SKARGA DO WSA

DOTYCZY DECYZJI II INSTANCJI

Decyzja Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach

Prawomocna Decyzja została wydana została przypomnę w dniu 29 sierpnia 2019 roku, czyli na dwa miesiące przed upływem pięciu lat trwającej kontroli w spółce. okres jaki obejmowała to III kwartał 2014 roku. Wydający tą decyzję Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach uznał decyzję wydaną w I instancji z której wynika zobowiązanie podatkowe spółki na kwotę 806 PLN z powodu błędnie wykazanego na dwóch fakturach podatku VAT, gdyż wskazano, że świadczona usługa nie podlega podatkowi VAT i w związku z tym nie naliczono podatku a zdaniem wydającego decyzję podatek być powinien nałożony stawką 23 % skoro kontrahent spółki mający siedzibę w Stanach Zjednoczonych nie rozlicza się na terenie tego państwa(według prawa USA nie ma takiego obowiązku jeżeli nie prowadzi tam działalności) to w związku z tym prowadzi Swoją działalność na terenie Polski. Jednocześnie nie mając, żadnego dowodu na tak wskazany argument, a jako administracja skarbowa ma wgląd do rejestru działalności spółek na terenie Polski, więc powinna wykazać, że ta amerykańska spółka jest zarejestrowana i prowadzi działalność na terenie Polski. Uzasadniając urzędnik powołuje się na Swoje doświadczenie życiowe przez co podważa istnienie działalności polegającej na outsourcingu, a czym właśnie zajmowała się spółka. Tylko, nie wskazuje o jakie doświadczenie życiowe chodzi, bo według mojej oceny to osoba będąca urzędnikiem państwowym nie ma żadnego doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej. To tylko dla przypomnienia czego dotyczy skarga.

Pełnomocnik spółki składa Skargę do WSA w Gliwicach

Skarga została złożona przez pełnomocnika reprezentującego w tej sprawie spółkę w dniu 1 październik 2019 roku, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Zarzuty jakie zostały zawarte w tej skardze to m. in. obrazę przepisów prawa a to : Art. 122, Art. 180 & 1, Art. 187 & 1 oraz Art. 191, Art. 193 & 1, Art. 193 & 6, Art. 274, Art. 274 C Ordynacji Podatkowej jak również obrazę przepisów postępowania w tym: Art. 7, Art. 75, Art. 77, Art, 80 z Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz obrazę przepisów postępowania z Art. 35 & 1,2,3 KPA w związku z Art. 284 b & 1 i 2 i Art. 283 & 2 Ordynacji podatkowej. Nie będę tutaj pisał uzasadnienia do wszystkich paragrafów, gdyż szczegóły zostały wcześniej opisane, jednak chcę przedstawić kolejne kuriozum jakie w tej sprawie się tworzy. Jeżeli państwo nie przeczytało poprzednich artykułów, to przypomnę, że w marcu 2019 roku KAS postawiło w związku z tą kontrolą zarzuty z Art. 56 i Art. 62 Kodeks Karny Skarbowy, byłej Prezes Zarządu, która w tamtym okresie objętym kontrolą zajmowała to stanowisko. Miesiąc wcześniej tj. luty 2019 rok, te same zarzuty postawiła Prokuratura Regionalna z Katowic reprezentowana przez Prokurator K. Janoska a która to w październiku 2014 roku zleciła przeprowadzenie tej kontroli, pracując w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach. Te zarzuty dotyczą tego samego czasu i okresu oraz tych samych czynności o czym mówią te dwa artykuły w związku z tym zostały postawione dwukrotnie te same zarzuty. Dalej mając na uwadze, że WSA wydał zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od kwoty przedmiotu zaskarżenia tj. kwoty wynikającej z decyzji KAS w mojej ocenie oznacza , że WSA w ten sposób uznał decyzję KAS za prawidłową, co narusza zasadę domniemania niewinności. Również w ten sposób naraża spółkę na kolejne koszty w sytuacji gdy ta uważa się za pokrzywdzoną przez wydaną Decyzję podatkową z naruszeniem wszystkich możliwych praw wynikających z Ordynacji Podatkowej, Ustawy o podatku od towarów i usług, Kodeksu Postępowania Administracyjnego itd.

Rozpatrzenie Skargi przez WSA w Gliwicach

WSA w Gliwicach wydał Postanowienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w dniu 11 luty 2020 roku rozpatrując skargę złożoną przez Luxona Sp. z o.o. na Decyzję wydaną przez Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, Postanowił zaskarżoną Decyzję uchylić oraz nakazał wydającemu tą Decyzję zwrócić koszty postępowania spółce. Oczywiście wydane przez Sąd Postanowienie nie jest jeszcze prawomocne, będziemy teraz oczekiwali na pisemne uzasadnienie tego Postanowienia, jak również na dalsze kroki autora uchylonej Decyzji, czy będzie się odwoływał do Naczelnego Sądu Administracyjnego, czy też nie. Jedno jest pewne, że po ponad pięciu latach Spółka zostanie oczyszczona z jarzma, które nałożyły organy państwowe poprzez prowadzenie długoletniej kontroli jak i błędnych Decyzji jakie te organy podejmowały przed jak i po wydaniu uchylonej decyzji tj. przeprowadzenie egzekucji zobowiązania, którego nie było, a którą przeprowadzono pomimo posiadanej wiedzy o złożonej skardze do WSA. Spółka otrzymała uzasadnienie wyroku w dniu 18 marca 2020 roku, które zamieszczam poniżej, wyrok ten w pełni uznaje Zarząd spółki Luxona a w szczególności co do właściwego uzasadnienia błędnie stawianego w Decyzjach zarzutu przez Organ Kontroli popartego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z Katowic.

Jednak za nim rozpatrzono skargę w WSA

Nastąpiła egzekucja na rachunku spółki, jak to wyglądało z strony urzędników.

Rating: 1 out of 4.