Swobodny przepływ towarów

Wyrób nieakcyzowy czy akcyzowy?

 1. W tym artykule, postaram się poszukać odpowiedzi, na poniższe pytania dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia produktu sklasyfikowanego w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej kod CN 2710 19 81.
  1. Czy wewnątrzwspólnotowe nabycie produktu o kodzie CN 2710 19 81, przeznaczonego na cele inne niż opałowe bądź napędowe, podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym?
  2. Czy polski ustawodawca rozumie pojęcie swobodnego przepływu towarów pomiędzy krajami Unii Europejskiej?
 2. Ponieważ dotyczy to wewnątrzwspólnotowego nabycia przez polską firmę, dlatego koniecznym będzie odniesienie się do przepisów prawa tak polskiego jak i unijnego.

w rozumieniu prawa unijnego

 1. W pierwszej kolejności należy sprawdzić czy produkt, ten zgodnie z europejskimi przepisami jest wyrobem akcyzowym, czy też nie podlega przepisom akcyzowym. Dlatego koniecznym jest oparcie się o przepisy wynikające z Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej C 326 , 26/10/2012 P. 0001 – 0390 , dalej z Dyrektywy Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego oraz Dyrektywy 2003/96/WE z 27 października 2003 roku w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej. Dyrektywy te są obowiązujące na dzień 20 luty 2022 r.
 2. Dyrektywa 2008 / 118 (zasady)

art. 1 ust. 1 Niniejsza dyrektywa ustanawia ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego nakładanego bezpośrednio lub pośrednio na konsumpcję poniższych wyrobów, zwanych dalej „wyrobami akcyzowymi” lit. a, produkty energetyczne i energia elektryczna objęte dyrektywą 2003/96/WE;

art. 1 ust. 2 Dla szczególnych celów państwa członkowskie mogą nakładać na wyroby akcyzowe inne podatki pośrednie pod warunkiem, że podatki te są zgodne ze wspólnotowymi przepisami podatkowymi dotyczącymi podatku akcyzowego lub podatku od wartości dodanej w zakresie określenia podstawy opodatkowania, obliczania podatku, wymagalności i monitorowania podatku, z wyłączeniem przepisów dotyczących zwolnień.

art. 1 ust. 3 Państwa członkowskie mogą nakładać podatki na: lit. a produkty inne niż wyroby akcyzowe; Nakładanie takich podatków nie może jednak powodować zwiększenia formalności przy przekraczaniu granic w handlu pomiędzy państwami członkowskimi.

 1. Dyrektywa 2003 / 96 (Ramowa)

art. 1 Państwa członkowskie nakładają podatki na produkty energetyczne i energię elektryczną zgodnie z niniejszą dyrektywą.

art. 2 Do celów niniejszej dyrektywy termin „produkty energetyczne” stosuje się do produktów: lit. b objętych kodami CN 2701, 2702 i 2704 do 2715;

art. 3 Produkty energetyczne inne niż te, dla których w niniejszej dyrektywie określono poziom opodatkowania określony w niniejszej dyrektywie, produkty energetyczne przeznaczone do użytku, oferowane na sprzedaż lub wykorzystywane jako paliwo silnikowe lub paliwo do ogrzewania, są opodatkowane zgodnie z zastosowaniem, według stawki dla równoważnego paliwa do ogrzewania lub paliwa silnikowego.

art. 4 Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do: lit. b następujące zastosowania produktów energetycznych i energii elektrycznej: – podwójne zastosowanie produktów energetycznych. Produkt energetyczny ma podwójne zastosowanie, gdy jest wykorzystywany zarówno jako paliwo do ogrzewania, jak i do celów innych niż paliwo silnikowe i paliwo grzewcze. Wykorzystanie produktów energetycznych do redukcji chemicznej oraz w procesach elektrolitycznych i metalurgicznych uważa się za podwójne zastosowanie.

art. 7 ust. 1 Od dnia 1 stycznia 2004 r. i od dnia 1 stycznia 2010 r. minimalne poziomy opodatkowania mające zastosowanie do paliw silnikowych ustala się zgodnie z tabelą A załącznika I.

Tabela A – Minimalne poziomy opodatkowania mające zastosowanie do paliw silnikowych Kody CN 2710 19 41 do 2710 19 49 i Kody CN 2710 19 21 i 2710 19 25

Tabela B. Minimalne poziomy opodatkowania mające zastosowanie do paliw silnikowych wykorzystywanych do celów określonych w art. 8 ust. 2 Kody CN 2710 19 41 do 2710 19 49 i Kody CN 2710 19 21 i 2710 19 25

Tabela C. – Minimalne poziomy opodatkowania mające zastosowanie do paliw do ogrzewania i energii elektrycznej Kody CN 2710 19 41 do 2710 19 49, Kody CN 2710 19 61 do 2710 19 69 i Kody CN 2710 19 21 i 2710 19 25

art. 20 ust. 1 Jedynie następujące produkty energetyczne podlegają przepisom dyrektywy 92/12/EWG dotyczącym kontroli i przepływu: lit. c produkty objęte kodami CN od 2710 11 do 2710 19 69. Jednakże w odniesieniu do produktów objętych kodami CN 2710 11 21, 2710 11 25 i 2710 19 29 przepisy dotyczące kontroli i przemieszczania stosuje się wyłącznie do masowych przepływów handlowych

 1. Teraz spróbuję udzielić odpowiedzi czy produkt o kodzie CN 2710 19 81, jest wyrobem akcyzowym według przepisów prawa unijnego.
 2. Zacznę od przepisów Dyrektywy ramowej z której wynika, że produkt o takim kodzie został określony jako „produkt energetyczny” i tym samym Państwa członkowskie jako na produkt energetyczny, nakładają podatki, robiąc to zgodnie z Dyrektywą ramową. Za tym musimy rozważyć kolejne przepisy tej Dyrektywy, gdzie art. 3 mówi, że produkty energetyczne inne niż te, dla których w tej dyrektywie określono poziom opodatkowania, jeżeli te inne produkty energetyczne są przeznaczone do użytku oferowane na sprzedaż lub wykorzystywane jako paliwo silnikowe lub paliwo do ogrzewania są opodatkowane zgodnie z produktami energetycznymi, dla których poziom opodatkowania został określony w tejże dyrektywie. Poziom opodatkowania został określony w załączniku nr. 1
 3. Jak widzimy w żadnej z tabel nie znajduje się kod interesującego nas produktu, a więc oznacza, to że nie został produkt ten uznany za wyrób akcyzowy i tym samym, jeżeli nie będzie on stosowany jako paliwo silnikowe lub grzewcze, to jest on produktem nie akcyzowym, co potwierdza również art. 20 ust. 1 w którym określono jakie produkty podlegają przepisom dyrektywy ogólnych zasad, która dotyczy kontroli i przepływów produktów i jak widzimy zostały w tym przepisie wymienione kody CN od 2710 11 do 2710 19 69. przy czym przepisy dotyczące kontroli i przepływu dla kodów CN 2710 11 21, 2710 11 25 i 2710 19 29, mają zastosowanie wyłącznie dla masowych przepływów.
 4. W prostym tłumaczeniu należy rozumieć, że jeżeli dla produktu o kodzie CN 2710 19 81 nie ustalono w tejże dyrektywie poziomu opodatkowania to znaczy, że jeżeli nie będzie on wykorzystywany do celów jako paliwo silnikowe bądź paliwo opałowe, to nie jest on wyrobem akcyzowym.
 5. Skoro produkt o kodzie CN 2710 19 81, nie jest wyrobem akcyzowym, to jego przemieszczanie pomiędzy państwami członkowskim, nie może zostać obarczone zwiększeniem formalności przy przekraczaniu granic. Prawdą jest, że dyrektywa unijna (zasady) w art. 1 na pewnych warunkach umożliwia Państwom członkowskim nakładanie podatków i tak na podstawie;

ust. 2 mogą nakładać na wyroby akcyzowe podatki pośrednie, pod warunkiem, że są zgodne ze wspólnotowymi przepisami podatkowymi dotyczącymi podatku akcyzowego.

ust. 3 przepis ten pozwala nakładać podatki na produkty inne niż wyroby akcyzowe, jednak z zastrzeżeniem, że nie mogą powodować zwiększenia formalności przy przekraczaniu granic w handlu pomiędzy państwami członkowskimi

 1. Przykładowo w Polsce nałożono podatek akcyzowy na produkt, który według Dyrektywy jest produktem energetycznym, który jednak na podstawie art. 4 dyrektywy (ramowej) został on wyłączony z dyrektywy o podatku akcyzowym i tym samym nie jest wyrobem akcyzowym. Tym samym jest to naruszenie przepisów dyrektywy ramowej oraz dyrektywy zasadniczej, ponieważ nałożenie podatku akcyzowego zwiększa formalności przy przekraczaniu granic. Zakładając że polska firma kupuje w innym kraju europejskim produkt o kodzie CN 2710 19 81, na cele inne niż paliwo silnikowe, lub grzewcze, który nie jest wyrobem akcyzowym w danym kraju, więc normalnie sprzedający wystawia fakturę sprzedaży oraz dokument o wydaniu z magazynu i produkt ten zostaje przewożony z kraju sprzedawcy do Polski bez żadnej kontroli. Nałożenie podatku akcyzowego powoduje, że musi nastąpić zgłoszenie na skład podatkowy jak i przewożący ten produkt musi przejechać przez skład podatkowy gdzie dopiero po załatwieniu formalności zostaje dopuszczony do dalszego przewozu, dodatkowo wyprzedzając już przepisy prawa krajowego, do produkcji o kodzie CN 2710 19 81 musi zostać dodany znacznik akcyzowy.

w rozumieniu prawa krajowego polskiego

 1. Teraz zobaczmy jak wygląda sprawa podatku akcyzowego dla produktu o kodzie CN 2710 19 81, w oparciu o przepisy prawa ustanowione w Polsce, dokładnie co mówią przepisy ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. 2009 Nr 3 poz. 11) tekst jednolity obowiązujący na dzień 20 luty 2022 r.

art. 1 ust. 1 Ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

art. 2 ust. 1 pkt. 1 Użyte w ustawie określenia oznaczają: wyroby akcyzowe – wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie, określone w załączniku nr 1 do ustawy;

art. 3 ust. 1 Do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, a także do wiążących informacji akcyzowych, zwanych dalej „WIA”, stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN).

art. 8 ust. 1 pkt. 4 Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;

art. 89 ust. 1 pkt. 11 lit. a Stawki akcyzy na wyroby energetyczne wynoszą dla: olejów i preparatów smarowych: olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99 – 1180,00 zł/1000 litrów;

 1. Z przytoczonych przepisów prawa wynika, że produkt o kodzie CN 2710 19 81, podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, Sprawdźmy jeszcze co mówią przepisy ustawy – Prawo Celne z dnia 19 marca 2004 r. tekst jednolity (Dz.U. 2004 Nr 68 poz. 622) Unijny kodeks celny NR 952/2013

art. 5 ust. 1 Przepisy art. 134 ust. 1 oraz art. 267 ust. 1 unijnego kodeksu celnego stosuje się odpowiednio do przemieszczania towarów pomiędzy terytorium kraju a pozostałą częścią obszaru celnego Unii, którymi obrót podlega na mocy przepisów krajowych, przepisów unijnych lub umów międzynarodowych zakazom lub ograniczeniom, a także do przemieszczania towarów, których nabycie wewnątrzwspólnotowe lub dostawa wewnątrzwspólnotowa podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Ewidencja i statystyka dotycząca obrotu towarowego z państwami członkowskimi Unii

art. 98 ust. 1 Osoba zobowiązana dokonuje zgłoszeń INTRASTAT na zasadach i w terminach określonych w przepisach unijnych regulujących statystykę dotyczącą obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Unii, przepisach o statystyce publicznej oraz przepisach niniejszej ustawy

art. 102 Do postępowania w sprawach ewidencji i statystyki dotyczącej obrotu towarowego z państwami członkowskimi Unii, w zakresie nieuregulowanym przepisami unijnymi regulującymi statystykę dotyczącą obrotu towarowego z państwami członkowskimi Unii, przepisami o statystyce publicznej oraz przepisami niniejszej ustawy, stosuje się odpowiednio przepisy art. 12, działu III rozdziału 14 oraz działów IV i VIII a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

 1. Odnoszę wrażenie, że również przepisy ustawy – Prawo celne, jest sprzeczne z prawem unijnym, tym samym koniecznym będzie odniesienie do przepisów z Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, żeby ustalić, czy w takiej sytuacji Państwo polskie nie narusza prawa unijnego, które jest prawem nadrzędnym nad prawem krajowym.

W myśl traktatu o funkcjonowaniu unii europejskiej

 1. Jak możemy przeczytać, w literalnym brzmieniu przepisów krajowych jak i unijnych dochodzi do pewnej sprzeczności i dlatego sprawdzę przepisy Traktatu, by odpowiedzieć na pytanie, czy Polska ma prawo nałożyć podatek akcyzowy na produkt, który według praw unijnych nie jest wyrobem akcyzowym.

art. 28 ust. 1 Unia obejmuje unię celną, która obejmuje cały handel towarami i która obejmuje zakaz ceł przywozowych i wywozowych między Państwami Członkowskimi oraz wszelkich opłat o skutku równoważnym, a także przyjęcie wspólnej taryfy celnej w ich stosunkach z państwami trzecimi.

art. 30 daw. 25 Cła przywozowe i wywozowe oraz opłaty o skutku równoważnym są zakazane między Państwami Członkowskimi. Zakaz ten stosuje się również do należności celnych o charakterze fiskalnym.

art. 110 Żadne Państwo Członkowskie nie może nakładać, bezpośrednio lub pośrednio, na produkty innych Państw Członkowskich jakiegokolwiek wewnętrznego opodatkowania jakiegokolwiek rodzaju, wykraczającego poza podatki nakładane bezpośrednio lub pośrednio na podobne produkty krajowe. Ponadto żadne Państwo Członkowskie nie nakłada na produkty innych Państw Członkowskich podatków wewnętrznych o takim charakterze, które zapewniałoby pośrednią ochronę innym produktom.

art. 113 Rada, stanowiąc jednomyślnie zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą i po konsultacji z Parlamentem Europejskim oraz Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, uchwala przepisy dotyczące harmonizacji ustawodawstw odnoszących się do podatków obrotowych, akcyzy i innych podatków pośrednich w zakresie, w jakim harmonizacja ta jest niezbędna do zapewnienia ustanowienia i funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz uniknięcia zakłóceń konkurencji.

art. 288 W celu wykonywania kompetencji Unii instytucje przyjmują rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia i opinie.

Rozporządzenie ma zasięg ogólny. Wiąże ona w całości i jest bezpośrednio stosowana we wszystkich państwach członkowskich.

Dyrektywa wiąże każde Państwo Członkowskie, do którego jest skierowana, w odniesieniu do rezultatu, który ma zostać osiągnięty, ale pozostawia władzom krajowym wybór formy i metod.

Decyzja wiąże w całości. Decyzja, która określa adresatów, jest wiążąca tylko dla nich.

Zalecenia i opinie nie mają mocy wiążącej.

 1. Jak wynika z przytoczonego przepisu Traktatu, dyrektywa wiąże każde Państwo członkowskie do którego jest skierowana, a więc w przypadku dyrektywy o podatku akcyzowym również Polskę w odniesieniu do rezultatu, który ma zostać osiągnięty pozostawiając władzom kraju wybór form i metod. W tym przypadku jeżeli chodzi o uzyskanie rezultatu który ma zostać osiągnięty, trudno byłoby uznać, że przepisy dyrektywy nie nałożyły obowiązku podatkowego na produkt o kodzie CN 2710 19 81, tym samym rezygnując z dochodów, w rezultacie mając na uwadze, że inne Państwa skorzystają z tej możliwości i będą czerpały dochód dla własnego kraju. A więc nie tylko dyrektywa zabrania nakładania podatku akcyzowego na produkty, które w innym kraju nie zostały objęte takim podatkiem. Z Traktatu również wynika, że Unia obejmuje unię celną, która obejmuje cały handel towarami i obejmuje zakaz ceł przywozowych i wywozowych między Państwami członkowskimi. Zakaz ten stosuje się również do należności celnych o charakterze fiskalnym. Z tego wynika wprost, że skoro Unia objęła cały handel towarami wprowadzając zakaz ceł w tym ceł o charakterze fiskalnym, to produkty, które nie są wyrobami akcyzowymi nie mogą na terenie unii zostać objęte podatkiem akcyzowym. Co mówi orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości C-313/05

pkt. 29 Zgodnie z dobrze ugruntowanym orzecznictwem art. 90 akapit pierwszy WE zostaje naruszony, gdy podatek nakładany na produkty przywożone zza granicy i podatek nakładany na podobne produkty krajowe są obliczane w różny sposób i zgodnie z innymi zasadami, co prowadzi – choćby tylko w niektórych przypadkach – do wyższego opodatkowania towaru przywiezionego zza granicy (zob. ww. wyrok w sprawie Weigel, pkt 67 i cytowane tam orzecznictwo). Zatem zgodnie z tym postanowieniem podatek akcyzowy nie powinien obciążać produktów pochodzących z innych państw członkowskich bardziej niż obciąża on podobne produkty krajowe.

1) Podatek akcyzowy, taki jak ustanowiony w Polsce ustawą z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym, który nie jest nakładany na pojazdy osobowe w związku z przekroczeniem przez nie granicy, nie stanowi cła przywozowego ani opłaty o skutku równoważnym w rozumieniu art. 25 WE.

 1. Wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej Polska została zobligowana do przyjęcia dorobku prawnego Wspólnoty Europejskiej (acquis communautaire). Oznacza to, że instytucje stanowiące i stosujące prawo w Polsce zobowiązane są do respektowania prawa wspólnotowego – nie tylko poprzez stanowienie, ale i przez stosowanie prawa zgodnie z obowiązującym prawem wspólnotowym. W przypadku stwierdzenia nieusuwalnej w drodze wykładni niezgodności prawa krajowego powinny natomiast pominąć normę prawa krajowego i oprzeć rozstrzygnięcie bezpośrednio na normie prawa wspólnotowego.
 2. Potwierdza to wyrok ETS z dnia 22 czerwca 1989r. Fratelli Costanzo v. Comune di Milano, w którym Trybunał orzekł, iż podobnie jak sędzia krajowy – organ administracji, w tym również gminnej, ma obowiązek stosowania przepisów Dyrektywy i zaniechania stosowania niezgodnych z nimi przepisów prawa krajowego. Zasada skutku bezpośredniego ma również podstawy konstytucyjne. Przepis art. 91 ust. 3 Konstytucji RP stanowi, że jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej organizację międzynarodową, prawo przez nią stanowione jest stosowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami.
 3. W tej sytuacji każdy organ podatkowy jest obowiązany do bezpośredniego stosowania uregulowań europejskich wyłączających spod opodatkowania podatkiem akcyzowym wewnątrzwspólnotową dostawę olejów smarowych o kodach CN 2710 19 81, przeznaczonych na cele inne niż napędowe bądź na opałowe, pomijając w tym zakresie przepisy krajowe sprzeczne z dyrektywą energetyczną oraz dyrektywą horyzontalną.

W rozumieniu interpretacji organów podatkowych oraz własne rozumowanie

 1. W tym miejscu przytoczę cytat z interpretacji podatkowej sporządzonej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 08 lipiec 2013 r. z całą interpretacją można zapoznać się tutaj., a oto cytat;

„W świetle wskazanych przepisów prawa wspólnotowego wyroby zaklasyfikowane do kodu CN 2710 19 81[…], zwane generalnie olejami smarowymi, są – bez względu na ich przeznaczenie – wyrobami energetycznymi. Wyroby te zostały bowiem ujęte w katalogu wyrobów energetycznych określonym w art. 2 ust. 1 Dyrektywy 2003/96/WE. Zauważyć przy tym należy, iż powyższy katalog obejmuje zarówno wyroby, do których stosuje się przepisy Dyrektywy 2008/118/WE, jak i wyroby, do których przepisy tej dyrektywy nie mają zastosowania. (m.in. oleje smarowe). Jednocześnie zauważyć należy, iż stosownie do postanowień art. 2 ust. 4 lit. b (tiret pierwszy) dyrektywy 2003/96/WE, przepisy zawarte w tej dyrektywie nie mają zastosowania do wyrobów energetycznych używanych do celów innych niż napędowe lub opałowe. Zatem, chociaż ww. wyroby wykorzystywane w inny sposób niż jako paliwo napędowe lub grzewcze objęte są definicją wyrobów energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2003/96/WE, to są one wyłączone z zakresu stosowania tej dyrektywy. Ponadto wskazać należy, iż wyroby energetyczne w rozumieniu Dyrektywy 2003/96/WE, które podlegają przepisom Dyrektywy 2008/118/WE w zakresie kontroli i przemieszczania wyrobów (w tym m.in. w zakresie składów podatkowych i procedury zawieszenia poboru akcyzy), zostały wymienione w art. 20 ust. 1 dyrektywy 2003/96/WE. W konsekwencji, w większości państw członkowskich, wobec olejów smarowych przeznaczonych na cele inne niż opałowe lub napędowe nie stosuje się procedury zawieszenia poboru akcyzy.”

 1. Do tego momentu jestem wstanie się zgodzić z interpretacją Dyrektora Izby Skarbowej, ale zobaczmy co dalej mówi interpretacja.

„Jednak fakt, iż w katalogu ww. wyrobów energetycznych nie zostały ujęte oleje smarowe oznacza tylko tyle, iż państwa członkowskie nie mają obowiązku stosowania wobec tych wyrobów szczególnych zasad kontroli i przemieszczania określonych w dyrektywie 2008/118/WE w sposób obligatoryjny. Podkreślić należy, że objęcie przez państwo członkowskie (Polskę) wyrobów niewymienionych w art. 20 ust. 1 dyrektywy 2003/96/WE postanowieniami dyrektywy 2008/118/WE na terytorium tego państwa członkowskiego (Polski), nie stanowi naruszenia przepisów prawa wspólnotowego. Przepis ten wymienia bowiem tylko wyroby energetyczne, w stosunku do których przepisy dyrektywy 2008/118/WE dotyczące kontroli i przemieszczania stosuje się obligatoryjnie w wymianie wewnątrzwspólnotowej. […] Powyższej zaprezentowane regulacje wskazują, że dyrektywa energetyczna nie stanowi przeszkody w ustanowieniu przez państwo członkowskie przepisów krajowych, które przewidują pobieranie podatku konsumpcyjnego od olejów wykorzystywanych do celów innych niż paliwo silnikowe lub paliwa do ogrzewania.[…] W związku z powyższym brak podstaw, aby twierdzić, że krajowe regulacje dotyczące opodatkowania akcyzą olejów smarowych są niezgodne z przepisami prawa wspólnotowego obowiązującymi w tym zakresie, gdyż państwo członkowskie ma prawo do opodatkowania produktów innych niż obligatoryjnie objęte ujednoliconym podatkiem akcyzowym przy zachowaniu warunku nie powodowania zwiększenia formalności przy przekraczaniu granic w handlu między państwami członkowskimi.”

 1. Z tym cytatem nie jestem wstanie się zgodzić, chociażby dlatego, że uważam, iż autor dopuścił się nadinterpretacji przepisów Dyrektywy wychodząc po za zakres dyrektywy, pomijając chociażby przepis z art. 4 lit. b, w którym czytamy, że dyrektywa nie ma zastosowania do produktów energetycznych podwójnego zastosowania a więc jeżeli może być wykorzystywany zarówno jako paliwo do ogrzewania, jak i do celów innych niż paliwo silnikowe i paliwo grzewcze. Wynika to z prostej logiki, produkty które nie służą za paliwo silnikowe i paliwo grzewcze nie podlegają podatkowi akcyzowemu, tym samym jeżeli produkt ma podwójne zastosowanie i nie zostaje wykorzystany jako paliwo silnikowe lub grzewcze nie powinien podlegać podatkowi akcyzowemu. Dla uzyskania innej interpretacji autor cytowanej interpretacji używa innej nazwy podatku pisząc o podatku konsumpcyjnym. Dodatkowo autor stwierdza, że państwo członkowskie ma prawo do opodatkowania produktów innych niż objęte obligatoryjnym ujednoliconym podatkiem akcyzowym przy zachowaniu warunku nie powodowania zwiększenia formalności przy przekraczaniu granic w handlu między państwami członkowskimi. Natomiast przepis literalnie brzmi tak

„państwa członkowskie mogą nakładać na wyroby akcyzowe inne podatki pośrednie” lub

„na produkty inne niż wyroby akcyzowe; Nakładanie takich podatków nie może jednak powodować zwiększenia formalności przy przekraczaniu granic w handlu pomiędzy państwami członkowskimi.”

„W sprawie objętej wnioskiem podatek akcyzowy w stosunku do olejów smarowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo nie jest nakładany w związku z przekraczaniem granicy, nakładany jest również na oleje smarowe produkcji krajowej. Jest to zatem podatek wewnętrzny stosowany systematycznie niezależnie od pochodzenia olejów smarowych. Nie stanowi on więc cła przywozowego ani opłaty o skutku równoważnym w rozumieniu art. 25 traktatu, lecz należy do wewnętrznego systemu opodatkowania towarów.”

 1. Co prawda nie jest to jedyna interpretacja dotycząca tego zagadnienia, w sieci znalazłem interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie IPPP3/443-319/11-5/KB oraz Dyrektora Izby Skarbowej z Katowic zwolnienie od akcyzy oleju sprężarkowego o kodzie CN 2710 19 81 jednak nie będę się do niej odnosił, gdyż autor nie porusza w niej kwestii prawa unijnego, co ogólnie uważam, za interpretację niepełną z którą trudno się zgodzić jako wiążącą.
 2. Jak można zobaczyć w cytatach autor odwołuje się do przepisów tych samych, które wskazałem na wstępie, ale ich interpretacja prowadzi do odmiennej konkluzji. Tym samym powoduje, to że przedsiębiorcy mogą zostać uznani za przestępców.
 3. Treść przepisów art. 1 ust. 2 Dyrektywa 2008 / 118 pozwala nakładać na wyroby akcyzowe inne podatki pośrednie np. opłatę paliwową, bądź też art. 1 ust. 3 Dyrektywa 2008 / 118 pozwala nakładać podatki na produkty inne niż wyroby akcyzowe z tym, że nałożenie takiego podatku nie może zwiększać formalności przy przekraczaniu granic w handlu pomiędzy państwami członkowskimi. Nałożenie podatku akcyzowego na produkt o kodzie CN 2710 19 81, który nie jest wyrobem akcyzowym, wiąże się z koniecznością zwiększenia formalności przy przekraczaniu granic, chociażby składania deklaracji od podatku akcyzowego itd.
 4. Problemem jest to, że przepisy prawa krajowego nie zostały dostosowane do przepisów Dyrektywy unijnej, więc nie jest to żaden argument, że na produkt o kodzie CN 2710 19 81 na podstawie polskiej ustawy nałożono podatek, co ma być rozumiane jako podatek wewnętrzny. Tutaj zobaczmy kolokwialny przykład, Polska (czyt. UE) wprowadza akcyzę na pieczywo wyłączając z tego chleb, akcyza obowiązuje w całym kraju (czyt. w UE), jednak jedno województwo (czyt. Państwo) np. Śląskie (czyt. Polska) wyłamuje się i nakłada jako podatek wewnętrzny również akcyzę na chleb. Do czego to prowadzi?
  1. Po pierwsze mieszkańcy Śląska muszą kupować droższy chleb i tym samym stają się ubożsi, wzbogaca się województwo Śląskie
  2. Po drugie mieszkańcy innych województw wzbogacają się a państwo nie biednieje a jedynie może zyskać, bo bogatsze społeczeństwo więcej wydaje pieniędzy i państwo zyska.
  3. Po trzecie może to oznaczać, że w sytuacji, gdy na produkt uznany za nie akcyzowy w Unii Europejskiej, Państwo członkowskie może nakładać podatek akcyzowy jako podatek wewnętrzny, to praktycznie może taki podatek nałożyć na każdy produkt.
  4. Co do tej części cytatu, podatek akcyzowy nie jest nakładany na produkt nabywany wewnątrzwspólnotowo, ponieważ jest nakładany również na produkt krajowy, czyli jest to podatek wewnętrzny. Zdaniem autora nabycie produktu w innym kraju unijnym niż Polska nie jest nabyciem wewnątrzwspólnotowym tylko krajowym, to chciałbym, aby autor przygotował również interpretację dotyczącą podatku od towarów i usług od tego produktu, gdyż przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów stawka podatku VAT jest 0%, ale skoro autor interpretacji twierdzi, że nabycie tego produktu np. w Niemczech i przywóz do Polski nie jest uważane jako wewnątrzwspólnotowe to wówczas firma niemiecka powinna naliczyć podatek VAT według ich stawki krajowej, tym samym polska firma będzie mogła sobie odliczyć wartość podatku VAT. W przeciwnym razie gdyby sprzedała ten produkt na terenie kraju musiałaby odprowadzić 23% podatku VAT. Przyjmuję, że interpretacja od podatku VAT w tym przypadku byłaby nie korzystna dla przedsiębiorcy.
 5. Co jeszcze jest niezrozumiałe i nielogiczne, otóż produkt o kodzie CN 2710 19 81, który w Unii nie jest wyrobem akcyzowym w Polsce nie tylko został uznany za wyrób akcyzowy, ale co gorsza produkt przeznaczony na inne cele niż paliwo silnikowe lub grzewcze został objęty wyższą stawką akcyzy niż pełnowartościowe paliwo silnikowe i grzewcze. Od 01 stycznia 2022 r. stawka na ten produkt wynosi za 1000 l – 1180 zł. a za olej napędowy 1000 l – 1104 zł.
 6. Reasumując: chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na jedną rzecz o której w interpretacji autor nic nie wspomniał, a mianowicie zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym, wyroby akcyzowe o kodzie CN 2710, wskazane w załączniku nr. 3 poz. 7 ustawy podlegają obowiązkowi oznaczenia znakami akcyzowymi. Za tym, jeżeli dany produkt nie jest wyrobem akcyzowym objęty podatkiem według prawa unijnego art. 20 ust. 1 Jedynie następujące produkty energetyczne objęte kodami CN od 2710 11 do 2710 19 69 podlegają przepisom dyrektywy 92/12/EWG dotyczącym kontroli i przepływu tzn. że nie posiada on znacznika akcyzowego i tym samym nie jest wyrobem akcyzowym, a więc produkt ten musi zostać oznaczony wymaganym znacznikiem akcyzowym na składzie podatkowym w Polsce, tym samym dochodzi do zmiany jego przeznaczenia, gdyż produkt który został zakupiony do celów innych niż paliwo silnikowe lub paliwo grzewcze, poprzez jego oznaczenie znakiem akcyzy i zapłacie podatku akcyzowego staje się wyrobem przeznaczonym do wykorzystania jako paliwo silnikowe lub grzewcze, a dodatkowo objęte jeszcze wyższą stawką podatku akcyzowego niż olej napędowy nie wspominając o oleju opałowym. Dodatkowo jest to niezgodne z:

art. 1 ust. 3 Dyrektywy z 2008 r. zdanie drugie „Nakładanie takich podatków nie może jednak powodować zwiększenia formalności przy przekraczaniu granic w handlu pomiędzy państwami członkowskimi.”

art. 30 daw. 25 TFUE Cła przywozowe i wywozowe oraz opłaty o skutku równoważnym są zakazane między Państwami Członkowskimi. Zakaz ten stosuje się również do należności celnych o charakterze fiskalnym

 1. Tym samym, polski przedsiębiorca zainteresowany wewnątrzwspólnotowym nabyciem produktu o kodzie CN 2710 19 81, ma prawo czuć się prawnie dyskryminowany przez polskie organy państwowe w stosunku do przedsiębiorców z innych Państw Unii Europejskiej, którym ich organy państwowe nie narzucają podatku akcyzowego na produkt o tym samym kodzie.
 2. Państwo polskie, nakładając podatek akcyzowy na produkt o kodzie CN 2710 19 81 nie tylko dyskryminuje polskiego przedsiębiorcę, ale też nie daje możliwości wyboru, tak czy inaczej musi zapłacić więcej za nabycie tego produktu czy to kupując w kraju czy też w innym kraju Unii.
 3. Państwo polskie, dodatkowo zmusza polskiego przedsiębiorcę, by dla potrzeb realizacji celu innego niż wykorzystanie jako paliwo silnikowe lub grzewcze, musiał korzystać z wyrobu akcyzowego przeznaczonego na te właśnie cele, chociaż jest to narażenie na zbyteczny koszt, a szczególnie, gdy stawka podatku akcyzowego na produkt o kodzie CN 2710 19 81, jest wyższa od stawki podatku na paliwa silnikowe lub grzewcze. Stawka za produkt o kodzie CN 2710 19 81 – 1180,00 zł/1000 litrów, benzyn silnikowych o kodach CN 2710 12 45 lub 2710 12 49 – 1413 zł/1000 litrów; olejów napędowych o kodzie CN 2710 19 43 i 2710 20 11 – 1104 zł/1000 litrów, olejów opałowych o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 68 i od 2710 20 31 do 2710 20 39:- 232,00 zł/1000 litrów. Przy czym są to stawki obowiązujące do 31 maja 2022 r.
 4. Trudno o logiczny pozytywny argument ustanowienia podatku akcyzowego na produkt, który zgodnie z przepisami unijnymi nie jest wyrobem akcyzowym, a szczególnie obejmując go stawką wyższą niż wyroby akcyzowe służące do wykorzystywania jako paliwa silnikowe lub grzewcze, chociaż produkt o kodzie CN 2710 19 81, jest wykorzystywany jako Olej silnikowy (nie mylić z paliwem), smarowy olej sprężarkowy, smarowy olej turbinowy.

Tyko merytoryczne komentarze

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

%d bloggers like this: