Zaskarżone przepisy prawa

§ 79 a ust. 1 ustawy nr. Nr 141/1961 Kodeks Postępowania Karnego Czeskiej Republiki

Skarżący uzupełniają skargę konstytucyjną z dnia 12 kwietnia 2018 r. Wnioskiem o stwierdzenie nieważności części § 79 a ust. 1 ustawy nr. Nr 141/1961 Coll. Kodeks postępowania karnego. Naszym zdaniem podkreślone poniżej zdanie nie jest zgodne z porządkiem konstytucyjnym Republiki Czeskiej, odpowiednio. zasada proporcjonalności ingerowania w podstawowe prawo osób do własnościowego korzystania z majątku:

1) Jeżeli ustalone fakty wskazują

1.1 Jeżeli ustalone fakty wskazują, że konkretna sprawa jest narzędziem przestępstwa lub korzyścią z przestępstwa, Sąd oraz, w postępowaniu przygotowawczym, prokurator lub organ policji mogą podjąć decyzję o zajęciu takiej sprawy. Organ policji wymaga uprzedniej zgody prokuratora na taką decyzję. Uprzednia zgoda prokuratora nie jest konieczna w pilnych sprawach, których nie można odroczyć. W takim przypadku organ policji jest zobowiązany przekazać decyzję prokuratorowi w ciągu 48 godzin, który ją zatwierdza lub uchyla. Na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu można wnieść skargę. 1.2 Przedstawiciel prawny skarżącego uważa, że ​​należy uchylić podkreśloną część przepisów ustawy, odpowiednio. zastąpiony przez warunek wymagający wyższego poziomu wewnętrznego przekonania organów ścigania, że: przedmiot jest narzędziem przestępstwa lub dochodów z przestępstwa, które się stało, oraz – a w szczególnym przypadku wskazane jest ingerowanie w prawo osoby do własnościowego korzystania z majątku, przynajmniej w przypadku zabezpieczania funduszy, kiedy w przypadku zabezpieczania funduszy najbardziej znacząca jest ingerencja w prawa podstawowe. Zobacz artykuł II tego dokumentu.

ZAINTERESOWANA KARTA PODSTAWOWYCH PRAW I WOLNOŚCI W ZABEZPIECZENIU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

2) Jak stwierdziła druga izba Trybunału Konstytucyjnego

2.1 Jak stwierdziła druga izba Trybunału Konstytucyjnego, środki na rachunku bankowym zabezpieczonym zgodnie z art. 79a kodeksu postępowania karnego stanowią własność w rozumieniu art. 1 protokołu dodatkowego do Konwencji o ochronie podstawowych praw człowieka i wolności zgodnie z art. 11 Karty praw podstawowych i wolności, a samo zajęcie stanowi środek naruszający podstawowe prawo do pokojowego korzystania z własności 1. Rzeczywiście, instytut czasowego zajęcia mienia pomaga naprawić poważne, szczególnie przestępstwa gospodarcze, i niewątpliwie ma swoje miejsce w Kodeksie postępowania karnego. Ważne jest jednak określenie warunków jego stosowania, które muszą być zgodne z zasadą proporcjonalności. W dotychczasowym kodeksie postępowania karnego istnieje jeden warunek, a mianowicie, że zajęcie własności danej osoby jest możliwe w dowolnym momencie. „Ustalone fakty” że określona rzecz jest narzędziem przestępstwa lub korzyściami z przestępstwa. Naszym zdaniem jest to niewystarczający warunek, szczególnie jeśli fundusze mają być zabezpieczone z następujących powodów. 2.2 Na wstępie należy zauważyć, że z uwagi na charakter funduszy, to znaczy, że fundusze są jedynie środkiem wymiany, czasowe wycofanie prawa do nich jest absolutną ingerencją w prawo właściciela do własności. Mówiąc lakonicznie, pieniądze, za które nie mogę zapłacić, nie są już de facto pieniędzmi i na czas zabezpieczenia nie mają swojego celu, celu i wartości. Wygodnie jest porównać tę sytuację na przykład z zabezpieczeniem nieruchomości. Jeśli organy ścigania ograniczają prawa własności podmiotu do podmiotu, podmiot traci tylko część swoich praw na okres zatrzymania. Zasadniczo odmawia się mu: – prawo do rozstrzygnięcia sprawy (ius disponendi), prawo do zniszczenia (ius abutendi), oraz zasadniczo jest mu pozostawione: – prawo do posiadania (ius possidendi), – prawo użytkowania (ius utendi), – odpowiednio prawo do korzystania ze sprawy. skorzystać z tego (ius fruendi), pod warunkiem, że ich działania nie spowodują uszkodzenia zabezpieczonego mienia. I odwrotnie, w przypadku zabezpieczania funduszy osoba pozostaje jedynie posiadaniem symbolicznym (osoba ma możliwość zobaczenia liczb na wyciągu z rachunku), a ostatecznie, w przypadku funduszy zarządzanych elektronicznie, symboliczne odsetki zwykle na tak zwanym rachunku bieżącym. bieżąca inflacja. Tymczasowe zajęcie funduszy, z uwagi na ich cel i treść, stanowi zatem znacznie poważniejszą ingerencję w prawo osoby do pokojowego korzystania z własności niż zajęcie innej rzeczy, która nie jest typowym środkiem wymiany. Z tego powodu zajęcie sprawy na podstawie 79 a ust. 1 ustawy. Nr 141/1961 Coll. Kodeks postępowania karnego podlega wyższym standardom, tym bardziej, jeśli zajęta rzecz to gotówka. 2.3 Jeśli spojrzymy na sytuację pragmatycznie i czasowo, zastosowanie § 79 a ustawy nr. Nr 141/1961 Coll. Kodeksu postępowania karnego w przypadku funduszy na bezwzględną amortyzację tej sprawy przez cały okres jej zajęcia. Okres ten trwa zwykle od dwóch do trzech lat. A (w przypadku Skarżących byłoby to trzy lata i cztery miesiące do chwili obecnej, gdyby te zajęte środki nie zostały przekazane Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie nielegalnego odpisu Prokuratury Okręgowej w Ostrawie) Wniosek o uchylenie części przepisu prawnego.

3) Sprawa wchodzi w zakres prawa własności nieruchomości

3.1 Sprawa wchodzi w zakres prawa i pokojowego (własnościowego) użytkowania nieruchomości 3.2 Zastosowanie sekcji 79 a ustawy nr. Nr 141/1961 Coll. Kodeksu postępowania karnego stanowi ingerencję w prawo do własnościowego korzystania z nieruchomości 3.3 Ta interwencja jest przewidziana przez prawo 3.4 Interwencja ta służy słusznemu celowi, jakim jest zabezpieczenie funduszy na późniejsze naprawienie poważnej, w szczególności przestępstwa gospodarczego. Porównanie uzasadnionego celu ze środkami wybranymi przez ustawodawcę do jego osiągnięcia, lub BADANIE PROPORCJONALNOŚCI, w ramach którego zaskarżony przepis musi być zgodny z: 3.5 Test odpowiedniości, zgodnie z którym: instytut ograniczający pewne prawa podstawowe umożliwia osiągnięcie zamierzonego celu, zwany dalej „testem odpowiedniości”, – Test konieczności, zgodnie z którym: kryterium konieczności polega na porównaniu instrumentu prawnego ograniczającego prawo podstawowe, odpowiednio. wolność w zakresie innych środków służących osiągnięciu tego samego celu, ale bez uszczerbku dla podstawowych praw i wolności, a jednocześnie, jeżeli proponowane urządzenie jest najbardziej przyjazne dla środowiska spośród możliwych, „test konieczności”, – test proporcjonalności, zgodnie z którym: środki ograniczające podstawowe prawa i wolności człowieka nie przewyższają, ze względu na swoje negatywne konsekwencje, pozytywnego charakteru interesu publicznego tymi środkami; dobra publiczne (dobroć) zwane dalej „testem proporcjonalności”. 3.6 Test przydatności: W tym miejscu stwierdzamy, że instytucja w obecnym brzmieniu umożliwia osiągnięcie celu, o którym mowa w pkt 3.4. w rzeczywistości przekazanie środków na podstawie tego przepisu może prowadzić do późniejszego bardziej skutecznego i wyższego zadośćuczynienia za poważne przestępstwa. Przepis w obecnej formie można zatem uznać za odpowiedni. 3.7 Test konieczności: zgodnie z naszą oceną prawną zaskarżony przepis nie może przejść testu konieczności, ponieważ test konieczności zawiera zaświadczenie, że jest to najbardziej przyjazna dla środowiska opcja instytutu pod względem praw podstawowych. Jest to wersja, która nadal pozwalałaby na osiągnięcie zgodnego z prawem celu (zgodnie z pkt 3.4.), Ale jednocześnie w jak najmniejszym stopniu mogła wpływać na podstawowe prawa człowieka. Zakwestionowane zdanie nie występuje, z szerszym uzasadnieniem poniżej w art. IV tego dokumentu. 3.8 (Jeżeli zaskarżony przepis nie przejdzie testu niezbędności, test adekwatności nie jest stosowany).

W związku z art. II niniejszego oświadczenia stwierdzamy, że: nawet absolutna amortyzacja wszystkich aktywów Skarżących na trzy lub więcej lat nie byłaby wystarczająca z punktu widzenia ich prawa do pokojowego korzystania z aktywów, że „ustalone fakty” wskazują, że ich aktywa były instrumentem przestępczym lub przychodami z przestępstwa. (Gdy oprócz uzasadnienia niniejszego wniosku ze względu na pewność prawa, wnioskodawcy powtarzają, że ich własność nie jest instrumentem ani zyskami pochodzącymi z przestępstwa, a stwierdzone fakty nie miały charakteru orientacyjnego. .) Skarżący zwracają również uwagę, do celów skali interwencji, że uwalniając zabezpieczone fundusze po upływie trzech lub więcej lat, podmiot dopiero zaczyna zaradzić powikłaniom niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej, które pojawiły się do tej pory, nawet jeśli zabezpieczenie nie spowodowało jego awarii.

4) Zakwestionowane zdanie („ustalone fakty”) nie spełnia kryterium proporcjonalności w razie potrzeby z powodu:

4.2.1 zbyt niski standard, który stawia tak fundamentalną ingerencję w prawo osoby do pokojowego korzystania z własności; oraz 4.2.2 skrajna niejasność, w której prawie wszystko można umieścić pod zaatakowaną frazą. 4.3 Według radcy prawnego skarżących możliwy byłby zgodny z prawem cel określony w pkt 3.4. nawet jeśli występuje niższy poziom ingerencji w prawa podstawowe, zwłaszcza jeśli obecny całkowicie nieodpowiedni warunek zastosowania zaskarżonego przepisu zostaje zastąpiony warunkami bardziej szczegółowymi i ustanawiającymi wyższy standard stosowania zaskarżonego przepisu. 4.4 Można przewidzieć inną wersję (lub inną wersję) zaskarżonego przepisu, która osiągnie uzasadniony cel określony w pkt 3.4. jednocześnie zapewniłoby to dalszą ochronę podstawowych praw podmiotu, do którego przepis ma zastosowanie. Chcielibyśmy zaproponować jeden z możliwych tekstów alternatywnych. 4.5 Ponieważ ta wersja zaskarżonego przepisu, oceniona przez radcę prawnego skarżących, pozwala na osiągnięcie uzasadnionego celu (zgodnie z pkt 3.4.), Wpływa ona również na podstawowe prawa człowieka znacznie mniej niż obecne brzmienie zaskarżonego przepisu. uzasadniony cel. W związku z tym zaskarżony przepis nie spełnia testu potrzeb. 4.6 Podsumowując, w celu zapewnienia kompletności stwierdzamy, jesteśmy pewni, że nie musimy omawiać zasady domniemania niewinności przed Trybunałem Konstytucyjnym. Zatem zastosowanie § 79a ustawy. Nr 141/1961 Coll. kodeksu postępowania karnego nie można postrzegać jako „kary tymczasowej”, na którą „sprawca” również zasługuje „raz skazany”.

Po wyróżnionej części sekcji 79 a ustawy nr. Nr 141/1961 Coll. Kodeksu postępowania karnego: (1) Jeżeli ustalone fakty wskazują, że konkretna sprawa jest narzędziem przestępstwa lub pochodzi z przestępstwa, Sąd oraz, w postępowaniu przygotowawczym, Prokurator Publiczny lub Policja mogą podjąć decyzję o zajęciu takiej sprawy. Organ policji wymaga uprzedniej zgody prokuratora na taką decyzję. Uprzednia zgoda prokuratora nie jest konieczna w pilnych sprawach, których nie można odroczyć. W takim przypadku organ policji jest zobowiązany przekazać decyzję prokuratorowi w ciągu 48 godzin, który ją zatwierdza lub uchyla. Skarga na środek detencyjny jest dopuszczalna. To uchyliło część § 79 a ustawy nr. Nr 141/1961 Coll. kodeks postępowania karnego zastępuje się następująco: (1) Jeżeli fakty stwierdzą, że istnieje uzasadnione domniemanie, że przestępstwo zostało popełnione, i istnieje uzasadnione podejrzenie, że rzecz jest narzędziem przestępstwa lub korzyściami z przestępstwa, Sąd oraz w postępowaniu przygotowawczym uprawnienie do podjęcia decyzji o zajęciu takiej rzeczy, jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że ​​zajęta rzecz stanie się nieosiągalna dla organów ścigania lub jeśli jej charakter lub cechy charakterystyczne zostaną znacząco zmienione do celów postępowania karnego, oraz sposób Organ policji wymaga uprzedniej zgody prokuratora na taką decyzję. Uprzednia zgoda prokuratora nie jest konieczna w pilnych sprawach, których nie można odroczyć. W takim przypadku organ policji jest zobowiązany w ciągu 48 godzin decyzja o przekazaniu prokuratorowi, który wyraża zgodę lub ją cofa. Skarga na środek tymczasowego aresztowania jest dopuszczalna.

W OCENIE PEŁNOMOCNIKA


Dlatego uważamy, że jeśli organy ścigania zamierzają dokonać tak dramatycznej ingerencji w prawo podmiotu do pokojowego korzystania z majątku, zamiast po prostu stwierdzić, że istnieją „fakty sugerujące (…)”: – uzasadnione domniemanie, że popełniono określone przestępstwo lub jego próbę lub przygotowanie, w stosownych przypadkach, – wzbudzać uzasadnione podejrzenie, że dany przypadek stanowi narzędzie przestępstwa lub dochód z przestępstwa, – uzasadnić swoje działanie również koniecznością i niezastąpieniem inną, łagodniejszą procedurą, taką jak wykonanie dokumentacji fotograficznej lub wykonanie czynności polegającej na zbadaniu hipotetycznego narzędzia przestępstwa zamiast zabezpieczenia go. Kryteria wymienione tutaj odpowiednio. do tej pory w zaskarżonym przepisie, który narusza podstawowe prawo do własnościowego korzystania z majątku, wskazuje przepis ten jako całość stoi w sprzeczności z Kartą podstawowych praw i wolności Republiki Czeskiej, ponieważ uzasadniony cel można osiągnąć za pomocą środków bardziej przyjaznych dla środowiska.

5) Proponujemy, aby Trybunał Konstytucyjny

5.1 Proponujemy, aby Trybunał Konstytucyjny dodał w sentencji wyroku w tytule: UWAGI Przepisy § 79a ust. 1 ustawy nr 141/1961 Coll., Kodeks postępowania karnego (Kodeks postępowania karnego), ze zmianami, zostaną zastąpione w dniu __________ słowami „Jeżeli ustalone fakty to wskazują”. 5.2 Dzień, w którym frazy zostały skasowane, pozostawia się do uznania Trybunału Konstytucyjnego w odniesieniu do faktu, że konieczne będzie zapewnienie ustawodawcy wystarczającej ilości czasu na zastąpienie frazy inną, która jest już zgodna z porządkiem konstytucyjnym Republiki Czeskiej. 5.3 Ponieważ wszystkie dotychczasowe wnioski skarżących pozostają nierozstrzygnięte, jest to jedynie uzupełnienie skargi konstytucyjnej z 12 kwietnia 2018 r.

OD AUTORA

Jest to uzupełnienie złożonego zażalenia przez pełnomocnika Spółki na Postanowienie o blokadzie rachunków bankowych i uznania Postanowienia wydanego przez Polską Prokuraturę na podstawie, którego uznano za dowód rzeczowy środki pieniężne znajdujące się na tych rachunkach. Celem tego uzupełnienia jest wskazanie pewnej wady jaka wynika z treści paragrafu 79 a kodeksu postępowania karnego Republiki Czeskiej. W ostatnim tygodniu na stronie Trybunału Konstytucyjnego tegoż kraju pojawiła się informacja o wyznaczonym terminie ogłoszenia Postanowienia na złożone zażalenie, wskazując datę 26 maja 2020 r. Publiczne ogłoszenie wyników, bo tak brzmi dosłowne tłumaczenie z języka Czeskiego będzie ogłaszał sam Prezes Trybunału Konstytucyjnego Republiki Czeskiej Sędzia JUDr. Pavel Rychetský dr. h. c., jest to już druga dziesięcioletnia kadencja na tym stanowisku, która kończy się w 2023 roku a sam Sędzia ma 77 lat. Jako osoba reprezentująca spółkę czekam od dwóch lat na to orzeczenie z pozytywną myślą ogłoszenia wyniku, które pozwoli na dalsze funkcjonowanie spółki ale również zapali światełko nadziei na istnienie sprawiedliwości na świecie po tym jak zgaszono to światło gdy mieszkaliśmy w Polsce, chociaż liczę, że i tam doczekam się wraz z moją partnerką dnia gdy doświadczymy również w Polsce Sprawiedliwość.