Skarga SN Republiki Czeskiej

DALSZY ETAP POSTĘPOWANIA

Skarga do Sądu Najwyższego
  1. Prawnicy reprezentujący Nasze spółki w Republice Czeskiej, których prawa zostały naruszone na skutek nadużycia przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach zaufania o którym mowa w prawie Unii Europejskiej wobec Prokuratury Okręgowej w Ostravie i innych instytucji w tym instytucji finansowej jakimi są banki, które prowadzą konta tych spółek.
Zdaniem Prawników
  1. W niniejszym odwołaniu w imieniu Spółek kwestionujemy wyrok Sądu Miejskiego w Pradze z powodu nieprawidłowej oceny prawnej ustalonych faktów. Zgodnie z naszą oceną prawną wyrok Sądu Miejskiego w Pradze ma trzy podstawowe wady:
  2. Sąd Miejski w Pradze w uzasadnieniu wyroku twierdzi, że doszło do wszczęcia postępowania karnego przeciw spółkom przez organy ścigania.
  3. To stwierdzenie nie odpowiada rzeczywistości. Ściganie karne nigdy nie miało miejsca, ani nigdy się nie zaczęło.
  4. Sąd Miejski w Pradze stwierdził, że pozwany (bank ČSOB a.s.) nie jest uprawniony do kontroli formalnych wymogów instrukcji Prokuratury Okręgowej w Ostrawie.
  5. Według naszej oceny prawnej nie są to oczywiście wady formalne wymagań instrukcji Prokuratury Okręgowej w Ostrawie. Są to całkowicie podstawowe wady w treści i procesie. Z tego powodu postanowienie Prokuratury Okręgowej w Ostrawie było nieważne, a oskarżony nie był uprawniony ani zobowiązany do działania na jej podstawie (przekazanie środków władzy państwu obcemu).
  6. Sprzeciwiamy się także oświadczeniu Sądu Miejskiego w Pradze, że było to wiążące orzeczenie właściwego organu państwowego, ponieważ a) instrukcja nie może być wiążąca, jeżeli jest nieważna (patrz punkt 2) b) Prokuratura Okręgowa w Ostrawie nie była właściwa do wydania takiego polecenia.

OCZEKUJEMY NA ORZECZENIE