To nie koniec

WSA UCHYLIŁ DECYZJĘ JEDNAK

Kontrola w spółce trwa nadal
 1. Po uchyleniu Decyzji przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w dniu 11 luty 2020, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w dniu 30 września 2020 uchylił decyzję Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno Skarbowego w Katowicach do ponownego rozpatrzenia.
 2. Tenże Naczelnik wszczął ponownie postepowanie kontrolne, którego terminy zakończenia przedłużył już dwukrotnie, a nadto wydając Postanowienie w dniu 18 stycznia 2021 postanowił załączyć materiał dowodowy, który w mojej ocenie niema związku z postępowaniem. Mało tego informuje, iż w dokumentach tych znajdują się informacje inne, które zasługują na ochronę ze względu na interes osób trzecich, dlatego ich wyłączenie z akt postępowania stało się konieczne na podstawie art. 179 & 1 O p, którego treść odwołuje się do art. 178 O p, a który mówi o udostępnieniu stronie akt sprawy, by ta mogła się z nimi zapoznać w celu odniesienia się do zebranego materiału.
 3. Nie byłoby, to niczym nadzwyczajnym, gdyby nie pewien szczegół, który wynika z art. 179 & 1 O p, otóż przepis ten mówi o interesie publicznym a nie jak wskazuje Naczelnik o interesie osób trzecich, są to dwie różne klauzule prawne. Za tym wskazanie art. 179 & 1 O p ma ograniczyć prawo wglądu w akta spawy, jednocześnie naruszając przepisy prawa w tym prawo do obrony.
 4. W związku z tym jako Prezes zarządu spółki złożyłem w dniu 16 luty 2021 wniosek w którym m. in. na podstawie art. 178 O p zażądałem, by organ prowadzący kontrolę udostępnił do wglądu akta wraz z zgromadzonym materiałem dowodowym. Ponieważ przez 30 dni nie otrzymała spółka żadnej odpowiedzi na wniosek w dniu 19 marca 2021 postanowiłem raz jeszcze przesłać ten sam wniosek, dodając następującą treść:

W dniu 16 luty 2021 r. w imieniu spółki Luxona, której jestem Prezesem zarządu złożyłem wniosek do Naczelnika Urzędu Celno – Skarbowego w Katowicach, który został odebrany w dniu 17 luty 2021 r. […] Dlatego też oczekuję informacji, co było powodem braku odniesienia się do wniosku pomimo, że upłynął czas trzydziestu dni, gdzie za cztery dni upływa termin zakończenia postępowania a wniosek dotyczył ustalenia terminu zapoznania się z materiałem zebranym w postępowaniu co wynika z art. 178 & 1 Op.

Wniosek – Luxona Sp. z o.o.
 1. W dniu 23 marca 2021 otrzymałem odpowiedź od Pani Kierownik referatu z up. Naczelnika, która to odpowiedź dotyczyła złożonego po raz drugi wniosku, co w zaistniałej sytuacji ma znaczenie. Ponieważ z tej odpowiedzi dowiedziałem się, że nie jestem osobą która może reprezentować spółkę Luxona, ponieważ zostałem wykreślony z funkcji Prezesa zarządu w Krajowym Rejestrze Sądowym. co nastąpiło w dniu 19 luty 2021. Jednak do chwili otrzymania odpowiedzi nie miałem takiej wiedzy, jak również właścicielka spólki Luxona nie posiada takiej wiedzy.
 2. Tutaj, chciałbym zwrócić uwagę na dość istotną rzecz, która wynika z odpowiedzi otrzymanej przez spółkę.
  1. Odpowiedź dotyczy złożonego upomnienia się przez spółkę na brak odniesienia się organu skarbowego co do wniosku, a nie jest to odpowiedź na wniosek. Wskazanie za tym jako powód, iż nie jestem osobom uprawnioną do reprezentowania spółki nie jest usprawiedliwieniem na brak odniesienia się co do wniosku. Ponieważ wniosek został złożony w dniu 16 luty 2021 czyli w tym dniu sprawowałem funkcję Prezesa zarządu.
  2. Kolejna rzecz to skierowanie odpowiedzi do mojej osoby jako osoby fizycznej a nie do spółki Luxona, która składała wniosek.
 3. Wobec tego wysłałem odpowiedź do Pani Kierownik referatu, zwracając uwagę na te okoliczności, cytuję:

chciałbym poinformować, iż otrzymana odpowiedź dotyczy ponowionego wniosku. Przypomnę, że wniosek został złożony w dniu 16 luty 2021. Wpis w KRS został dokonany w dniu 19 luty 2021, więc składając wniosek w imieniu spółki byłem osobom uprawnionom do reprezentowania. Proszę nie zapominać, że składającym wniosek jest spółka nie natomiast osoba fizyczna, która zgodnie z stanem faktycznym i prawnym była osobom uprawnionom do złożenia wniosku, na który nie dostała do dnia dzisiejszego odpowiedzi.

Odpowiedź na pismo – Luxona Sp. z o.o.
 1. Odnosząc się natomiast do faktu, iż zostałem wykreślony z funkcji Prezesa zarządu, to jedynym powodem, który mógł doprowadzić do takiej sytuacji, to wydany wyrok Sądu Apelacyjnego w Wrocławiu gdzie zostałem skazany wyrokiem w zawieszeniu, co prawda Sąd nie orzekł zakazu prowadzenia działalności, czy też pełnienia funkcji w zarządach spółek. Jednak Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037) określa kto może zasiadać w zarządzie spółek i tak:

Art. 18 & 2 Nie może być członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej,

likwidatorem albo prokurentem osoba, która została skazana prawomocnym

wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII

Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 ustawy.

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
 1. W tym przypadku zakaz dotyczy osób skazanych na podstawie określonych w przepisach rozdziałów kodeksu karnego w moim przypadku dotyczy to skazania z art. 271 & 3, przypomnę tylko, iż zarzut z tego artykułu dotyczy funkcjonariusza publicznego, bądź innej osoby uprawnionej do wystawienia dokumentów. Sąd skazał moją osobę aczkolwiek nie byłem czy to funkcjonariuszem czy też osobą uprawnioną.
 2. Jednak bardziej istotnym jest kolejny przepis prawa

Art. 18 & 4W terminie trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku,

o którym mowa w § 2, skazany może złożyć wniosek do sądu, który wydał wyrok,

o zwolnienie go z zakazu pełnienia funkcji w spółce handlowej lub o skrócenie

czasu obowiązywania zakazu. Nie dotyczy to przestępstw popełnionych umyślnie.

Sąd rozstrzyga o wniosku, wydając postanowienie

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
 1. Jak wynika z tego artykułu skazany ma czas trzech miesięcy na złożenie wniosku o zwolnienie go z zakazu pełnienia funkcji w spółce, po którego złożeniu Sąd wydaje postanowienie o uchyleniu zakazu bądź nie uchyla. Za tym, jak to należy rozumieć:
  1. Skoro skazany ma trzy miesiące na złożenie zawiadomienia, to w mojej ocenie nie może Sąd rejestrowy wykreślić osoby z funkcji Prezesa zarządu do czasu, co najmniej tych trzech miesięcy, albo do czasu wydania postanowienia, gdy skazany złoży wniosek.
  2. Kwestia przestępstwa popełnionego umyślnie, zgodnie z art. 8 kk mówi, że zbrodnie można popełnić umyślnie a występek można popełnić również nie umyślnie, to oznacza, że sam fakt skazania osoby za przestępstwo, które nie jest zbrodnią nie można uznać jako popełnione umyślnie, czyli o tym decyduje Sąd w wyroku, bądź rozpoznając wniosek o zwolnienie z zakazu.
 2. Kolejna istotna rzecz kończąc ten temat wykreślenia z funkcji Prezesa prze Sąd rejestrowy, to brak powiadomienia spółki przed dokonaniem wykreślenia jak i po wykreśleniu, co może wywołać negatywne skutki nie tylko prawne ale również majątkowe.
 3. W tym przypadku spółka już wcześniej zawiesiła działalność, ale możemy sobie wyobrazić, jakie mogłyby być tego następstwa, gdyby normalnie prowadziła działalność:
  1. Spółka przez miesiąc czasu funkcjonowałaby, bez osoby uprawnionej do reprezentowania w tym czasie, mogłaby zaciągnąć różne zobowiązania wobec kontrahentów w tym bankom itd.
  2. Wiązałoby się to z podpisaniem przez osobę nieuprawnioną różnych dokumentów w tym faktur
  3. Pomimo zawieszenia działalności ta sytuacja i tak ma swoje następstwa w związku z trwającą kontrolą podatkową, gdyż powołanie nowego Prezesa zarządu to nie wszystko, ponieważ nowo powołany musi zapoznać się z tym postępowaniem kontrolnym, która trwa ponad sześć lat.
  4. Dodam, że będąc nieświadomy faktu wykreślenia z funkcji Prezesa spółki złożyłem w jej imieniu zawiadomienie o prawdopodobnym popełnieniu przestępstwa przez organy skarbowe, co również może być uznane za naruszenie prawa przez moją osobę. Więcej o tym poniżej.
 4. Reasumując, takie działanie organów państwowych naraża przedsiębiorców na negatywne skutki w tym na odpowiedzialność karną za czyny których mogliby nieświadomie się dopuścić, naraża również na poniesienie strat finansowych i materialnych.
Advertisements

NIE MAJĄC NIC DO STRACENIA

Patrząc na poczynania organów skarbowych
 1. Można odnieść wrażenie, że urzędnicy państwowi, którzy często decydują o sprawach ważnych dla ogółu społeczeństwa uważają, że stoją ponad prawem i mogą bezkarnie naruszać przepisy obowiązującego prawa w tym przekraczając uprawnienia jako funkcjonariusz publiczny.
  1. Czy tak jest na pewno?
  2. Czy taka jest prawda?
  3. Czy jest to tylko takie myślenie z ustroju komunistycznego?
 2. Zgodnie z najwyższym prawem obowiązującym w Polsce, czyli Konstytucją RP w zawartym
  1. Art. 32 ust 1 wszyscy są wobec prawa równi;
   1. W związku z równością prawa, należy rozumieć, że urzędnik również podlega odpowiedzialności karnej;
  2. Art. 7 Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.
 3. Sprawdzimy co mówią o tym przepisy Kodeksu Karnego
 4. Kto to jest urzędnik skarbowy? Zgodnie z
  1. Art. 115 & 13 kk funkcjonariusz publiczny
 5. Co to jest czyn zabroniony? Zgodnie z
  1. Art. 115 & 1 kk „Czynem zabronionym jest zachowanie o znamionach określonych w ustawie karnej”
 6. Czy przekroczenie uprawnień lub nie dopełnienie jest karalne?
  1. Art. 231 & 1 kk w brzmieniu „Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”
 7. Czy poświadczenie nieprawdy w dokumentach jest karalne?
  1. Art. 271 & 1 kk w brzmieniu „Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 8. Czy osoba, która kieruje fałszywe dowody przeciwko innej osobie popełnia przestępstwo?
  1. Art. 235 kk w brzmieniu „Kto, przez tworzenie fałszywych dowodów lub inne podstępne zabiegi, kieruje przeciwko określonej osobie ściganie o przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne albo w toku postępowania zabiegi takie przedsiębierze, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”
 9. Myślę, że przytoczone przepisy prawa są odpowiedzią na pytania, gdzie też w jednym z nich nawiązałem do poprzedniego ustroju, jednak opierając się na opiniach osób, które w praktyce doświadczyły zachowania się urzędników państwowych, można dojść do wniosku, że może i owszem urzędnicy byli skorumpowani w tamtych czasach, jednak uważam, że w dzisiejszych czasach funkcjonariusze publiczni w mojej ocenie są negatywnie nastawieni do przedsiębiorców.
 10. Negatywne nastawienie powoduje, że często podejmując swoje czynności działają na szkodę nie tylko przedsiębiorcy, ale również na szkodę Państwa Polskiego.
 11. Ważną również rzeczą o której zapominają, tak prowadzący postępowanie kontrolne funkcjonariusze publiczni oraz zlecająca prowadzenie postępowanie prokuratorka K. Janoska, o przepisach ujętych w Prawie Przedsiębiorców – ustawa z dnia 6 marca 2018 r., gdzie czytamy,
  1. art. 46 & 3 „Dowody przeprowadzone w toku kontroli przez organ kontroli z naruszeniem przepisów ustawy lub z naruszeniem innych przepisów prawa w zakresie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, jeżeli miały istotny wpływ na wyniki kontroli, nie mogą stanowić dowodu w postępowaniu administracyjnym, podatkowym, karnym lub karnym skarbowym dotyczącym przedsiębiorcy.
 12. Według tego przepisu prawa, prowadzenie postępowania kontrolnego w sposób naruszający przepisy prawa zawarte w tej ustawie lub też innych przepisów prawa oznacza nic innego, jak to, że nawet jeżeli zostanie wydana negatywna dla spółki decyzja, a wszystko wskazuje, że zlecająca przeprowadzenie kontroli prokuratorka taki cel założyła, licząc, iż wykorzysta taka decyzję jako dowód rzeczowy w prowadzonym postępowaniu, nie będzie mogła go wykorzystać.
 13. Moim zdaniem jesteśmy trochę jako przedsiębiorcy sami winni, ponieważ pozwalamy na łamanie prawa zamiast korzystać z należnych narzędzi prawnych, by funkcjonariusz publiczny nie myślał tylko jak wyrządzić Nam szkodę, ale żeby również uświadomił sobie, że jeżeli naruszy przepisy prawa wobec Nas, to również On poniesie odpowiedzialność.
 14. Funkcjonariusz publiczny bądź to nie zdaje sobie sprawy, że w większości Jego wynagrodzenie jest zależne od przedsiębiorców, bądź też świadomie wykonuje swoje obowiązki narzucone przez rządzących zdając sobie sprawę, że jest nierealne, by nie otrzymał pensji. Chociażby dlatego, że dopóki będzie w rękach władzy narzędziem wykorzystywanym do niszczenia w szczególności przedsiębiorców, nie będzie ponosił odpowiedzialności własnym majątkiem.
 15. W związku z tym, nie możemy myśleć, że ktoś z urzędu, będzie wszczynał postępowania przeciw takim funkcjonariuszom publicznym i dlatego powinniśmy sami składać zawiadomienia.
 16. Dlatego też postanowiłem złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez funkcjonariuszy publicznych i zobaczyć jaki będzie tego efekt.
Prokuratura Regionalna w Krakowie
 1. W dniu 24 luty 2021 złożyłem zawiadomienie, o prawdopodobnie popełnionym przestępstwie do Prokuratury Regionalnej w Krakowie, przez funkcjonariuszy publicznych, którzy pełnią funkcję Naczelnika, Dyrektora oraz osoby inne, które działają z upoważnienia tych osób
 2. Naczelnik Śląskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Katowicach
  1. za przekroczenie Swoich uprawnień, w związku z wszczęciem kontroli w spółce Luxona sp. z o.o. w dniu 17 października 2014 r. bez uzasadnionej zwłoki prowadził wobec spółki postępowanie kontrolne przez co naruszył przepisy prawa w tym art. 6 Kpa w zw. z art. 35 & 3 Kpa, skutkiem czego spółka poniosła znaczne straty tak finansowe jak i materialne. Następnie wydając Decyzję po ponad dwóch latach dopuścił się narażenia przepisów prawa materialnego co potwierdził wyrok Wojewódzkiego Sądu Najwyższego w Gliwicach, który po ponad pięciu latach wyrokiem Sygn. akt I SA/Gł 1498/19 uchylił decyzję z 3 kwietnia 2017 r. nr 338000- CKK1.4103. 7.2017.57 UKS2493/W1 P1/42/174/14. Kolejnym naruszeniem przepisów prawa, przez ten organ jest na pewno postawienie zarzutów z art. 56 & 1 k. k. s. art. 62 & 2 k. k. s. byłej Prezes spółki, miało to miejsce w marcu 2019 r. w celu przedłużenia terminu przedawnienia zobowiązania na podstawie art. 70 & 6 pkt. 1 Op. Pomimo, iż zostały zarzuty postawione zgodnie z ordynacją podatkową, to jednak istotnym jest fakt, że tożsame zarzuty zostały postawione Pani Prezes, również w lutym 2019 r. przez Panią prokurator Katarzynę Janoska, na wniosek której wszczęto kontrolę w spółce w roku 2014 w ramach prowadzonego przez nią postępowania, w związku z tym doszło do sytuacji iż trwają dwa postępowania za ten sam czyn zabroniony, co narusza art. 17 & 1 pkt. 7 k p k. Następnie funkcjonariusz ten wydał Postanowienie w dniu 23 listopada, 30 grudnia 2020 r, oraz Upoważnienie w dniu 23 listopada 2020 r. i Postanowienie w dniu 18 stycznia 2021 r. gdzie wskazuje podstawę prawną art. 31 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 720), gdzie status tego aktu prawnego został uchylony w dniu 01 marca 2017 r. W ten sposób funkcjonariusz ten mógł dopuścić się przestępstwa z art. 231 & 1 k k, art. 234 k k oraz art. 271 & 1 k k. i art. 258 & 1 kk
 3. Naczelnik Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu
  1. za przekroczenie Swoich uprawnień poprzez wydanie Postanowienia jako funkcjonariusz publiczny do tego nie uprawniony, w ten sposób działając na szkodę interesu publiczno-prywatnego, o czym mówi art. 231 & 1 kk. oraz za tworzenie fałszywych dowodów lub podejmowanie innych podstępnych zabiegów w toku postępowania, czym dopuścił się czynu z art. 235 kk, które polegało na tym, iż jako nie uprawniony funkcjonariusz publiczny odnosząc się do jednego i tego samego Zażalenia, wydał dwukrotnie Postanowienie, działając na nie korzyść oraz narażając na koszty spółkę, która złożyła Zażalenie. Kolejnym naruszeniem prawa, które mógł się dopuścić, ten funkcjonariusz, to poświadczenie nieprawdy w dokumencie przez Niego wydanym Postanowieniu, twierdząc, że spółka została powiadomiona zgodnie z przepisami prawa, czego zaprzeczają dowody rzeczowe tj. o czyn zabroniony o którym mówi art. 271 kk
 4. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach
  1. który jako funkcjonariusz publiczny przekroczył Swoje uprawnienia poprzez przeprowadzenie niezgodnie z przepisami prawa egzekucji środków finansowych z rachunku spółki, które miały by być rzekomym zobowiązaniem podatkowym, czym naruszył prawo własności, jednocześnie doprowadził do uszczuplenia majątku tejże spółki. A nadto nie dopełnił ciążącym na Nim obowiązku wynikającego z przepisów prawa odnośnie rozpoznania złożonego Zażalenia i ustosunkowania się do zarzutów przedstawionych w zażaleniu w ten sposób działał na szkodę interesu publiczno-prywatnego, o czym mówi art. 231 & 1 kk. Wydał również Postanowienie, które wysłał do osoby trzeciej, tym samym naruszył przepisy prawa wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych tzw. ustawy o RODO.
 5. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
  1. za tworzenie fałszywych dowodów lub innych podstępnych zabiegów polegających na wydaniu Postanowienia oddalającego Zażalenie wskazując za podstawę iż postanowienie nie weszło do obrotu prawnego, następnie wykorzystując wiedzę o złożeniu Skargi do Sądu wspólnie i w porozumieniu z Naczelnikiem Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu wprowadzają do obrotu prawnego Postanowienie na to samo zażalenie do którego wcześniej już zostało wydane, by następnie po Jego zażaleniu, wydać kolejne Postanowienie utrzymując w mocy Postanowienie I instancji, które zostało wydane wbrew dowodom rzeczowym, które zostały załączone wraz z zażaleniem, czym dopuścił się czynu wynikającego z art. 235 kk, działając na nie korzyść oraz narażając na koszty spółkę, która złożyła Zażalenie.
 6. Mając na uwadze, iż ujawnione osoby będąc funkcjonariuszem publicznym, reprezentując w/w organy oraz osoby nie ujawnione poprzez prowadzone działania wspólnie i w porozumieniu z góry powziętym zamiarem naruszenia przepisów prawa, mając tego pełną świadomość, iż podejmowane decyzję działają na szkodę spółki, tym samym na szkodę Skarbu Państwa narażając na uszczuplenie w podatkach, w związku z tym, że spółka jako podatnik utraciła dochody i tym samym nie odprowadza podatków do Skarbu Państwa, dopuściły się czynów zabronionych wynikających z art. 258 & 1 kk.
 7. Zawiadomienie złożyłem do Prokuratury Regionalnej w Krakowie, zdając sobie sprawę, że właściwą Prokuraturą w związku z miejscem popełnienia przestępstwa byłaby Prokuratura Regionalna w Katowicach. Jednak w mojej ocenie występuje okoliczność, która mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do braku bezstronności. Taką okolicznością jest zapewne fakt, iż prowadzone wobec spółki postępowanie podatkowe zostało wszczęte na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Katowicach a dokładniej przez prokurator Katarzynę Janoską, która następnie została delegowana do Prokuratury Regionalnej w Katowicach, gdzie prowadzi postępowanie wszczęte w roku 2013 i jest związane bezpośrednio z postępowaniem organów skarbowych.
 8. W dniu 02 marca 2021 otrzymałem pismo z Prokuratury Regionalnej w Krakowie, że zgodnie z właściwością organ ten przekazuje złożone zawiadomienie do Prokuratury Regionalnej w Katowicach.
 9. Oczywiście jestem świadomy, że składając zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez organy skarbowe narażam się organom władzy, jednak uważam, iż nie można pozwalać na to, by osoby reprezentujące te organy mogły bezkarnie niszczyć polskich przedsiębiorców a co za tym idzie polską gospodarkę czy też robić z przedsiębiorców przestępców.
  1. Jednak przekazanie postępowania do Prokuratury Regionalnej w Katowicach nie tylko naraża moją osobę na jeszcze większe konsekwencje i dyskryminację od strony organów państwa, ale również prowadzi do kuriozalnej sytuacji.
  2. Jak wyżej wspomniałem, to Pani prokurator Katarzyna Janoska zleciła przeprowadzenie postępowania kontrolnego wobec spółki Luxona, ta sama prokurator po delegacji do Prokuratury Regionalnej w Katowicach prowadzi nadal postępowanie wszczęte w 2013 roku, w którym objęła też działalność spółki Luxona i w lutym 2019 postawiła mojej osobie oraz właścicielce spółki zarzuty, a przekazane zawiadomienie trafiło do tej samej Prokuratury Regionalnej w Katowicach.
Prokuratura Regionalna w Katowicach
 1. Jak było do przewidzenia, po informacji otrzymanej z Prokuratury Regionalnej w Krakowie do dnia dzisiejszego tj. blisko dwa miesiące jest kompletna cisza, Prokuratura Regionalna w Katowicach nawet nie potwierdziła, że otrzymała zawiadomienie złożone w imieniu spółki.
 2. Co mówią przepisy z kodeksu postępowania karnego.

Art. 9. § 1. Organy procesowe prowadzą postępowanie i dokonują czynności z urzędu, chyba że ustawa uzależnia je od wniosku określonej osoby, instytucji lub organu albo od zezwolenia władzy

Ustawa kodeks postępowania karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 89 poz. 555)

Art. 12. § 1. W sprawach o przestępstwa ścigane na wniosek postępowanie z chwilą złożenia wniosku toczy się z urzędu. Organ ścigania poucza osobę uprawnioną do złożenia wniosku o przysługującym jej uprawnieniu.

Ustawa kodeks postępowania karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 89 poz. 555)

Art. 21. § 1. O wszczęciu i ukończeniu postępowania toczącego się z urzędu przeciw:

1) funkcjonariuszom publicznym, osobom zatrudnionym w instytucjach państwowych, samorządowych i społecznych, uczniom i słuchaczom szkół, żołnierzom, a także duchownym i członkom zakonów oraz diakonatów – należy
bezzwłocznie zawiadomić przełożonych tych osób;

Ustawa kodeks postępowania karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 89 poz. 555)

Art. 304b. Na wniosek pokrzywdzonego składającego zawiadomienie o przestępstwie wydaje mu się potwierdzenie złożenia zawiadomienia, zawierające datę oraz miejsce jego przyjęcia, wskazanie organu przyjmującego wraz z danymi do kontaktu, sygnaturę sprawy, dane określające tożsamość pokrzywdzonego, czas i miejsce popełnienia czynu, którego dotyczy zawiadomienie, oraz zwięzły opis czynu i wyrządzonej szkody. O prawie tym należy pokrzywdzonego pouczyć

Ustawa kodeks postępowania karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 89 poz. 555)

Art. 305. § 1. Niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o przestępstwie organ powołany do prowadzenia postępowania przygotowawczego obowiązany jest wydać postanowienie o wszczęciu bądź o odmowie wszczęcia śledztwa.

Ustawa kodeks postępowania karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 89 poz. 555)
 1. Reasumując, skoro złożyłem wniosek o ściganie, to Prokuratura powinna powiadomić mnie o przysługujących uprawnieniach, również powinna zawiadomić przełożonych tych funkcjonariuszy publicznych, których zawiadomienie dotyczy.
 2. W zawiadomieniu został również ujęty wniosek o potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia, w związku z tym Prokuratura nie dopełniła tego obowiązku jak również nie wydała postanowienia o wszczęciu bądź umorzeniu śledztwa.
 3. Od złożenia zawiadomienia upłynął czas powyżej trzydziestu dni, w którym to okresie powinny zostać wykonane czynności, które uniemożliwiały wydanie niezwłocznie postanowienia o wszczęciu lub odmowie wszczęcia postępowania o czym mówi kolejny przepis z kodeksu postępowania karnego. Okres 30 dni od złożenia zawiadomienia jest ostatecznym terminem wydania postanowienia.

Art. 307 § 1. Jeżeli zachodzi potrzeba, można zażądać uzupełnienia w wyznaczonym terminie danych zawartych w zawiadomieniu o przestępstwie lub dokonać sprawdzenia faktów w tym zakresie. W tym wypadku postanowienie o wszczęciu śledztwa albo o odmowie wszczęcia należy wydać najpóźniej w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia.

Ustawa kodeks postępowania karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 89 poz. 555)
Advertisements
Wniosek do Prokuratury Krajowej
 1. Ponieważ spółka jako pokrzywdzona, czy też jako osoba składająca zawiadomienie nie otrzymaliśmy postanowienia o wszczęciu czy odmowie wszczęcia postępowania, postanowiłem napisać pismo do Prokuratury Regionalnej w Krakowie informując jako tą do której zostało zawiadomienie wysłane, że od czasu otrzymania od tej Prokuratury informacji o przekazaniu zawiadomienia do Prokuratury w Katowicach brak jest jakiejkolwiek informacji co w tej sprawie się dzieje. Wskazując również odpowiednie przepisy prawa, które zobowiązują najpóźniej w ciągu 30 dni wydać takie postanowienie.
 2. Trzy dni później przyszła odpowiedź w której został podany artykuł z kodeksu postępowania karnego, który jest podstawą do złożenia wniosku o wyłączenie prowadzącego postępowanie i przekazanie innej osobie do dalszego prowadzenia, wniosek taki składa się do prokuratora nadrzędnego nad prowadzącym. Tym samym sugerując, by złożyć taki wniosek.
 3. Jednak w tej sytuacji nie jest znany prokurator prowadzący czy nadzorujący, za tym należy rozumieć, że taki wniosek w tej sytuacji powinien dotyczyć całej Prokuratury Regionalnej w Katowicach i zostać złożony do Prokuratury Krajowej. Myślę, że byłoby to uzasadnione nie tylko z tego powodu, ale również z powodu o którym składając zawiadomienie napisałem w uzasadnieniu, wyjaśniając powód złożenia do Prokuratury w Krakowie a nie do właściwej miejscowo w Katowicach.
 4. Dlatego też w dniu 28 kwietnia 2021 wniosek został wysłany do Prokuratury Krajowej.
 5. Jestem bardzo ciekawy co odpowie Prokuratura Krajowa, mając na uwadze wypowiedź Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro podczas konferencji prasowej z dnia 14 kwietnia 2021, gdzie odnosił się do sprawy uchylenia przez Sąd aresztu wobec osoby, która przebywała tam już dziewięć miesięcy, chociaż Prokuratura wnosiła o przedłużenie.
 6. Transmisję na żywo z konferencji prowadził Onet Wiadomości udostępniając ją na swoim profilu Facebook, pozwoliłem sobie zamieścić na stronie dla porównania słów Zbigniewa Ziobro z opisywanym w tym artykule faktycznym przykładem, który potwierdza wypowiadane kłamstwa na temat pracy Prokuratury.
 1. Wystąpienie Z. Ziobro i słowa wypowiadane w porównaniu z faktycznym przykładem działalności Prokuratury, który opisuję w tym artykule, to nic innego jak potwierdzenie, że dzisiaj w Polsce jest Prokuratura polityczna, której działania są podejmowane zgodnie z wolą polityczną partii czy też wolą zarządu mafii działającej pod płaszczem partii. Przypomnę, że w swoim wystąpieniu Ziobro odnosi się do oskarżonego, który jest czy też był członkiem partii opozycyjnej.
 2. Natomiast złożone zawiadomienie dotyczy między innymi osób, które zostały powołane na stanowisko np. Naczelnika organu skarbowego w czasie sprawowania władzy przez Zjednoczoną Prawicę.
 3. Szczególnie znaczącym wydaje się być fakt związany z stanowiskiem Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu, pod który to urząd podlegała poszkodowana spółka Luxona. W dniu 01 marca 2017 r powołano na to stanowisko Panią Barbarę Grieger (odwołana 17 wrzesień 2017), która zastąpiła Pana Marcina K. któremu Prokuratura Regionalna w Katowicach postawiła 23 zarzuty korupcyjne w związku z pełnioną funkcją. Prowadzone postępowanie zostało wszczęte w październiku 2016 r. i po przedstawieniu zarzutów były Naczelnik trafił do aresztu śledczego w Mysłowicach. Następnie został przetransportowany do zakładu karnego na Białołęce, ponieważ miał składać zeznania jako świadek w innej sprawie przed Sądem w Warszawie. Jak wynika z informacji zamieszczonej w Dzienniku Zachodnim, do której załączam link, oskarżony w pierwszej połowie sierpnia rzekomo popełnił samobójstwo, wieszając się w celi na kracie okiennej przy użyciu paska od spodni.
 4. Nie wiem, czy jest to zbieg okoliczności, jednak do 5 grudnia 2015 r w postępowaniu kontrolnym nie było zastrzeżeń a nawet w styczniu 2016 r. zwrócono spółce nadpłatę podatku, by miesiąc po zmianie Naczelnika wydana została Decyzja negatywna dla spółki w trwającym od 2014 r. postępowaniu kontrolnym.
 5. Porównanie powyższego przykładu z złożonym zawiadomieniem, gdzie występują te same organy, czyli Naczelnik Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego z Sosnowca i Prokuratura Regionalna z Katowic, do której trafiło złożone w imieniu spółki zawiadomienie. Jest dowodem potwierdzającym zależność od władzy wykonawczej tejże Prokuratury i wykonywanie zleceń zgodnie z wolą polityczną Zjednoczonej Prawicy.
 6. Oczywiście brak reakcji Prokuratury Regionalnej w Katowicach na zawiadomienie, nie jest zaskoczeniem i było można to przewidzieć, przecież to zawiadomienie dotyczy postępowania kontrolnego, które zostało zlecone przez prokuratorkę pracującą w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach w ramach prowadzonego przez nią od 2013 śledztwa. A ponieważ od wydanej negatywnej decyzji spółka złożyła skargę do WSA w Gliwicach, który to Sąd po rozpoznaniu skargi uchylił decyzję, jednocześnie wskazując na brak znamion czynu zabronionego, co należy rozumieć, że wyrok ten jest niekorzystny dla prowadzonego śledztwa przez tą Panią prokurator. Moim zdaniem właśnie ten fakt, jest główną przyczyną trwania nadal postępowania kontrolnego gdzie funkcjonariusze publiczni dopuszczają się naruszeń prawa. Nie sądzę, by chodziło jedynie o parę tysięcy złotych, skoro koszty prowadzenia postępowania kontrolnego zapewne już przekroczyły kwotę wskazaną w uchylonej decyzji.
Odpowiedź z Prokuratury Krajowej
 1. W dniu 10 maja 2021 przyszła odpowiedź PK VII Ko 399.2021 z Prokuratury Krajowej, czyli w ciągu niespełna dwóch tygodni, biorąc pod uwagę, że przez ponad dwa miesiące podległa jej Prokuratura Regionalna z Katowic nie wydała postanowienia o wszczęciu postępowania lub odmowie wszczęcia na złożone zawiadomienie, można uznać to za bardzo sprawne działanie. Jednak na tym niestety muszę swoje pochwały dla tego organu zakończyć, gdyż treści odpowiedzi raczej nie mogę pochwalić, ponieważ nie wiem czy jest ona bardziej śmieszna czy też tragiczna. Na pewno spodziewałem się czegoś innego i nie koniecznie pozytywnego, ale ta odpowiedź mnie zaskoczyła.
  1. uprzejmie informuję iż postępowanie to nie jest prowadzone przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach. Sprawa z Pana zawiadomienia została przekazana do Prokuratury Okręgowej w Katowicach. Celem uzyskania bliższych informacji, proszę zwrócić się bezpośrednio do tej jednostki organizacyjnej prokuratury
 2. Przyznam, że ta część odpowiedzi mnie zaskoczyła, ponieważ nie brzmi w sposób jednoznaczny, co w mojej ocenie świadczyć może o próbie ukrycia odpowiedzialności za brak wydania postanowienia.
  1. Z jednej strony można powiedzieć, że rozpoznano mój wniosek pozytywnie i wyłączono całą Prokuraturę Regionalną i przekazano do Prokuratury Okręgowej.
  2. Natomiast z drugiej strony i taka była moja pierwsza myśl, autor tych słów chce powiedzieć, że to wnioskodawca się pomylił, przecież to nie Prokuraturze Regionalnej przekazano zawiadomienie lecz Okręgowej.
  3. W jaki sposób mam zwrócić się do Prokuratury Okręgowej celem bliższych informacji, nie mając żadnej wiedzy, do kogo sprawa trafiła?
  4. czy nadano numer sprawie?
  5. Czy chociażby skąd została przekazana?
  6. Mogła zostać przekazana przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach a może Prokuratura Krajowa przekazała, po moim wniosku.
  7. Nie sądzę bym po wysłaniu do Prokuratury Okręgowej wniosku o informację w tej sprawie, mógł otrzymać jakąkolwiek pozytywną odpowiedź i szczerze bym to zrozumiał.
 3. Drugi fragment odpowiedzi dotyczy wskazanej podstawy prawnej, którą wskazałem w wniosku.
  1. … zgodnie z dyspozycją art. 48 & 1 k. p. k., o wyłączeniu prowadzącego lub nadzorującego postępowanie przygotowawcze […]. Wniosek o wyłączenie prokuratora musi być skonkretyzowany zarówno co do podstaw jak i co do osoby prokuratora.
 4. Oczywiście mógłbym się pod tym względem poniekąd zgodzić z autorem tzn. prokuratorem delegowanym do Prokuratury Krajowej Andrzejem Kabatem, szczególnie biorąc pod uwagę, że to prokurator delegowany. Jednak nie w tym przypadku również zastanowię się, czy nie napisać odpowiedzi z podziękowaniami za informację a przy okazji wyrazić swoje zdanie co myślę na temat odpowiedzi.
  1. Uważam, że taka forma odpowiedzi, która nie jest postanowieniem została celowo nadana, za dziesięć dni będzie trzy miesiące od złożenia zawiadomienia, do 30 dni prokuratura powinna wydać postanowienie o wszczęciu bądź odmowie wszczęcia postępowania o czym w moim wniosku również wspomniałem, mało tego nawet mając na uwadze, że postanowienie o wszczęciu zostałoby wydane 30 dni po złożeniu zawiadomienia, to za 40 dni powinno zostać zakończone śledztwo.
  2. Jak dobrze rozumiem to praktycznie na postanowienie można byłoby złożyć zażalenie natomiast na taką odpowiedź już nie. Co właściwie nie jest normalne, ponieważ daje to możliwość występowania tego typu sytuacją, gdzie zostały naruszone przepisy k p k, których z powodów formalnych nie można żalić. Tylko czy to nie należy rozumieć jako przyzwolenie na łamanie Konstytucji art. 7 organy władzy publicznej działają na podstawie i w ramach prawa? Czy naruszenie przepisów k p k przez funkcjonariusza publicznego nie jest przekroczeniem lub niedopełnieniem jego obowiązków art. 231 kk?
 5. No cóż w czasach, gdy nie było internetu, pewne informacje nie były dostępne dla każdego szarego obywatela, jednak w obecnych czasach każdy może wiele informacji uzyskać wystarczy wpisać w Google hasło, które nas interesuje i w ciągu kilku sekund może dowiedzieć się rzeczy o których wcześniej nie posiadaliśmy wiedzy. W tym przypadku postanowiłem sprawdzić kto jest szefem Prokuratury Okręgowej w Katowicach, żeby wiedzieć do kogo zwrócić się po informację.
 6. Szefową tej Prokuratury jest prok. Elżbieta Tkaczewska-Kuk . Myślę, że uzyskana informacja na temat szefowej Prokuratury, którą znalazłem mówi sama za siebie i wyjaśnia, dlaczego Prokuratura Krajowa przekazała do tej Prokuratury moje zawiadomienie. Przytoczę fragment artykułu wraz z linkiem.

Otwarcie nowej siedziby poprzedziło odegranie hymnu przez Sosnowiecką Orkiestrą Dętą. Potem biało-czerwoną wstęgę przecięli: Elżbieta Tkaczewska-Kuk, szefowa Prokuratury Okręgowej w Katowicach, prokurator krajowy Bogdan Święczkowski i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

https://sosnowiec.wyborcza.pl/sosnowiec/7,93867,25271265,minister-ziobro-przecial-wstege-a-biskup-poswiecil-nowa.html
 1. Oczywiście zdawałem sobie sprawę, że zawiadomienie nie znaczy, że zostanie wszczęte śledztwo i osoby, które naruszają przepisy staną przed Sądem, dlatego nastawiałem się, że koniec końców po umorzeniu śledztwa jednak będę miał możliwość wnieść subsydiarny akt oskarżenia. Teraz jednak widzę, że nie jest to takie proste, widać że układ stara się dobrze chronić swoich ludzi reforma Prokuratury w celu jej uzależnienia zdaje egzamin, zresztą nie ma w tym nic dziwnego. Organ ten jest związany „braterstwem krwi”, do tego otrzymał narzędzia, które zwiększają ich możliwości. Pisząc o „braterstwie krwi” mam na myśli rzekomo popełnione „samobójstwa”, które miały miejsce w związku z prowadzonymi czynnościami wobec osób, które popełniły samobójstwo jest naruszeniem kodeksu karnego.
Prokuratura Okręgowa w Katowicach
 1. Zgodnie z wytycznymi jakie zostały zawarte w uzyskanej odpowiedzi z Prokuratury Krajowej, w dniu 20 maja 2021 wysłałem wniosek do szefowej Prokuratury Okręgowej w Katowicach, wnosząc o bezpośrednie udzielenie informacji na temat podjętych działań w zw. z złożonym zawiadomieniem o prawdopodobnie popełnionym przestępstwie przez funkcjonariuszy publicznych, którzy w ramach prowadzącego postępowania kontrolnego działają na szkodę pokrzywdzonej spółki Luxona, którą reprezentuję jako reprezentant wpisany w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, w prowadzonym postępowaniu kontrolnym.
 2. Dla wyjaśnienia dodam, że od czasu złożenia zawiadomienia do dnia dzisiejszego doszło do kolejnych naruszeń przepisów prawa m. in. poprzez wydanie postanowień przez funkcjonariusza, który nie został upoważniony do prowadzenia postępowania kontrolnego. Dodatkowo w wydanym postanowieniu funkcjonariusz wskazuje na czynność, która w rzeczywistości nie miała miejsca. Powodem tego jest fakt, iż zgodnie z postanowieniem z dnia 30 grudnia 2020 termin zakończenia postępowania upłynął w dniu 23 marca 2021, ponieważ termin nie został przedłużony podjęto próbę jego przedłużenia wydając postanowienie o zawieszeniu i odwieszeniu postępowania, chociaż to nie miało w rzeczywistości miejsca.
 1. Istotnym jest to, że 24 maja 2021, upływa ustawowy termin trzech miesięcy na zakończenie śledztwa, tj. w dniu dzisiejszym a Prokuratura nawet nie wydała postanowienia o wszczęciu bądź odmowie wszczęcia śledztwa, chociaż według przepisów miała czas na wydanie, do trzydziestu dni od złożenia zawiadomienia.
 2. Do złożonego zawiadomienie zostały zaangażowane już cztery jednostki Prokuratury na trzech szczeblach hierarchii.
  1. Prokuratura Regionalna w Krakowie – do której złożono zawiadomienie
  2. Prokuratura Regionalna w Katowicach – do której przekazano zawiadomienie
  3. Prokuratura Krajowa w Warszawie – do której złożono wniosek o wyłączenie
  4. Prokuratura Okręgowa w Katowicach – do której trafiło zawiadomienie
 3. Jak pisałem w temacie odpowiedzi od Prokuratury Krajowej, że nie sądzę bym miał otrzymać jakąkolwiek odpowiedź od Prokuratury Okręgowej z Katowic, po skierowaniu wniosku o informację dotyczącą zawiadomienia.
 4. Właśnie po odebraniu w dniu 04 czerwca 2021 korespondencji moje przypuszczenia się potwierdziły, ponieważ odpowiedź przyszła z Prokuratury Regionalnej w Katowicach o czym w kolejnej części artykułu.
Prokuratura Okręgowa w Gliwicach
 1. Jak już wspomniałem otrzymałem odpowiedź na wniosek złożony do Prokuratury Okręgowej w Katowicach odpisała Prokuratura Regionalna z Katowic, ale to nie wszystko.
 2. Przypomnę jeszcze, że wniosek skierowałem do Prokuratury Okręgowej w Katowicach w związku z uzyskaną informacją z Prokuratury Krajowej, że moje zawiadomienie zostało przekazane tej właśnie Prokuraturze i do niej należy zwrócić się o szczegółowe informacje.
 3. Muszę jednak przyznać, że odebrane właśnie pismo jest pierwszym, które chociaż zostało oparte na podstawach prawnych i zawiera uzasadnienie. Zacznę może od wskazanej podstawy prawnej tj. paragraf 116 ust 1 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 07 kwietnia 2017 r. – Regulamin wewnętrzny urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. 2017. poz. 1206). W brzmieniu:
  1. & 116 ust. 1 „Do określenia właściwości miejscowej jednostki stosuje się odpowiednio przepisy art. 31–34 k p k., a także przepisy § 113–115„.
  2. & 116 ust. 3 „Spór o właściwość miejscową między jednostkami równorzędnymi rozstrzyga kierownik jednostki nadrzędnej nad jednostką, która wystąpiła o rozstrzygnięcie sporu.
 4. Pomijając już kwestię wynikającą z ust. 1, gdyż nie wskazano zbioru przepisów co do & 113 – 115, to & 116 ust. 3 odnosi się do sporu o właściwość miejscową między jednostkami równorzędnymi. Został ten fakt wskazany w piśmie i został wszczęty wnioskiem Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Katowicach z dnia 07 maja 2021 sygn. PO III Ko(k)1435.2021.
 5. Patrząc na sam ten fakt, należy przeanalizować sobie historię złożonego zawiadomienia, zaczynając od złożenia do Prokuratury Regionalnej w Krakowie w dniu 24 luty 2021, która to następnie przekazała zawiadomienie w dniu 02 marca 2021 do Prokuratury Regionalnej w Katowicach, ponieważ z uzyskanej informacji z Prokuratury Krajowej nie mamy wiedzy, kiedy zawiadomienie trafiło do Prokuratury Okręgowej w Katowicach, należy przyjąć, że miało to miejsce przed lub 06 maja 2021, ponieważ w tym dniu napisano odpowiedź na wniosek, co też można wywnioskować z daty wniosku wywołującego spór.
  1. Za tym wniosek jest taki, Prokuratura Regionalna w Katowicach będąc w posiadaniu zawiadomienia od dnia 02 marca 2021, nie podejmowała żadnej czynności, przez okres dwóch miesięcy.
 6. Gdyby nie wniosek skierowany w dniu 28 kwietnia 2021 do Prokuratury Krajowej, można by założyć, że zawiadomienie nadal zalegało by w tej Prokuraturze.
 7. Wniosek jednak doprowadził, do ponaglenia a ponieważ przez dwa miesiące nic nie robiono w sprawie zawiadomienia a szczególnie nie wydano postanowienia o wszczęciu śledztwa bądź odmowie wszczęcia, uznano przekazać zawiadomienie do kolejnej Prokuratury Okręgowej w Katowicach.
 8. Ta jak wynika z pisma złożyła wniosek, podważając swoją właściwość miejscową do prowadzenia postępowania. Jednak rodzi się pytanie, czy wniosek został złożony w dniu 07 maja 2021, czy zrobiono to dopiero po złożeniu mojego wniosku w dniu 20 maja 2021 do tej Prokuratury.
 9. Przytoczę teraz wskazane przepisy z kodeksu postępowania karnego i tak:
  1. art. 31 & 1 „Miejscowo właściwy do rozpoznania sprawy jest sąd, w którego okręgu popełniono przestępstwo.
  2. art. 32 i art. 33 – właściwość Sądu uzależniają od prowadzenia postępowania przygotowawczego, za tym nie mają zastosowania
  3. art. 34 & 1 „Sąd właściwy dla sprawców przestępstw jest również właściwy dla pomocników, podżegaczy oraz innych osób, których przestępstwo pozostaje w ścisłym związku z przestępstwem sprawcy, jeżeli postępowanie przeciwko nim toczy się jednocześnie”
 10. Biorąc pod uwagę, że właściwość miejscową Prokuratury określa się na podstawie przepisów dotyczących właściwości Sądów, to w tym przypadku zastosowanie ma art. 31 & 1 k p k. Patrząc od strony literalnej tego artykułu należy bezsprzecznie uznać, iż właściwą Prokuraturą do przeprowadzenia postępowania w związku z zawiadomieniem jest ta w której okręgu popełniono przestępstwo.
 11. Za tym należy ustalić miejsce prawdopodobnego popełnienia przestępstwa,
  1. czy miejscem tym jest siedziba pokrzywdzonej spółki?
  2. czy też miejscem popełnienia jest miejsce gdzie osoba podejrzewana o popełnienie przestępstwa podejmowała decyzję czy wydawała postanowienia a więc miejsce, gdzie swoje czynności wykonuje funkcjonariusz publiczny działający na szkodę spółki?
 12. Odpowiedź na pytania zawarta jest w kodeksie karnym
  1. art. 6 & 2 „Czyn zabroniony uważa się za popełniony w miejscu, w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany, albo gdzie skutek stanowiący znamię czynu zabronionego nastąpił lub według zamiaru sprawcy miał nastąpić.
 13. Za tym, zawiadomienie dotyczy funkcjonariuszy publicznych, którzy swoje czynności wykonywali w ramach zatrudnienia w urzędach skarbowych i administracji skarbowej z siedzibą w Katowicach, Częstochowie, Sosnowcu i Tarnowskich Górach, w tym, że nadzór znajdował się w Katowicach. Dlatego wydaje się pod względem właściwości miejscowej by postępowanie prowadziła Prokuratura z Katowic. Oczywiście pomijając kwestię, że istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności w danej sprawie, co zostało zaznaczone w zawiadomieniu.
 14. Tak strona pokrzywdzona rozumie przepisy wskazane jako podstawa prawna, a jak zdecydował autor otrzymanego pisma Prokurator Regionalny w Katowicach Tomasz Janeczek? Otóż wskazał podstawę z art. 31 & 1 k p k, jednak jak wynika z dalszej części pisma wyznaczył rzekomo po raz kolejny Prokuraturę Okręgową w Gliwicach, jest to już piąty organ związany z zawiadomieniem.
 15. Poniżej zamieszczam otrzymane pismo. Dość ciekawie zostało napisane uzasadnienie, w którym czytamy:
  1. W dniu 10 marca 2021 Naczelnik Wydziału I Ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Regionalnej w Katowicach przesłał do Prokuratury Okręgowej w Gliwicach zawiadomienie nadesłane z Prokuratury Regionalnej w Krakowie, w ten sposób obala podejrzenie o wsadzeniu zawiadomienia do szuflady.
  2. Dalej jak wynika z pisma w dniu 31 marca 2021 Prokurator Okręgowy w Gliwicach nie czyniąc żadnych dodatkowych ustaleń przesłał zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Katowicach powołując się na właściwą miejscowo.( autor. słusznie)
  3. Następnie z tą sytuacją rzekomo nie zgodził się Zastępca Prokuratora Okręgowego w Katowicach, który podniósł w wniosku, że postępowania są prowadzone przez funkcjonariuszy publicznych oraz w toku ich decyzji powstał skutek w postaci szkody w majątku spółki a nadto w głównej mierze zawiadomienie dotyczy przekroczenia uprawnień przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach.
  4. Z tymi argumentami zgodził się autor pisma czyli Prokurator Regionalny podkreślając, że to pracownicy urzędu skarbowego w Tarnowskich Górach nie dopełnili swoich obowiązków i tym samym skierował ponownie zawiadomienie do Prokuratora Okręgowego w Gliwicach Rafała Łazarczyka.
 16. Jak wynika z powyższego linku do artykułu z „Gazety Wyborczej Gliwice”, prokurator Rafał Łazarczyk do niedawna, ponieważ jeszcze w październiku 2020 roku, był prokuratorem rejonowym w Rybniku delegowanym do Prokuratury Regionalnej w Katowicach. Następnie po faksowym odwołaniu szefa Prokuratury Okręgowej w Gliwicach Radosława Woźniaka za to, że wykazywał swoją niezależność, na jego miejsce powołano prokuratora Rafała Łazarczyka, co nie tylko jest awansem do wyższej instancji, ale jednocześnie został on szefem tego organu, w taki sposób mafia pod płaszczem partii uzależnia od siebie organy ścigania i wymiar sprawiedliwości.
 17. Poniżej zamieściłem wykres, który pokazuje ile czasu zawiadomienie przeleżało w danej Prokuraturze i tak:
  1. Prokuratura Regionalna w Krakowie – od 24 luty 2021 – 02 marca 2021 – 6 dni
  2. Prokuratura Regionalna w Katowicach – 0d 02 marca 2021 – 10 marca 2021 – 8 dni
  3. Prokuratura Okręgowa w Gliwicach – od 10 marca 2021 – 31 marca 2021 – 21 dni
  4. Prokuratura Okręgowa w Katowicach – od 01 kwietnia 2021 – 07 maja 2021 – 37 dni
  5. Prokuratura Regionalna w Katowicach – od 07 maja 2021 – 28 maja 2021 – 21 dni
  6. Prokuratura Okręgowa w Gliwicach – od 28 maja 2021 – 28 czerwiec 2021 – 31 dni
 1. W tym przypadku bardzo dobrze widać nie tylko skutki reformy Prokuratury i wymiaru sprawiedliwości, ale bardzo jasno na tym przykładzie widać jaki jest faktyczny cel reformy.
 2. Jak już pisałem zawiadomienie dotyczy funkcjonariuszy publicznych zatrudnionych w urzędach administracji skarbowej, którzy prowadzą/ili postępowanie kontrolne w spółce Luxona.
 3. Postępowanie kontrolne wszczęto w październiku 2014 roku na zlecenie Pani prokurator, która od roku 2013 prowadzi śledztwo, obecnie pracując w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach. Ta sama prokurator w ramach tego śledztwa postawiła nam zarzuty w lutym 2019 r. m. in. za działalność spółki Luxona.
 1. W mojej ocenie, osoby objęte zawiadomieniem wykonują swoje czynności z naruszeniem przepisów prawa i tym samym działają na szkodę spółki, tylko dlatego, że wydania negatywnej dla spółki decyzji domaga się od nich Prokuratura. Krótko mówiąc chodzi o tworzenie fałszywego dowodu, który jest potrzebny Pani prokurator Katarzynie Janoska. Dlatego też po złożeniu zawiadomienia, postępowanie Prokuratury jest takie a nie inne.
 2. W tym przypadku bardzo czytelnie widzimy, jak wygląda proces uzależniający prokuratorów w strukturach organu Prokuratury a tym samym prawo zostaje przesunięte na boczny tor.
 3. Proszę zobaczyć, w październiku 2020 zostaje awansowany z Prokuratury Rejonowej w Rybniku prokurator Rafał Łazarczyk, który przed awansem został delegowany do Prokuratury Regionalnej w Katowicach, której szefem jest bliski współpracownik Zbigniewa Ziobro czyli prokurator T. Janeczek.
 4. Odbycie delegacji bezpośrednio pod okiem przełożonego ma na celu z jednej strony wyrobienie sobie oceny na temat kandydata do awansu, ale nie pod względem posiadania wiedzy prawnej, ale pod względem uległości czy lojalności wobec przełożonego z drugiej strony nabranie wdzięczności kandydata wobec przełożonego.
 5. Gdy kandydat zostanie pozytywnie oceniony przez przełożonego ten przedstawia go swoim przełożonym jako kandydata do awansu, tak też stało się w tym przypadku, gdzie prokurator Rafał Łazarczyk nie tylko awansował o szczebel wyżej, ale od razu awansował na szefa Prokuratury Okręgowej w Gliwicach.
 6. Tak całkiem przypadkowo się stało, że krótko po awansie, trafiła do niego sprawa z mojego zawiadomienia i zakładając, że faktycznie Prokuratura Regionalna w Katowicach skierowała w dniu 10 marca 2021 właśnie do prokuratora Rafała Łazarczyka, który następnie przekazał zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Katowicach uznając, że to ta Prokuratura jest właściwa miejscowo.
 7. Można byłoby stwierdzić, że podwładny prokurator nie respektuje poleceń przełożonego, tym samym stając się niezależnym prokuratorem, który działa na podstawie i w granicach prawa, za co mógłby ponieść konsekwencje. Tak się teoretycznie nie stało.
 8. Jednak przełożony uznał, że prawdopodobnie podwładny źle zrozumiał intencje swojego awansu, jakie były w głowach tych co dali mu awans t. j. Z. Ziobro i B. Święczkowski. Na pewno nie mieli na myśli, by prokurator po uzyskanym awansie robił po swojemu.
 9. Dlatego, też bezpośredni przełożony T. Janeczek delikatnie piszą, postanowił dać szanse podwładnemu się zreflektować i tym samym pokazać gdzie jest jego miejsce w strukturze.
 10. W tym celu po raz kolejny, choć niezgodnie z przepisami prawa przekazał w dniu 28 maja 2021 sprawę z mojego zawiadomienia swojemu podwładnemu w Gliwicach.
 11. Tak na sprawdzenie lojalności wobec struktury mafijnej pod płaszczem partii.
 12. Biorąc pod uwagę fakt, iż od czasu ponownego przekazania sprawy upłynęło już ponad 30 dni, a więc czas w którym powinno zostać wystawione postanowienie o wszczęciu lub odmowie wszczęcia postępowania, to jednak prokurator Rafał Łazarczyk tego nie uczynił, może wskazywać, że zrozumiał intencje swojego awansu a tym samym, że ważniejsze od przepisów prawa jest wola przełożonego. Jednak, żeby się tego upewnić postanowiłem złożyć wniosek o udzielenie informacji w sprawie zawiadomienia, ponieważ obecnie są dwie możliwości, pierwsza to przekazanie zawiadomienia do kolejnej Prokuratury np. w Częstochowie (dowód niezależności) a druga, to wrzucenie zawiadomienia do szuflady i oczekiwanie na rozwój sytuacji (dowód zależności).
  1. W związku z tym postanowiłem złożyć wniosek o informację w sprawie zawiadomienia
Prokuratura Okręgowa w Gliwicach cz. 2
 1. Więc tak, postanowiłem utworzyć część drugą, ponieważ w dniu 19 lipca 2021 do pokrzywdzonej dotarło pismo z Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, które zostało sporządzone 08 lipca 2021 a więc jeszcze przed skierowaniem w dniu 14 lipca 2021 wniosku o informację, co można byłoby uznać za dobry omen.
 2. Teoretycznie być może i tak to należałoby rozumieć pomijając fakt, że od złożenia w dniu 24 luty 2021 zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa do dnia dzisiejszego płynęło prawie pięć miesięcy, a za tym zgodnie z przepisami śledztwo powinno zostać już miesiąc temu zakończone. Jednak jak się okazuje, to otrzymane pismo nie jest nawet postanowieniem o wszczęciu bądź odmowie wszczęcia, chociaż już ponad 30 dni ta Prokuratura jest w posiadaniu zawiadomienia.
 3. Więc czego to pismo dotyczy? Hm! dobre pytanie, ale po kolei, z pisma dowiedziałem się już, że sprawa trafiła do prokuratora Przemysława Górskiego z Prokuratury Rejonowej del. do Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, cóż za zbieg okoliczności mając na uwadze, że jego szefem jest również delegat z Rejonowej do Okręgowej, jest też już nawet sygn. akt PO II Ds. 17.2021, pełny sukces po pięciu miesiącach. Ale żeby nie było tak dobrze, to oczywiście coś musiało się stać złego, a jakby inaczej, uwaga, uwaga otóż teraz przedstawiam hit stulecie i prawdziwą bombę jaka wybuchła w Prokuraturze w związku z zawiadomieniem, myślę że nikt nie byłby wstanie zgadnąć.
  1. Muszę wszystkich przeprosić a szczególnie całą Prokuraturę, że cały czas się czepiam o brak wydanego postanowienia a tu taka tragedia się wydarzyła, tak bezmyślnie tutaj knuję teorie spiskowe, a tutaj tak najzwyczajniej po prostu w Prokuraturze zaginął cały materiał dowodowy zostało tylko samo zawiadomienie, które złożyłem.
  2. Nie, nie co ja znowu piszę, jakby mógł w Prokuraturze zaginąć materiał dowodowy przecież nie zaginął, tylko nie został złożony wraz z zawiadomieniem, lecz tylko lista materiałów została załączona, a samego materiału nie załączyłem, lub w sieci jakiś haker go musiał po drodze z hakować. A ja tak narzekam, jak to źle pracuje Polska Prokuratura, a tu proszę po pięciu miesiącach czasu, doszli to tego, że nie dotarł materiał dowodowy, że ponoć go nie dostarczyłem i teraz pilnie mnie tym pismem wezwała by w ciągu 7 dni dostarczyć ten materiał dowodowy🚑🤣🤣🤣
 4. Poniżej zamieszczam pismo z 08 lipca 2021 i pismo z 16 lipca 2021 czyli odpowiedź na wniosek o informację, proszę jak szybko teraz Prokuratura działa w ciągu dwóch dni odpowiada, szkoda że nadal brak postanowienia
 1. Dobrze, teraz na poważnie i zacznę od pytania.
  1. Czy fakt, że w Prokuraturze na szczeblu Regionalnym zaginął cały materiał dowodowy udostępniony wraz z zawiadomieniem, to nie skandal?
  2. Czy można dać wiarę, że dopiero po pięciu miesiącach się zorientowała, bądź tyle czasu potrzebowała na sprawdzenie,?
  3. A na koniec, jak może zaginąć materiał przekazany drogą elektroniczną?
  4. Czy składający zawiadomienie o przestępstwie ma obowiązek dostarczyć dowody?
 2. Jak wiadomo w „Państwie z tektury”, jak często słyszę i czytam, że tak określana jest Polska, to faktycznie wszystko jest możliwe z drugiej strony jako osobę świadomą nie zdziwiła mnie taka informacja, bo przecież w jakiś sposób należy wybrnąć z sytuacji, jak pięć miesięcy nic się nie robi w sprawie zawiadomienia.
 3. Oczywiście nie pozostawiłem tego bez słowa i przyjmując na siebie winę jak to prokurator raczył wskazać w swoim piśmie i dlatego w odpowiedzi co do tej kwestii napisałem tak cytuję.

W tej sytuacji z dużym zaniepokojeniem przeczytałem informację, że na tak wysokim szczeblu za jaki uważam Prokuraturę Regionalną zaginął materiał dowodowy, moim zdaniem jest to skandal, jednak mam nadzieję, że po otrzymaniu potwierdzenia o przesłaniu materiału dowodowego z urzędu zostanie wszczęte w tej sprawie postępowanie wyjaśniające i osoba odpowiedzialna za utratę materiału dowodowego zostanie pociągnięta do odpowiedzialności. Za tym będę oczekiwał również informacji w związku z wyjaśnieniem tej niecodziennej sytuacji.

„Odpowiedź na pismo z Prokuratury” – samoukprawa – 20 lipiec 2021
  1. Ciężko jest też zrozumieć, otrzymane pismo z zarzutem o nie dostarczeniu materiału dowodowego, nie wiem czy tylko ja mam błędne myślenie na ten temat, ale zawsze wydawało mi się, że to organy ścigania są od tego, by zdobyć dowody?
  2. Przecież jeżeli materiał dowodowy ma obowiązek dostarczyć poszkodowany lub zawiadamiający, to po co są organy ścigania w tym kraju?
  3. Albo dlaczego, mając materiał dowodowy poszkodowany lub pełnomocnik nie może złożyć z oskarżenia prywatnego aktu oskarżenia wprost do Sądu, tylko w niektórych sprawach jest taka możliwość?
 1. Pytania te raczej zostawię bez odpowiedzi, poniżej załączę zdjęcia z fragmentem udzielonej odpowiedzi, ponieważ w odpowiedzi napisałem, również uzupełnienie zawiadomienia o te zarzuty o których pisałem po złożeniu już zawiadomienia.
 2. W odpowiedzi zwróciłem również uwagę, że art. 307 & 1 k p k zobowiązuje organ do wydania w ciągu 30 dni postanowienia o wszczęciu lub odmowie wszczęcia postępowania, a nie do tego, by organ po tym terminie dopiero wzywał do przekazania dowodów, tym bardziej, że art. 310 k p k określa termin 3 miesięcy na zakończenie śledztwa tj. biorąc pod uwagę te dwa terminy, to najpóźniej po czterech miesiącach powinno zakończyć się śledztwo, a na dzień dzisiejszy mija pięć miesięcy a Prokuratura dopiero czynności sprawdzające prowadzi.
Prokuratura Okręgowa w Gliwicach cz. 3
 1. No cóż czas upływa a postanowienia jak Prokuratura nie wydała tak nie wydaje i nie zmienił tego nawet fakt, że jako strona zawiadamiająca o prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa nie będąc do tego zobligowana, przekazaliśmy materiał dowodowy, który wcześniej zaginął w Prokuraturze, dodatkowo załączając nowy materiał dowodowy. Od tego czasu upłynęło już kolejne ponad 30 dni, które jest ustawowym terminem na wydanie postanowienia o wszczęciu lub odmowie wszczęcia postępowania.
  1. Brak wydania postanowienia przez Prokuraturę to nie tylko naruszenie przepisu prawa, ale również ograniczenie praw strony pokrzywdzonej oraz ochrona podejrzewanych o prawdopodobne popełnienie przestępstwa.
  2. Brak wydania postanowienia przez Prokuraturę zamyka drogę prawną, umożliwiającą pociągnięcie do odpowiedzialności karnej osób działających na szkodę pokrzywdzonej.
  3. Brak wydania postanowienia przez Prokuraturę narusza prawa wynikające z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
  4. art. 45 ust. 1 Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd
 2. Ogólnie z takiego zachowania Polskiej Prokuratury można wnioskować, że ustanowione i obowiązujące przepisy prawa służą tylko do gnębienia, dyskryminacji zwykłych obywateli, przez organy państwa polskiego. Natomiast same organy państwa polskiego zostały wyjęte spod obowiązującego prawa, przez co nie ponoszą odpowiedzialności za swoje działania, lub brak ich działań.
 3. W związku z powyższym w dniu 27 sierpnia 2021, wysłałem do Prokuratury Okręgowej w Gliwicach wniosek z zapytaniem na temat wydania postanowienia, a właściwie niewydania oraz o udzielenie informacji na temat podjętych działań, jak i na temat zaplanowanych do realizacji działań.
 1. Tak się złożyło, że Prokuratura tydzień wcześniej wysłała pismo, ale oczywiście robiąc to na adres siedziby pokrzywdzonej a nie na adres wskazany do korespondencji, co i tak dobrze, że w ostatni dzień 06 wrzesień 2021 udało się spółce odebrać z poczty.
 2. Myślę, że jednak nie będę tutaj pisać o szczegółach pisma, każdy będzie mógł sam przeczytać, napiszę tylko, że jest to żenada.
 1. Dlatego też postanowiłem od razu tj. 07 wrzesień 2021 odpisać na to pismo, które chyba każdego mogło wyprowadzić z równowagi. Szczególnie jeżeli chodzi o fakt wynikający z tego pisma, pomijam już kwestię związaną z brakiem wystawienia postanowienia o wszczęciu bądź odmowie wszczęcia, ale jak czytamy w tym piśmie Prokuratura po raz kolejny zgubiła materiał dowodowy. Co najciekawsze, że jest to rzecz teoretycznie nie możliwa, ponieważ materiał dowodowy w postaci dokumentów, był przesyłany w folderach ZiP, więc musiałby zagubić się cały folder.
 2. Myślę, że moja odpowiedź tym razem zadziałała w podobny sposób tzn. wyprowadziła z równowagi prokuratora. Aczkolwiek nie miałem takiej intencji oraz nie widzę w treści odpowiedzi, coś co mogłoby wywołać taką reakcję, zresztą możecie przeczytać i sami ocenić.
 1. Dlaczego uważam, że moja odpowiedź zadziałała, ano dlatego, iż jeszcze w ten sam dzień tj. 07 wrzesień 2021, dostałem odpowiedź na pocztę e-mail z Prokuratury Okręgowej w Gliwicach.
 2. Odpowiedzią było wezwanie mnie na świadka w sprawie złożonego zawiadomienia o prawdopodobnym popełnieniu przestępstwa z dnia 24 luty 2021. Zgodnie z którym mam wstawić się w dniu 28 wrzesień 2021 o godz. 11.00 w Prokuraturze Okręgowej w Gliwicach. Jak wynika z objaśnień zawartych na stronie drugiej wezwania, świadkowi nie przysługują żadne prawa lecz tylko obowiązek jak wynika z wskazanego przepisu
  1. art. 177 & 1 k p k. Każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania.
 3. Zapominając już o innych paragrafach ustanowionych w tym przepisie prawa;
  1. art. 177 & 1a Przesłuchanie świadka może nastąpić przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. W postępowaniu przed sądem w czynności w miejscu przebywania świadka bierze udział referendarz sądowy, asystent sędziego lub urzędnik zatrudniony w sądzie, w którego okręgu świadek przebywa.
  2. art. 177 & 1b W miejscu przebywania świadka przesłuchiwanego w sposób określony w § 1a, zamiast osób wskazanych w tym przepisie, może być obecny: 1) funkcjonariusz Służby Więziennej – jeżeli świadek przebywa w zakładzie karnym lub areszcie śledczym; 2) urzędnik konsularny – jeżeli świadek będący obywatelem polskim przebywa za granicą.
  3. art. 177 & 2 Świadka, który nie może się stawić na wezwanie z powodu choroby, kalectwa lub innej nie dającej się pokonać przeszkody, można przesłuchać w miejscu jego pobytu.
 4. Również, nie mniej istotną rzeczą jest nie wskazanie podstawy prawnej i faktycznej, dlaczego Prokuratura chce przesłuchać osobę zawiadamiającą o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, gdzie jeszcze nie wydano postanowienia o wszczęciu bądź odmowie wszczęcia postępowania. A bynajmniej w Kodeksie postępowania karnego takowa podstawa się znajduje, to pokazuje jak organ ścigania traktuje społeczeństwo, po prostu prokurator chce Cię przesłuchać w charakterze świadka i Ty masz obowiązek się wstawić, podstawą jest zachcianka prokuratora. Gdy do tego jeszcze porównać przytoczone w wezwaniu przepisy z podejrzanym, to tak naprawdę one niczym się nie różnią, może jedynie inną podstawą prawną, która daje możliwość doprowadzenia siłą do prokuratury.
 1. Oczywiście w tej sytuacji, będę składał wniosek o przesłuchanie przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość w konsulacie Polskim w Ostravie, w obecności urzędnika konsularnego, o czym mowa w art. 177 & 1b. Bądź też wskażę w wniosku jeszcze inną możliwość przesłuchania jako świadka o którym również mówi Kodeks postępowania karnego, czyli wykorzystanie instytucji pomocy prawnej w stosunkach międzynarodowych.
  1. art. 585 pkt. 2 W drodze pomocy prawnej mogą być dokonywane niezbędne czynności postępowania karnego, a w szczególności: przesłuchiwanie osób w charakterze oskarżonych, świadków lub biegłych;
 2. Przyznam się, że się z tym liczyłem, iż prawdopodobnie zostanę wezwany na przesłuchanie w charakterze świadka. Jednak myślałem, że będzie to miało miejsce w ciągu miesiąca od złożenia zawiadomienia, wówczas nic nie stało na przeszkodzie bym się osobiście wstawił do Prokuratury, jednak w zw. z wydaniem prawomocnego wyroku na dzień dzisiejszy jest to nie możliwe. Stąd też będzie złożenie tego wniosku.
Prokuratura Okręgowa w Gliwicach cz. 4
 1. Po ponad sześciu miesiącach od złożenia zawiadomienia o prawdopodobnie popełnionym przestępstwie, przez funkcjonariuszy publicznych pracujących w Śląskich urzędach skarbowych, Prokurator Okręgowy w Gliwicach w dniu 13 września 2021 wydał postanowienie o wszczęciu postępowania, pod Sygn. akt PO II Ds 17.2021, przydzielając prowadzenie kolejnemu prokuratorowi z Prokuratury Rejonowej del do Prokuratury Okręgowej w Gliwicach Panu Adam Latka, a więc podpisuje się pod cytatem:
  1. Presja ma sens
 2. Oczywiście, to jeszcze nie oznacza, że postępowanie zakończy się postawieniem komukolwiek zarzutów, ale jest krok do przodu. W tym samym dniu otrzymałem jeszcze dwa inne pisma. Drugie dotyczy złożonego wniosku o przesłuchanie mojej osoby jako świadka w drodze pomocy prawnej lub w konsulacie przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Prokurator zapytuje, o rzeczywiste koszty związane z wstawieniem się w Prokuraturze oraz czy zachodzą inne okoliczności, które uniemożliwiają wstawiennictwo, prócz ewentualnych restrykcji epidemiologicznych, tym samym informując, że można wyznaczyć inny termin.
 3. Trzecie pismo dotyczy uzupełnienia dwóch dokumentów, które wskazałem w uzupełnieniu zawiadomienia, ale nie załączyłem. W tym miejscu dodam, że faktycznie nie załączyłem.
 1. W dniu 15 wrzesień 2021 udzieliłem pisemnej odpowiedzi na otrzymaną korespondencję, jednocześnie uzupełniając zawiadomienie o kolejne wątki jakie się ujawniły w ostatnim czasie a dotyczące Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach oraz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.
  1. O czym można przeczytać w udostępnionym piśmie.

Kolejne kroki podejmowane przez spółkę

Wniosek o interwencję do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw
 1. W dniu 30 marca 2021 jako już pełnomocnik spółki wysłałem elektronicznie wniosek o interwencję do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W którym to wniosku opisałem w sposób szczegółowy sytuację jaką została spółka dotknięta a na potwierdzenie załączyłem zebrany materiał dowodowy w postaci dokumentacji związanej z prowadzonym postępowaniem kontrolnym z których w ocenie tak mojej jak i spółki widać jak uczestniczące w tym postępowaniu organy skarbowe naruszają przepisy prawa w skutek czego postępowanie prowadzone jest przez ponad sześć lat co jednoznacznie ma przełożenie na poniesione straty i koszty przez spółkę.
 2. Niestety pomimo, złożenia wniosku to jestem sceptycznie nastawiony, na jego korzystne końcowe efekty. Co po prostu dowodzi, że już całkowicie utraciłem swoją wiarę w sprawiedliwość i praworządność, którymi przymiotami powinni się wykazywać instytucje i organy państwowe w Polsce.
 3. W dniu 14 kwietnia 2021 otrzymałem wiadomość od Dyrektora Wydziału Wstępnej Analizy Wniosków. Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. W treści wiadomości poproszono o uzupełnienie wniosku, poprzez wyjaśnienie wskazanych w tym piśmie kwestii. Jedną z nich była kwestia związana z wykreśleniem przez Sąd rejestrowy osoby Prezesa zarządu spółki oraz związanego z tym podpisania przez tą osobę zawiadomienia złożonego do Prokuratury jako Prezes zarządu, pomimo, iż osoba ta nie była już Prezesem. Kolejna prośba uzupełnienia była związana z przesłaniem uchwały powołującej nowego Prezesa spółki oraz oświadczenie, że spółka spełnia warunki wskazane w ustawie, by mogła zostać uznana za jedną z trzech, które podlegają R M i Ś P.
 4. Więc została w dniu 19 kwietnia 2021 przesłana odpowiedź wraz z załącznikami uchwały i oświadczenia a dodatkowo wniosek o wpisanie do KRS, teraz musimy poczekać co dalej czy Rzecznik zaakceptuje wniosek i tym samym udzieli spółce pomocy, czy też wniosek odrzuci, ponieważ uzna, że składająca wniosek osoba to przestępca skazany prawomocnie przez Sąd, więc jest osobom niewiarygodną, dlatego też nie ma powodu by udzielić spółce pomocy.
 5. W związku z odebraną korespondencją w postaci wezwania otrzymanego od Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach w dniu 29 kwietnia 2021, czyli miesiąc po upływie terminu zakończenia postępowania kontrolnego, wysłałem ten dokument wraz z pismem w formie udzielonej odpowiedzi Naczelnikowi. Jednocześnie zadając pytanie, kiedy można się spodziewać rozpoznania przez Rzecznika złożonego wniosku, jak wynika z odpowiedzi udzielonej w dniu 05 maja 2021, przez pełnomocnika wnioski są rozpatrywane według kolejności wpływu, więc nie jest wstanie podać konkretnego terminu.
 6. Ponieważ kolejna korespondencja wpłynęła od Naczelnika w dniu 13 maja 2021 w której znalazły się trzy wydane postanowienia oraz pismo przewodnie, które w ocenie spółki stanowią spreparowaną dokumentacje mającą na celu przywrócenie dalszej możliwości prowadzenia postępowania kontrolnego, które zgodnie z postanowieniem z 30 grudnia 2020 zakończyło się z dniem 23 marca 2021, ponieważ ta data zakończenia została wskazana a spółka nie otrzymała mimo upominania się, żadnej informacji o przedłużeniu terminu zakończenia aż dopiero właśnie w tej korespondencji pojawiła się taka informacja. Dlatego w dniu 17 maja 2021 tą korespondencję wraz z uzupełnieniem wniosku przesłano do pełnomocnika Rzecznika.
 1. Poniżej publikuję film w którym widzimy program nagrany przez telewizję Polsat „Państwo w Państwie”. Jest to odcinek programu w którym została poruszona kwestia związana z działaniami urzędników skarbowych zresztą, nawet związanych z sprawą spółki Luxona.
 2. Jednym z uczestników programu jest Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, do którego spółka złożyła wniosek o interwencję prawie pięć miesięcy temu i jak do tej chwili nic się nie dzieje, jedynie co to po złożeniu wniosku jeden z zastępców skontaktował się w celu uzupełnienia wniosku i od tamtej chwili cisza.
 3. Natomiast co powiedział Rzecznik w programie można posłuchać z materiału zamieszczonego poniżej.
%d bloggers like this: