Uzasadnienie wyroku

jeden z celów

 1. Uzasadnienie wyroku ma na celu m. in. przekonać strony o merytorycznej słuszności wydanego wyroku. Zgodnie z treścią przepisu art. 424 KPK uzasadnienie wyroku powinno spełniać trzy zasadnicze wymogi: wyjaśniać podstawę faktyczną wyroku (w tym ocenę dowodów), wyjaśniać podstawę prawną wyroku oraz ujawniać okoliczności brane przez sąd przy wymierzaniu kary. Tak się składa, że w związku z postępowaniami karnymi, przed Sądem Okręgowym w Częstochowie oraz Sądem Okręgowym w Lublinie, gdzie zostałem skazany, sporządzone uzasadnienia nie przekonują mojej osoby co do słuszności wydanych wyroku. Ponadto uważam, że materiał dowodowy został przeprowadzony w sposób niewłaściwy co spowodowało błędne ustalenia faktyczne. Stąd też nie jestem wstanie pogodzić się z tymi wyrokami i je respektować. Żebym zmienił swoje podejście wystarczy, że otrzymam na tyle merytoryczną odpowiedź na dwa pytania, która przekona mnie o słuszności wydanych wyroków.

FAKTY Które zostają nie wyjaśnione

 1. W tym celu koniecznym jest przytoczenie podstawowych danych, takich jak przepisy prawa z Kodeksu Karno-Skarbowego określające przestępstwo, dalej przepisy ustawy mającej znaczenie dla stwierdzenia czy doszło do przestępstwa oraz istotną treść ekspertyzy. cytuję;
  • art.73 a & 1 – “Kto w użyciu wyrobu akcyzowego zmienia jego przeznaczenie, w szczególności używa oleju opałowego jako oleju napędowego, przez co naraża podatek akcyzowy na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.” (Dz.U. 2005 nr 178 poz. 1479)
 2. Według przytoczonego przepisu, popełnienie przestępstwa ma polegać na zmianie przeznaczenia wyrobu akcyzowego, a w szczególności używania oleju opałowego jako oleju napędowego. W tym samym Kodeksie Karno-Skarbowym wskazano czym jest wyrób akcyzowy (Dz.U. 1999 nr 83 poz. 930) cytuję;
  • art. 53 & 24 – Wyrób akcyzowy jest to wyrób określony w ustawie z dnia 2 grudnia 1993 r. o oznaczeniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy (Dz. U. Nr. 127, poz. 584 oraz 1997 r. Nr. 88, poz. 554 i Nr. 121, poz. 770), a także wyrób objęty szczególnym nadzorem podatkowym na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 1999 r. Nr. 54, poz. 572)
 3. Wyjaśnię, że przepis ten nie uległ zmianie do końca 2008 r. stąd wskazałem dwa dzienniki ustaw z 2005 r. i 1999 r., jednocześnie poinformuję, że do przestępstwa, którego dotyczyć będzie pytanie miało dojść w latach 2006 – 2008. Druga informacja ma związek z tym, że odwołanie w art. 53 & 24 do ustaw z dnia 2 grudnia 1993 r. jak i z dnia 28 września 1991 r. uległo zmianie w 2004 r. po wygaśnięciu tych ustaw.
 4. Tym samym zastosowanie co do oznaczeń znakami akcyzowymi wyrobów akcyzowych miała ustawa o podatku akcyzowym z dnia 23 stycznia 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 29 poz. 257), z której cytuję najbardziej istotne przepisy
  • Art. 62. 1. Do paliw silnikowych i olejów opałowych w rozumieniu ustawy zalicza się:
  • wyroby wymienione w poz. 1—12 załącznika nr 2 do ustawy
  • Art. 83. 1. Obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy podlegają wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 3 do ustawy.
 5. W tym miejscu wyjaśnię, że w załączniku nr 2 oraz nr 3 chodzi o ten sam wyrób sklasyfikowany pod kodem CN 2710, dalej;
  • Art. 86. 1. Obowiązek oznaczenia wyrobów akcyzowych podatkowymi znakami akcyzy ciąży na producentach, importerach, podmiotach dokonujących nabycia wewnątrzwspólnotowego, przedstawicielach podatkowych oraz na podmiotach dokonujących pakowania, rozlania lub rozważenia wyrobów w opakowania jednostkowe.
  • Art. 87. 1. Wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy muszą być prawidłowo oznaczone odpowiednimi znakami akcyzy przed zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.
  • 2. Wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy, bez ich uprzedniego prawidłowego oznaczenia odpowiednimi znakami akcyzy, nie mogą być
  • 1) importowane;
  • 2) przywiezione na terytorium kraju w wyniku nabycia wewnątrzwspólnotowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy
  • 3. Z uwzględnieniem ust. 1 i 2, wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy nie mogą być przedmiotem obrotu na terytorium kraju bez ich uprzedniego prawidłowego oznaczenia odpowiednimi znakami akcyzy.
  • Art. 92. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
  • 1) postacie wprowadzanych znaków akcyzy i ich wzory, elementy znaku akcyzy oraz szczegółowe sposoby ich umieszczania na typowych dla danego rodzaju wyrobów akcyzowych opakowaniach jednostkowych;
 6. Za tym w związku z ostatnim artykułem przytoczę przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie znakowania i barwienia paliw silnikowych oraz olejów opałowych dla celów kontroli obrotu (Dz.U. 2005 nr 96 poz. 815)
  • & 2. Do znakowania wyrobów stosuje się nieusuwalny znacznik, który jest substancją o nazwie chemicznej N-etylo-N-[2-(1-izobutoxy-etoxy)etylo]azobenzeno-4-amina (Solvent Yellow 124).
  • & 4. Przez prawidłowo oznaczony i zabarwiony wyrób rozumie się, w przypadku:
   1) wyrobów określonych w ust. 3 pkt 1, wyrób, do którego dodano znacznik w ilości nie mniejszej niż 6,0 mg/l znakowanego wyrobu.
 7. A więc zgodnie z ustawą wyrób akcyzowy w postaci oleju opałowego lub innego oleju służącemu dla celów opałowych, powinien być prawidłowo oznaczony nieusuwalnym znacznikiem akcyzowym w ilości 6,0 mg/l znakowanego wyrobu. W sytuacji gdy wyrób akcyzowy nie posiada znaków akcyzowych, to nie może on być importowany, przywieziony w wyniku wewnątrzwspólnotowego nabycia tym samym nie może być przedmiotem obrotu na terenie kraju. Obowiązek oznaczenia wyrobu akcyzowego ciąży na producencie, importerze czy też wewnątrzwspólnotowym nabywcy wyrobu.
 8. Teraz przytoczę treść wykonanej przez Instytut Nafty i Gazu w Krakowie ekspertyzy oraz przytoczę wynik badania na zawartość znacznika akcyzowego. Zacznę może od wyniku badań i tak;
  • Znacznik – Solvent Yellow 124 w proporcji – + 6.0 mg/l – rozporządzenie
  • Znacznik – Solvent Yellow 124 w proporcji – < 0.1 mg/kg (nie zawiera)  – wynik z badania substancji uważanej za olej opałowy
  • Znacznik – Solvent Yellow 124 w proporcji – < 0.1 mg/kg (nie zawiera) – wynik z badania substancji uważanej za olej napędowy
 9. Za tym wynik badania wskazuje, że badany wyrób nie spełniał ustawowo określonych norm dla znacznika akcyzowego. Teraz cytat jaki znajduje się w ekspertyzie
  • „Zabezpieczone surowce, odpady i produkt przetwórni, świadczą o tym, że przez cały okres działalności zaopatrywano się w paliwo (będące surowcem dla przetwórni), które faktycznie było barwionym na czerwono olejem napędowymSpełniającym wszystkie parametry jakościowe dla oleju napędowego. Tę sugestię wydaje się potwierdzać brak znacznika fiskalnego w próbkach pobranych ze zbiornika zawierającego nie odbarwiony olej opałowy.”
  • Instytut nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki, mogące powstać w wyniku niewłaściwej nazwy badanego wyrobu podanej przez Zleceniodawcę“.

Teraz nurtujące pytania

 1. Mając na uwadze przepisy ustawy o podatku akcyzowym i przepisy rozporządzenia wydanego do ustawy oraz wynik przeprowadzonej ekspertyzy, to czy na tej podstawie można przyjąć tezę, że doszło do przestępstwa polegającego na zmianie przeznaczenia wyrobu akcyzowego, w szczególności używając oleju opałowego jako oleju napędowego?
 2. Czy można uznać wyrób, który nie spełnia ustawowych wymogów za wyrób akcyzowy?
 3. Czy jest możliwe zmienić przeznaczenie oleju napędowego na olej napędowy?

Dotychczasowe odpowiedzi

 1. Jako pierwszy odpowiedział prokurator A. Markocki z Prokuratury w Lublinie, składając akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Lublinie, w którym stwierdził, że doszło do przedmiotowego przestępstwa, co miał to potwierdzić dowód rzeczowy w postaci załączonej ekspertyzy z której przytoczyłem fragmenty i wyniki badań.
 2. Druga odpowiedź została udzielona przez prokurator K. Stępińską z Prokuratury w Kielcach, gdzie sposób odpowiedzi jest spójny z pierwszą odpowiedzią z tym, że dodana ekspertyza została wykonana przez inny instytut i w innym okresie czasu, jednak wynik jest tożsamy.
 3. Trzeciej odpowiedzi udzieliła sędzia A. Chyrek z Sądu Okręgowego w Częstochowie, która wydając wyrok skazujący, jako dowód popełnienia wskazanego przestępstwa uznała załączoną przez Prokuraturę ekspertyzę z której w uzasadnieniu przytacza taki o to fragment;
  • “Przetwórnia ta była na wyższym poziomie technologicznym gdzie zaopatrywano się w paliwo, będące surowcem dla przetwórni, stanowiące faktycznie olej napędowy dla celów grzewczych zabarwiony na czerwony kolor, stąd produkt znajdujący się w zbiorniku zawierającym nie odbarwiony olej opałowy nie posiadał znacznika fiskalnego.” Jeszcze jeden cytat z uzasadnienia wyroku
  • “Badania laboratoryjne potwierdziły, iż zabezpieczone w toku oględzin bazy w Jasieńcu próbki substancji to lekki olej opałowy, poddawany następnie procesowi usuwania znacznika fiskalnego i barwnika, produkt finalny przetwórni.”
 4. A teraz cytat dotyczący tej samej kwestii tylko, że pochodzący z ekspertyzy
  • “Zabezpieczone surowce świadczą o tym, że zaopatrywano się w paliwo które było barwionym na czerwono olejem napędowym brak znacznika fiskalnego.”
 5. W tym miejscu, w mojej ocenie cytaty z uzasadnienia są sprzeczne z brzmieniem pochodzącym z dowodu rzeczowego w postaci ekspertyzy.
 6. Autorem czwartej odpowiedzi jest sędzia A. Wach z Sądu Okręgowego w Lublinie, który również wydał wyrok skazujący uznając ekspertyzę jako dowód w sprawie. Jednak w uzasadnieniu wyroku, brak jest merytorycznego odniesienia do ustaleń zawartych w ekspertyzie i załączonego wyniku badań, a jedynie krótka wzmianka, o to treść
  • “Wszystkie opinie były pełne. Ich treść była logiczna a wnioski końcowe, jak też kompetencje biegłych nie budziły wątpliwości Sądu. Żadna z przedstawionych opinii nie była kwestionowana przez strony. W realiach niniejszej sprawy dopuszczone opinie stanowiły w istocie jedynie materiał dowodowy o charakterze pomocniczym i z ich treści nie wynikały wprost dokonane ustalenia faktyczne.
 7. Trudno się zgodzić, że opinie w tym ekspertyzę można uznać jedynie jako materiał dowodowy o charakterze pomocniczym. W mojej ocenie jest to główny dowód, ponieważ wskazuje na brak zaistnienia przestępstwa zmiany przeznaczenia wyrobu akcyzowego.
 8. Kolejna odpowiedź została udzielona przez sędziego Kirejewa, sędziego Palucha i sędziego Kopczyńskiego z Sądu Apelacyjnego w Katowicach, którzy rozpoznawali złożoną apelację od wyroku. W swoim uzasadnieniu pw. skład odnosząc się do ekspertyzy napisał tak;
  • “Znalezionym tam produktem finalnym była ciecz ropopochodna spełniająca wymagania jakościowe oleju napędowego, a surowcem do jej otrzymania, również tam zabezpieczonym, okazał się olej napędowy do celów grzewczych otrzymywany prze dodanie do niskosiarkowego oleju napędowego znacznika Sollvent 124 i barwnika typu Sollvent Red. Zastrzeżenia sformułowane we wniosku dowodowym obrońcy złożonym przed sądem I instancji o wydanie opinii uzupełniającej opinię Instytutu Technologii Nafty, przytoczone też w uzasadnieniu środka odwoławczego, dotyczą okoliczności drugorzędnych, nie mających znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy lub też czynności niemożliwych do przeprowadzenia tudzież kwestii niemożliwych do rozstrzygnięcia w chwili obecnej. Dlatego słusznie wniosek dowodowy został oddalony przez sąd meriti jako zmierzający do przewlekłości postępowania, przy czym nie doszło do naruszenia przepisów art. 7, 167 czy 201 Kodeksu postępowania karnego.”
 9. Natomiast w ekspertyzie odnośnie znalezionego i zabezpieczonego do badania surowca biegli piszą tak
  • “Zabezpieczone surowce świadczą o tym, że zaopatrywano się w paliwo które było barwionym na czerwono olejem napędowym brak znacznika fiskalnego.”
 10. Tym samym jest to kolejna z odpowiedzi, która nie rozwiewa moich wątpliwości, czyli nie przekonuje mnie o słuszności wydanych wyroków. Już niebawem pojawi się kolejna odpowiedź, jaką udzieli sąd II instancji sprawy lubelskiej oraz Sąd Najwyższy w ramach rozpoznania kasacji od wyroku w sprawie częstochowskiej.
 11. W dniu 28 września 2022 r. Sąd Najwyższy, krótko mówiąc uchylił się od odpowiedzi w ten sposób, iż oddalił kasację jako oczywiście bezzasadną. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule “Kasacja wyroków“.
 12. Jeżeli ktoś chciałby udzielić wyczerpującej odpowiedzi to może napisać email i przesłać na adres podany na stronie głównej. Dodam, że oczekuję na odpowiedź, która w sposób niebudzący najmniejszych wątpliwości, przekona moją osobę do zmiany własnego rozumowania i jednocześnie pozwoli pogodzić się z wyrokami które zapadły w pw. sprawach i ich respektowania.
%d bloggers like this: