Zawiadomienie Prokuratury

WSA UCHYLIŁ DECYZJĘ JEDNAK

Kontrola w spółce trwa nadal
 1. Po uchyleniu Decyzji przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w dniu 11 luty 2020, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w dniu 30 września 2020 uchylił decyzję Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno Skarbowego w Katowicach do ponownego rozpatrzenia.
 2. Tenże Naczelnik wszczął ponownie postepowanie kontrolne, którego terminy zakończenia przedłużył już dwukrotnie, a nadto wydając Postanowienie w dniu 18 stycznia 2021 postanowił załączyć materiał dowodowy, który w mojej ocenie niema związku z postępowaniem. Mało tego informuje, iż w dokumentach tych znajdują się informacje inne, które zasługują na ochronę ze względu na interes osób trzecich, dlatego ich wyłączenie z akt postępowania stało się konieczne na podstawie art. 179 & 1 O p, którego treść odwołuje się do art. 178 O p, a który mówi o udostępnieniu stronie akt sprawy, by ta mogła się z nimi zapoznać w celu odniesienia się do zebranego materiału.
 3. Nie byłoby, to niczym nadzwyczajnym, gdyby nie pewien szczegół, który wynika z art. 179 & 1 O p, otóż przepis ten mówi o interesie publicznym a nie jak wskazuje Naczelnik o interesie osób trzecich, są to dwie różne klauzule prawne. Za tym wskazanie art. 179 & 1 O p ma ograniczyć prawo wglądu w akta spawy, jednocześnie naruszając przepisy prawa w tym prawo do obrony.
 4. W związku z tym jako Prezes zarządu spółki złożyłem w dniu 16 luty 2021 wniosek w którym m. in. na podstawie art. 178 O p zażądałem, by organ prowadzący kontrolę udostępnił do wglądu akta wraz z zgromadzonym materiałem dowodowym. Ponieważ przez 30 dni nie otrzymała spółka żadnej odpowiedzi na wniosek w dniu 19 marca 2021 postanowiłem raz jeszcze przesłać ten sam wniosek, dodając następującą treść:

W dniu 16 luty 2021 r. w imieniu spółki Luxona, której jestem Prezesem zarządu złożyłem wniosek do Naczelnika Urzędu Celno – Skarbowego w Katowicach, który został odebrany w dniu 17 luty 2021 r. […] Dlatego też oczekuję informacji, co było powodem braku odniesienia się do wniosku pomimo, że upłynął czas trzydziestu dni, gdzie za cztery dni upływa termin zakończenia postępowania a wniosek dotyczył ustalenia terminu zapoznania się z materiałem zebranym w postępowaniu co wynika z art. 178 & 1 Op.

Wniosek – Luxona Sp. z o.o.
 1. W dniu 23 marca 2021 otrzymałem odpowiedź od Pani Kierownik referatu z up. Naczelnika, która to odpowiedź dotyczyła złożonego po raz drugi wniosku, co w zaistniałej sytuacji ma znaczenie. Ponieważ z tej odpowiedzi dowiedziałem się, że nie jestem osobą która może reprezentować spółkę Luxona, ponieważ zostałem wykreślony z funkcji Prezesa zarządu w Krajowym Rejestrze Sądowym. co nastąpiło w dniu 19 luty 2021. Jednak do chwili otrzymania odpowiedzi nie miałem takiej wiedzy, jak również właścicielka spólki Luxona nie posiada takiej wiedzy.
 2. Tutaj, chciałbym zwrócić uwagę na dość istotną rzecz, która wynika z odpowiedzi otrzymanej przez spółkę.
  1. Odpowiedź dotyczy złożonego upomnienia się przez spółkę na brak odniesienia się organu skarbowego co do wniosku, a nie jest to odpowiedź na wniosek. Wskazanie za tym jako powód, iż nie jestem osobom uprawnioną do reprezentowania spółki nie jest usprawiedliwieniem na brak odniesienia się co do wniosku. Ponieważ wniosek został złożony w dniu 16 luty 2021 czyli w tym dniu sprawowałem funkcję Prezesa zarządu.
  2. Kolejna rzecz to skierowanie odpowiedzi do mojej osoby jako osoby fizycznej a nie do spółki Luxona, która składała wniosek.
 3. Wobec tego wysłałem odpowiedź do Pani Kierownik referatu, zwracając uwagę na te okoliczności, cytuję:

chciałbym poinformować, iż otrzymana odpowiedź dotyczy ponowionego wniosku. Przypomnę, że wniosek został złożony w dniu 16 luty 2021. Wpis w KRS został dokonany w dniu 19 luty 2021, więc składając wniosek w imieniu spółki byłem osobom uprawnionom do reprezentowania. Proszę nie zapominać, że składającym wniosek jest spółka nie natomiast osoba fizyczna, która zgodnie z stanem faktycznym i prawnym była osobom uprawnionom do złożenia wniosku, na który nie dostała do dnia dzisiejszego odpowiedzi.

Odpowiedź na pismo – Luxona Sp. z o.o.
 1. Odnosząc się natomiast do faktu, iż zostałem wykreślony z funkcji Prezesa zarządu, to jedynym powodem, który mógł doprowadzić do takiej sytuacji, to wydany wyrok Sądu Apelacyjnego w Wrocławiu gdzie zostałem skazany wyrokiem w zawieszeniu, co prawda Sąd nie orzekł zakazu prowadzenia działalności, czy też pełnienia funkcji w zarządach spółek. Jednak Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037) określa kto może zasiadać w zarządzie spółek i tak:

Art. 18 & 2 Nie może być członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej,

likwidatorem albo prokurentem osoba, która została skazana prawomocnym

wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII

Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 ustawy.

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
 1. W tym przypadku zakaz dotyczy osób skazanych na podstawie określonych w przepisach rozdziałów kodeksu karnego w moim przypadku dotyczy to skazania z art. 271 & 3, przypomnę tylko, iż zarzut z tego artykułu dotyczy funkcjonariusza publicznego, bądź innej osoby uprawnionej do wystawienia dokumentów. Sąd skazał moją osobę aczkolwiek nie byłem czy to funkcjonariuszem czy też osobą uprawnioną.
 2. Jednak bardziej istotnym jest kolejny przepis prawa

Art. 18 & 4W terminie trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku,

o którym mowa w § 2, skazany może złożyć wniosek do sądu, który wydał wyrok,

o zwolnienie go z zakazu pełnienia funkcji w spółce handlowej lub o skrócenie

czasu obowiązywania zakazu. Nie dotyczy to przestępstw popełnionych umyślnie.

Sąd rozstrzyga o wniosku, wydając postanowienie

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
 1. Jak wynika z tego artykułu skazany ma czas trzech miesięcy na złożenie wniosku o zwolnienie go z zakazu pełnienia funkcji w spółce, po którego złożeniu Sąd wydaje postanowienie o uchyleniu zakazu bądź nie uchyla. Za tym, jak to należy rozumieć:
  1. Skoro skazany ma trzy miesiące na złożenie zawiadomienia, to w mojej ocenie nie może Sąd rejestrowy wykreślić osoby z funkcji Prezesa zarządu do czasu, co najmniej tych trzech miesięcy, albo do czasu wydania postanowienia, gdy skazany złoży wniosek.
  2. Kwestia przestępstwa popełnionego umyślnie, zgodnie z art. 8 kk mówi, że zbrodnie można popełnić umyślnie a występek można popełnić również nie umyślnie, to oznacza, że sam fakt skazania osoby za przestępstwo, które nie jest zbrodnią nie można uznać jako popełnione umyślnie, czyli o tym decyduje Sąd w wyroku, bądź rozpoznając wniosek o zwolnienie z zakazu.
 2. Kolejna istotna rzecz kończąc ten temat wykreślenia z funkcji Prezesa prze Sąd rejestrowy, to brak powiadomienia spółki przed dokonaniem wykreślenia jak i po wykreśleniu, co może wywołać negatywne skutki nie tylko prawne ale również majątkowe.
 3. W tym przypadku spółka już wcześniej zawiesiła działalność, ale możemy sobie wyobrazić, jakie mogłyby być tego następstwa, gdyby normalnie prowadziła działalność:
  1. Spółka przez miesiąc czasu funkcjonowałaby, bez osoby uprawnionej do reprezentowania w tym czasie, mogłaby zaciągnąć różne zobowiązania wobec kontrahentów w tym bankom itd.
  2. Wiązałoby się to z podpisaniem przez osobę nieuprawnioną różnych dokumentów w tym faktur
  3. Pomimo zawieszenia działalności ta sytuacja i tak ma swoje następstwa w związku z trwającą kontrolą podatkową, gdyż powołanie nowego Prezesa zarządu to nie wszystko, ponieważ nowo powołany musi zapoznać się z tym postępowaniem kontrolnym, która trwa ponad sześć lat.
  4. Dodam, że będąc nieświadomy faktu wykreślenia z funkcji Prezesa spółki złożyłem w jej imieniu zawiadomienie o prawdopodobnym popełnieniu przestępstwa przez organy skarbowe, co również może być uznane za naruszenie prawa przez moją osobę. Więcej o tym poniżej.
 4. Reasumując, takie działanie organów państwowych naraża przedsiębiorców na negatywne skutki w tym na odpowiedzialność karną za czyny których mogliby nieświadomie się dopuścić, naraża również na poniesienie strat finansowych i materialnych. Więcej na temat tego postępowania kontrolnego można przeczytać tutaj.
 5. Natomiast wynik kontroli można zobaczyć tutaj.

NIE MAJĄC NIC DO STRACENIA

Patrząc na poczynania organów skarbowych
 1. Można odnieść wrażenie, że urzędnicy państwowi, którzy często decydują o sprawach ważnych dla ogółu społeczeństwa uważają, że stoją ponad prawem i mogą bezkarnie naruszać przepisy obowiązującego prawa w tym przekraczając uprawnienia jako funkcjonariusz publiczny.
  1. Czy tak jest na pewno?
  2. Czy taka jest prawda?
  3. Czy jest to tylko takie myślenie z ustroju komunistycznego?
 2. Zgodnie z najwyższym prawem obowiązującym w Polsce, czyli Konstytucją RP w zawartym
  1. Art. 32 ust 1 wszyscy są wobec prawa równi;
   1. W związku z równością prawa, należy rozumieć, że urzędnik również podlega odpowiedzialności karnej;
  2. Art. 7 Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.
 3. Sprawdzimy co mówią o tym przepisy Kodeksu Karnego
 4. Kto to jest urzędnik skarbowy? Zgodnie z
  1. Art. 115 & 13 kk funkcjonariusz publiczny
 5. Co to jest czyn zabroniony? Zgodnie z
  1. Art. 115 & 1 kk “Czynem zabronionym jest zachowanie o znamionach określonych w ustawie karnej”
 6. Czy przekroczenie uprawnień lub nie dopełnienie jest karalne?
  1. Art. 231 & 1 kk w brzmieniu “Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”
 7. Czy poświadczenie nieprawdy w dokumentach jest karalne?
  1. Art. 271 & 1 kk w brzmieniu “Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 8. Czy osoba, która kieruje fałszywe dowody przeciwko innej osobie popełnia przestępstwo?
  1. Art. 235 kk w brzmieniu “Kto, przez tworzenie fałszywych dowodów lub inne podstępne zabiegi, kieruje przeciwko określonej osobie ściganie o przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne albo w toku postępowania zabiegi takie przedsiębierze, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”
 9. Myślę, że przytoczone przepisy prawa są odpowiedzią na pytania, gdzie też w jednym z nich nawiązałem do poprzedniego ustroju, jednak opierając się na opiniach osób, które w praktyce doświadczyły zachowania się urzędników państwowych, można dojść do wniosku, że może i owszem urzędnicy byli skorumpowani w tamtych czasach, jednak uważam, że w dzisiejszych czasach funkcjonariusze publiczni w mojej ocenie są negatywnie nastawieni do przedsiębiorców.
 10. Negatywne nastawienie powoduje, że często podejmując swoje czynności działają na szkodę nie tylko przedsiębiorcy, ale również na szkodę Państwa Polskiego.
 11. Ważną również rzeczą o której zapominają, tak prowadzący postępowanie kontrolne funkcjonariusze publiczni oraz zlecająca prowadzenie postępowanie prokuratorka K. Janoska, o przepisach ujętych w Prawie Przedsiębiorców – ustawa z dnia 6 marca 2018 r., gdzie czytamy,
  1. art. 46 & 3 “Dowody przeprowadzone w toku kontroli przez organ kontroli z naruszeniem przepisów ustawy lub z naruszeniem innych przepisów prawa w zakresie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, jeżeli miały istotny wpływ na wyniki kontroli, nie mogą stanowić dowodu w postępowaniu administracyjnym, podatkowym, karnym lub karnym skarbowym dotyczącym przedsiębiorcy.
 12. Według tego przepisu prawa, prowadzenie postępowania kontrolnego w sposób naruszający przepisy prawa zawarte w tej ustawie lub też innych przepisów prawa oznacza nic innego, jak to, że nawet jeżeli zostanie wydana negatywna dla spółki decyzja, a wszystko wskazuje, że zlecająca przeprowadzenie kontroli prokuratorka taki cel założyła, licząc, iż wykorzysta taka decyzję jako dowód rzeczowy w prowadzonym postępowaniu, nie będzie mogła go wykorzystać.
 13. Moim zdaniem jesteśmy trochę jako przedsiębiorcy sami winni, ponieważ pozwalamy na łamanie prawa zamiast korzystać z należnych narzędzi prawnych, by funkcjonariusz publiczny nie myślał tylko jak wyrządzić Nam szkodę, ale żeby również uświadomił sobie, że jeżeli naruszy przepisy prawa wobec Nas, to również On poniesie odpowiedzialność.
 14. Funkcjonariusz publiczny bądź to nie zdaje sobie sprawy, że w większości Jego wynagrodzenie jest zależne od przedsiębiorców, bądź też świadomie wykonuje swoje obowiązki narzucone przez rządzących zdając sobie sprawę, że jest nierealne, by nie otrzymał pensji. Chociażby dlatego, że dopóki będzie w rękach władzy narzędziem wykorzystywanym do niszczenia w szczególności przedsiębiorców, nie będzie ponosił odpowiedzialności własnym majątkiem.
 15. W związku z tym, nie możemy myśleć, że ktoś z urzędu, będzie wszczynał postępowania przeciw takim funkcjonariuszom publicznym i dlatego powinniśmy sami składać zawiadomienia.
 16. Dlatego też postanowiłem złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez funkcjonariuszy publicznych i zobaczyć jaki będzie tego efekt.
Prokuratura Regionalna w Krakowie
 1. W dniu 24 luty 2021 złożyłem zawiadomienie, o prawdopodobnie popełnionym przestępstwie do Prokuratury Regionalnej w Krakowie, przez funkcjonariuszy publicznych, którzy pełnią funkcję Naczelnika, Dyrektora oraz osoby inne, które działają z upoważnienia tych osób
 2. Naczelnik Śląskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Katowicach
  1. za przekroczenie Swoich uprawnień, w związku z wszczęciem kontroli w spółce Luxona sp. z o.o. w dniu 17 października 2014 r. bez uzasadnionej zwłoki prowadził wobec spółki postępowanie kontrolne przez co naruszył przepisy prawa w tym art. 6 Kpa w zw. z art. 35 & 3 Kpa, skutkiem czego spółka poniosła znaczne straty tak finansowe jak i materialne. Następnie wydając Decyzję po ponad dwóch latach dopuścił się narażenia przepisów prawa materialnego co potwierdził wyrok Wojewódzkiego Sądu Najwyższego w Gliwicach, który po ponad pięciu latach wyrokiem Sygn. akt I SA/Gł 1498/19 uchylił decyzję z 3 kwietnia 2017 r. nr 338000- CKK1.4103. 7.2017.57 UKS2493/W1 P1/42/174/14. Kolejnym naruszeniem przepisów prawa, przez ten organ jest na pewno postawienie zarzutów z art. 56 & 1 k. k. s. art. 62 & 2 k. k. s. byłej Prezes spółki, miało to miejsce w marcu 2019 r. w celu przedłużenia terminu przedawnienia zobowiązania na podstawie art. 70 & 6 pkt. 1 Op. Pomimo, iż zostały zarzuty postawione zgodnie z ordynacją podatkową, to jednak istotnym jest fakt, że tożsame zarzuty zostały postawione Pani Prezes, również w lutym 2019 r. przez Panią prokurator Katarzynę Janoska, na wniosek której wszczęto kontrolę w spółce w roku 2014 w ramach prowadzonego przez nią postępowania, w związku z tym doszło do sytuacji iż trwają dwa postępowania za ten sam czyn zabroniony, co narusza art. 17 & 1 pkt. 7 k p k. Następnie funkcjonariusz ten wydał Postanowienie w dniu 23 listopada, 30 grudnia 2020 r, oraz Upoważnienie w dniu 23 listopada 2020 r. i Postanowienie w dniu 18 stycznia 2021 r. gdzie wskazuje podstawę prawną art. 31 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 720), gdzie status tego aktu prawnego został uchylony w dniu 01 marca 2017 r. W ten sposób funkcjonariusz ten mógł dopuścić się przestępstwa z art. 231 & 1 k k, art. 234 k k oraz art. 271 & 1 k k. i art. 258 & 1 kk
 3. Naczelnik Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu
  1. za przekroczenie Swoich uprawnień poprzez wydanie Postanowienia jako funkcjonariusz publiczny do tego nie uprawniony, w ten sposób działając na szkodę interesu publiczno-prywatnego, o czym mówi art. 231 & 1 kk. oraz za tworzenie fałszywych dowodów lub podejmowanie innych podstępnych zabiegów w toku postępowania, czym dopuścił się czynu z art. 235 kk, które polegało na tym, iż jako nie uprawniony funkcjonariusz publiczny odnosząc się do jednego i tego samego Zażalenia, wydał dwukrotnie Postanowienie, działając na nie korzyść oraz narażając na koszty spółkę, która złożyła Zażalenie. Kolejnym naruszeniem prawa, które mógł się dopuścić, ten funkcjonariusz, to poświadczenie nieprawdy w dokumencie przez Niego wydanym Postanowieniu, twierdząc, że spółka została powiadomiona zgodnie z przepisami prawa, czego zaprzeczają dowody rzeczowe tj. o czyn zabroniony o którym mówi art. 271 kk
 4. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach
  1. który jako funkcjonariusz publiczny przekroczył Swoje uprawnienia poprzez przeprowadzenie niezgodnie z przepisami prawa egzekucji środków finansowych z rachunku spółki, które miały by być rzekomym zobowiązaniem podatkowym, czym naruszył prawo własności, jednocześnie doprowadził do uszczuplenia majątku tejże spółki. A nadto nie dopełnił ciążącym na Nim obowiązku wynikającego z przepisów prawa odnośnie rozpoznania złożonego Zażalenia i ustosunkowania się do zarzutów przedstawionych w zażaleniu w ten sposób działał na szkodę interesu publiczno-prywatnego, o czym mówi art. 231 & 1 kk. Wydał również Postanowienie, które wysłał do osoby trzeciej, tym samym naruszył przepisy prawa wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych tzw. ustawy o RODO.
 5. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
  1. za tworzenie fałszywych dowodów lub innych podstępnych zabiegów polegających na wydaniu Postanowienia oddalającego Zażalenie wskazując za podstawę iż postanowienie nie weszło do obrotu prawnego, następnie wykorzystując wiedzę o złożeniu Skargi do Sądu wspólnie i w porozumieniu z Naczelnikiem Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu wprowadzają do obrotu prawnego Postanowienie na to samo zażalenie do którego wcześniej już zostało wydane, by następnie po Jego zażaleniu, wydać kolejne Postanowienie utrzymując w mocy Postanowienie I instancji, które zostało wydane wbrew dowodom rzeczowym, które zostały załączone wraz z zażaleniem, czym dopuścił się czynu wynikającego z art. 235 kk, działając na nie korzyść oraz narażając na koszty spółkę, która złożyła Zażalenie.
 6. Mając na uwadze, iż ujawnione osoby będąc funkcjonariuszem publicznym, reprezentując w/w organy oraz osoby nie ujawnione poprzez prowadzone działania wspólnie i w porozumieniu z góry powziętym zamiarem naruszenia przepisów prawa, mając tego pełną świadomość, iż podejmowane decyzję działają na szkodę spółki, tym samym na szkodę Skarbu Państwa narażając na uszczuplenie w podatkach, w związku z tym, że spółka jako podatnik utraciła dochody i tym samym nie odprowadza podatków do Skarbu Państwa, dopuściły się czynów zabronionych wynikających z art. 258 & 1 kk.
 7. Zawiadomienie złożyłem do Prokuratury Regionalnej w Krakowie, zdając sobie sprawę, że właściwą Prokuraturą w związku z miejscem popełnienia przestępstwa byłaby Prokuratura Regionalna w Katowicach. Jednak w mojej ocenie występuje okoliczność, która mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do braku bezstronności. Taką okolicznością jest zapewne fakt, iż prowadzone wobec spółki postępowanie podatkowe zostało wszczęte na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Katowicach a dokładniej przez prokurator Katarzynę Janoską, która następnie została delegowana do Prokuratury Regionalnej w Katowicach, gdzie prowadzi postępowanie wszczęte w roku 2013 i jest związane bezpośrednio z postępowaniem organów skarbowych.
 8. W dniu 02 marca 2021 otrzymałem pismo z Prokuratury Regionalnej w Krakowie, że zgodnie z właściwością organ ten przekazuje złożone zawiadomienie do Prokuratury Regionalnej w Katowicach.
 9. Oczywiście jestem świadomy, że składając zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez organy skarbowe narażam się organom władzy, jednak uważam, iż nie można pozwalać na to, by osoby reprezentujące te organy mogły bezkarnie niszczyć polskich przedsiębiorców a co za tym idzie polską gospodarkę czy też robić z przedsiębiorców przestępców.
  1. Jednak przekazanie postępowania do Prokuratury Regionalnej w Katowicach nie tylko naraża moją osobę na jeszcze większe konsekwencje i dyskryminację od strony organów państwa, ale również prowadzi do kuriozalnej sytuacji.
  2. Jak wyżej wspomniałem, to Pani prokurator Katarzyna Janoska zleciła przeprowadzenie postępowania kontrolnego wobec spółki Luxona, ta sama prokurator po delegacji do Prokuratury Regionalnej w Katowicach prowadzi nadal postępowanie wszczęte w 2013 roku, w którym objęła też działalność spółki Luxona i w lutym 2019 postawiła mojej osobie oraz właścicielce spółki zarzuty, a przekazane zawiadomienie trafiło do tej samej Prokuratury Regionalnej w Katowicach.
Prokuratura Regionalna w Katowicach
 1. Jak było do przewidzenia, po informacji otrzymanej z Prokuratury Regionalnej w Krakowie do dnia dzisiejszego tj. blisko dwa miesiące jest kompletna cisza, Prokuratura Regionalna w Katowicach nawet nie potwierdziła, że otrzymała zawiadomienie złożone w imieniu spółki.
 2. Co mówią przepisy z kodeksu postępowania karnego.

Art. 9. § 1. Organy procesowe prowadzą postępowanie i dokonują czynności z urzędu, chyba że ustawa uzależnia je od wniosku określonej osoby, instytucji lub organu albo od zezwolenia władzy

Ustawa kodeks postępowania karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 89 poz. 555)

Art. 12. § 1. W sprawach o przestępstwa ścigane na wniosek postępowanie z chwilą złożenia wniosku toczy się z urzędu. Organ ścigania poucza osobę uprawnioną do złożenia wniosku o przysługującym jej uprawnieniu.

Ustawa kodeks postępowania karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 89 poz. 555)

Art. 21. § 1. O wszczęciu i ukończeniu postępowania toczącego się z urzędu przeciw:

1) funkcjonariuszom publicznym, osobom zatrudnionym w instytucjach państwowych, samorządowych i społecznych, uczniom i słuchaczom szkół, żołnierzom, a także duchownym i członkom zakonów oraz diakonatów – należy
bezzwłocznie zawiadomić przełożonych tych osób;

Ustawa kodeks postępowania karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 89 poz. 555)

Art. 304b. Na wniosek pokrzywdzonego składającego zawiadomienie o przestępstwie wydaje mu się potwierdzenie złożenia zawiadomienia, zawierające datę oraz miejsce jego przyjęcia, wskazanie organu przyjmującego wraz z danymi do kontaktu, sygnaturę sprawy, dane określające tożsamość pokrzywdzonego, czas i miejsce popełnienia czynu, którego dotyczy zawiadomienie, oraz zwięzły opis czynu i wyrządzonej szkody. O prawie tym należy pokrzywdzonego pouczyć

Ustawa kodeks postępowania karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 89 poz. 555)

Art. 305. § 1. Niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o przestępstwie organ powołany do prowadzenia postępowania przygotowawczego obowiązany jest wydać postanowienie o wszczęciu bądź o odmowie wszczęcia śledztwa.

Ustawa kodeks postępowania karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 89 poz. 555)
 1. Reasumując, skoro złożyłem wniosek o ściganie, to Prokuratura powinna powiadomić mnie o przysługujących uprawnieniach, również powinna zawiadomić przełożonych tych funkcjonariuszy publicznych, których zawiadomienie dotyczy.
 2. W zawiadomieniu został również ujęty wniosek o potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia, w związku z tym Prokuratura nie dopełniła tego obowiązku jak również nie wydała postanowienia o wszczęciu bądź umorzeniu śledztwa.
 3. Od złożenia zawiadomienia upłynął czas powyżej trzydziestu dni, w którym to okresie powinny zostać wykonane czynności, które uniemożliwiały wydanie niezwłocznie postanowienia o wszczęciu lub odmowie wszczęcia postępowania o czym mówi kolejny przepis z kodeksu postępowania karnego. Okres 30 dni od złożenia zawiadomienia jest ostatecznym terminem wydania postanowienia.

Art. 307 § 1. Jeżeli zachodzi potrzeba, można zażądać uzupełnienia w wyznaczonym terminie danych zawartych w zawiadomieniu o przestępstwie lub dokonać sprawdzenia faktów w tym zakresie. W tym wypadku postanowienie o wszczęciu śledztwa albo o odmowie wszczęcia należy wydać najpóźniej w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia.

Ustawa kodeks postępowania karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 89 poz. 555)
Wniosek do Prokuratury Krajowej
 1. Ponieważ spółka jako pokrzywdzona, czy też jako osoba składająca zawiadomienie nie otrzymaliśmy postanowienia o wszczęciu czy odmowie wszczęcia postępowania, postanowiłem napisać pismo do Prokuratury Regionalnej w Krakowie informując jako tą do której zostało zawiadomienie wysłane, że od czasu otrzymania od tej Prokuratury informacji o przekazaniu zawiadomienia do Prokuratury w Katowicach brak jest jakiejkolwiek informacji co w tej sprawie się dzieje. Wskazując również odpowiednie przepisy prawa, które zobowiązują najpóźniej w ciągu 30 dni wydać takie postanowienie.
 2. Trzy dni później przyszła odpowiedź w której został podany artykuł z kodeksu postępowania karnego, który jest podstawą do złożenia wniosku o wyłączenie prowadzącego postępowanie i przekazanie innej osobie do dalszego prowadzenia, wniosek taki składa się do prokuratora nadrzędnego nad prowadzącym. Tym samym sugerując, by złożyć taki wniosek.
 3. Jednak w tej sytuacji nie jest znany prokurator prowadzący czy nadzorujący, za tym należy rozumieć, że taki wniosek w tej sytuacji powinien dotyczyć całej Prokuratury Regionalnej w Katowicach i zostać złożony do Prokuratury Krajowej. Myślę, że byłoby to uzasadnione nie tylko z tego powodu, ale również z powodu o którym składając zawiadomienie napisałem w uzasadnieniu, wyjaśniając powód złożenia do Prokuratury w Krakowie a nie do właściwej miejscowo w Katowicach.
 4. Dlatego też w dniu 28 kwietnia 2021 wniosek został wysłany do Prokuratury Krajowej.
 5. Jestem bardzo ciekawy co odpowie Prokuratura Krajowa, mając na uwadze wypowiedź Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro podczas konferencji prasowej z dnia 14 kwietnia 2021, gdzie odnosił się do sprawy uchylenia przez Sąd aresztu wobec osoby, która przebywała tam już dziewięć miesięcy, chociaż Prokuratura wnosiła o przedłużenie.
 6. Transmisję na żywo z konferencji prowadził Onet Wiadomości udostępniając ją na swoim profilu Facebook, pozwoliłem sobie zamieścić na stronie dla porównania słów Zbigniewa Ziobro z opisywanym w tym artykule faktycznym przykładem, który potwierdza wypowiadane kłamstwa na temat pracy Prokuratury.
 1. Wystąpienie Z. Ziobro i słowa wypowiadane w porównaniu z faktycznym przykładem działalności Prokuratury, który opisuję w tym artykule, to nic innego jak potwierdzenie, że dzisiaj w Polsce jest Prokuratura polityczna, której działania są podejmowane zgodnie z wolą polityczną partii czy też wolą zarządu mafii działającej pod płaszczem partii. Przypomnę, że w swoim wystąpieniu Ziobro odnosi się do oskarżonego, który jest czy też był członkiem partii opozycyjnej.
 2. Natomiast złożone zawiadomienie dotyczy między innymi osób, które zostały powołane na stanowisko np. Naczelnika organu skarbowego w czasie sprawowania władzy przez Zjednoczoną Prawicę.
 3. Szczególnie znaczącym wydaje się być fakt związany z stanowiskiem Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu, pod który to urząd podlegała poszkodowana spółka Luxona. W dniu 01 marca 2017 r powołano na to stanowisko Panią Barbarę Grieger (odwołana 17 wrzesień 2017), która zastąpiła Pana Marcina K. któremu Prokuratura Regionalna w Katowicach postawiła 23 zarzuty korupcyjne w związku z pełnioną funkcją. Prowadzone postępowanie zostało wszczęte w październiku 2016 r. i po przedstawieniu zarzutów były Naczelnik trafił do aresztu śledczego w Mysłowicach. Następnie został przetransportowany do zakładu karnego na Białołęce, ponieważ miał składać zeznania jako świadek w innej sprawie przed Sądem w Warszawie. Jak wynika z informacji zamieszczonej w Dzienniku Zachodnim, do której załączam link, oskarżony w pierwszej połowie sierpnia rzekomo popełnił samobójstwo, wieszając się w celi na kracie okiennej przy użyciu paska od spodni. W sprawie tej Prokuratura Regionalna z Katowic wydała jeszcze dwa komunikaty RP II Ds 27.2016 oraz dwa lata później Zatrzymano 11 członków zorganizowanej grupy przestępczej co prawda ten ostatni nie dotyczy już bezpośrednio sprawy związanej z Naczelnikiem tylko sprawa prowadzona była na podstawie wyodrębnionego materiału. Nie zmienia to faktu, że w sytuacji, gdy zarzuty dotyczyły Naczelnika za korupcję to w ciągu czterech miesięcy postawiono zarzuty podejrzanemu, gdy teraz jednym z podejrzanych jest osoba powołana przez obecną władzę to w ciągu dwóch miesięcy nie wydano postanowienia o wszczęciu śledztwa.
 4. Nie wiem, czy jest to zbieg okoliczności, jednak do 5 grudnia 2015 r w postępowaniu kontrolnym nie było zastrzeżeń a nawet w styczniu 2016 r. zwrócono spółce nadpłatę podatku, by miesiąc po zmianie Naczelnika wydana została Decyzja negatywna dla spółki w trwającym od 2014 r. postępowaniu kontrolnym.
 5. Porównanie powyższego przykładu z złożonym zawiadomieniem, gdzie występują te same organy, czyli Naczelnik Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego z Sosnowca i Prokuratura Regionalna z Katowic, do której trafiło złożone w imieniu spółki zawiadomienie. Jest dowodem potwierdzającym zależność od władzy wykonawczej tejże Prokuratury i wykonywanie zleceń zgodnie z wolą polityczną Zjednoczonej Prawicy.
 6. Oczywiście brak reakcji Prokuratury Regionalnej w Katowicach na zawiadomienie, nie jest zaskoczeniem i było można to przewidzieć, przecież to zawiadomienie dotyczy postępowania kontrolnego, które zostało zlecone przez prokuratorkę pracującą w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach w ramach prowadzonego przez nią od 2013 śledztwa. A ponieważ od wydanej negatywnej decyzji spółka złożyła skargę do WSA w Gliwicach, który to Sąd po rozpoznaniu skargi uchylił decyzję, jednocześnie wskazując na brak znamion czynu zabronionego, co należy rozumieć, że wyrok ten jest niekorzystny dla prowadzonego śledztwa przez tą Panią prokurator. Moim zdaniem właśnie ten fakt, jest główną przyczyną trwania nadal postępowania kontrolnego gdzie funkcjonariusze publiczni dopuszczają się naruszeń prawa. Nie sądzę, by chodziło jedynie o parę tysięcy złotych, skoro koszty prowadzenia postępowania kontrolnego zapewne już przekroczyły kwotę wskazaną w uchylonej decyzji.
Odpowiedź z Prokuratury Krajowej
 1. W dniu 10 maja 2021 przyszła odpowiedź PK VII Ko 399.2021 z Prokuratury Krajowej, czyli w ciągu niespełna dwóch tygodni, biorąc pod uwagę, że przez ponad dwa miesiące podległa jej Prokuratura Regionalna z Katowic nie wydała postanowienia o wszczęciu postępowania lub odmowie wszczęcia na złożone zawiadomienie, można uznać to za bardzo sprawne działanie. Jednak na tym niestety muszę swoje pochwały dla tego organu zakończyć, gdyż treści odpowiedzi raczej nie mogę pochwalić, ponieważ nie wiem czy jest ona bardziej śmieszna czy też tragiczna. Na pewno spodziewałem się czegoś innego i nie koniecznie pozytywnego, ale ta odpowiedź mnie zaskoczyła.
  1. uprzejmie informuję iż postępowanie to nie jest prowadzone przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach. Sprawa z Pana zawiadomienia została przekazana do Prokuratury Okręgowej w Katowicach. Celem uzyskania bliższych informacji, proszę zwrócić się bezpośrednio do tej jednostki organizacyjnej prokuratury
 2. Przyznam, że ta część odpowiedzi mnie zaskoczyła, ponieważ nie brzmi w sposób jednoznaczny, co w mojej ocenie świadczyć może o próbie ukrycia odpowiedzialności za brak wydania postanowienia.
  1. Z jednej strony można powiedzieć, że rozpoznano mój wniosek pozytywnie i wyłączono całą Prokuraturę Regionalną i przekazano do Prokuratury Okręgowej.
  2. Natomiast z drugiej strony i taka była moja pierwsza myśl, autor tych słów chce powiedzieć, że to wnioskodawca się pomylił, przecież to nie Prokuraturze Regionalnej przekazano zawiadomienie lecz Okręgowej.
  3. W jaki sposób mam zwrócić się do Prokuratury Okręgowej celem bliższych informacji, nie mając żadnej wiedzy, do kogo sprawa trafiła?
  4. czy nadano numer sprawie?
  5. Czy chociażby skąd została przekazana?
  6. Mogła zostać przekazana przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach a może Prokuratura Krajowa przekazała, po moim wniosku.
  7. Nie sądzę bym po wysłaniu do Prokuratury Okręgowej wniosku o informację w tej sprawie, mógł otrzymać jakąkolwiek pozytywną odpowiedź i szczerze bym to zrozumiał.
 3. Drugi fragment odpowiedzi dotyczy wskazanej podstawy prawnej, którą wskazałem w wniosku.
  1. … zgodnie z dyspozycją art. 48 & 1 k. p. k., o wyłączeniu prowadzącego lub nadzorującego postępowanie przygotowawcze […]. Wniosek o wyłączenie prokuratora musi być skonkretyzowany zarówno co do podstaw jak i co do osoby prokuratora.
 4. Oczywiście mógłbym się pod tym względem poniekąd zgodzić z autorem tzn. prokuratorem delegowanym do Prokuratury Krajowej Andrzejem Kabatem, szczególnie biorąc pod uwagę, że to prokurator delegowany. Jednak nie w tym przypadku również zastanowię się, czy nie napisać odpowiedzi z podziękowaniami za informację a przy okazji wyrazić swoje zdanie co myślę na temat odpowiedzi.
  1. Uważam, że taka forma odpowiedzi, która nie jest postanowieniem została celowo nadana, za dziesięć dni będzie trzy miesiące od złożenia zawiadomienia, do 30 dni prokuratura powinna wydać postanowienie o wszczęciu bądź odmowie wszczęcia postępowania o czym w moim wniosku również wspomniałem, mało tego nawet mając na uwadze, że postanowienie o wszczęciu zostałoby wydane 30 dni po złożeniu zawiadomienia, to za 40 dni powinno zostać zakończone śledztwo.
  2. Jak dobrze rozumiem to praktycznie na postanowienie można byłoby złożyć zażalenie natomiast na taką odpowiedź już nie. Co właściwie nie jest normalne, ponieważ daje to możliwość występowania tego typu sytuacją, gdzie zostały naruszone przepisy k p k, których z powodów formalnych nie można żalić. Tylko czy to nie należy rozumieć jako przyzwolenie na łamanie Konstytucji art. 7 organy władzy publicznej działają na podstawie i w ramach prawa? Czy naruszenie przepisów k p k przez funkcjonariusza publicznego nie jest przekroczeniem lub niedopełnieniem jego obowiązków art. 231 kk?
 5. No cóż w czasach, gdy nie było internetu, pewne informacje nie były dostępne dla każdego szarego obywatela, jednak w obecnych czasach każdy może wiele informacji uzyskać wystarczy wpisać w Google hasło, które nas interesuje i w ciągu kilku sekund może dowiedzieć się rzeczy o których wcześniej nie posiadaliśmy wiedzy. W tym przypadku postanowiłem sprawdzić kto jest szefem Prokuratury Okręgowej w Katowicach, żeby wiedzieć do kogo zwrócić się po informację.
 6. Szefową tej Prokuratury jest prok. Elżbieta Tkaczewska-Kuk . Myślę, że uzyskana informacja na temat szefowej Prokuratury, którą znalazłem mówi sama za siebie i wyjaśnia, dlaczego Prokuratura Krajowa przekazała do tej Prokuratury moje zawiadomienie. Przytoczę fragment artykułu wraz z linkiem.

Otwarcie nowej siedziby poprzedziło odegranie hymnu przez Sosnowiecką Orkiestrą Dętą. Potem biało-czerwoną wstęgę przecięli: Elżbieta Tkaczewska-Kuk, szefowa Prokuratury Okręgowej w Katowicach, prokurator krajowy Bogdan Święczkowski i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

https://sosnowiec.wyborcza.pl/sosnowiec/7,93867,25271265,minister-ziobro-przecial-wstege-a-biskup-poswiecil-nowa.html
 1. Oczywiście zdawałem sobie sprawę, że zawiadomienie nie znaczy, że zostanie wszczęte śledztwo i osoby, które naruszają przepisy staną przed Sądem, dlatego nastawiałem się, że koniec końców po umorzeniu śledztwa jednak będę miał możliwość wnieść subsydiarny akt oskarżenia. Teraz jednak widzę, że nie jest to takie proste, widać że układ stara się dobrze chronić swoich ludzi reforma Prokuratury w celu jej uzależnienia zdaje egzamin, zresztą nie ma w tym nic dziwnego. Organ ten jest związany “braterstwem krwi”, do tego otrzymał narzędzia, które zwiększają ich możliwości. Pisząc o “braterstwie krwi” mam na myśli rzekomo popełnione “samobójstwa”, które miały miejsce w związku z prowadzonymi czynnościami wobec osób, które popełniły samobójstwo jest naruszeniem kodeksu karnego.
Prokuratura Okręgowa w Katowicach
 1. Zgodnie z wytycznymi jakie zostały zawarte w uzyskanej odpowiedzi z Prokuratury Krajowej, w dniu 20 maja 2021 wysłałem wniosek do szefowej Prokuratury Okręgowej w Katowicach, wnosząc o bezpośrednie udzielenie informacji na temat podjętych działań w zw. z złożonym zawiadomieniem o prawdopodobnie popełnionym przestępstwie przez funkcjonariuszy publicznych, którzy w ramach prowadzącego postępowania kontrolnego działają na szkodę pokrzywdzonej spółki Luxona, którą reprezentuję jako reprezentant wpisany w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, w prowadzonym postępowaniu kontrolnym.
 2. Dla wyjaśnienia dodam, że od czasu złożenia zawiadomienia do dnia dzisiejszego doszło do kolejnych naruszeń przepisów prawa m. in. poprzez wydanie postanowień przez funkcjonariusza, który nie został upoważniony do prowadzenia postępowania kontrolnego. Dodatkowo w wydanym postanowieniu funkcjonariusz wskazuje na czynność, która w rzeczywistości nie miała miejsca. Powodem tego jest fakt, iż zgodnie z postanowieniem z dnia 30 grudnia 2020 termin zakończenia postępowania upłynął w dniu 23 marca 2021, ponieważ termin nie został przedłużony podjęto próbę jego przedłużenia wydając postanowienie o zawieszeniu i odwieszeniu postępowania, chociaż to nie miało w rzeczywistości miejsca.
 1. Istotnym jest to, że 24 maja 2021, upływa ustawowy termin trzech miesięcy na zakończenie śledztwa, tj. w dniu dzisiejszym a Prokuratura nawet nie wydała postanowienia o wszczęciu bądź odmowie wszczęcia śledztwa, chociaż według przepisów miała czas na wydanie, do trzydziestu dni od złożenia zawiadomienia.
 2. Do złożonego zawiadomienie zostały zaangażowane już cztery jednostki Prokuratury na trzech szczeblach hierarchii.
  1. Prokuratura Regionalna w Krakowie – do której złożono zawiadomienie
  2. Prokuratura Regionalna w Katowicach – do której przekazano zawiadomienie
  3. Prokuratura Krajowa w Warszawie – do której złożono wniosek o wyłączenie
  4. Prokuratura Okręgowa w Katowicach – do której trafiło zawiadomienie
 3. Jak pisałem w temacie odpowiedzi od Prokuratury Krajowej, że nie sądzę bym miał otrzymać jakąkolwiek odpowiedź od Prokuratury Okręgowej z Katowic, po skierowaniu wniosku o informację dotyczącą zawiadomienia.
 4. Właśnie po odebraniu w dniu 04 czerwca 2021 korespondencji moje przypuszczenia się potwierdziły, ponieważ odpowiedź przyszła z Prokuratury Regionalnej w Katowicach o czym w kolejnej części artykułu.

kolejna prokuratura wszczyna śledztwo

Prokuratura Okręgowa w Gliwicach cz. 1
 1. Jak już wspomniałem otrzymałem odpowiedź na wniosek złożony do Prokuratury Okręgowej w Katowicach odpisała Prokuratura Regionalna z Katowic, ale to nie wszystko.
 2. Przypomnę jeszcze, że wniosek skierowałem do Prokuratury Okręgowej w Katowicach w związku z uzyskaną informacją z Prokuratury Krajowej, że moje zawiadomienie zostało przekazane tej właśnie Prokuraturze i do niej należy zwrócić się o szczegółowe informacje.
 3. Muszę jednak przyznać, że odebrane właśnie pismo jest pierwszym, które chociaż zostało oparte na podstawach prawnych i zawiera uzasadnienie. Zacznę może od wskazanej podstawy prawnej tj. paragraf 116 ust 1 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 07 kwietnia 2017 r. – Regulamin wewnętrzny urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. 2017. poz. 1206). W brzmieniu:
  1. & 116 ust. 1 “Do określenia właściwości miejscowej jednostki stosuje się odpowiednio przepisy art. 31–34 k p k., a także przepisy § 113–115“.
  2. & 116 ust. 3 “Spór o właściwość miejscową między jednostkami równorzędnymi rozstrzyga kierownik jednostki nadrzędnej nad jednostką, która wystąpiła o rozstrzygnięcie sporu.
 4. Pomijając już kwestię wynikającą z ust. 1, gdyż nie wskazano zbioru przepisów co do & 113 – 115, to & 116 ust. 3 odnosi się do sporu o właściwość miejscową między jednostkami równorzędnymi. Został ten fakt wskazany w piśmie i został wszczęty wnioskiem Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Katowicach z dnia 07 maja 2021 sygn. PO III Ko(k)1435.2021.
 5. Patrząc na sam ten fakt, należy przeanalizować sobie historię złożonego zawiadomienia, zaczynając od złożenia do Prokuratury Regionalnej w Krakowie w dniu 24 luty 2021, która to następnie przekazała zawiadomienie w dniu 02 marca 2021 do Prokuratury Regionalnej w Katowicach, ponieważ z uzyskanej informacji z Prokuratury Krajowej nie mamy wiedzy, kiedy zawiadomienie trafiło do Prokuratury Okręgowej w Katowicach, należy przyjąć, że miało to miejsce przed lub 06 maja 2021, ponieważ w tym dniu napisano odpowiedź na wniosek, co też można wywnioskować z daty wniosku wywołującego spór.
  1. Za tym wniosek jest taki, Prokuratura Regionalna w Katowicach będąc w posiadaniu zawiadomienia od dnia 02 marca 2021, nie podejmowała żadnej czynności, przez okres dwóch miesięcy.
 6. Gdyby nie wniosek skierowany w dniu 28 kwietnia 2021 do Prokuratury Krajowej, można by założyć, że zawiadomienie nadal zalegało by w tej Prokuraturze.
 7. Wniosek jednak doprowadził, do ponaglenia a ponieważ przez dwa miesiące nic nie robiono w sprawie zawiadomienia a szczególnie nie wydano postanowienia o wszczęciu śledztwa bądź odmowie wszczęcia, uznano przekazać zawiadomienie do kolejnej Prokuratury Okręgowej w Katowicach.
 8. Ta jak wynika z pisma złożyła wniosek, podważając swoją właściwość miejscową do prowadzenia postępowania. Jednak rodzi się pytanie, czy wniosek został złożony w dniu 07 maja 2021, czy zrobiono to dopiero po złożeniu mojego wniosku w dniu 20 maja 2021 do tej Prokuratury.
 9. Przytoczę teraz wskazane przepisy z kodeksu postępowania karnego i tak:
  1. art. 31 & 1 “Miejscowo właściwy do rozpoznania sprawy jest sąd, w którego okręgu popełniono przestępstwo.
  2. art. 32 i art. 33 – właściwość Sądu uzależniają od prowadzenia postępowania przygotowawczego, za tym nie mają zastosowania
  3. art. 34 & 1 “Sąd właściwy dla sprawców przestępstw jest również właściwy dla pomocników, podżegaczy oraz innych osób, których przestępstwo pozostaje w ścisłym związku z przestępstwem sprawcy, jeżeli postępowanie przeciwko nim toczy się jednocześnie”
 10. Biorąc pod uwagę, że właściwość miejscową Prokuratury określa się na podstawie przepisów dotyczących właściwości Sądów, to w tym przypadku zastosowanie ma art. 31 & 1 k p k. Patrząc od strony literalnej tego artykułu należy bezsprzecznie uznać, iż właściwą Prokuraturą do przeprowadzenia postępowania w związku z zawiadomieniem jest ta w której okręgu popełniono przestępstwo.
 11. Za tym należy ustalić miejsce prawdopodobnego popełnienia przestępstwa,
  1. czy miejscem tym jest siedziba pokrzywdzonej spółki?
  2. czy też miejscem popełnienia jest miejsce gdzie osoba podejrzewana o popełnienie przestępstwa podejmowała decyzję czy wydawała postanowienia a więc miejsce, gdzie swoje czynności wykonuje funkcjonariusz publiczny działający na szkodę spółki?
 12. Odpowiedź na pytania zawarta jest w kodeksie karnym
  1. art. 6 & 2 “Czyn zabroniony uważa się za popełniony w miejscu, w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany, albo gdzie skutek stanowiący znamię czynu zabronionego nastąpił lub według zamiaru sprawcy miał nastąpić.
 13. Za tym, zawiadomienie dotyczy funkcjonariuszy publicznych, którzy swoje czynności wykonywali w ramach zatrudnienia w urzędach skarbowych i administracji skarbowej z siedzibą w Katowicach, Częstochowie, Sosnowcu i Tarnowskich Górach, w tym, że nadzór znajdował się w Katowicach. Dlatego wydaje się pod względem właściwości miejscowej by postępowanie prowadziła Prokuratura z Katowic. Oczywiście pomijając kwestię, że istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności w danej sprawie, co zostało zaznaczone w zawiadomieniu.
 14. Tak strona pokrzywdzona rozumie przepisy wskazane jako podstawa prawna, a jak zdecydował autor otrzymanego pisma Prokurator Regionalny w Katowicach Tomasz Janeczek? Otóż wskazał podstawę z art. 31 & 1 k p k, jednak jak wynika z dalszej części pisma wyznaczył rzekomo po raz kolejny Prokuraturę Okręgową w Gliwicach, jest to już piąty organ związany z zawiadomieniem.
 15. Poniżej zamieszczam otrzymane pismo. Dość ciekawie zostało napisane uzasadnienie, w którym czytamy:
  1. W dniu 10 marca 2021 Naczelnik Wydziału I Ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Regionalnej w Katowicach przesłał do Prokuratury Okręgowej w Gliwicach zawiadomienie nadesłane z Prokuratury Regionalnej w Krakowie, w ten sposób obala podejrzenie o wsadzeniu zawiadomienia do szuflady.
  2. Dalej jak wynika z pisma w dniu 31 marca 2021 Prokurator Okręgowy w Gliwicach nie czyniąc żadnych dodatkowych ustaleń przesłał zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Katowicach powołując się na właściwą miejscowo.( autor. słusznie)
  3. Następnie z tą sytuacją rzekomo nie zgodził się Zastępca Prokuratora Okręgowego w Katowicach, który podniósł w wniosku, że postępowania są prowadzone przez funkcjonariuszy publicznych oraz w toku ich decyzji powstał skutek w postaci szkody w majątku spółki a nadto w głównej mierze zawiadomienie dotyczy przekroczenia uprawnień przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach.
  4. Z tymi argumentami zgodził się autor pisma czyli Prokurator Regionalny podkreślając, że to pracownicy urzędu skarbowego w Tarnowskich Górach nie dopełnili swoich obowiązków i tym samym skierował ponownie zawiadomienie do Prokuratora Okręgowego w Gliwicach Rafała Łazarczyka.
 16. Jak wynika z powyższego linku do artykułu z “Gazety Wyborczej Gliwice”, prokurator Rafał Łazarczyk do niedawna, ponieważ jeszcze w październiku 2020 roku, był prokuratorem rejonowym w Rybniku delegowanym do Prokuratury Regionalnej w Katowicach. Następnie po faksowym odwołaniu szefa Prokuratury Okręgowej w Gliwicach Radosława Woźniaka za to, że wykazywał swoją niezależność, na jego miejsce powołano prokuratora Rafała Łazarczyka, co nie tylko jest awansem do wyższej instancji, ale jednocześnie został on szefem tego organu, w taki sposób mafia pod płaszczem partii uzależnia od siebie organy ścigania i wymiar sprawiedliwości.
 17. Poniżej zamieściłem wykres, który pokazuje ile czasu zawiadomienie przeleżało w danej Prokuraturze i tak:
  1. Prokuratura Regionalna w Krakowie – od 24 luty 2021 – 02 marca 2021 – 6 dni
  2. Prokuratura Regionalna w Katowicach – 0d 02 marca 2021 – 10 marca 2021 – 8 dni
  3. Prokuratura Okręgowa w Gliwicach – od 10 marca 2021 – 31 marca 2021 – 21 dni
  4. Prokuratura Okręgowa w Katowicach – od 01 kwietnia 2021 – 07 maja 2021 – 37 dni
  5. Prokuratura Regionalna w Katowicach – od 07 maja 2021 – 28 maja 2021 – 21 dni
  6. Prokuratura Okręgowa w Gliwicach – od 28 maja 2021 – 28 czerwiec 2021 – 31 dni
 1. W tym przypadku bardzo dobrze widać nie tylko skutki reformy Prokuratury i wymiaru sprawiedliwości, ale bardzo jasno na tym przykładzie widać jaki jest faktyczny cel reformy.
 2. Jak już pisałem zawiadomienie dotyczy funkcjonariuszy publicznych zatrudnionych w urzędach administracji skarbowej, którzy prowadzą/ili postępowanie kontrolne w spółce Luxona.
 3. Postępowanie kontrolne wszczęto w październiku 2014 roku na zlecenie Pani prokurator, która od roku 2013 prowadzi śledztwo, obecnie pracując w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach. Ta sama prokurator w ramach tego śledztwa postawiła nam zarzuty w lutym 2019 r. m. in. za działalność spółki Luxona.
 1. W mojej ocenie, osoby objęte zawiadomieniem wykonują swoje czynności z naruszeniem przepisów prawa i tym samym działają na szkodę spółki, tylko dlatego, że wydania negatywnej dla spółki decyzji domaga się od nich Prokuratura. Krótko mówiąc chodzi o tworzenie fałszywego dowodu, który jest potrzebny Pani prokurator Katarzynie Janoska. Dlatego też po złożeniu zawiadomienia, postępowanie Prokuratury jest takie a nie inne.
 2. W tym przypadku bardzo czytelnie widzimy, jak wygląda proces uzależniający prokuratorów w strukturach organu Prokuratury a tym samym prawo zostaje przesunięte na boczny tor.
 3. Proszę zobaczyć, w październiku 2020 zostaje awansowany z Prokuratury Rejonowej w Rybniku prokurator Rafał Łazarczyk, który przed awansem został delegowany do Prokuratury Regionalnej w Katowicach, której szefem jest bliski współpracownik Zbigniewa Ziobro czyli prokurator T. Janeczek.
 4. Odbycie delegacji bezpośrednio pod okiem przełożonego ma na celu z jednej strony wyrobienie sobie oceny na temat kandydata do awansu, ale nie pod względem posiadania wiedzy prawnej, ale pod względem uległości czy lojalności wobec przełożonego z drugiej strony nabranie wdzięczności kandydata wobec przełożonego.
 5. Gdy kandydat zostanie pozytywnie oceniony przez przełożonego ten przedstawia go swoim przełożonym jako kandydata do awansu, tak też stało się w tym przypadku, gdzie prokurator Rafał Łazarczyk nie tylko awansował o szczebel wyżej, ale od razu awansował na szefa Prokuratury Okręgowej w Gliwicach.
 6. Tak całkiem przypadkowo się stało, że krótko po awansie, trafiła do niego sprawa z mojego zawiadomienia i zakładając, że faktycznie Prokuratura Regionalna w Katowicach skierowała w dniu 10 marca 2021 właśnie do prokuratora Rafała Łazarczyka, który następnie przekazał zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Katowicach uznając, że to ta Prokuratura jest właściwa miejscowo.
 7. Można byłoby stwierdzić, że podwładny prokurator nie respektuje poleceń przełożonego, tym samym stając się niezależnym prokuratorem, który działa na podstawie i w granicach prawa, za co mógłby ponieść konsekwencje. Tak się teoretycznie nie stało.
 8. Jednak przełożony uznał, że prawdopodobnie podwładny źle zrozumiał intencje swojego awansu, jakie były w głowach tych co dali mu awans t. j. Z. Ziobro i B. Święczkowski. Na pewno nie mieli na myśli, by prokurator po uzyskanym awansie robił po swojemu.
 9. Dlatego, też bezpośredni przełożony T. Janeczek delikatnie piszą, postanowił dać szanse podwładnemu się zreflektować i tym samym pokazać gdzie jest jego miejsce w strukturze.
 10. W tym celu po raz kolejny, choć niezgodnie z przepisami prawa przekazał w dniu 28 maja 2021 sprawę z mojego zawiadomienia swojemu podwładnemu w Gliwicach.
 11. Tak na sprawdzenie lojalności wobec struktury mafijnej pod płaszczem partii.
 12. Biorąc pod uwagę fakt, iż od czasu ponownego przekazania sprawy upłynęło już ponad 30 dni, a więc czas w którym powinno zostać wystawione postanowienie o wszczęciu lub odmowie wszczęcia postępowania, to jednak prokurator Rafał Łazarczyk tego nie uczynił, może wskazywać, że zrozumiał intencje swojego awansu a tym samym, że ważniejsze od przepisów prawa jest wola przełożonego. Jednak, żeby się tego upewnić postanowiłem złożyć wniosek o udzielenie informacji w sprawie zawiadomienia, ponieważ obecnie są dwie możliwości, pierwsza to przekazanie zawiadomienia do kolejnej Prokuratury np. w Częstochowie (dowód niezależności) a druga, to wrzucenie zawiadomienia do szuflady i oczekiwanie na rozwój sytuacji (dowód zależności).
  1. W związku z tym postanowiłem złożyć wniosek o informację w sprawie zawiadomienia
Prokuratura Okręgowa w Gliwicach cz. 2
 1. Więc tak, postanowiłem utworzyć część drugą, ponieważ w dniu 19 lipca 2021 do pokrzywdzonej dotarło pismo z Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, które zostało sporządzone 08 lipca 2021 a więc jeszcze przed skierowaniem w dniu 14 lipca 2021 wniosku o informację, co można byłoby uznać za dobry omen.
 2. Teoretycznie być może i tak to należałoby rozumieć pomijając fakt, że od złożenia w dniu 24 luty 2021 zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa do dnia dzisiejszego płynęło prawie pięć miesięcy, a za tym zgodnie z przepisami śledztwo powinno zostać już miesiąc temu zakończone. Jednak jak się okazuje, to otrzymane pismo nie jest nawet postanowieniem o wszczęciu bądź odmowie wszczęcia, chociaż już ponad 30 dni ta Prokuratura jest w posiadaniu zawiadomienia.
 3. Więc czego to pismo dotyczy? Hm! dobre pytanie, ale po kolei, z pisma dowiedziałem się już, że sprawa trafiła do prokuratora Przemysława Górskiego z Prokuratury Rejonowej del. do Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, cóż za zbieg okoliczności mając na uwadze, że jego szefem jest również delegat z Rejonowej do Okręgowej, jest też już nawet sygn. akt PO II Ds. 17.2021, pełny sukces po pięciu miesiącach. Ale żeby nie było tak dobrze, to oczywiście coś musiało się stać złego, a jakby inaczej, uwaga, uwaga otóż teraz przedstawiam hit stulecie i prawdziwą bombę jaka wybuchła w Prokuraturze w związku z zawiadomieniem, myślę że nikt nie byłby wstanie zgadnąć.
  1. Muszę wszystkich przeprosić a szczególnie całą Prokuraturę, że cały czas się czepiam o brak wydanego postanowienia a tu taka tragedia się wydarzyła, tak bezmyślnie tutaj knuję teorie spiskowe, a tutaj tak najzwyczajniej po prostu w Prokuraturze zaginął cały materiał dowodowy zostało tylko samo zawiadomienie, które złożyłem.
  2. Nie, nie co ja znowu piszę, jakby mógł w Prokuraturze zaginąć materiał dowodowy przecież nie zaginął, tylko nie został złożony wraz z zawiadomieniem, lecz tylko lista materiałów została załączona, a samego materiału nie załączyłem, lub w sieci jakiś haker go musiał po drodze z hakować. A ja tak narzekam, jak to źle pracuje Polska Prokuratura, a tu proszę po pięciu miesiącach czasu, doszli to tego, że nie dotarł materiał dowodowy, że ponoć go nie dostarczyłem i teraz pilnie mnie tym pismem wezwała by w ciągu 7 dni dostarczyć ten materiał dowodowy🚑🤣🤣🤣
 4. Poniżej zamieszczam pismo z 08 lipca 2021 i pismo z 16 lipca 2021 czyli odpowiedź na wniosek o informację, proszę jak szybko teraz Prokuratura działa w ciągu dwóch dni odpowiada, szkoda że nadal brak postanowienia
 1. Dobrze, teraz na poważnie i zacznę od pytania.
  1. Czy fakt, że w Prokuraturze na szczeblu Regionalnym zaginął cały materiał dowodowy udostępniony wraz z zawiadomieniem, to nie skandal?
  2. Czy można dać wiarę, że dopiero po pięciu miesiącach się zorientowała, bądź tyle czasu potrzebowała na sprawdzenie,?
  3. A na koniec, jak może zaginąć materiał przekazany drogą elektroniczną?
  4. Czy składający zawiadomienie o przestępstwie ma obowiązek dostarczyć dowody?
 2. Jak wiadomo w “Państwie z tektury”, jak często słyszę i czytam, że tak określana jest Polska, to faktycznie wszystko jest możliwe z drugiej strony jako osobę świadomą nie zdziwiła mnie taka informacja, bo przecież w jakiś sposób należy wybrnąć z sytuacji, jak pięć miesięcy nic się nie robi w sprawie zawiadomienia.
 3. Oczywiście nie pozostawiłem tego bez słowa i przyjmując na siebie winę jak to prokurator raczył wskazać w swoim piśmie i dlatego w odpowiedzi co do tej kwestii napisałem tak cytuję.

W tej sytuacji z dużym zaniepokojeniem przeczytałem informację, że na tak wysokim szczeblu za jaki uważam Prokuraturę Regionalną zaginął materiał dowodowy, moim zdaniem jest to skandal, jednak mam nadzieję, że po otrzymaniu potwierdzenia o przesłaniu materiału dowodowego z urzędu zostanie wszczęte w tej sprawie postępowanie wyjaśniające i osoba odpowiedzialna za utratę materiału dowodowego zostanie pociągnięta do odpowiedzialności. Za tym będę oczekiwał również informacji w związku z wyjaśnieniem tej niecodziennej sytuacji.

“Odpowiedź na pismo z Prokuratury” – samoukprawa – 20 lipiec 2021
  1. Ciężko jest też zrozumieć, otrzymane pismo z zarzutem o nie dostarczeniu materiału dowodowego, nie wiem czy tylko ja mam błędne myślenie na ten temat, ale zawsze wydawało mi się, że to organy ścigania są od tego, by zdobyć dowody?
  2. Przecież jeżeli materiał dowodowy ma obowiązek dostarczyć poszkodowany lub zawiadamiający, to po co są organy ścigania w tym kraju?
  3. Albo dlaczego, mając materiał dowodowy poszkodowany lub pełnomocnik nie może złożyć z oskarżenia prywatnego aktu oskarżenia wprost do Sądu, tylko w niektórych sprawach jest taka możliwość?
 1. Pytania te raczej zostawię bez odpowiedzi, poniżej załączę zdjęcia z fragmentem udzielonej odpowiedzi, ponieważ w odpowiedzi napisałem, również uzupełnienie zawiadomienia o te zarzuty o których pisałem po złożeniu już zawiadomienia.
 2. W odpowiedzi zwróciłem również uwagę, że art. 307 & 1 k p k zobowiązuje organ do wydania w ciągu 30 dni postanowienia o wszczęciu lub odmowie wszczęcia postępowania, a nie do tego, by organ po tym terminie dopiero wzywał do przekazania dowodów, tym bardziej, że art. 310 k p k określa termin 3 miesięcy na zakończenie śledztwa tj. biorąc pod uwagę te dwa terminy, to najpóźniej po czterech miesiącach powinno zakończyć się śledztwo, a na dzień dzisiejszy mija pięć miesięcy a Prokuratura dopiero czynności sprawdzające prowadzi.
 1. Cóż za niespodzianka, w dniu 29 wrzesień 2021 tj. po 7 (siedmiu) miesiącach dostałem pismo z Prokuratury Regionalnej w Krakowie, że materiał dowodowy, którego rzekomo nie przesłałem wraz z złożonym w dniu 24 luty 2021 zawiadomieniem, jak poinformowała mnie Prokuratura Okręgowa w Gliwicach w pw. piśmie. Jednak został załączony i przesłany, tylko po prostu pracownik nie wydrukował. Więc jedno pytanie:
  1. Z pisma sporządzonego w dniu 08 lipca 2021 wynika, że ustalono, iż nie przesłałem dowodów zawartych w zawiadomieniu, a dzisiaj dostaję wiadomość potwierdzającą, że jednak przesłałem te dowody. To w końcu wtedy ustalono czy dopiero teraz po tylu miesiącach ustalono?
Prokuratura Okręgowa w Gliwicach cz. 3
 1. No cóż czas upływa a postanowienia jak Prokuratura nie wydała tak nie wydaje i nie zmienił tego nawet fakt, że jako strona zawiadamiająca o prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa nie będąc do tego zobligowana, przekazaliśmy materiał dowodowy, który wcześniej zaginął w Prokuraturze, dodatkowo załączając nowy materiał dowodowy. Od tego czasu upłynęło już kolejne ponad 30 dni, które jest ustawowym terminem na wydanie postanowienia o wszczęciu lub odmowie wszczęcia postępowania.
  1. Brak wydania postanowienia przez Prokuraturę to nie tylko naruszenie przepisu prawa, ale również ograniczenie praw strony pokrzywdzonej oraz ochrona podejrzewanych o prawdopodobne popełnienie przestępstwa.
  2. Brak wydania postanowienia przez Prokuraturę zamyka drogę prawną, umożliwiającą pociągnięcie do odpowiedzialności karnej osób działających na szkodę pokrzywdzonej.
  3. Brak wydania postanowienia przez Prokuraturę narusza prawa wynikające z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
  4. art. 45 ust. 1 Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd
 2. Ogólnie z takiego zachowania Polskiej Prokuratury można wnioskować, że ustanowione i obowiązujące przepisy prawa służą tylko do gnębienia, dyskryminacji zwykłych obywateli, przez organy państwa polskiego. Natomiast same organy państwa polskiego zostały wyjęte spod obowiązującego prawa, przez co nie ponoszą odpowiedzialności za swoje działania, lub brak ich działań.
 3. W związku z powyższym w dniu 27 sierpnia 2021, wysłałem do Prokuratury Okręgowej w Gliwicach wniosek z zapytaniem na temat wydania postanowienia, a właściwie niewydania oraz o udzielenie informacji na temat podjętych działań, jak i na temat zaplanowanych do realizacji działań.
 1. Tak się złożyło, że Prokuratura tydzień wcześniej wysłała pismo, ale oczywiście robiąc to na adres siedziby pokrzywdzonej a nie na adres wskazany do korespondencji, co i tak dobrze, że w ostatni dzień 06 wrzesień 2021 udało się spółce odebrać z poczty.
 2. Myślę, że jednak nie będę tutaj pisać o szczegółach pisma, każdy będzie mógł sam przeczytać, napiszę tylko, że jest to żenada.
 1. Dlatego też postanowiłem od razu tj. 07 wrzesień 2021 odpisać na to pismo, które chyba każdego mogło wyprowadzić z równowagi. Szczególnie jeżeli chodzi o fakt wynikający z tego pisma, pomijam już kwestię związaną z brakiem wystawienia postanowienia o wszczęciu bądź odmowie wszczęcia, ale jak czytamy w tym piśmie Prokuratura po raz kolejny zgubiła materiał dowodowy. Co najciekawsze, że jest to rzecz teoretycznie nie możliwa, ponieważ materiał dowodowy w postaci dokumentów, był przesyłany w folderach ZiP, więc musiałby zagubić się cały folder.
 2. Myślę, że moja odpowiedź tym razem zadziałała w podobny sposób tzn. wyprowadziła z równowagi prokuratora. Aczkolwiek nie miałem takiej intencji oraz nie widzę w treści odpowiedzi, coś co mogłoby wywołać taką reakcję, zresztą możecie przeczytać i sami ocenić.
 1. Dlaczego uważam, że moja odpowiedź zadziałała, ano dlatego, iż jeszcze w ten sam dzień tj. 07 wrzesień 2021, dostałem odpowiedź na pocztę e-mail z Prokuratury Okręgowej w Gliwicach.
 2. Odpowiedzią było wezwanie mnie na świadka w sprawie złożonego zawiadomienia o prawdopodobnym popełnieniu przestępstwa z dnia 24 luty 2021. Zgodnie z którym mam wstawić się w dniu 28 wrzesień 2021 o godz. 11.00 w Prokuraturze Okręgowej w Gliwicach. Jak wynika z objaśnień zawartych na stronie drugiej wezwania, świadkowi nie przysługują żadne prawa lecz tylko obowiązek jak wynika z wskazanego przepisu
  1. art. 177 & 1 k p k. Każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania.
 3. Zapominając już o innych paragrafach ustanowionych w tym przepisie prawa;
  1. art. 177 & 1a Przesłuchanie świadka może nastąpić przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. W postępowaniu przed sądem w czynności w miejscu przebywania świadka bierze udział referendarz sądowy, asystent sędziego lub urzędnik zatrudniony w sądzie, w którego okręgu świadek przebywa.
  2. art. 177 & 1b W miejscu przebywania świadka przesłuchiwanego w sposób określony w § 1a, zamiast osób wskazanych w tym przepisie, może być obecny: 1) funkcjonariusz Służby Więziennej – jeżeli świadek przebywa w zakładzie karnym lub areszcie śledczym; 2) urzędnik konsularny – jeżeli świadek będący obywatelem polskim przebywa za granicą.
  3. art. 177 & 2 Świadka, który nie może się stawić na wezwanie z powodu choroby, kalectwa lub innej nie dającej się pokonać przeszkody, można przesłuchać w miejscu jego pobytu.
 4. Również, nie mniej istotną rzeczą jest nie wskazanie podstawy prawnej i faktycznej, dlaczego Prokuratura chce przesłuchać osobę zawiadamiającą o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, gdzie jeszcze nie wydano postanowienia o wszczęciu bądź odmowie wszczęcia postępowania. A bynajmniej w Kodeksie postępowania karnego takowa podstawa się znajduje, to pokazuje jak organ ścigania traktuje społeczeństwo, po prostu prokurator chce Cię przesłuchać w charakterze świadka i Ty masz obowiązek się wstawić, podstawą jest zachcianka prokuratora. Gdy do tego jeszcze porównać przytoczone w wezwaniu przepisy z podejrzanym, to tak naprawdę one niczym się nie różnią, może jedynie inną podstawą prawną, która daje możliwość doprowadzenia siłą do prokuratury.
 1. Oczywiście w tej sytuacji, będę składał wniosek o przesłuchanie przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość w konsulacie Polskim w Ostravie, w obecności urzędnika konsularnego, o czym mowa w art. 177 & 1b. Bądź też wskażę w wniosku jeszcze inną możliwość przesłuchania jako świadka o którym również mówi Kodeks postępowania karnego, czyli wykorzystanie instytucji pomocy prawnej w stosunkach międzynarodowych.
  1. art. 585 pkt. 2 W drodze pomocy prawnej mogą być dokonywane niezbędne czynności postępowania karnego, a w szczególności: przesłuchiwanie osób w charakterze oskarżonych, świadków lub biegłych;
 2. Przyznam się, że się z tym liczyłem, iż prawdopodobnie zostanę wezwany na przesłuchanie w charakterze świadka. Jednak myślałem, że będzie to miało miejsce w ciągu miesiąca od złożenia zawiadomienia, wówczas nic nie stało na przeszkodzie bym się osobiście wstawił do Prokuratury, jednak w zw. z wydaniem prawomocnego wyroku na dzień dzisiejszy jest to nie możliwe. Stąd też będzie złożenie tego wniosku.
Prokuratura Okręgowa w Gliwicach cz. 4
 1. Po ponad sześciu miesiącach od złożenia zawiadomienia o prawdopodobnie popełnionym przestępstwie, przez funkcjonariuszy publicznych pracujących w Śląskich urzędach skarbowych, Prokurator Okręgowy w Gliwicach w dniu 13 września 2021 wydał postanowienie o wszczęciu postępowania, pod Sygn. akt PO II Ds 17.2021, przydzielając prowadzenie kolejnemu prokuratorowi z Prokuratury Rejonowej del do Prokuratury Okręgowej w Gliwicach Panu Adam Latka, a więc podpisuje się pod cytatem:
  1. Presja ma sens
 2. Oczywiście, to jeszcze nie oznacza, że postępowanie zakończy się postawieniem komukolwiek zarzutów, ale jest krok do przodu. W tym samym dniu otrzymałem jeszcze dwa inne pisma. Drugie dotyczy złożonego wniosku o przesłuchanie mojej osoby jako świadka w drodze pomocy prawnej lub w konsulacie przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Prokurator zapytuje, o rzeczywiste koszty związane z wstawieniem się w Prokuraturze oraz czy zachodzą inne okoliczności, które uniemożliwiają wstawiennictwo, prócz ewentualnych restrykcji epidemiologicznych, tym samym informując, że można wyznaczyć inny termin.
 3. Trzecie pismo dotyczy uzupełnienia dwóch dokumentów, które wskazałem w uzupełnieniu zawiadomienia, ale nie załączyłem. W tym miejscu dodam, że faktycznie nie załączyłem.
 1. W dniu 15 wrzesień 2021 udzieliłem pisemnej odpowiedzi na otrzymaną korespondencję, jednocześnie uzupełniając zawiadomienie o kolejne wątki jakie się ujawniły w ostatnim czasie a dotyczące Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach oraz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.
  1. O czym można przeczytać w udostępnionym piśmie.
 1. W odpowiedzi na otrzymaną korespondencję w tym zawiadomienie o wszczęciu postępowania, zwróciłem się o przesłanie postanowienia o wszczęciu postępowania, jednak w dniu 22 wrzesień 2021, prowadzący postępowanie przesłał pismo w którym wezwał do uzupełnienia braków formalnych wniosku. W związku z tym, w tym samym dniu udzieliłem odpowiedzi.
 1. Jednak, moja odpowiedź nie była zadowalająca dla Pana prokuratora, o czym świadczy przesłanie po raz kolejny pisma w dniu 30 września 2021, w którym to piśmie prokurator za wszelką cenę próbuje wykazać, że to jednak on ma rację. Tym sposobem podważa mój status pełnomocnika spółki Luxona, która jest pokrzywdzoną w tym postępowaniu. Robi to jednak w sposób dość nie udolny, ponieważ twierdzi, że pełnomocnikiem pokrzywdzonego może jedynie być adwokat, lub radca prawny. Do tego nie jednolicie traktuje przepisy prawy, w tym przypadku zostały złożone dwa wnioski, pierwszy o przesłuchanie w charakterze świadka w ramach pomocy prawnej np. w Konsulacie RP w Ostravie, który został złożony przy użyciu podpisu elektronicznego i został rozpoznany pozytywnie. Natomiast przy drugim wniosku dotyczącym wydania postanowienia prokurator ma obiekcję, twierdząc, że pismo procesowe musi być podpisane wyłącznie podpisem osobistym, oraz przesłane pocztą tradycyjną. Prokurator co do przesyłania pism uważa, że pocztą elektroniczną może przesyłać pisma jedynie organ procesowy, a nie strona. Więc przy drugim wniosku zakwestionował nie tylko podpis, ale również formę przesłania wniosku. W moim przekonaniu jest to absurd, dlatego też w dniu 01 październik 2021 udzieliłem odpowiedzi, wskazując kolejne podstawy prawne, które pozwalają na podpisywanie profilem zaufanym i przesyłanie przy pomocy ePUAP.
Prokuratura Okręgowa w Gliwicach cz. 5
 1. Dzień bez absurdalnych pism z polskich organów państwowych tj. Urząd Skarbowy, Prokuratura czy Sąd, to dzień stracony, nie inaczej zaczyna się kolejny dzień 08 październik 2021. Właśnie odebrałem kolejne pismo od prokuratora Adama Latka z Prokuratury Rejonowej del. do Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, prowadzącego postępowanie w związku z złożonym w dniu 24 luty 2021 zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, przez funkcjonariuszy publicznych pracujących w śląskich urzędach skarbowych, którzy prowadząc postępowanie kontrolne przez siedem lat działają na szkodę spółki Luxona.
  1. O ile po prawie 7 (siedmiu) miesiącach, udało się Prokuraturze wydać w końcu postanowienie o wszczęciu śledztwa sygn. akt PO II Ds 17.2021, tak teraz od prawie miesiąca, prokurator próbuje podważyć nie tylko moje pełnomocnictwo do reprezentowania spółki, ale również podważa podpis elektroniczny, którym podpisuję dokumenty wysyłane do Prokuratury, a szczególnie dotyczyć ma to podpisu pod wnioskiem o przesłanie postanowienia o wszczęciu śledztwa. Co jest istotne ta sama Prokuratura uznała wniosek o przesłuchanie w charakterze świadka w ramach pomocy prawnej w Konsulacie RP, który został również podpisany podpisem elektronicznym.
 2. Dzisiaj odebrane pismo jest już 3 (trzecim) pismem w tej kwestii, dwa pierwsze udostępniłem w poprzedniej zakładce.
 1. Ponieważ udostępniając wcześniejsze pisma w tej kwestii nie pisałem szczegółów w artykule, o do podstaw prawnych i faktycznych o których pisał prokurator w swoich pismach oraz wskazywanych z mojej strony w odpowiedziach, dlatego dzisiaj o nich napiszę, praktycznie się powtarzają. Zacznę od zacytowania fragmentów pisma.

W nawiązaniu do pańskiego pisma z dnia O 1 października 2021 roku informuję, że aktualne pozostaje stanowisko tut. Prokuratury Okręgowej zwarte w skierowanym do Pana piśmie z dnia 30 września 2021 roku. W związku z tym, w świetle obowiązujący przepisów nie jest Pan obecnie uprawniony do reprezentowania LUXONA Sp. z o.o. w postępowaniu karnym. W art. 88 § 1 k p k enumeratywnie wymieniono bowiem osoby, które mogą pełnić funkcję pełnomocnika na gruncie procedury karnej. W charakterze tym nie mogą występować inne osoby.

Pismo Sygn. akt PO II Ds. 17 ‘.2021 Prokuratury Okręgowej w Gliwicach z dnia 07 październik 2021
 1. Zdaniem prokuratora w świetle obowiązujących przepisów prawa nie jestem uprawniony do reprezentowania pokrzywdzonej spółki Luxona w postępowaniu karnym, ma to wynikać z kodeksu postępowania karnego a dokładnie z;
  1. art. 88 & 1 Pełnomocnikiem może być adwokat, radca prawny lub radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Pełnomocnika z urzędu wyznacza prezes lub referendarz sądowy sądu właściwego do rozpoznania sprawy. Do pełnomocnika stosuje się odpowiednio przepisy art. 77 liczba obrońców oskarżonegoart. 78 żądanie wyznaczenia obrońcy z urzęduart. 81 wyznaczanie obrońcy z urzędu lub jego zmiana § 1a–2, art. 81a tryb wyznaczania obrońcy z urzędu § 1–3, art. 83 zasady ustanawiania obrońcyart. 84 uprawnienia i obowiązki obrońcy z urzęduart. 86 obowiązek działania obrońcy na korzyść oskarżonego § 2 oraz przepisy wydane na podstawie art. 81a tryb wyznaczania obrońcy z urzędu § 4.
 2. Pan prokurator powołuje się na ten przepis twierdząc, że enumeratywnie wymieniono bowiem osoby, które mogą pełnić funkcję pełnomocnika strony czyli adwokat, radca prawny, radca prokuratorii generalnej. Już w poprzednim piśmie podważyłem tą podstawę prawną zwracając uwagę, że po pierwsze już na początku z literalnego brzmienia przepisu wynika, że pełnomocnikiem może być tzn. że nie musi być. Po drugie jeżeli zobaczymy jakie przepisy stosuje się do pełnomocnika o którym mowa w tym przepisie to widzimy, że są to przepisy dotyczące obrońców oskarżonych. Po trzecie patrząc na zdanie drugie widzimy, że chodzi o pełnomocnika występującego przed sądem.
 3. Udzielając odpowiedzi na poprzednie pismo, w którym organ również wskazał za podstawę art. 88 & 1 k p k, wskazałem na inny przepis kodeksu postępowania karnego, który w mojej ocenie ma zastosowanie w tym stanie formalnym, gdzie pełnomocnictwo dotyczy strony pokrzywdzonej a nie oskarżonej.
  1. art. 87 & 1 Strona inna niż oskarżony może ustanowić pełnomocnika.
  2. art. 87 & 2 Osoba nie będąca stroną może ustanowić pełnomocnika, jeżeli wymagają tego jej interesy w toczącym się postępowaniu.
  3. art. 87 & 3 Sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator, może odmówić dopuszczenia do udziału w postępowaniu pełnomocnika, o którym mowa w § 2, jeżeli uzna, że nie wymaga tego obrona interesów osoby nie będącej stroną.
 4. Jak widzimy w tym artykule, paragrafie pierwszym pisze wprost strona inna niż oskarżony, a więc w tym przypadku spółka Luxona jest stroną inną niż oskarżona, ponieważ jest poszkodowaną, więc może ustanowić pełnomocnika. Jeżeli zobaczymy to, w art. 88 & 1 k p k nie został wskazany, jako miałby mieć zastosowanie art. 87 & 1 k p k. Celowo przytoczyłem pozostałe dwa paragrafy, by pokazać, że przepis ten w paragrafie trzecim wskazuje nie tylko na Sąd, ale również na Prokuraturę, w przeciwieństwie do art. 88 k p k, gdzie tylko jest mowa o Sądzie. Co istotne paragraf trzeci mówi, też o odmowie dopuszczenia do udziału w postępowaniu pełnomocnika, ale tylko tego o którym mówi paragraf drugi, czyli pełnomocnika osoby, która nie jest stroną. Należy to rozumieć, w ten sposób, że gdybym ja jako osoba składająca zawiadomienie w imieniu poszkodowanej spółki tj. strony, chciał ustanowić dla siebie pełnomocnika, to prokurator mógłby odmówić udziału w postępowaniu mojego pełnomocnika, ale tylko, jeżeli uzna, że nie wymaga tego obrona moich interesów. Wskazałem jeszcze jeden przepis z kodeksu postępowania karnego, który dotyczy zagadnienia pełnomocnika oraz przepis kodeksu postępowania cywilnego.
  1. art. 89 W kwestiach dotyczących pełnomocnika, a nie unormowanych przez przepisy niniejszego kodeksu, stosuje się odpowiednio przepisy obowiązujące w postępowaniu cywilnym.
  2. art. 87 & 2 k p c. Pełnomocnikiem osoby prawnej lub przedsiębiorcy, w tym nie posiadającego osobowości prawnej, może być również pracownik tej jednostki albo jej organu nadrzędnego. Osoba prawna prowadząca, na podstawie odrębnych przepisów, obsługę prawną przedsiębiorcy, osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej może udzielić pełnomocnictwa procesowego – w imieniu podmiotu, którego obsługę prawną prowadzi – adwokatowi lub radcy prawnemu, jeżeli została do tego upoważniona przez ten podmiot.
 5. Więc jak wynika z tych przepisów pełnomocnikiem spółki, może być pracownik tej jednostki albo jej organu nadrzędnego. Wskazując, że jestem reprezentantem spółki Luxona wpisanym w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych spółki.
 6. Jednak jestem przekonany, że w tej sprawie mam prawo na podstawie art. 87 & 1 k p k, być pełnomocnikiem spółki Luxona, natomiast pisma pisane przez prokuratora mają na celu prowadzenie gry na czas, by nie zakończyć tej sprawy w żaden sposób zgodny z przepisami prawa, tak by nie narazić funkcjonariuszy publicznych na odpowiedzialność karną.
 7. Teraz przejdę do drugiej kwestii, czyli podważania przez prokuratora mojego podpisu elektronicznego pod złożonym wnioskiem.

Brak jest również podstaw do uznania, że w postępowaniu karnym podpis elektroniczny, w tym podpis zaufany jest równoważny podpisowi, o którym mowa w art. 119 § 1 pkt 4 k p k. Pragnę przy tym poinformować, że pański wniosek o wydanie kserokopii postanowienia z dnia 13 września 2021 roku o wszczęciu śledztwa zostanie rozpoznany po uzyskaniu informacji o doręczeniu Panu za pośrednictwem poczty pisma z dnia 21 wrześnie 2021 roku wysłanego w trybie art. 131 § 1 k p k, w którym został Pan wezwany w terminie 7 dni do uzupełniania braku formalnego przedmiotowego wniosku. Należy bowiem zważyć, że wniosek ten, jako pismo wywołujące skutki prawne na gruncie postępowania karnego, powinien odpowiadać wymogom formalnym. W wypadku pańskiego wniosku o przesłuchanie w charakterze świadka w drodze pomocy prawnej, uznano, że ma on jedynie charakter informacyjny i techniczny. W związku z tym, mając na uwadze wzgląd na ekonomikę procesową, nie wyzwano Pana do uzupełnienia braku formalnego przedmiotowego wniosku. Ponadto pragnę wskazać, że poszczególne pisma zostaną Panu przedłożone do podpisu w toku czynności przesłuchania w charakterze świadka.

Pismo Sygn. akt PO II Ds. 17 ‘.2021 Prokuratury Okręgowej w Gliwicach z dnia 07 październik 2021
 1. Tak jak w poprzedniej kwestii, tak i tutaj przytoczę wskazane podstawy prawne wskazane w tym piśmie, które również zostały wskazane w poprzednich pismach. Przepisy te znajdują się w kodeksie postępowania karnego i tak;
  1. art. 119 & 1 pkt. 4 Pismo procesowe powinno zawierać: datę i podpis składającego pismo.
  2. art. 131 & 1 Wezwania, zawiadomienia oraz inne pisma, od których daty doręczenia biegną terminy, doręcza się przez: operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320); pracownika organu wysyłającego; organ procesowy dokonujący czynności procesowej – w toku tej czynności; Policję – tylko w razie niezbędnej konieczności.
 2. Pismo procesowe a więc wniosek, powinno zawierać m. in. podpis składającego pismo (wniosek). Zdaniem prokuratora wniosek, który złożyłem nie odpowiada wymogom formalnym, ponieważ został podpisany podpisem elektronicznym z profilu zaufanego, a nie jak rzekomo wynika z art. 119 & 1 pkt. 4 k p k podpisem osobistym.
 3. W moim przekonaniu, jeżeli przepis ten nie określa formy podpisu czy to ma być podpis osobisty własnoręczny czy podpis osobisty elektroniczny, to nie powinno mieć żadnego znaczenia prawnego, tym bardziej jeżeli weźmiemy pod uwagę przepisy, które wskazałem w poprzednim piśmie.
 4. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565 t. j.) w tym;
  1. art. 2 ust. 1 Pkt. 1 Z zastrzeżeniem ust. 2–4, przepisy ustawy stosuje się do realizujących zadania publiczne określone przez ustawy: organów administracji rządowej, organów kontroli państwowej i ochrony prawa, sądów, jednostek organizacyjnych prokuratury, a także jednostek samorządu terytorialnego i ich organów.
  2. art. 20ae Ust. 1 Podpis zaufany wywołuje skutki prawne, jeżeli został utworzony lub złożony w okresie ważności środka identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 20aa pkt 1.
  1. art. 20ae Ust. 2 Dane w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentowi opatrzonemu podpisem własnoręcznym, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.
  2. art. 20ae Ust. 3 Nie można odmówić ważności i skuteczności podpisowi zaufanemu tylko na tej podstawie, że istnieje w postaci elektronicznej.
 5. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, przepisy tej ustawy, to widzimy, że mają one zastosowanie do podmiotów realizujących zadania publiczne w tym jednostkach prokuratury. Podpis zaufany wywołuje skutki prawne, dane w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisem własnoręcznym. Nie można również odmówić podpisowi zaufanemu ważności i skuteczności, tylko dlatego, że istnieje w postaci elektronicznej.
 6. Wyżej wskazane przepisy prawa zostały ustanowione ustawą, tak jak i przepisy prawa, znajdujące się w Kodeksie postępowania karnego, który również został ustanowiony ustawą, więc są to przepisy równorzędne. To znaczy, że nie można na podstawie ustawy kodeks postępowania karnego podważyć przepisów pw. ustawy, skoro w art. 119 & 1 pkt. 4 nie określono wprost, że nie ma zastosowania inna forma podpisu niż podpis własnoręczny.
 7. Wynika to chociażby z przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;
  1. art. 31 & 2 Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.
 8. Jednym z większych absurdów tego pisma, to chyba poniżej cytowana treść;
  1. “W wypadku pańskiego wniosku o przesłuchanie w charakterze świadka w drodze pomocy prawnej, uznano, że ma on jedynie charakter informacyjny i techniczny. W związku z tym, mając na uwadze wzgląd na ekonomikę procesową, nie wyzwano Pana do uzupełnienia braku formalnego przedmiotowego wniosku.”
 9. Ponieważ w poprzednim piśmie zwróciłem uwagę, że nie rozumiem próby podważenia formy podpisu elektronicznego do jednego wniosku, gdzie wcześniejszy wniosek został rozpoznany, gdzie również był podpisany elektronicznie. W ocenie prokuratora wniosek, który został uznany, nie tylko rozpoznany nie był wnioskiem, lecz tylko wnioskiem o charakterze informacyjnym i technicznym. W związku z tym ze względu na ekonomikę procesową nie wzywano do uzupełnienia braku formalnego.
 10. Pierwszy wniosek dotyczył przeprowadzenia czynności procesowej tj. przesłuchania w charakterze świadka w ramach pomocy prawnej w Prokuraturze innego kraju lub w Konsulacie RP.
 11. Drugi wniosek dotyczy udostępnienia stronie postanowienia o wszczęciu śledztwa wydanego w dniu 13 wrzesień 2021. Za tym pytanie co to jest wniosek?
  1. Wniosek – formalna prośba o podjęcie określonych działań lub wykonanie określonej czynności.
  2. Wniosek – konkluzja wynikająca z przesłanek
 12. Jeżeli zobaczymy co oznacza słowo wniosek, to widzimy, że jest to prośba o podjęcie działań lub wykonanie określonej czynności i tutaj w jednym jak i drugim wniosku mamy do czynienia z prośbą o wykonanie określonej czynności tj. czynność przesłuchania i udostępnienie postanowienia, a więc zostają spełnione cechy wniosku.
 13. Natomiast inne znaczenie wniosku, też w tym przypadku występuje, ponieważ z tego pisma wnioskuje, że prokurator prowadzi grę na czas zamiast faktycznie prowadzić śledztwo.
 14. Nie bez znaczenia jest również ostatnie zdanie cytatu;
  1. Ponadto pragnę wskazać, że poszczególne pisma zostaną Panu przedłożone do podpisu w toku czynności przesłuchania w charakterze świadka
 15. Nie wiem co prokurator ma na myśli w tym zdaniu, ale chyba nie chodzi o to, bym miał podpisać dokumenty, które wcześniej podpisałem podpisem zaufanym i wysłałem elektronicznie. A następnie podpisane własnoręcznie dokumenty zostaną zeskanowane i przesłane do Prokuratury w Gliwicach, tylko wcześniej zostaną potwierdzone za zgodność przez urzędnika konsulatu. Tak robi prokurator, zamiast podpisywać elektronicznie, to drukuje pismo, składa podpis, skanuje i wysyła email, a następnie wkłada pismo do koperty i wysyła pismo pocztą tradycyjną, czekając na potwierdzenie odbioru, gdzie mógłby wysyłać za pomocą ePUAP, mając zaraz po moim odebraniu potwierdzenie odbioru.
 16. Prokurator w tym piśmie, pomimo zwrócenia jemu uwagi w ostatnim piśmie, nie zastosował się oraz nie odniósł się do wskazanej podstawy prawnej, która ma zastosowanie przy odpowiedzi na złożony wniosek, a więc wydania postanowienia na wniosek o czym mowa w kodeksie postępowania karnego;
  1. art. 93 & 3 W postępowaniu przygotowawczym postanowienia i zarządzenia wydaje prokurator oraz inny uprawniony organ, a sąd – w wypadkach przewidzianych w ustawie.
 17. Reasumując,
  1. 1) prokurator – podważa moje pełnomocnictwo do reprezentowania pokrzywdzonej spółki Luxona, a jednocześnie informuje moją osobę, a nie pokrzywdzoną o braku formalnym wniosku złożonego w imieniu pokrzywdzonej, tym samym legalizuje pełnomocnictwo, bądź przekazuje informacje osobie nieuprawnionej.
  2. 2) prokurator – nie dopełnia jako funkcjonariusz publiczny obowiązku polegającego na wydawaniu postanowień.
  3. 3) prokurator – w sporządzanych przez siebie pismach, podaje nieprawdziwe fakty, twierdząc, że wniosek z prośbą o przeprowadzenie czynności przesłuchania w ramach pomocy prawnej ma on jedynie charakter informacyjny i techniczny.
  4. 4) prokurator – wskazuje w celu podważenia pełnomocnictwa podstawy prawne, które są sprzeczne z podstawą faktyczną. Co jest przekroczeniem uprawnień.
  5. 5) prokurator – nie raczył się wywiązać z ustawowego terminu trzech miesięcy, na przeprowadzenie i zakończenie śledztwa.
  6. 6) Nie bez znaczenia jest również fakt, że w tej sprawie składałem też wnioski podpisywane elektronicznie, do innych jednostek Prokuratury m. in. Prokuratura Krajowa, Prokuratura Okręgowa w Katowicach oraz w innej sprawie karnej do Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Wszystkie te wnioski zostały uznane.
Prokuratura Okręgowa w Gliwicach cz. 6
 1. W dniu 12 październik 2021 otrzymałem pismo z Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w związku z tym, że Prokuratura Okręgowa w Gliwicach zwróciła o pomoc prawną w celu przesłuchania mojej osoby w charakterze świadka do sprawy sygn. akt PO II Ds. 17.2021.
 2. Dlatego konsul zwrócił się z pismem, w którym prosi o kontakt celem ustalenia terminu przesłuchania. W związku z tym udzieliłem w dniu dzisiejszym odpowiedzi z informacją, że jestem wstanie się dostosować, tylko proszę o podanie przez konsula informacji o terminie z dwudniowym wyprzedzeniem. O przebiegu przesłuchania napiszę, gdy czynność ta zostanie przeprowadzona.
 1. Więc tak w dniu 13 październik 2021 ustaliłem termin przesłuchania
  1. “zapraszamy na przesłuchanie w dniu 27.10.2021 o godz. 11.00 w siedzibie Konsulatu Generalnego”.
 2. Natomiast w dniu 15 października 2021, odebrałem kolejne pismo od prokuratora Adama Latka, który prowadzi postępowanie przeciwko funkcjonariuszom/kom publicznym z urzędów skarbowych. Jest to odpowiedź w której prokurator informuje, że w dalszym ciągu podtrzymuje swoje zdanie, którym podważa moje pełnomocnictwo do reprezentowania poszkodowanej spółki Luxona, twierdząc że tylko adwokat, radca prawny, lub radca prokuratorii generalnej, może być pełnomocnikiem strony. Drugą rzeczą, którą również prokurator podważa jest kwestia złożonego podpisu zaufanego na elektronicznie przesłanym wniosku, zdaniem prokuratora, jest to błąd formalny, ponieważ wniosek powinien zostać podpisany własnoręcznie. Tylko, że w takim przypadku nie można byłoby mówić, że jest to wniosek oryginalny, ponieważ musiałbym go wydrukować, podpisać, zeskanować i taki skan wniosku wysłać elektronicznie. Tak jak właśnie robi to Pan prokurator. Jednak nie mogę się dziwić, skoro jest to prokurator Prokuratury Rejonowej del. do Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, który ma za zadanie zamieść tą sprawę pod dywan, nawet ryzykując swoją karierę zawodową.
 1. W dniu 27 październik 2021 o godzinie 11.00 w Konsulacie RP w Ostravie, została przeprowadzona czynność przesłuchania mojej osoby w charakterze świadka. Ogólnie poświęcę temu zdarzeniu nowy artykuł, tutaj jednak napiszę, że tak jak mogłem podejrzewać, przeprowadzenie tej czynności nie miało uzasadnienia, można jedynie uzasadnić to grą na czas. Faktycznie przygotowane, przez prokuratora pytania nie miały być uzupełnieniem, lecz dotyczyły uzyskania informacji zawartych w zawiadomieniu i materiale dowodowym. Oczywiście musiałem podpisać własnoręcznie wszystkie pisma, które złożyłem do Prokuratury, chociaż były podpisane w wersji elektronicznej zgodnie z prawem.
 2. W sumie nie przyjęto również, kolejnych materiałów dowodowych, żeby przekazać do Prokuratury, więc będę musiał przesłać elektronicznie.
Prokuratura Okręgowa w Gliwicach cz. 7
 1. W dniu 28 października 2021, ponieważ nie przyjęto w Konsulacie RP podczas czynności przesłuchania materiału dowodowego, to sporządził opis i wysłałem elektronicznie wraz z materiałem dowodowym do Prokuratury Okręgowej w Gliwicach.
 1. W dniu dzisiejszym tj. 29 październik 2021 odebrałem korespondencję wysłaną w dniu 21 października 2021 przez prokuratora prowadzącego postępowanie sygn. akt PO II Ds. 17.2021, po otwarciu okazało się, że jest to zarządzenie z dnia 20 października 2021.
 2. Przedmiotowe zarządzenie dotyczy złożonego wniosku o udostępnienie stronie pokrzywdzonej wydanego w dniu 13 września 2021 postanowienia o wszczęciu śledztwa w zw. z złożonym zawiadomieniem w dniu 24 luty 2021 o możliwości popełnienia przestępstwa.
  1. Na początku muszę przyznać, że organ zmienił formę prowadzenia komunikacji i nie przesyłała już pism drogą elektroniczną, tylko drogą tradycyjną.
 3. Teraz jednak przejdę do szczegółów zarządzenia, które już na początku, są dla strony poszkodowanej niekorzystne i niezrozumiałe, nie mówię tylko o oddaleniu wniosku w formie zarządzenia co jest już absurdem. Zarządzenie stanowi raczej wewnętrzny charakter i reguluje sprawy wewnątrz struktur administracji, więc jak wynika z znaczenia ma on charakter wewnętrzny, w tym przypadku prokurator powinien wydać postanowienie.
 4. Zobaczmy, jakie zostały wskazane podstawy prawne w tym zarządzeniu:
  1. art. 120 & 2 k p k, “W razie uzupełnienia braku w terminie, pismo wywołuje skutki od dnia jego wniesienia. W razie nieuzupełnienia braku w terminie, pismo uznaje się za bezskuteczne, o czym należy pouczyć przy doręczeniu wezwania.”
  2. art. 93 & 2 k p k, “W kwestiach nie wymagających postanowienia prezes sądu, przewodniczący wydziału, przewodniczący składu orzekającego albo upoważniony sędzia wydają zarządzenia.”
  3. art. 93 & 3 k p k,W postępowaniu przygotowawczym postanowienia i zarządzenia wydaje prokurator oraz inny uprawniony organ, a sąd – w wypadkach przewidzianych w ustawie.”
 5. Ponieważ te kwestie były już omawiane, pozostawię bez komentarza, tylko dodam, że zgodnie z art. 307 & 1 k p k, prokurator miał czas 30 dni od złożenia zawiadomienia do wydania postanowienia o wszczęciu śledztwa, pomimo tego wszczęto śledztwo dopiero po ponad sześciu miesiącach nie wydając postanowienia stronie poszkodowanej a jedynie przesyłając informację o wszczęciu śledztwa. Teraz czytając uzasadnienie tego zarządzenia widzę, że śledztwo jest prowadzone nie zgodnie z treścią zawiadomienia, obejmując jedynie najmniej istotną część.
 6. Z uzasadnienia wynika, że Prokuratura Okręgowa w Gliwicach jedynie nadzoruje śledztwo o sygn. akt. PO II Ds. 17.2021, które to zleciła do prowadzenia Komendzie Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach. Śledztwo jest prowadzone pod kątem nadużyć uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez urzędników administracji skarbowej na szkodę interesu spółki Luxona tj. o przestępstwa z art. 231 & 1 kk i art. 271 & 1 kk. W dalszej części prokurator w uzasadnieniu wskazuje jako argument popierający przyjętą tezę, w której stwierdza, że art. 119 & 1 pkt. 4 k p k, “Pismo procesowe powinno zawierać: datę i podpis składającego pismo.”, a więc przepis ten nic nie mówi o podpisie elektronicznym i w związku z tym można wysnuć wniosek, że gdyby ustawodawca dopuścił możliwość posługiwania się podpisem elektronicznym na gruncie procesu karnego, zostało by to wprost uregulowane w treści artykułu i tym samym należy rozumieć, że dotyczy on podpisu własnoręcznego, czego dowodem ma być teza zawarta w Postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 2009, sygn. akt I KZP 39/08 w myśl której “Nie wywołuje skutku procesowego w postaci wniesienia środka odwoławczego oświadczenie procesowe strony, przesłane w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 września 2001 o podpisie elektronicznym, albowiem zarówno w procedurze wykroczeniowej jaki karnej taka forma czynności procesowej nie jest przewidziana”.
  1. Co do tej części, muszę przyznać, że mam obawy co do wszczętego śledztwa,
  2. 1) czy śledztwem objęto cały krąg osób wskazanych w zawiadomieniu?
  3. 2) czy tylko śledztwo obejmie, Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach, który najmniej brał udziału w działaniach na szkodę spółki?
  4. Natomiast co do argumentacji przytoczonej z postanowienia Sądu Najwyższego, można powiedzieć tylko tyle, że dotyczy ona całkiem innego stanu faktycznego. Z kolei argument samego prokuratora, że skoro przepis nie wskazuje na podpis elektroniczny, to musi oznaczać, że ustawodawca miał na myśli podpis własnoręczny. W mojej ocenie niewskazanie konkretnej formy podpisu dopuszcza stosowanie jednej jak i drugiej formy w przeciwnym razie ustawodawca musiałby ustanowić dwa odrębne przepisy.
  5. Z zasady wynika, że co nie jest zabronione jest dozwolone i skoro ustawodawca wprowadza ustawę w której określa, że podpis profilem zaufanym jest równoważny podpisowi własnoręcznemu to nie można tego przepisu podważać przepisem innej ustawy, ponieważ są to przepisy ustalone na podstawie równoważnego aktu prawnego.
 1. W związku z wątpliwościami, które się pogłębiły na skutek tego zarządzenia w dniu 01 listopad 2021, złożyłem w imieniu spółki Luxona, po raz kolejny prośbę, tym razem w formie wniosku o wydanie stronie pokrzywdzonej postanowienia o wszczęciu śledztwa. Argumentując to w szczególności obawami, które wydane zarządzenie uwidoczniło, czy wszczęte postępowanie obejmuje wszystkie osoby wskazane w zawiadomieniu, które mogły dopuścić się popełnienia czynu zabronionego, działając w ten sposób na szkodę pokrzywdzonej.
Prokuratura Okręgowa w Gliwicach cz. 8
 1. Zawiadomienie wraz z wnioskiem o wydanie potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia oraz wnoszę o połączenie tego zawiadomienia z sprawą PO II Ds. 17.2021
 2. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach oraz Z-cę Naczelnika Anna Miliczek-Kuś, polegającego na zniesławieniu osób Panią Dagmarę W., Pana Krzysztofa W. oraz spółkę Luxona tj. o przestępstwo z art. 212 & 1 Kodeksu karnego, w zw. z art. 42 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a więc pomówienie innych osób w tym osoby prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które narażają na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności w zw. z naruszeniem domniemania niewinności. W prowadzonym postępowaniu kontrolnym wobec spółki Luxona został wydany wynik kontroli, gdzie w jego podsumowaniu autorka na podstawie bezprawnie posiadanego i bezpodstawnie wykorzystywanego materiału dowodowego, gdzie jako pełnomocnik strony w stanowisku strony z dnia 25 października 2021 zwracałem uwagę, że załączony materiał częściowo jest niezgodny z prawem, pomimo tego stwierdziła
  1. Co prawda umowa o współpracy nie określała obsługi Spółki O M, jednak należy zaakcentować, że w tworzeniu oszustwa z udziałem tej Spółki aktywnie i decyzyjnie uczestniczyli Pan Krzysztof W. i Pani Dagmara W. – bezpośrednio związani ze Spółką Luxona.”
 3. Przypomnę, że Naczelnik Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach upoważnił swoją zastępczynię Panią Annę Milczek-Kuś do wydania wyniku kontroli, chociaż osoba ta nie została upoważniona do prowadzenia postępowania kontrolnego w spółce Luxona. Nadto jak już wcześniej pisałem wydany wynik kontroli nie ma związku z założeniami postępowania kontrolnego, którego celem było sprawdzenie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za okres II i III kwartału 2014 r., natomiast dowodzi on o świadomym przekraczaniu swoich uprawnień jak i o niedopełnieniu obowiązków, przez zaangażowanych w tym postępowaniu funkcjonariuszy publicznych, którzy wystawiając ten i inne dokumenty, poświadczają w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne oraz nadużywając udzielonych im uprawnień lub niedopełniając ciążących na nich obowiązkach, wyrządzają znaczną szkodę majątkową spółki, o czym mówią przepisy Kodeksu karnego z art. 231 & 1 w zw. z art. 271 &1 w zw. z art. 296 & 1 kk w zb. z art. 235 kk oraz zniesławienie z art. 212 kk.
  1. Będąc przesłuchiwany w charakterze świadka, jedno z pytań dotyczyło jaką szkodę spółka z tego tytułu poniosła?
 4. Więc postanowiłem odpowiedzieć na to pytanie w tym piśmie. Nie da się określić całkowitej szkody, ponieważ nie chodzi jedynie o szkodę materialną, w szczególności utrata zaufania przez kontrahentów, konieczność zwolnienia pracowników spółki są to szkody, których nie da się wycenić. Natomiast jeżeli chodzi o szkody materialne, to w ocenie spółki jak i pełnomocnika, działania organów przez siedem lat trwającego postępowania doprowadziły do utraty przychodu w kwocie nie mniejszej niż 2 (dwa) miliony złoty, wynika to z przychodu osiąganego przed zerwaniem kontraktu oraz poniesienie kosztów nie mniejszych niż 800 (osiemset) tysięcy złotych m. in. opłaty za czynsz, obsługę biura rachunkowego, koszty pełnomocników reprezentujących spółkę w tym postępowaniu itp., tym samym szacunkowa szkoda, wyrządzona przez te organy opiewa na kwotę nie mniejszą niż dwa miliony osiemset tysięcy złotych.
 5. W związku z wydanym wynikiem kontroli i zawartymi w nim informacjami, nie zamierzam poprzestać tylko na tym, ale będę starał się dotrzeć do firm o których mowa w piśmie, ponieważ bardzo prawdopodobne jest, że i one zostały w skutek bezprawnych działań narażone na poniesienie szkody. Jeżeli tak, to będę prosił, by zgłosiły się, jako pokrzywdzone do tego śledztwa.
  1. W dniu 23 listopad 2021, został przesłuchany w charakterze świadka Prezes spółki Luxona, przez funkcjonariusza Policji, który prowadzi na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Gliwicach śledztwo.
 6. Z uzyskanej informacji o przebiegu czynności można wywnioskować, że organy śledcze prowadzą postępowanie nie wobec podejrzewanych funkcjonariuszy publicznych o popełnienie przestępstwa, ale wobec pokrzywdzonej, w której imieniu złożyłem zawiadomienie. Jak na tą chwilę, to przez dziewięć miesięcy od złożenia zawiadomienia i dwa miesiące od wszczęcia śledztwa organy ścigania, przeprowadziły dwie czynności, które polegały na przesłuchaniu w charakterze świadków, moją osobę jako zawiadamiającego oraz Prezesa spółki pokrzywdzonej. Więc prawdopodobnie kolejną czynnością, którą przeprowadzą będzie przesłuchanie właścicielki spółki Luxona.
 7. W dniu 24 listopada 2021 odebrałem pismo z Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, dotyczące złożonego ponownie wniosku o wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania. Prokurator w tym piśmie po raz kolejny podważa formę podpisania wniosku podpisem zaufanym, jak również pełnomocnictwo do reprezentowania spółki Luxona w przedmiotowym postępowaniu. Wskazując nadal te same podstawy prawne a więc art. 119 & 1 pkt. 4 k p k, który wskazuje, że pismo musi zawierać datę i podpis składającego pismo oraz art. 88 & 1 k p k, w którym czytamy “Pełnomocnikiem może być adwokat, radca prawny lub radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Pełnomocnika z urzędu wyznacza prezes lub referendarz sądowy sądu właściwego do rozpoznania sprawy.” W kolejnym zdaniu tego pisma znajdują się odwołania do których przepisów ten artykuł się odnosi. Inaczej mówiąc, przepis ten mówi kto może być pełnomocnikiem strony podejrzanej czy oskarżonej.
 8. Natomiast przepis z art. 87 & 1 k p k brzmi “Strona inna niż oskarżony może ustanowić pełnomocnika.” Jak czytamy, dotyczy to pełnomocnika strony innej niż oskarżony, a więc np. strony pokrzywdzonej i na ten przepis powołuję się w pismach do Prokuratury. W moim przekonaniu ustanowienie dwóch artykułów dotyczących pełnomocnika, gdzie w jednym określono kto może być pełnomocnikiem a w drugim nie zawarto takiego określenia oznacza jedno, że pełnomocnikiem strony pokrzywdzonej nie musi być osoba o wykształceniu prawniczym. Myślę, że ten problem się zakończy z chwilą otrzymania protokołu przesłuchania Prezesa spółki Luxona, który potwierdził moje pełnomocnictwo. Ponieważ już wyżej szczegółowo się odnosiłem do tej kwestii, to dodam tylko, że w odpowiedzi poprosiłem również o informację dotyczącą powiadomienia przełożonego funkcjonariuszy publicznych objętych śledztwem, ponieważ zgodnie z
  1. art. 21 & 1 pkt. 1 k p k “O wszczęciu i ukończeniu postępowania toczącego się z urzędu przeciw: funkcjonariuszom publicznym, osobom zatrudnionym w instytucjach państwowych, samorządowych i społecznych, uczniom i słuchaczom szkół, żołnierzom, a także duchownym i członkom zakonów oraz diakonatów – należy bezzwłocznie zawiadomić przełożonych tych osób.”
 9. Jest to dość istotna wiadomość dla spółki, w związku z wydanym wynikiem kontroli, ponieważ złożone przez prokuratora zawiadomienie, powinno spowodować, że przełożony funkcjonariuszy objętych śledztwem, ma obowiązek odebrać im prowadzenie postępowania kontrolnego i przekazać innemu organowi podatkowemu. O czym mówi ustawa – Ordynacja podatkowa.
  1. art. 130 & 1 pkt. 7 “Funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej, zwany dalej „funkcjonariuszem”, pracownik urzędu gminy (miasta), starostwa, urzędu marszałkowskiego, izby administracji skarbowej, Krajowej Informacji Skarbowej, urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz członek samorządowego kolegium odwoławczego podlegają wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych oraz innych spraw normowanych przepisami prawa podatkowego, w których: zaistniały okoliczności, w związku z którymi wszczęto przeciw nim postępowanie służbowe, dyscyplinarne lub karne;
 10. W tym przypadku, wydany wynik kontroli, powinien zostać uznany za nie wywołujący skutków prawnych, gdyż został wadliwie wydany, przez organ, wobec którego prowadzone jest postępowanie karne. Z drugiej strony wydanie go świadczyć może, że prokurator nie powiadomił przełożonego tych organów, lub przełożony nie wywiązał się z obowiązku przekazania postępowania kontrolnego innemu organowi. Zobaczymy jaka będzie odpowiedź prokuratora.
Prokuratura Okręgowa w Gliwicach cz. 9
 1. Dzień 29 listopada 2021, mogę w tej sprawie zaliczyć na plus, ponieważ odebrałem korespondencję z Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, w której znajdowało się zarządzenie prokuratora Adama Latka, dotyczące wniosku o udostępnienie postanowienia o wszczęciu postępowania kontrolnego. Jednak nie mogłoby się to odbyć bez komediowego wątku, do którego należy na pewno zaliczyć załączoną w korespondencji informację z której wynika, że za wydanie postanowienia muszę uiścić opłatę dwóch złotych na konto Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, jest to kwota za kopie dwóch stron dokumentu, które tak na prawdę wystarczyło przekazać za pomocą poczty elektronicznej. Ciekawe jest to, że nie policzono za znaczek pocztowy, który pewnie jest droższy niż dwa złote.
 1. Na tym jednak nie koniec komedii, otóż jak wynika z treści uzasadnienia, to zarządzenie dotyczy pierwszego wniosku o wydanie postanowienia, które złożyłem w dniu 15 września 2021, a który to wniosek w dniu 20 października 2021 został oddalony o czym w części siódmej pisałem. Gdzie również udostępniłem drugi wniosek o udostępnienie postanowienia.
 2. Nie rozumiem zachowania prokuratora, który nie wiem, czy z powodów honorowych nie chce się przyznać, że mam rację co do formy złożonego podpisu na wniosku czy też z innego powodu, uznał, że lepiej wydać drugie zarządzenie do wcześniej oddalonego wniosku niż przyznać się do błędu i wydać zarządzenie do drugiego wniosku.
 1. Praktycznie mija miesiąc czasu od wydania pw. zarządzenia w którym prokurator Adam Latka uwzględnił wniosek w sprawie wydania postanowienia o wszczęciu śledztwa, ale jak do tego czasu nie otrzymałem tego postanowienia. Oczywiście dokonałem wymaganej opłaty w kwocie 2 zł., a potwierdzenie przelewu przesłałem pocztą elektroniczną do Prokuratury Okręgowej w Gliwicach.
 2. Jednak to nie wszystko co mnie zaniepokoiło, otóż w dniu 28 październik 2021 przesłałem kolejny materiał dowodowy oraz w dniu 16 listopad 2021 również przesłałem nowy materiał dowodowy wraz z uzupełnieniem zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa wobec partnerki i mojej osoby z wnioskiem o dołączenie do prowadzonego śledztwa. W tych dwóch sprawach również nie dostałem, żadnej informacji.
 3. Co bardziej istotne w dniu 13 grudnia 2021 upłynął ustawowy termin do zakończenia śledztwa, licząc od dnia wszczęcia, w związku z tym prokurator powinien wydać postanowienie o zakończeniu śledztwa, umorzeniu śledztwa, bądź o ewentualnym przedłużeniu terminu śledztwa. Zobaczymy czy w tej kwestii cokolwiek na dniach otrzymam.
Prokuratura Okręgowa w Gliwicach cz. 10
 1. W pierwszym tygodniu nowego roku 2022, odebrałem korespondencję w której otrzymałem z Prokuratury dwa pisma, które zostały wysłane w dniu 13 grudnia 2021 r. Pierwsze co pomyślałem, przed ich otwarciem, że jedno to pewnie tak oczekiwane postanowienie o wszczęciu śledztwa, a drugie może postanowienie o przedłużeniu śledztwa, bądź też jego umorzenie. Jednak po otwarciu, tylko połowicznie moje przypuszczenia się sprawdziły, a więc faktycznie otrzymałem postanowienie o wszczęciu śledztwa i tutaj może kilka słów na jego temat.
 1. Już na samym wstępie zauważyłem, że w postanowieniu prokurator nie wskazał wszystkich zarzutów, które zostały wskazane w zawiadomieniu o możliwości popełnienia przestępstwa, przez funkcjonariuszy publicznych, ponieważ tylko art. 231 & 1 kk i art. 271 & 1 kk zostały ujęte. Natomiast w całym postanowieniu nie znalazłem, żadnej wzmianki na temat trzech pozostałych zarzutów, jakie wskazane zostały w zawiadomieniu tj. art. 235 & 1 kk, art. 18 kk i art. 258 kk. O ile art. 18 kk nie określa konkretnego czynu zabronionego, a jedynie wskazuje, kto może odpowiadać za sprawstwo, a art. 258 kk o działaniu w zorganizowanej grupie przestępczej, tak już art. 235 kk dotyczy konkretnego czynu zabronionego, który polega na tworzeniu fałszywych dowodów, a to wydaje się być jak najbardziej wiarygodne, że mogli tego się dopuścić funkcjonariusze publiczni.
 2. Pytanie, dlaczego właśnie ten artykuł nie został wskazany w postanowieniu? Nie wiem, jedynie mogę napisać, że jest to czyn zabroniony, który nie jest czynem podobnym do tych, które prokurator wskazał w postanowieniu. Podejrzewam, że prokurator wskazał tylko te dwa artykuły, ponieważ odnoszą się wprost do funkcjonariuszy publicznych, natomiast art. 235 nie określa wprost, kto może dopuścić się przestępstwa fałszowania dowodów. Z tego wynikało by, że funkcjonariusze publiczni mogą dopuszczać się fałszowania dowodów bez ponoszenia odpowiedzialności karnej.
 3. Teraz kilka słów odnośnie drugiego pisma, które również zostało sporządzone w dniu 13 grudnia 2021 r., tutaj muszę przyznać, że ogłupiałem. Dlaczego? Już wyjaśniam, otóż pismo to nawiązuje do pisma, które złożyłem w dniu 25 listopada 2021 r. i było odpowiedzią na pismo prokuratora, który z powodu kolejnego wniosku o wydanie postanowienia negował złożony podpis zaufany z tym, że prokurator w dniu 17 listopada 2021 wydał zarządzenie o udostępnienie postanowienia, jednak zostało przesłane pocztą tradycyjną i odebrałem je już po 25 listopada 2021. Natomiast w tym piśmie prokurator stwierdza, że nie posiadam statusu pełnomocnika spółki, chociaż to zostało potwierdzone przez Prezesa zarządu podczas przesłuchania jako świadka przez prowadzący śledztwo organ Policji. Dalej prokurator informuje, że postanowień o wszczęciu nie przesyła się do stron procesowych a jedynie informuje o wydaniu takiego postanowienia wskazując podstawy prawne, które mają to potwierdzić. Jednak z nich wynika, że zawiadamia się o treści wydanego postanowienia, a więc w zawiadomieniu musi być przekazana treść postanowienia.
 4. Proszę sobie wyobrazić na biurku leży zarządzenie o przesłaniu postanowienia o wszczęciu śledztwa, teraz otwieramy korespondencję, gdzie dowiadujemy się, że nie możemy otrzymać takiego postanowienia, otwieramy drugą kopertę i wyciągamy postanowienie o wszczęciu, ale to nie koniec na drugiej stronie jak widać mamy zarządzenie wydane w dniu wydania postanowienia z którego wynika, iż należy wysłać zawiadomienie o treści postanowienia stronie i zawiadamiającemu. Co można o tym myśleć?
 1. Co też istotne, w tym piśmie prokurator odniósł się do pisma z dnia 25 listopada 2021, a jednocześnie jak na dzień dzisiejszy, brak jest potwierdzenia o przyjęciu zawiadomienia w sprawie kolejnego zarzutu dotyczącego zniesławienia, nie tylko spółki Luxona, ale również właścicielki spółki i mojej osoby, przez jedną z funkcjonariuszek publicznych, która sporządziła wynik kontroli. Zawiadomienie zostało zgłoszone w dniu 16 listopada 2021r. Brak również informacji czy śledztwo zostało przedłużone czy też zostało zakończone, ponieważ upłynął termin jaki przewiduje ustawa na zakończenie śledztwa. Dlatego koniecznym było udzielić odpowiedzi na korespondencję i zadać nasuwające się pytania.
 1. Ponieważ międzyczasie miały miejsce różne inne wydarzenia, które nie pozwoliły na aktualizację przebiegu tego postępowania, to w skrócie tylko napiszę, że zawiadomienie o prawdopodobieństwie popełnienia kolejnego przestępstwa zostało przez Prokuraturę oddalone w związku iż zarzut dotyczył przestępstwa prywatnoskargowego, dlatego też chociaż mając możliwości nie zostało tak przyjęte by załączyć do prowadzonego już śledztwa. Złożyłem na to postanowienie zażalenie do Sądu Rejonowego w Gliwicach w dniu 27 stycznia 2022 r. za pośrednictwem Prokuratury Okręgowej w Gliwicach. Natomiast odnośnie prowadzonego postępowania dostałem informację z Konsulatu RP w Ostravie, dotyczącą ustalenia terminu na przesłuchanie mojej osoby po raz kolejny jako świadka w tym postępowaniu, mam wrażenie, że prokurator pomylił się z rolą strony zawiadamiającej i podejrzanej. Termin ustaliłem na 02 marca 2022 r.
 2. Na temat przebiegu wizyty w Konsulacie RP w Ostravie można przeczytać tutaj.
Prokuratura Okręgowa w Gliwicach cz. 11
 1. Po wizycie w Konsulacie RP, postanowiłem napisać do prowadzącego postępowanie prokuratora pismo i wyrazić swoje zdanie, nie będę tutaj się powtarzał tylko udostępnię jego treść.
 1. Nie było to jedyne pismo, ponieważ otrzymałem zawiadomienie z Prokuratury, że moja skarga złożona do Sądu Rejonowego w Gliwicach, dotycząca odmowy wszczęcia śledztwa (dochodzenia), została po miesiącu czasu skierowana do Prokuratury Regionalnej w Katowicach. Nie wskazano, żadnej podstawy prawnej, dlaczego skargę nie skierowano do Sądu. W związku z tym złożyłem wniosek o podanie podstawy prawnej na której skierowano skargę do Prokuratury nadrzędnej zamiast do Sądu.
 • W dniu 21 marca 2022 odebrałem pismo z Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, w którym zostałem poinformowany o podstawie prawnej przekazania zażalenia do Prokuratury Regionalnej w Katowicach, a nie do Sądu Rejonowego w Gliwicach do której zażalenie kierowałem. Zdaniem prokuratora który wydał postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa podstawą prawną ma być przepis z Kodeksu postępowania karnego.
  • art. 465 & 2a W sprawach z oskarżenia prywatnego zażalenie na postanowienie prokuratora o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania przygotowawczego rozpoznaje prokurator nadrzędny, jeżeli postanowienie zapadło z uwagi na brak interesu społecznego w ściganiu z urzędu sprawcy.
 • Dodatkowo informując, że zostałem o tym pouczony w postanowieniu o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego. Prokurator widocznie musiał zapoznać się z zażaleniem, ponieważ użył neutralnego określenia jakiemu postępowaniu odmówił wszczęcia nazywając je przygotowawczego. Natomiast w postanowieniu prokurator odmówił wszczęcia dochodzenia, wskazując podstawę prawną dotyczącą śledztwa. W tym miejscu pozwolę sobie udostępnić to pouczenie i odnieść się do niego oraz pismo z informacją o podstawie prawnej.
 • Teraz kilka słów na temat pouczenia dotyczącego postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia / śledztwa.
  • W razie kwestionowania przyjętej kwalifikacji prawnej czynu z art. 212 § 1 kk:
  • 1) Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy (art. 306 § la k p k, art. 325a k p k oraz art. 465 § 2 k p k):”
 • Rozumiem to w ten sposób, że jeżeli prokurator wydając postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania podważył by kwalifikację prawną czynu z art. 212 & 1 kk, to wówczas można złożyć zażalenie do Sądu na podstawie wskazanych przepisów Kodeksu postępowania karnego, więc zobaczmy o czym mówią przepisy.
  • art. 306 & 1a Na postanowienie o umorzeniu śledztwa przysługuje zażalenie:
  • art. 325a & 1 Dochodzenie prowadzi Policja lub organy, o których mowa w art. 312 organy o uprawnieniach Policji, chyba że prowadzi je prokurator.
  • art. 325a & 2 Przepisy dotyczące śledztwa stosuje się odpowiednio do dochodzenia, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
  • art. 465 & 2 Na postanowienie prokuratora przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy, chyba że ustawa stanowi inaczej.
 • A więc tak, pierwszy przepis dotyczy postanowienia o umorzeniu śledztwa, powiedzmy, że drugi przepis potwierdza, że przepisy, które dotyczą śledztwa, mają zastosowanie do dochodzenia, jednak nie zmieniają faktu, że dotyczy to postanowienia o umorzeniu dochodzenia a nie odmowie wszczęcia dochodzenia. Natomiast trzeci przepis mówi, że na postanowienie prokuratora przysługuje zażalenie do Sądu o ile ustawa nie stanowi inaczej. Za tym wskazane przepisy nie mówią nic, że zażalenie do Sądu składa się tylko gdy zaskarżone postanowienie dotyczy podważenia kwalifikacji prawnej, jak i nie dotyczą zażalenia na odmowę wszczęcia postępowania. Następnie w pouczeniu wskazano, jakie Sąd ma możliwości rozpoznając zażalenie, ale to zostawię i przejdę do kolejnych punktów pouczenia.
  • “2) Uprawnionym do złożenia zażalenia, o którym mowa w rut 306 § 1a k p k, przysługuje prawo przejrzenia akt sprawy (art. 306 § 1b k p k).
  • 3) Na postanowienie co do dowodów rzeczowych zażalenie przysługuje stronom oraz osobie, od której odebrano przedmioty lub która zgłosiła do nich roszczenie ( art. 323 § 2 k p k).
  • 4) W sprawach z oskarżenia prywatnego zażalenie na postanowienie prokuratora o umorzeniu postępowania przygotowawczego rozpoznaje prokurator nadrzędny, jeżeli postanowienie zapadło z uwagi na brak interesu społecznego w ściganiu z urzędu sprawcy (art. 465 § 2a k p k).
  • 5) Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia i jest zawity. Zażalenie wniesione po upływie tego terminu jest bezskuteczne (art. 122 § I i 2 k p k, rut 460 k p k).
  • W razie kwestionowania braku interesu społecznego w objęciu ściganiem z urzędu przestępstwa prywatnoskargowego określonego w art. 157 § 2 kk:
  • Pokrzywdzonemu przysługuje prawo przejrzenia akt sprawy i złożenia zażalenia na powyższe postanowienie do prokuratora nadrzędnego, nad prokuratorem, który wydał niniejsze postanowienie (art. 306 § I k p k oraz art. 465 § 2a k p k).”
 • Więc na początku w pkt. 2 mowa jest o prawie do przejrzenia akt sprawy uprawnionemu do złożenia zażalenia na umorzenie postępowania, pkt. 3 natomiast dotyczy zażalenia na postanowienie dotyczące dowodów rzeczowych. Punkt czwarty, mówi o zażaleniu na postanowienie prokuratora w sprawach z oskarżenia prywatnego, jeżeli podstawą faktyczną wydanego postanowienia o umorzeniu był brak interesu społecznego w ściganiu z urzędu sprawcy. Zobaczmy za tym, co mówi wskazany przepis w pkt. 4;
  • art. 465 & 2a W sprawach z oskarżenia prywatnego zażalenie na postanowienie prokuratora o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania przygotowawczego rozpoznaje prokurator nadrzędny, jeżeli postanowienie zapadło z uwagi na brak interesu społecznego w ściganiu z urzędu sprawcy
 • Jak można przeczytać, w pouczeniu wskazano nie pełne brzmienie przepisu prawa, ponieważ pominięto postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego, co w tej sprawie jest najbardziej istotne, gdyż chodzi właśnie o zażalenie na odmowę wszczęcia postępowania a nie umorzenie. Natomiast faktycznie przepis ten dotyczy spraw z oskarżenia prywatnego i mówi o rozpoznaniu zażalenia przez prokuratora nadrzędnego w sytuacji gdy postanowienie zapadło z uwagi na brak interesu społecznego w ściganiu z urzędu sprawcy. Poniekąd jestem wstanie zrozumieć tą podstawę prawną jako właściwą, przekazania zażalenia do Prokuratury Regionalnej w Katowicach zamiast do Sądu Rejonowego w Gliwicach, jednak nie do końca uważam, że jest to decyzja prawidłowa, zanim jednak wyjaśnię moją ocenę, to jeszcze co do kolejnego pkt. 5 nie wynika z niego, że przekazanie do Prokuratury nadrzędnej jest właściwe, ponieważ informuje tylko o terminie złożenia zażalenia oraz w jaki sposób wnosi się zażalenie.
 • Ogólnie trudno zrozumieć załączenie do postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania, w związku z stwierdzeniem braku interesu społecznego w objęciu ściganiem z urzędu przestępstwa z oskarżenia prywatnego, pouczenia dotyczącego zażalenia na postanowienie w którym zakwestionowano kwalifikację prawną czynu z art. 212 & 1 kk. Gdzie następnie w pkt. 1 informuje się, że na powyższe postanowienie, a więc postanowienie które zostało wydane, przysługuje zażalenie do właściwego Sądu wskazując podstawę prawną, która o tym mówi art. 465 & 2 k p k. Tylko po to, by w pkt. 4 wskazać, że w przypadku wystąpienia okoliczności faktycznych jakie mają miejsce w tym przypadku zastosowanie ma, przepis z art. 465 & 2a k p k, przy czym przytaczając treść przepisu pomija się fragment, który ma istotne znaczenie, mam tu na myśli “zażalenie na postanowienie prokuratora o odmowie wszczęcia lub” pisząc tylko “zażalenie na postanowienie prokuratora o umorzeniu postępowania przygotowawczego. Za tym opierając się tylko o treść pouczenia nie można stwierdzić, że w sposób prawidłowy zostało zażalenie przekazane do Prokuratury, a wręcz przeciwnie należałoby stwierdzić, że zażalenie powinno trafić do Sądu. Zaznaczę, że w zażaleniu nie zarzuciłem jedynie podstawy wskazanej w odmowie wszczęcia postępowania, ale też naruszenie terminów jakie zostały w Kodeksie postępowania karnego ustanowione na wydanie postanowienia o wszczęciu lub odmowie wszczęcia postępowania tak śledztwa jak i dochodzenia oraz wskazanie w postanowieniu sprzecznej z sobą podstawy faktycznej i prawnej.
 • Absolutnie nie rozumiem logiki w ustanowieniu przepisu art. 465 & 2a k p k, który mówi o kierowaniu zażalenia do prokuratora nadrzędnego w sytuacji gdy postanowienie dotyczy sprawy z oskarżenia prywatnego, a więc nie wymaga udziału prokuratora, natomiast w sprawach innych niż z oskarżenia prywatnego zgodnie z art. 465 & 2 k p k zażalenia składa się do Sądu. Tłumacząc to na zwykły język, zażalenia w sprawach, które nie wymagają udziału prokuratora rozpoznaje prokurator, a w sprawach z udziałem prokuratora rozpoznaje Sąd. Tutaj rodzi się pytanie prokurator jako organ I instancji wydaje postanowienie, z którym się nie zgadzamy i składamy zażalenie do organu II instancji, którym jest nadrzędny prokurator, co w sytuacji, gdy nadrzędny prokurator, jako organ II instancji, utrzyma postanowienie I instancji? W sytuacji spraw prowadzonych przed Sądem po rozpoznaniu apelacji mamy możliwość złożenia kasacji. Zażalenie zostało złożone 27 stycznia 2022 r., dopiero po miesiącu dostałem zawiadomienie o przekazaniu zażalenia do Prokuratury, teraz mija kolejny miesiąc i zażalenie nie zostało rozpoznane.
 • Przypuszczalnie powodem tego jest to, że Prokurator Regionalny w Katowicach zażalenie wsadził do swojej szuflady, gdzie będzie sobie leżeć do czasu, aż nie będzie żadnego nacisku z mojej strony, wówczas wyda postanowienie albo napisze pismo w którym przedstawi wymyślony powód, braku jego rozpoznania.
 • Więcej na ten temat można przeczytać w kolejnym artykule, poświęconym kwestii złożonego zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania tutaj.
Prokuratura Okręgowa w Gliwicach cz. 12
 • No cóż, muszę przyznać, że nie miałem od początku wielkich oczekiwań co do prowadzenia śledztwa i jego zakończenia pozytywnym wynikiem. W tym przekonaniu utwierdzają mnie chociażby ostatnie sytuacje m. in. ta o której pisałem w części 11, ale również sytuacja, o której się dowiedziałem w dniu 14 marca 2022 r. O której teraz napiszę kilka słów, natomiast więcej można przeczytać tutaj.
 • Otóż w tym dniu pokrzywdzona spółka odebrała korespondencję od jednego z organów, który został wskazany w zawiadomieniu o możliwości popełnienia przestępstwa. Dokładnie chodzi o Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, ale ta korespondencja w postaci postanowienia po raz kolejny dowodzi działaniom wspólnie i w porozumieniu organów ujętych w zawiadomieniu, ponieważ nie da się w inny logiczny sposób wytłumaczyć wydania postanowienia na zażalenie, którego pokrzywdzona nie złożyła, a dodatkowo wydane postanowienie ma na celu potwierdzenie prawidłowości postanowienia wydanemu rok wcześniej. Nadto pokrzywdzona wydane rok wcześniej postanowienie przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach otrzymała dwukrotnie, pierwszy raz zaraz po jego wydaniu i teraz w styczniu 2022 r. I tak ani w lutym 2021 r ani teraz pokrzywdzona nie złożyła zażalenia, uznając, że stan faktyczny uległ zmianie a postanowienie to nie różni się od wcześniej wydanych przez nieuprawniony organ Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu, które zostały zaskarżone jednak organ II instancji, je podtrzymał, więc nie inaczej można było się spodziewać teraz. Jedynie co to poszkodowana postanowiła napisać odpowiedź do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach w związku z załączonym pismem przewodnim do ponownie przesłanego postanowienia i przy okazji w kilku słowach odnieść się do postanowienia, żeby organ ten miał wiedzę, że poszkodowana nie zgadza się z postanowieniem, a jednocześnie poinformować, że sprawą zajmuje się już Prokuratura. Oto udostępniam to pismo, by każdy mógł ocenić czy jest to zażalenie czy też zwykłe pismo.
 • Zaznaczyłem na żółto fragment, który pokazuje wprost w jaki sposób organ próbuje ukryć fakty, by udowodnić, że przeprowadzono egzekucję w sposób prawidłowy.
 • Gdy teraz spółka otrzymała postanowienie od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach dotyczące rzekomego zażalenia, ujawniła się kolejna przesłanka, która potwierdza przestępcze działanie również tego organu, mam tu na myśli kwestię mojego pełnomocnictwa do reprezentowania spółki Luxona, która udzieliła w dniu 25 marca 2021 r. Otóż organ ten wcześniej w analogicznej sprawie podważył udzielone pełnomocnictwo o czym pisałem tutaj, w temacie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej cz. 3 i w konsekwencji nie rozpoznał złożonego wniosku, natomiast w tym przypadku uznał to samo pełnomocnictwo, chociaż nie złożyłem zażalenia, tym samym dowodząc przestępcze działanie tego organu. Tak czynność po raz drugi przesłuchania jako świadka w tej sprawie oraz ta sytuacja, umacnia mnie w przekonaniu, że Prokuratura może dążyć do zamiecenia sprawy pod dywan. Zobaczę jaka będzie reakcja na przesłane w dniu dzisiejszym tj. 17 marca 2022 r. materiały do Prokuratury.
 • W dniu 18 maja 2022 r. odebrałem wezwanie na przesłuchanie w charakterze świadka do Komendy Powiatowej Policji, która prowadzi postępowanie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, na dzień 26 maja 2022 r. Nie byłoby to nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że w tej sprawie już dwukrotnie na zlecenie Prokuratury zostałem przesłuchany, a nadto jak przypuszczam od września 2021, gdy wszczęto śledztwo do dnia dzisiejszego jedynymi przeprowadzonymi czynnościami wykonanymi przez te organy było właśnie przesłuchanie mojej osoby jako zawiadamiającego oraz nowego Prezesa Luxony czyli pokrzywdzonej firmy. Co jeszcze w tym ciekawego, to okoliczność związana z tym, że Komenda, która wysłała wezwanie na przełomie 2021/2022 ustalała dla Sądu moje miejsce pobytu dla potrzeb związanych z wydaniem listu gończego o czym więcej tutaj.
 1. W tym miejscu zwracam się szczególnie do pokrzywdzonych w skutek działań podejmowanych, przez Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach jak i Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. Wobec funkcjonariuszy publicznych tych organów złożyliśmy zawiadomienie o możliwości popełnienia przez nich przestępstwa m. in. z art. 231 kk i innych, w dniu 13 września 2021 r. prokurator Adam Latka z Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, wszczął śledztwo sygn. akt PO II Ds. 17.2021. Dlatego zapraszam każdego pokrzywdzonego przez te organy, do zgłoszenia się jako pokrzywdzony lub świadek do wszczętego śledztwa.
 2. Nie może być tak, że organy państwowe robią sobie co chcą i jak chcą, naszym kosztem przez co często klienci tracą do nas zaufanie, nasze firmy upadają a my tracimy swoją godność. Należy pamiętać, że organy podatkowe wydając z naruszeniem prawa niekorzystne dla nas decyzję, tworzą jednocześnie materiał dowodowy, który może zostać wykorzystany przez organy ścigania w śledztwie i na podstawie którego usłyszymy zarzuty. Wszyscy są wobec prawa równi, bez znaczenia czy jest to zwykły człowiek czy też funkcjonariusz publiczny, tym bardziej, że organy państwowe powinny działać zgodnie z prawem i w granicach prawa.
 3. Jestem świadomy, że ciężko podejmować walkę w obronie swoich praw w pojedynkę, dlatego zwracam się z apelem o przyłączenie się osób, które również czują się pokrzywdzonymi, przez te organy.
 4. W razie jakichkolwiek pytań związanych z tą sprawą, można pytania przesłać drogą elektroniczną, na adres admin@samoukprawa.com, w miarę możliwości postaram się odpowiedzieć.

AKTUALIZACJA
19 maj 2022

%d bloggers like this: