYBY FV PODLEGAŁY VAT 23% do zapłaty / - do zwrotuDEKLARACJA WYZEROWANA PO III KWARTALE 2014
II KWARTAŁ 2014 13.024,00 - 13.024,00-------------------------------- - 13.024,00 0,00
W III KWARTALE 2014 21.028,00 36.956,00 -
23.126,00 =
13.830,00
42.875,0034.858,00 44.973,00 -
23.126,00 =
21.847,00
-------------------
II + III KWARTAŁ 2014 34.052,00 806,00 ------------------- ------------------- 8.823,00 0,00
IV/2014 + I/2015 KWARTAŁ 22.604,00 ---------------------------------------------------------------------------- 21.798,00
III 2014 do II 2015 KWARTAŁ 56.656,00 ------------------- ------------------------------------- ------------------- 34.858,00
III KWARTAŁ 2015
4.947,00 - 61.000,00--------------------------------------------------------- 4.947,00
II + III KWARTAŁ 2015 61.630,00 -
61.000,00 = 630,00
-------------------

-------------------------------------- ------------------- 39.805,00 -
61.000,00 =
-21.195,00
Z III NA IV 2015 KWARTAŁ 630,00 --------------------------------------------------------- ------------------- -21.195,00
IV 2015 KWARTAŁ 5.635,00-----------------------------------------------------------------------------------------------
KOL 1 - OKRESY ROZLICZENIA W KOL 2 - KOLEJNE SUMY KWOT DO PRZENIESIENIA NA KOLEJNY KWARTAŁ AŻ DO SUMY JAKA ZOSTAŁA PO ZWROCIE ZA CAŁY OKRES KOL 3 - JAK WYLICZYŁ KAS GDZIE 36.956,00 zł. TO PODATEK NALEŻNY A 36.150,00 zł. TO NALICZONY MINUS TO KWOTY DO ZWROTU NADPŁATY DO KAS I JAKA SUMA POZOSTAŁABY PO ZWROCIEKOL 4 - WSKAZAŁEM WARTOŚĆ VAT OD SUMY NETTO WARTOŚCI FAKTUR KOL 5 - WYLICZONY VAT PRZEZ KAS OD TEJ SAMEJ WARTOŚCI FAKTUR KOL 6 - WYLICZONA KWOTA WG. KOL 4 Z KOŃCOWĄ KWOTĄ PO UJĘCIU ZWROTU 61.000 PLN, KOL 7 - GDYBY UZNAĆ DECYZJĘ I ZROBIĆ KOREKTĘ DEKLARACJI ZA III KWARTAŁ 2014, wyszła by kwota, że spółka musiała by zwrócić -21.195,00 PLN, które wcześniej zostało zwrócone jako nadpłata wobec Skarbu Państwa.

ROZPATRZENIE SKARGI PRZEZ WSA W GLIWICACH

WSA w Gliwicach wydał Postanowienie
 1. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w dniu 11 luty 2020 roku rozpatrując skargę złożoną przez Luxona Sp. z o.o. na Decyzję wydaną przez Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, Postanowił zaskarżoną Decyzję uchylić oraz nakazał zwrócić koszty postępowania. Oczywiście wydane przez Sąd Postanowienie nie jest jeszcze prawomocne, będziemy teraz oczekiwali na pisemne uzasadnienie tego Postanowienia, jak również na dalsze kroki autora uchylonej Decyzji, czy będzie się odwoływał do Naczelnego Sądu Administracyjnego, czy też nie.
 2. Wcześniej jednak nastąpiła egzekucja na rachunku spółki, jak to wyglądało z strony urzędników?
 3. Jedno jest pewne, że po ponad pięciu latach Spółka zostanie oczyszczona z jarzma, które nałożyły organy państwowe poprzez prowadzenie długoletniej kontroli jak i błędnych Decyzji jakie te organy podejmowały przed jak i po wydaniu uchylonej decyzji tj. przeprowadzenie egzekucji zobowiązania, którego nie było, a którą przeprowadzono pomimo posiadanej wiedzy o złożonej skardze do WSA.
 4. Spółka otrzymała uzasadnienie wyroku w dniu 18 marca 2020 roku, które zamieszczam poniżej, wyrok ten w pełni uznaje Zarząd spółki Luxona a w szczególności co do właściwego uzasadnienia błędnie stawianego w Decyzjach zarzutu przez Organ Kontroli popartego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z Katowic.
%d bloggers like this: